Виметонанарод а
ИмеВиметонанарод а
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер104.25 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.ac-smolian.org/info/acts/2008-1a/ADMD-98-08-R-ZMSMA.doc

Том.

Поред.№

Стр.

Р Е Ш Е Н И Е № 144ГР. СМОЛЯН, 23.07.2008г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АСМОЛЯНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД…….в публично заседание

на двадесет и шести юни, две хиляди и осма година…….. в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА ЖЕНАВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ:


при секретаря ЗЛАТКА РЯХОВА

при участието на прокурора ………………………………………………………………..

след като изслуша докладваното от съдията Женаварова адм.д. №98/2008г. по описа на АдмС-Смолян, за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по чл.32, ал.2 Закона за администрацията във вр. с чл.45, ал.11 Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл.48а от Закона за допитване до народа.

Производството по делото е образувано по оспорване със Заповед №181-ПО/18.04.2008г. на Областен управител на област Смолян, с която Решение №55/27.02.2008г., изменено с Решение №74/26.03.2008г., на Общински съвет – Рудозем, като незаконосъобразно е отнесено за отмяна пред АдмС-Смолян. В заповедта си областният управител сочи, че оспореното решение е незаконосъобразно тъй като визираните в него мери и пасища представляват временно стопанисвани от общината земи по чл.19 ЗСПЗЗ, а не имоти - общинска собственост.

В съдебно заседание Областния управител на Област-Смолян, чрез пълномощника си юриск.Г., поддържа оспорването. Сочи и че дори, ако се приеме, че пасищата и мерите по оспореното решение на Общинския съвет имат статут на общинска собственост, при приемането му е допуснато нарушение на процедурата по чл.48а от Закона за допитване до народа, тъй като по делото не се установява да са свикани общи събрания на населението а свикани ото не се установява нския съвете местната администрация.в гр.Рудозем, с.Оглед, с. Иваново и с. Рибница. Също така на общото си събрание населението на с.Пловдивци е решило, мерите и пасищата находящи се в землището да не се предоставят за общо ползване; а населението на с.Витина, с.Мочуре и с.Поляна е определило правила за ползване на същите, поради което общинският съвет не е следвало да определя такива. Излагат се и съображения, че оспореното решение е непълно, предвид липсата на реквизити по чл.48а, ал.3, т.2 - задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата; както и предвид липсата на списък с данните по чл.48а, ал.4 ЗДН. Претендира се от оспорващия за разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът по оспорването Общински съвет-Рудозем, р.пр., не изпраща представител в съд.з. и не ангажира становище.

Прокурор от Окръжна прокуратура не се явява в съд.з. и не дава заключение по делото.

Административен съд-Смолян, като взе предвид посочените от оспорващия съображения в заповедта и в съдебно заседание и събраните по делото писмени доказателства, прие за установено от фактическа страна следното:

С решение №436, прието на петдесето редовно заседание на ОбС-Рудозем, състояло се на 14.03.2007г., е решено общинските мери и пасища да се предоставят за общо ползване на земеделските стопани или техни сдружения по землища при цена 0,10лв./дка. /т.І/. Цената на предоставеното право на ползване на общински ниви и ливади е определена да бъде средно аритметичната от преобладаващите категории земи увеличена 3 пъти спрямо съответната за земи от ДПФ в лв./дка, или за категория ниви 3,60лв./дка, а за категория ливади 1,5лв./дка, със същия коефициент на поливност /т.ІІ/. В решението е посочено като задължение на собственика – общината да предостави общинските земеделски земи по горните цени за срок от 1 година /т.ІІІ/. Определени са и задълженията на ползвателя – да ползва предоставената общинска земя по предназначение; да не променя култивирания вид на земята; да тори и обогатява почвата; да не засажда каквито и да е трайни насаждения; да не извършва каквито и да е трайни ограждения; да заплаща актуализираната цена на общинската земя; за заплаща цената на предоставеното право на ползване до края на м.април за всяка година; да не преотстъпва предоставеното право на ползване на трети лица; веднага след изтичане на договора да освободи общинската земя и прибере подръчните средства, които е използвал за обработка, временни ограждения и др.; посочено е че при просрочени плащания договорената сума се заплаща с лихва; както и че борбата с вредителите е отговорност на наемателя и е за негова сметка /т.ІV/.

По делото са представени протоколи за проведи общи събрания на населението, както следва: в с.Мочуре на 14.02.2008г.; в с.Поляна на 19.02.2008г.; в с.Корита на 25.02.2008г.; в с.Пловдивци на 25.02.2008г.; в с.Витина на 28.02.2008г. Видно от протоколите, от общото събрание на населеното място е дадено съгласие за предоставяне за общо ползване на пасищата и мерите от ДПФ и ОПФ в землищата на кметство с.Витина, с.Мочуре и с.Поляна като се задължат лицата, на които се предоставят мерите и пасищата да ги използват по предназначение и не ги замърсяват и да ги опазват от пожар. Общите събрания на с.Поляна и с.Витина са определили и физическите лица, на които се предоставят площите, а общото събрание на с.Мочуре е предоставило това на общината. За общинското пасище в м.”Папративица” общите събрания на населението на с.Пловдивци и с.Корито са решили че се отказват от ползването му. Липсват данни по делото за проведени или свикани общи събрания на населението в гр.Рудозем, с.Оглед, с.Иваново, с Рибница.

С решение №55, взето на седмото редовно заседание на Общински съвет – гр.Рудозем, състояло се на 27.02.2008г. на ОбС-Рудозем, е измено решение №436/14.03.2007г. в т.І, както следва: общинските мери и пасища да се предоставят на земеделските стопани и техните сдружения на цена 1,00лв./дка. Не се изменя решение №436/14.03.2007г. в останалата част по т.ІІ, ІІІ и ІV.

Със Заповед №125-ПО/19.03.2008г. на Областен управител на област Смолян, Решение №55/27.02.2008г. на Общински съвет-Рудозем е върнато за ново обсъждане в 14 дневен срок от получаването му.

По делото е представен Списък на свободните мери и пасища, представляващи земи по чл.19 ЗСПЗЗ, включени във физическите блокове в СИЗП, в който списък са включени имоти, записани като ВСО, находящи се в местности в землищата на гр.Рудозем, с.Витина, с.Иваново, с.Мочуре, с.Оглед, с.Пловдивци, с.Поляна, с.Рибница. Съгласно писмо изх.№127/24.06.2008г. на ОСЗГ-Рудозем, картите на възстановената собственост за горните землища са приети както следва: за землището на гр.Рудозем – на 04.11.1998г.; за землището на с.Витина - на 30.10.1997г.; за землището на с.Иваново - на 30.10.1997г.; за землището на с.Мочуре - на 30.11.1995г.; за землището на с.Оглед - на 27.08.1996г.; за землището на с.Пловдивци - на 27.08.1996г.; за землището на с.Поляна - на 14.07.1995г.; за землището на с.Рибница - на 27.08.1996г.

С ново решение №74, взето на осмо извънредно заседание на ОбС-Рудозем, състояло се на 26.03.2008г., на основание чл.48а, ал.2 във вр. с ал.1 от ЗДН са определени правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние, както следва: общинските мери и пасища да се предоставят за общо ползване на земеделските стопани или техни сдружения по землища при такса 1,00лв./дка.; а таксата на предоставеното право на ползване на общинските ниви и ливади да бъде средно аритметичната от преобладаващите категории земи увеличена 3 пъти спрямо съответната за земи от ДПФ в лв./дка, или за категория ниви 3,60лв./дка, а за категория ливади 1,5лв./дка, със същия кофицент на поливност.

Видно от писмо изх.№33/03.04.2008г. на ОбС-Рудозем, решенията по Протокол №8 от осмото извънредно заседание на ОбС-Рудозем, състояло се на 26.03.2008г., е постъпило в Областна администрация на 07.04.2008г. Със Заповед №181-ПО/18.04.2008г. на Областен управител на област Смолян, постъпила в съда на същия ден, Решение №55/27.02.2008г., изменено с Решение №74/26.03.2008г. на Общински съвет – Рудозем, като незаконосъобразно е отнесено за отмяна пред АдмС-Смолян.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Производството е по чл.32, ал.2 Закона за администрацията във вр. с чл.45, ал.11 Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл.48а от Закона за допитване до народа.

Оспороването от областния управител е направено в срока по чл.45, ал.11 ЗМСМА, поради което административният съд приема, че то е допустимо. По съществото му, съдът взе предвид следното:

Оспореното решение на Общински съвет-Рудозем е издадено на основание чл. 48а ЗДН, който предвижда реда за определяне на правила за ползване на общинските мери и пасища. В заповедта си с която е оспорил решението на Общинският съвет, областния управител е изложил съображения, че мерите и пасищата по отношение на които общинският съвет е определили правила за ползване не са общинска собственост. За да прецени чия я собствеността на имотите, предмет на оспореното решение, съдът взе предвид следното: Съгласно чл.3, ал.1 ЗСПЗЗ, земеделските земи, каквито са и мерите и пасищата, могат да бъдат собственост на граждани, на държавата, на общините и на юридически лица. Също така чл.25, ал.1 ЗСПЗЗ предвижда, че земеделската земя, която не принадлежи на граждани, юридически лица или държавата, е общинска собственост; като е предвидено, че собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и не може да се обявява за частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.

Доколкото старата разпоредба на чл.19 ЗСПЗЗ, в сила до изм. с ДВ, бр. 13 от 2007г., предвиждаше, че Общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците, като едва след изтичането на 10-годишен срок от влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници земите стават общинска собственост; според сега действащата разпоредба на чл.19, ал.1 ЗСПЗЗ стопанисваната и управлявана от Общината земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците, става общинска собственост веднага след влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници. Тъй като картите на възстановената собственост за землищата на гр.Рудозем, с.Витина, с.Иваново, с.Мочур, с.Оглед, с.Пловдивци, с.Поляна и с.Рибница са приети при действието на старата разпоредба на чл.19 ЗСПЗЗ, останалата след възстановяването земеделска земя, включително мери и пасища, са записани като временно стопанисвани от общината. Сега действащата разпоредба на чл.19 ЗСПЗЗ обаче предвижда тези имоти да станат общинска собственост веднага след влизането в сила на плана. Останалите след възстановяването на собствеността имоти стават общинска собственост по силата на закона, а протоколното решение на комисията по чл.19, ал.2 ЗСПЗЗ и актовете за общинска собственост имат само констативно действие. В ал.8 на чл.19 са предвидени ограничителни мерки за управление и разпореждане с тях за 5-годишен срок. Доколкото с решението се определят правила за ползването на имота за календарна година, в случая не намира приложение ограничителната разпоредба на чл.19, ал.4 и ал.9 ЗСПЗЗ. Съдът намира, че в случая с решението не се дава възможност за разпоредителна сделка – учредяване на вещно право за ползване, което е недопустимо и доколкото имотите по силата на чл. 25 представляват публична общинска собственост, а се касае за предоставяне на облигационното право на ползване, което съгласно ал.6 дава възможност и е правно основание за ползване на общинските мери или пасища за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Също така по делото не се установява тези имоти да са собственост на граждани, юридически лица или държавата, т.е. по силата на чл.25 ЗСПЗЗ те са общинска собственост.

В съдебно заседание пълномощника на областния управител, е изложил и съображения, че при приемането на решението от общинския съвет не е спазена процедурата по чл.48а ЗДН. Съгласно чл.48а ЗДН, Общинският съвет определя правилата за ползване на общинските мери и пасища, само ако това не е сторено от свикано от кмета на общината или населеното място до края на месец февруари общо събрание на населението. Т.е. правомощието на общинският съвет да определи правилата за ползване на общински мери и пасища, законът е поставил под условието преди това да е свикано общо събрание на населението, но то да не се е провело, тъй като на него не са се явили необходимият брой гласоподаватели съгласно чл.43 ЗДН. В случая в срока по чл.48а, ал.1 ЗДН – края на месец февруари общи събрания на населението от с.Оглед, с.Иваново, с.Рибница и гр.Рудозем не са свикани. В тази връзка възниква въпросът дали неизчерпването на процедурата по ал.1 - несвикването и непроизнасянето в този срок от общото събрание преклудира неговото право да се произнесе, и съответно поражда ли правото на общинските съвет да определи правилата; т.е. относно характера на срока по чл.48а, ал.1 ЗДН – преклузивен или инструктивен е той. Ако се приеме че срокът е преклузивен пропускането му по каквито и да е причини дава възможност без свикване на общо събрание общинският съвет да определи правилата за ползването на общинските мери и пасища; съответно ако срокът е инструктивен – следва да бъде свикано общо събрание на населението дори и след месец февруари и едва ако на него не се събере необходимия кворум за провеждането му общинският съвет може да постанови решение по чл.48а, ал.2 ЗДН. Настоящият съдебен състав счита, че процедурното бездействие на кмета на общината и на кмета на съответното населено място да свикат общо събрание на населението не го лишава от компетентността му и не е достатъчно да породи за общинския съвет правото да определи правилата за ползване на общинските мери и пасища. Съдът счита, че производството по издаването на решение по чл.48а, ал.2 ЗДН съдържа специфики, които се отразяват и на основанията за оспорването му. Една от тях е изискването откриването на производството по издаването му да става чрез свикване на общо събрание на населението и неспазването на това правило, което лишава населението от възможността само да определи правилата за ползване на общински мери и пасища, представлява съществено нарушение на административно производствените правила по смисъла на чл.146, т.3 АПК. Т.е. следва да се приеме, че с изтичането на инструктивния срок по чл.48а, ал.1 ЗДН не се погасява възможността на общото събрание на населението да определи правилата за ползване на общинските мери и пасища, съответно произнасянето на общинския съвет без да е свикано такова общо събрание на населението от с.Оглед, с.Иваново, с.Рибница и гр.Рудозем представлява основание за отмяната на решението му, в частта за общинските мери и пасища в тези землища. Също така, доколкото общите събрания на населението на с.Витиня, с.Пловдивци, с.Поляна, с.Мочуре са определили правила за ползването на общинските мери и пасища, Общинският съвет не е имал основанието отново да определя такива правила. С оглед горното, съдът приема, че Решение №55/27.02.2008г., изменено с Решение №74/26.03.2008г. на Общински съвет-Рудозем в частта му, с която са определени правила за ползване на общинските мери и пасища, е незаконосъобразно.

По отношение на решението, в частта му по т.1.1 и т.1.2, съдът взе предвид разпоредбата на чл.25, ал.1 ЗСПЗЗ, която предвижда, че Общинският съвет може да определя такса за ползване на общинските мери и пасища, приходите от която се използват за поддържането им. Т.е. дори правилата за ползването на общинските мери и пасища да са определени от общите събрания на населението, ако за това ще се заплаща такса, съгласно чл.141, ал.4 КРБ, чл.6, ал.1, б.”к” ЗМДТ, чл.21, ал.1, т.7 ЗМСМА и чл.25, ал.1 ЗСПЗЗ тя следва да бъде определена от Общинския съвет. Т.е. оспорването в частта му относно определените такси следва да бъде отхвърлено.

Предвид гореизложените съображения, административният съд счита, че ще следва да отмени Решение №55/27.02.2008г., изменено с Решение №74/26.03.2008г., на Общински съвет – Рудозем, в частта му, с която са определени правила за ползване на общинските мери и пасища; в останалата част относно определените такси за ползване оспорването ще следва да бъде отхвърлено. На основание чл.143, ал.1 АПК, и с оглед изхода по делото, на оспорващият ще следва да се присъдят разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 80лв.

С оглед горното и на основание чл.172, ал.2 АПК, Административен съд- Смолян


Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ Решение №55/27.02.2008г., изменено с Решение №74/26.03.2008г., на Общински съвет – Рудозем, В ЧАСТТА МУ, с която са определени правила за ползване на общинските мери и пасища.

ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Областен управител на област Смолян, направено с негова Заповед №181-ПО/18.04.2008г., срещу Решение №55/27.02.2008г., изменено с Решение №74/26.03.2008г., на Общински съвет – Рудозем, В ЧАСТТА МУ, с която са определени такси за ползване на общинските мери и пасища.

ОСЪЖДА Общински съвет – Рудозем да заплати на Областен управител на област Смолян съдебни разноски в размер на 80лв.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:


Свързани:

Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Смолянският административен съд в публичното заседание на 09. 11. 2009год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 17 октомври 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 08 октомври 2012год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 15 ноември 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Предявеният иск е за заплащане стойността на извършени подобрения с пр осн чл. 72 Закона за собствеността
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, 4-ти състав, в закрито заседание на 13. 05. 2011 г
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Адм дело №32 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Женаварова к н а Х. д. №34/2008г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, в закрито заседание на 12. 01. 2010 год., в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Костинбродски районен съд първи съдебен район в публично заседание на 04. 11. 2008 г в състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом