Административен съд софия-град
ИмеАдминистративен съд софия-град
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер88.24 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://dariknews.bg/media/2011/08/Opredelenie-4343.doc
докладчик Камелия Стоянова състав 10


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
4343


гр. София, 01.08.2011 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 10 състав, в закрито заседание на 01.08.2011 г. в следния състав:
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Камелия Стоянова

като разгледа дело номер 6812 по описа за 2011 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:


Производството е по реда на чл. 166, ал. 4 от АПК.

Образувано е по жалба от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД срещу Решение № 528/22.07.2011 г. на директора на Агенция „Митници”, с което е отнет лиценз № 99 от 27.06.2006 г. за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки с адрес гр. Бургас 8104, Индустриална зона № 3 с идентификационен номер на данъчен склад BGNCA00005001 и е прекратено действието на лиценз № 99 от 27.06.2006 г. на лицензирания складодържател „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки в гр. Бургас 8104, Индустриална зона № 3 с идентификационен номер на лицензиран складодържател BGNCA00005000 и идентификационен номер на данъчен склад BGNCA00005001. С жалбата е направено и искане за спиране на предварителното изпълнение на решението на директора на Агенция „Митници”, което решение подлежи на предварително изпълнение съобразно чл. 53, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове.

След преценка на направеното искане и представените във връзка с това искане доказателства следва извода за основателност на направеното искане. Съгласно чл. 53, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове лицензът се прекратява с решение на директора на Агенция "Митници", което подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.

Съгласно Тълкувателно решение № 5/8.09.2009 г. на ОС на Върховния административен съд при допуснато по силата на специален закон предварително изпълнение на административен акт (какъвто е и процесния случай), приложим при съдебния контрол за законосъобразност на административния акт е чл. 166, ал. 2 АПК. Съгласно посочения текст при всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта по чл. 60, ал. 1, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. Анализът на текста предпоставя обоснования извод, че в тежест на лицето, поискало спиране на предварителното изпълнение е да докаже вероятността за причиняване на оспорващия на значителна или труднопоправима вреда. Следователно, приложимостта на текста предполага вероятност за причиняване на значителна или труднопопвамиа вреда преди всичко по отношение на жалбоподателя. Доказателства в тази насока са налице. Представени са борсов договор № 390 за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на „Софийска стокова борса” АД, сключен между член на борсата, представляващ купувача „Столичен транспорт” ЕАД и член на борсата, представляващ продавача „Лукойл България” ЕООД. Съгласно чл. 1 от договора купувачът се задължава да предаде, а купувачът да приеме и заплати стоката, описана в приложената към договора спецификация – съгласно приложената спецификация стоката е дизелово гориво. Съгласно чл. 5.1 от договора неизпълнението на всяко договорно задължение може да бъде обезпечено с предвидени в спецификацията банкови или други гаранции. Съгласно чл. 7.2 от договора изправната страна може да търси обезщетение за реално претърпените вреди, непокрити от размера на уговорените неустойки. Уговорената неустойка по приложената спецификация е в размер на законоустановената лихва, като общата стойност на договора е 29 343 600 лв. Като доказателство е представен и борсов договор № 572 за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на „Софийска стокова борса” АД, сключен между члена на борсата „Български държавни железници” ЕАД в качеството му на купувач и „Лукойл България” ЕООД в качеството му на продавач, като съгласно чл. 1 от договора продавачът се задължава да продаде, а купувачът да заплати и приеме стоката, описана в приложената към договора спецификация. Последиците при неизпълнение на договора са регламентирани в чл. 7.1 като съгласно посочения текст за неизпълнението на всяко договорно задължение се дължи неустойка, размерът на която е посочен в спецификацията – неразделна част от договора, а съгласно чл. 7.2 изправната страна може да търси обезщетение за реално претърпените вреди, непокрити от размера на уговорените неустойки. Представена е и спецификация към борсовия договор, като в сащата е посочено наименованието на стока – дизелово моторно гориво на обща стойност 100 656 000, 00 лв. Съгласно т. 22 от спецификацията за неизпълнение на задълженията по борсовия договор неустойката е 3% от стойността на неизпълнението с ДДС, като при забава по отношение на доставките от страна на продавача последният дължи неустойка в размер на 0.05% от стойността на забавеното гориво за всеки ден закъснение на доставката, но не повече от 3% от стойността на неизпълнението. Анализът на текстовете на представените договори предпоставя извода за възможността за страната, неизпълнила задълженията си по договора или пък изпаднала в забава по отношение на същите да дължи обезщетение на изправната страна, което обуславя и извода за възможността за наличието на значителни вреди за жалбоподателя при неизпълнението на договорите. При направена справка в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и на интернет страницата на Министерството на финансите се установява също така, че между Министерството на финансите – централен орган за обществени поръчки и „Лукойл България” ЕООД е сключено рамково споразумение за доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане, като срокът на рамковото споразумение съгласно публикуваното обявление за възложена поръчка, е 2 години. Решението за възлагане на поръчката е взето в полза на жалбоподателя и „Петрол” АД, с оглед на обстоятелството на сключено рамково споразумение. Мястото на доставката на автомобилно гориво е на територията на цялата страна. Видно също така от решението за откриване на процедурата за обществена поръчка, публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки целта на обществената поръчка е сключването на рамково споразумение за възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната власт и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към тях, като първоначалната обща прогнозна стойност на поръчката е 50 000 000 лв. без ДДС. В тази връзка и при наличието на сключеното рамково споразумение отнемането на лиценза за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки би могло да причини на жалбоподателя значителна и труднопоправима вреда във връзка с неизпълнението на рамковото споразумение, по което жалбоподателят е страна. Действително, в жалбата и в съдържащото се в нея особено искане за спиране на допуснатото по силата закона предварително изпълнение не е посочен точния размер на вредите, които биха били евентуално претърпени вследствие решението на директора на Агенция „Митници”, ако неговото предварително изпълнение не бъде спряно, но всъщност и чл. 166, ал. 2 от АПК не поставя подобно изискване, а и с оглед на обстоятелството на високата стойност на представените два договора и на прогнозната стойност на рамковото споразумение би могло да се предполага, че претърпените вреди биха били значителни. Следва да се отчете обстоятелството, че по силата на лиценза за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки жалбоподателят има качеството на лицензиран складодържател. Съгласно чл. 4, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове лицензиран складодържател е търговец по смисъла на Търговския закон, който е получил лиценз да произвежда, складира, получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз. Данъчен склад съгласно чл. 4, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в съответствие с разпоредбите на този закон. Режим отложено плащане на акциз съгласно чл. 4, т. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове е съвкупност от правила, приложими за производството, складирането и движението на стоки при отложено плащане на акциза. При режима отложено плащане на акциз временно се отлага облагането с акциз на стоки при тяхното производство, въвеждане или внасяне - чл. 46, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове. Този режим, обаче се прилага само от лицензиран складодържател при производството на акцизни стоки в данъчен склад, складиране на акцизни стоки в данъчен склад и движение на акцизни стоки (чл. 46, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове). Хипотезата на прилагане на режима на отложено плащане на акциз при липсата на качеството на лицето на лицензиран складодържател е недопсутима от закона. Изложеното налага извода за дължимост на акциза при липсата на качеството на лицето на лицензиран складодържател и извода за незабавна дължимост на акциза при отнет лиценз за складодържател. Това са обстоятелства, които също така обосновават извод за възможността от жалбоподателя да се претърпят значителни вреди при наличието на незабавна дължимост на акциза, а не на режима на отложено плащане на акциз. Съгласно чл. 51, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове правото за прилагане на режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчване на лиценза, с оглед на което следва извода, че това право се погасява при отнемането на лиценза. С влизането в сила на решението за жалбоподателя възниква задължение за незабавно плащане на акциз върху намиращите се в данъчния склад продукти под режим отложено плащане на акциз. Към жалбата е представена и справка за наличните стокови енергийни продукти в данъчния склад. С оглед на данните, съдържащи се в справката размерът на дължимия акциз, който следва да бъде платен незабавно е значителен. От своя страна, плащането на акциза е необходима предпоставка за освобождаване на даденото обезпечение по чл. 77 от Закона за акцизите и данъчните складове – съгласно чл. 81, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните сдкладове в случаите на прекратяване на действието на лиценза обезпечението се освобождава с решение на органа по ал. 1, след като задължението за заплащане на акциз е погасено. Следователно, дори възможността за освобождаване на даденото обезпечение е поставена в зависимост от плащането на акциза. Тези изводи се налагат от обстоятелството, че към момента на произнасянето по направеното искане по чл. 166, ал. 2 от АПК съдът не може да се произнесе по законосъобразността на обжалваното решение. При наличието на влязло в сила решение по отношение на осъществен контрол за законосъобразност на решението на директора на Агенция „Митници” би следвал обоснован извод относно обстоятелството дали при наличието на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на обжалваното решение акцизът би бил дължим незабавно. Това и обосновава извода за труднопоправима вреда, която би настъпила за жалбоподателя при незабавното влизане в сила на обжалваното решение.

В съответствие с изложеното следва извода за наличието на предпоставките на спирането на предварителното изпълнение на обжалваното решение с оглед на обстоятелството, че на жалбоподателя предварителното изпълнение би могло да причини значителна или труднопоправима вреда.

Също така съдът съобразява принципа на съразмерност, според който административният акт и неговото изпълнение следва да не засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която акта се издава. Целта на допуснатото предварително изпълнение по силата на специалния Закон за акцизите и данъчните складове е защита на важни държавни или обществени интереси, при което следва да е налице съразмерност между тях и интересите на адресата на акта, съответно степента на вредите, които биха настъпили за последния. Както се посочи и по-горе жалбоподателят е доставчик на горива за дизелови двигатели на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД, доставчик на дизелово гориво на „Столичен автотранспорт” ЕАД, представено е и писмо от „Бългериан Авиейшън Груп”, видно от което не съществуват алтернативно източници за доставката на авиационни горива.

При съобразяване на горните факти и обстоятелства се налага извода за основателност на искането за спиране на предварителното изпълнение на решението за отнемане на лиценза и прекратяването на действието му, тъй като спирането на изпълнението не би застрашило важни държавни и обществени интереси с оглед на обществените интереси, които биха били застрашени при незабавното изпълнение на решението и спирането не може да осуети последващо изпълнение на заповедта. От друга страна са налице достатъчно доказателства, обуславящи извода, че предварителното изпълнение ще причини на жалбоподателя значителна или трудно поправима вреда по смисъла на чл. 166, ал. 2 АПК.

Като взе предвид направените фактически и правни изводи съдът


ОПРЕДЕЛИ:


СПИРА предварителното изпълнение на Решение № 528/22.07.2011 г. на директора на Агенция „Митници”, с което е отнет лиценз № 99 от 27.06.2006 г. за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки с адрес гр. Бургас 8104, Индустриална зона № 3 с идентификационен номер на данъчен склад BGNCA00005001 и е прекратено действието на лиценз № 99 от 27.06.2006 г. на лицензирания складодържател „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки в гр. Бургас 8104, „Индустриална зона” № 3 с идентификационен номер на лицензиран складодържател BGNCA00005000 и идентификационен номер на данъчен склад BGNCA00005001, до приключване на съдебното производство по обжалване на решение № 528/22.07.2011 г. на директора на Агенция "Митници" с влязъл в сила съдебен акт.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните чрез изпращане на преписи по реда на чл. 138 от АПК.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ

Свързани:

Административен съд софия-град iconЮридическа литература
Практика на Върховния административен съд и Административен съд София-град по Закона за защита от дискриминация
Административен съд софия-град iconДокладва административната преписка препратили жалбата и преписката по компетентност от Административен съд София град
На 22. 10. 2012 г., 9,20 часа в регистратура на Административен съд Б. е постъпила молба от ответника, с която заявява, че поради...
Административен съд софия-град iconГрад Смолян, 19 март 2009 год. Административен съд град смолян
Административен съд град смолян в публично съдебно заседание на деветнадесети март две хиляди и девета година в състав
Административен съд софия-град iconАдминистративен съд софия област
...
Административен съд софия-град iconРешени е №67 Град Разград, 01. 10. 2008 г. В името на народа разградският административен съд
Разградският административен съд, в публично заседание на шестнадесети септември две хиляди и осма година, в състав
Административен съд софия-град iconДоклад за дейността на административен съд софия област през 2008 година
През отчетния период Административен съд – София област (ас со) разполага по щат с 42 бройки, както следва
Административен съд софия-град iconДоклад за дейността на административен съд софия област през 2007 година
През отчетния период Административен съд – София област (ассо) разполага по щат с 8 съдийски бройки и 2 бройки за младши съдии
Административен съд софия-град icon5 октомври 2012 г., петък, 10: 30 часа Да се съберем пред Административен съд – София-град
Георг Вашингтон 17 (на гърба на Халите, между улиците „Пиротска“ и „Екзарх Йосиф“)
Административен съд софия-град iconЧрез върховен административен съд до върховен административен съд петчленен състав частнажалб а
Светлана Димитрова Бобчева-Миленкова егн 5404086970 адрес: гр. София, бул.”В. Левски” №82, вх. В-партер
Административен съд софия-град iconАдминистративен съд град Смолян колегия в закрито заседание на пети ноември, две хиляди и осма година в състав
След като разгледа докладваното от Съдията Васил Чалъков Административно дело №185/2008 г по описа на Административен съд гр. Смолян...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом