раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Име  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер133.12 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/19061211.doc

Доставки
 Номер 19 от 06.12.2011

 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:


 Официално наименование: Северозападно държавно предприятие - Враца, ТП Държавно ловно стопанство “Витиня”
 Пощенски код: 2140

 Място/места за контакт:: инж. Тошко Петков

 E-mail:: ddsvitinia@abv.bg

 Факс: 0884 858496

 Пощенски адрес: местност Витиня, п.к. № 7

 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 Град: гр. Ботевград

 Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 На вниманието на:: инж. Тошко Петков

 Адрес за изпращане на заявления: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 Адрес на възложителя

 Телефон: 0723 98745

 Адрес на профила на купувача

 Страна: Р България

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: добив и продажба на дървесина, лов

 Вид на възложителя: поделение на ДП

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:


 Наименование: Доставка на горива и смазочни материали през 2012 година за нуждите на ДЛС Витиня.

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите


(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG412

 Място на изпълнение: ДЛС Витиня ТП

 Тип доставки: Покупка

 Тип строителство

 Категория услуга

 Обект на поръчката: Доставки

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща


 Предназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)


 Рамково споразумение

 Брой оператора

 Обосноваване на рамково споразумение,

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в година/и

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месец/и:

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:


 Описание: Доставка на горива и смазочни материали през 2012 година за нуждите на ДЛС Витиня.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 09000000: Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)


 Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: ДА

 Подаване на оферти: една или повече позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)


В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: ПРОДУКТ      ЛИТРИ

1. Бензин А 95 30000

2. Евро дизел 65000

3. Газ – пропан бутан 32000

4. Дизел за отопление 5000

5. Антифриз 500

6. Спирачна течност 300

7. Масло двигателно 4000

8. Масло хидравлично 400

9. Масло за двутактови двигатели 500

10. Масло диференциално 500

11. Греси 100 кг. 200

 Прогнозна стойност: 420000

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението


 Крайна дата: 31/01/2013

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):


 Описание: Кандидатите внасят гаранция за участие в процедурата както следва: горива - 3000 лв; смазочни материали - 400 лв., вносими в касата на ДЛС Витиня или по банковата сметка на ДЛС “Витиня”, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, КЛОН КАЛОЯН, ОФИС БОТЕВГРАД, IBAN: BG33UNCR70001520179402; BIC:UNCRBGSF. Кандидатите, определени от възложителя за изпълнители на обществената поръчка, трябва да представят гаранция за изпълнение на договора в размери, посочени в таблицата по-горе. Гаранцията се внася по горепосочената сметка, преди подписване на договора и се освобождава до 3 /три/ работни дни от неговото приключване. В случай на невнасяне от страна на изпълнителя на гаранцията за изпълнение, договор не се сключва и се поканва кандидатът, класиран на второ място. Кандидатите следва да представят документи за внесени гаранции за участие. Задържането и освобождаването на гаранционната сума става по реда на чл.32 и чл.33 от Закона за обществените поръчки; гаранционната сума на кандидата, с когото възложителят сключи договор за обществена поръчка се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след неговото приключване.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:


 Условия: по банков път

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):


 Правна форма

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)


Ако да, описание на особените условия:

 Други особени условия: ДА

 Условия: Посочената от кандидата бензиностанция не може да бъде на разстояние по – голямо от 5 км. от ДЛС “Витиня”. Предложения за бензиностанции на по – голямо разстояние няма да се разглеждат.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:


Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

 Изисквания: Списък на документите за участие с подпис и печат на участника ; 2. Административни сведения ; 3. Документ за внесена гаранция за участие; 4. Документ за закупена документация; 5. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; регистрация по ДДС; 6. Декларации по образец за липса на обстоятелства по чл. 47 ал.1, ал.2 и ал.5 7. Годишен финансов отчет за 2010 година; 8. Списък с притежаваните обекти за продажба на горива; 9. Документ, удостоверяващ, че кандидатът е дистрибутор на горива и български моторни масла; 10. Препоръки/референции; 11. Ценова оферта ; 12. Декларация за участие на подизпълнители ; Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка .

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: съгласно документацията за участие Изисквано/и минимално/и ниво/а: съгласно документацията за участие

 Минимални изисквания: Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: съгласно документацията за участие Изисквано/и минимално/и ниво/а: съгласно документацията за участие

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: наличие на собствени обекти за продажба на горива до 5 км. от ДЛС Витиня.

 Минимални изисквания: наличие на собствени обекти за продажба на горива до 5 км. от ДЛС Витиня.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)


 Запазени поръчки

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия


Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)


 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, в които определянето на тежест е невъзможно поради очевидни причини)

 Показател: Облекчения за възложителя в начина на плащане(тежест : 10)

 Показател: Отстояние на бензиностанцията (тежест : 15)

 Показател: Срок на периодичната доставка(тежест : 5)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)


 Референтен номер

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка


Ако да,

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ

 Вид на публикацията

 Номер на обявлението в OВ: /S-

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)


Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: ДА

 Час: 16:00

 Цена: 60

 Условия: Документацията за участие в откритата процедура се получава всеки работен ден от 09.30 часа до 16.00 часа в сградата на ДЛС Витиня най-късно до 17.01.2012 г., срещу представяне на документ за внесени невъзстановими 60 лв. без ДДС в касата на ДЛС Витиня.

 Дата: 17/01/2012

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие


 Час: 16:00

 Дата: 27/01/2012

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)


 Брой дни: 45

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите


 Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА

 Място: ДЛС Витиня

 Време: 11:00

 Лица: Пълномощни представители на участника.

 Дата: 31/01/2012

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)


Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове


Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: НЕ

 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)


 Допълнителна информация: Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз с референтен № 2011-168887.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 E-mail: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Страна: Република България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Е-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 Интернет адрес (URL)

 Телефон

 Страна

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: По реда на чл. 120 от ЗОП.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Е-mail

 Факс: 02 9807315

 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Страна: Република България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 06/12/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: Доставка на горива

 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: Доставка на горива

2) Общ терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 09000000: Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

3) Количество или обем


Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност: 380000

 Описание: ПРОДУКТ ЛИТРИ 1.Бензин А 95 30000 2.Евро дизел 65000 3.Газ – пропан бутан 32000 4.Дизел за отопление 5000

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)


 Срок в дни

 Дата за завършване: 31/01/2013

 Дата за начало

 Срок в месеци

5) Допълнителна информация относно обособените позиции


 Информация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: Доставка СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: Доставка СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

2) Общ терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 09000000: Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

3) Количество или обем


Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност: 40000

 Описание: 5.Антифриз 500 6.Спирачна течност 300 7.Масло двигателно 4000 8.Масло хидравлично 400 9.Масло за двутактови двигатели 500 10.Масло диференциално 500 11.Греси 100 кг. 200

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)


 Срок в дни

 Дата за завършване: 31/01/2013

 Дата за начало

 Срок в месеци

5) Допълнителна информация относно обособените позиции


 Информация

Свързани:

  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" №3, ст. 4
  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" №1, ст. 2
  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом