Организационно то развитие на нпо
ИмеОрганизационно то развитие на нпо
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер72.04 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mig-krumovgrad.org/wp-content/uploads/2011/04/оrganizacionno-razvitie-NGO.doc
ОРГАНИЗАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ НА НПО, ОСНОВА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МИГ

Иванка Душкова - Експерт


С  понятието организационно развитие се означават етапите през които преминава всяка неправителствена организация в процеса на своето развитие. Може да се каже, че организационното развитие е начина по който организацията се променя, еволюира, развива се във времето, съобразно динамичната промяна на заобикалящата го среда. Това разбиране се основава  върху допускането, че организациите, подобно на човешките същества, имат цикли на развитие, всеки от които се характеризира със свои специфични проблеми, кризи и начини за преодоляването им .

Под организационно развитие се разбират и различните техники и интервенции, които се планират и прилагат с цел да се подпомогне или улесни въвеждането на планираните закономерни изменения в структурата, процедурите и човешките ресурси вътре в организацията.

Организационното развитие е планиран дългосрочен процес и изисква систематизирана периодична оценка, развитие на програма и мобилизация на ресурсите (финансови, технически, човешки) в отделна структурна единица или в неправителствената организация като цяло.

Организационното развитие на всяка НПО се описва като процес, който включва усилията за подобряване на различните дейности в организацията. Анализира се формалната и неформалната страна на организацията, нейната стратегия, управленческата и изпълнителната структура, както и институционалната култура на екипа и управляващите органи на организацията. На тази база се планира институционалното изграждане на съответното НПО и се формира системата за самооценка и оценка на постигнатата степен в организационното израстване, което е базирано на: оценката на ползвателите, на членовете на екипа и управителните органи на НПО за постигнатите резултатите водещи до изпълнение на целите, мисията, лидерството и качеството на организация и културата на управление на МИГ. 

За да се определи организационното развитие на едно НПО е важно да има ясна дългосрочна организационна политика, която да регламентира процесите и да осигури ефективна система за контрол на реализираните дейности и постигнатите резултати.

Стратегическо планиране на организацията включва:

 • Стратегията като план, който уточнява цялостното развитие на организацията в бъдещето.

 • Стратегията като намерение от своя страна насочва действията на организацията за постигане на набелязаните резултати.

 • Стратегията като стил, специфицира поведението на организацията при 
  определени бъдещи ситуации.

 • Стратегията като позиция, маркира положението на организацията 
  в конкурентната среда.

Стратегията на организацията е дългосрочната перспектива, която очертава нейната еволюцията във времето. Тя е инструмента осигуряващ ефективното управление на НПО в условията на пазарна икономика и маневрата, която ще създаде бъдещите пазарни позиции, базирани на успешното адаптиране на организацията към обкръжаващата я среда. Стратегията е и иновацията, указваща линията за осъществяване на нововъведенията в организацията.

Освен всичко казано до тук, дългосрочната политика трябва да включва: планиране, изграждане и управление на информационна система, чрез която да се съхранява и систематизира събраната информация свързана с реализацията на проекта и текущата отчетност на постигнатите резултати. Необходимо и системно да се регистрират изпълнените дейности и техните индикатори, свързани с текущото реализиране на проекта, да се спазват административните процедури и да се осигурява необходимата информираност на потребителите и прозрачността на процесите. От друга страна политиката трябва да осигурява възможности за отчитане, регистриране и вземане на мерки срещу възникнали заплахи и/или очаквани проблеми, като създава система за управление на риска. За да може да бъде реализирано всичко това е особено важен човешкия фактор, неговата квалификация, административен капацитет и активност. За да се гарантира качеството на избора, трябва да има изработени ясни правила за подбор на специалисти и експерти, след което те да бъдат обучени и запознати със съществуващите и действащи политики и правила на НПО. Необходимо е да се изгради ефективна организационна структура на неправителствената организация и да се формира култура на поведение от сстрана на нейния екип, за да се създаде положителна мениджърска/управленска практика и се натрупа организационен опит. Особено важно в този процес е ръководството на МИГ да се информира периодично за протичащите на европейско и национално равнище процеси, които са свързани с изискванията и възможностите за финансиране на МИГ, за Общата селскостопанска политика свързана с развитието на селските райони, работата в мрежи и т.н. По този начин ще се организира реализацията на разработената, одобрената и реализиращата се дългосрочна политика на организацията, като се обезпечи ресурсно управлението и мониторирането на процеса.

Реализирането на стратегията на едно НПО, каквото е МИГ означава превръщане на стратегическите намерения в стратегически действия. Това изисква създаване на подходящи условия във вътрешната среда на организацията и ефективен мениджмънт. За да стане това факт от особено значение е формирането на умения свързани с управлението на човешкия ресурс, с разпределянето на ролите в екипа, тяхното организиране, контрол и функционирането на системата поощряваща и санкционираща положителните и отрицателните резултати. За да може тази система да бъде задвижена е необходимо да се осигури строга финансова отчетност, базирана на одобрения от съответната програма бюджет и осчетоводяването на всички приходно-разходни документи на НПО свързани с реализацията на дадения проект. За ефективното управление на НПО е важно са се създаде не само административна компетентност и ясни правила, но и да се осъзнае отговорността, да се изгради екипност и чувство за принадлежност у ползвателите при предоставяне на различните услуги. В това направление индикаторите отчитащи организацинното развитие са: връзките с обществеността, сътрудничеството с УО, РА и другите донори, степента на използване на местните ресурси, сътрудничеството с публичните власти, отношенията с други НПО и фирми, отношенията с бенефициентите и др. 


Същност на мениджмънта

 Под  мениджмънт разбираме процес на поставяне и постигане целите на организацията, чрез изпълнението на четири основни функции: планиране, организиране, мотивиране и контролиране ( Баргол).

Мениджмънтът е дейност, целяща да увеличи потенциала на хората и да координира усилията им за постигане на определени цели (Кинорд).

Мениджмънтът е процес на работа със и чрез другите за постигане целите на организацията в условията на променящата се околна среда (Дракър).

Управлението (мениджмънтът) е процес на въздействие (и  взаимодействие) върху дадена система за поддържането й в определено състояние (поведение) и в съответствие с обективните закономерности на развитието и  реализацията на поставените пред нея цели.

В своята основа, управлението може да бъде дефинирано като осигуряване на НПО на (бизнес или всяка друга нституция) условия да използва своите ресурси по най-ефективния и най-ефикасния начин, за да постигне поставените цели. Целите могат да се разглеждат като цели за НПО като цяло или като специфични цели на даден проект, екип или отдел.

За да се постигнат тези цели е необходимо да се обезпечи ефективното управление на:

 • Обхвата;

 • Организацията;

 • Времето;

 • Разходите;

 • Качеството;

 • Комуникацията;

 • Риска.

 Как се управлява обхвата? 

Дефиницията на обхвата е детайлно описание на междинните и крайни резултати и работата, необходима за тяхното постигане. Необхдоимо е да се постигне еднозначно разбиране за целта на стратегията и резултатите от страна на всички заинтересовани страни в процеса на реализация на мерките залегнали в СМР. За целта се изработва детайлно ръководство за екипа още на етап планиране, който обхваща цялостния процес на изпълнението, финанлизирането и отчитането на проектите, както и процедурите за извършване на промяна при настъпили нови обстоятелства извън границите на СМР. 

В процеса на изпълнението се проследява постигането на специфичните цели, разпределението на задачите, изпълнението на времевия график, спазването на стандартите и извършвания контрол върху степната на изпълнените дейности.

Управлението на обхвата е от изключително важно значение за успеха на всеки проект, защото предполага точно определяне на онези конкретни дейности, чрез които ще се постигнат очакваните резултати в съответствие с изработената и приета СМР, одобрена от МЗХ. До голяма степен дейностите се дефинират във фазата на стратегическото планиране, но при годишното планиране на дейностите много от нещата се доуточняват и прецизират.

   За да се планира добре обхвата е необходимо да се: 

 • Поставят ясни и реалистични цели;

 • Осигурят подходящите за изпълнение на плана ресурси;

 • Планира в партньорство;

 • Разработване на добри системи и процедури за организиация и мониторинг;

 • Управлява времето и се съобразяват регламентираните срокове;

 • Приемат ясни стандарти и конкретни очаквания;

 • Наблюдава качеството и количеството на извършената работа;

 • Извършват различни подобрения и промени свързани с динамично променящата се обстановка.

Управлението на времето е съществен елемент от практическия мениджмънт в хода на реализацията на проекта. „Чрез него се подреждат и координират усилията за своевременното постигане на резултатите и целите на проекта.” (Р. Пенчев). То предполага ефективно разпределянена времето на: изпълнителния директор и на останалите експерти по проекта, както и доброволците, подизпълнителите и самите участници.

Планирането на времето изисква:

 • Определяне на времето за изпълнение на планираните дейности;

 • Установяване на оптималните срокове за изпълнение на планираните дейности;

 • Оптимизация срока за изпълението на проекта.
   

Управлението на "времевия" ресурс на проекта е свързано с: 

 • Планиране на работата от страна на екипа;

 • Съставяне на работен график - общ и персонален;

 • Следене за изпълнение на задачите в планираното време;

 • Справяне с проблемите, които забавят процеса на работа.

 
Законът за планиране на работния процес гласи:  “За реализирането на небрежно планиран проект ще е необходимо три пъти повече време, а за осъществяването на внимателно планиран проект ще ви е необходимо два пъти повече време от планираното”.


Свързани:

Организационно то развитие на нпо iconОрганизационно развитие на нпо
Вършенето на „правилни неща” е много по-важно от „вършенето на нещата правилно”
Организационно то развитие на нпо iconЩо е то организационно развитие-казано просто и ясно,а не така както е обяснено в дебелите книги?
С понятието организационно развитие се означават етапите през които преминава организацията в процеса на своето развитие
Организационно то развитие на нпо iconСтратегия за институционално и организационно развитие на фондация „център за икономическо развитие за периода 2010 – 2012 година
...
Организационно то развитие на нпо iconЕвропейски принципи за учредяване и работа на нпо и основните характеристики на миг
Имопомощта, помощта за уязвимите групи до културата, турзима, демократичните права и много други. В европейските селски райони тези...
Организационно то развитие на нпо iconПроучване на създадени мрежи от неправителствени организации (нпо) Същност на мрежите от нпо
В резултат на това, необходимостта неправителствените организации да обменят информация, да координират дейностите си и да обединяват...
Организационно то развитие на нпо iconПрограми и фондове за финансиране на проекти фонд за развиване на стопанска дейност на нпо
Фондът за развиване на стопанска дейност на нпо е част от Програмата “Ефективност и ефикасност за промяна” и е специално насочен...
Организационно то развитие на нпо iconРепублика българия министерство на извънредните ситуации
Мисия, политики и програми, организационно развитие и капацитет
Организационно то развитие на нпо iconДейност 2: Изработване на стратегия за институционално и организационно развитие и план за действие с цел финансова устойчивост на Фондация цир в средносрочен план
Кументи и материали на сродни неправителствени организации от ес и други страни. Този процес е важна стъпка към формулиране на подходяща...
Организационно то развитие на нпо iconКурсова работа
На тема: организационно развитие на ет “вес – П. Христов” гр. Севлиево за преработка на битови отпадъци и получаване на дизелово...
Организационно то развитие на нпо iconБългарска търговско-промишлена палата
Митнически услуги; нпо- насърчаване на предприемачеството и икономическото развитие
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом