Списък на публикациите
ИмеСписък на публикациите
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер52.32 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/4653/1303033403147856173.doc
Списък на публикациите

на доц. д-р Емил Николов Галев


 1. Пипков, Н., Г. Пухалев, А. Шевкенова, Е. Галев, С. Николова, 1986. Екологично планиране на територията на селищна система Разград - основа за изграждане на зелен пояс. - ВЛТИ, Научни трудове, том XXX, С., Земиздат, 19-23.

 2. Пипков, Н., Е. Галев, 1995. Алтернативна концепция за устройство на ландшафта върху територията на енергиен комплекс “Марица-Изток”. - В: Сборник научни доклади, Юбилейна научна конференция - 125 години БАН и 65 години Институт за гората, 22-23 септември 1994., БАН - ИГ, PSSA, С., 198-204.

 3. Галев, Е., Вл. Щилиянов, 1998. Динамика на нощния пейзаж. - “Лесовъдска мисъл”, 1/1998, С., 91-97.

 4. Пипков, Н., Е. Галев, 1999. Методично ръководство за изработване на курсов проект по метода “Екологическо планиране на ландшафта”. - С., ИК при Лесотехнически университет.

 5. Галев, Е. 2000. Анализ и оценка на рлефа в териториалния обхват на УОГС Юндола от гледна точка на рекреационния му потенциал. - В: Юбилеен сборник научни доклади - “75 години висше лесотехническо образование в България”. Секции: Ландшафтна архитектура; Стопанско управление. - С., ИК при Лесотехнически университет., 156-166.

 6. Галев, Е. 2000. Анализ и типология на горските ландшафти в УОГС Юндола от гледна точка на отдиха и туризма. - В: Юбилеен сборник научни доклади - “75 години висше лесотехническо образование в България”. Секции: Ландшафтна архитектура; Стопанско управление. - С., ИК при Лесотехнически университет., 175-185.

 7. Галев, Е. 2001. Проектиране, създаване и адаптиране за учебни цели на географска информационна система (ГИС) за територията на УОГС Юндола. - В: Юбилеен сборник 50 години специалност Ландшафтна архитектура. С., Лесотехнически университет, Изд. "Сежани", 26-33.

 8. Галев, Е. 2001. Оценка на визуалното въздействие на горските ландшафти по примера на УОГС Юндола. - В: Юбилеен сборник 50 години специалност Ландшафтна архитектура. С., Лесотехнически университет, Изд. "Сежани", 34-42.

 9. Галев, Е. 2001. Класификация на горските насаждения в УОГС "Юндола" и УОГС "Петрохан" съобразно ландшафтно-естетическите им особености и обемно-пространствената им структура. - В: Third Balkan Scientific Conference, "Study, Conservation and Utilization of Forest Resources", 2-6 October 2001, Proceedings, Volume III, Sofia, Academic Publishers "M. Drinov", 431-436.

 10. Галев, Е. 2001. Анализ и оценка на рекреационните функции на съществуващите транспортни и пешеходни комуникации в горите и поляните на УОГС "Юндола" и околностите му. - В: Third Balkan Scientific Conference, "Study, Conservation and Utilization of Forest Resources", Proceedings, 2-6 October 2001, Volume III, Sofia, Academic Publishers "M. Drinov", 437-443.

 11. Галев, Е. 2001. Извънградските паркове на България. Национални и природни паркове. - "Ландшафтен дизайн", 2/2001, С., 20-25.

 12. Галев, Е. 2002. Осъвременяване обучението на студентите по “Ландшафтна архитектура” в Лесотехническия университет посредством новосъздадената географска информационна система (ГИС) за територията на УОГС “Юндола”. - В: Научна конференция с международно участие ВСУ’ 2002, Висше строително училище “Любен Каравелов” - София, V – 19-24.

 13. Галев, Е. 2002. Изследване на релефа като важен фактор за оптималното рекреационно използване на планинските ландшафти в района около Юндола. –- В: Научна конференция с международно участие ВСУ’ 2002, Висше строително училище “Любен Каравелов” - София, IV – 39-45.

 14. Emil Galev 2002. Geographic Information System in Education of Landscape Architecture in Bulgaria. – ECLAS Conference “Landscape Architecture in the Developing Urban Regions”, Budapest, Hungary, September 12-15, 2002, p. 195 – 203.

 15. Галев, Е. 2002. Специфични условия и основни възможности за функционалното използване на релефните форми при рекреационното усвояване на горите и поляните в териториалния обхват на УОГС “Юндола”. – В: Юбилейна научна конференция 60 години УАСГ, София, ноември 2002, том 1, 197-206.

 16. Галев, E. 2002. Ландшафтно-екологично планиране на териториите в УОГС “Юндола” като основа за бъдещото им рекреационно устройване. - В: Юбилейна научна конференция 60 години УАСГ, София, ноември 2002, том 1, 207 – 216.
 17. Галев, Е. 2003. Типологична класификация на планинските горски ландшафти в УОГС “Юндола” от гледна точка на рекреационните им качества. – В: Международна научна конференция 50 години Лесотехнически университет, София, април 2003, секция горско стопанство и ландшафтна архитектура, 321-323.


 18. Галев, Е. 2003. Някои характеристики на насажденията в териториалния обхват на УОГС Юндола като показатели за рекреационна оценка на планинските горски ландшафти. – В: Международна научна конференция 75 години Институт за гората при БАН, том 1,37-40.

 19. Галев, Е. 2003. “Рекреационна оценка на планинските горски ландшафти по примера на УОГС Юндола”. - Автореферат на дисертация за получаване на образователната и научна степен “доктор”, София 2003.

 20. Галев, Е. 2005. Територии за отдих в горска среда. - "Ландшафтна архитектура", 1/2005, С., 22-26.

 21. Галев, Е. 2005. Картиране на дървесната и храстова растителност в парка при “Двореца”. - "Ландшафтна архитектура", 2/2005, С., 17-21.

 22. Галев, Е. 2005. Природните ценности на българското черноморско крайбрежие. - "Ландшафтна архитектура", 3/2005, С., 22-29.

 23. Цолова Г., Е. Галев, 2006. Рекреационният потенциал на българското дунавско крайбрежие – илюзия или реалност - "Ландшафтна архитектура", 4/2005, С., 4-11.

 24. Галев, Е., Е. Рафаилова 2006. Рекреационният потенциал на горските ландшафти в УОГС Юндола. - "Наука и практика", бр. 2/2006, С.

 25. Галев, Е. 2006. Естетическо въздействие и рекреационно значение на крайпътните ландшафти в България. - "Ландшафтна архитектура", 2(6)/2006, С., 42-47.

 26. Галев, Е. С. Юруков, П. Желев, Е. Цавков 2006. Създаване на дигитална графична и текстова база данни за арборетума в УОГС “Г.Ст.Аврамов” – с. Юндола – Управление и устойчиво развитие, 1-2/2006, С., 274-282.

 27. Галев, Е. 2006. Софтуери за проектиране и визуализации в ландшафтната архитектура. – Международна научна конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 14-16 септември 2006 г., Варна, 363-368.

 28. Emil Galev 2006. Applicability of high resolution satellite imagery to detailed vegetation mapping – Proceedings of 4-th GIS Days in Turkey; September 13-16, 2006; Fatih University Publications, Istanbul 2006, 19-25.

 29. Emil Galev, Katinka Mihova 2006. Educational use of gis in landscape architecture student classes in bulgaria - Proceedings of 4-th GIS Days in Turkey; September 13-16, 2006; Fatih University Publications, Istanbul 2006, 249-256.

 30. Emil Galev 2006. Using landscape ecological analyses to facilitate student classes at the university of forestry in Sofia. - Proceedings of the II International Symposium of Ecologists of Montenegro, Serbia and Montenegro, 20-24 September 2006, Kotor, 474-479.

 31. Галев, Е. 2006. Ландшафтен подход към преподаването на ГИС: пример илюстриращ методологията на приложното ландшафтознание. – Международна конференция и семинар “Балканска икономическа реконструкция и екология – 2006 г.”

 32. Emil Galev 2006. Detailed mapping of tree and shrub species using high resolution satellite imagery. – Third International Scientific Conference “Global Changes and Regional Challenges” (Международна научна конференция “Глобални промени и регионални предизвикателства”), СУ “Св. Климент Охридски”, 192-196.

 33. Emil Galev 2006. GIS and CAD software in the higher education of landscape architecture. - Third International Scientific Conference “Global Changes and Regional Challenges” (Международна научна конференция “Глобални промени и регионални предизвикателства”), СУ “Св. Климент Охридски”, 349-357.

 34. Галев, Е. 2006. Положителни и отрицателни визуални въздействия на крайпътните ландшафти в България – В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Научна конференция на Русенски университет “Ангел Кънчев” – 2006.

 35. Emil Galev 2010. Creating a database for the dendrarium in experimental forest department “Petrohan” using remote sensing and GIS technologies. International Conference “Forestry: Bridge to the Future”, 13 – 15 May 2010, Park Hotel Moskva, Sofia, Bulgaria (под печат).

 36. Emil Galev 2010. Positive and unfavorable visual effects of the forest landscapes. International Conference “Forestry: Bridge to the Future”, 13 – 15 May 2010, Park Hotel Moskva, Sofia, Bulgaria (под печат).

 37. Aleksandrov P., E.Galev, V.Shtilianov, V.Rangelov 2010. Strategy for the conservation, development and socialization of park "Vrana" (current biological, ecological and aesthetic aspects). International Conference “Forestry: Bridge to the Future”, 13 – 15 May 2010, Park Hotel Moskva, Sofia, Bulgaria (под печат).

 38. Rangelov V., V.Shtilianov, E.Galev, P.Aleksandrov 2010. Compositional aspects of the trees&bush vegetation in the “Albena” resort. International Conference “Forestry: Bridge to the Future”, 13 – 15 May 2010, Park Hotel Moskva, Sofia, Bulgaria (под печат).

 39. Shtilianov V., V.Rangelov, P.Aleksandrov, E.Galev2010. Conception for compositional and spatial restructuring of the "Albena" resort. International Conference “Forestry: Bridge to the Future”, 13 – 15 May 2010, Park Hotel Moskva, Sofia, Bulgaria (под печат).

 40. Emil Galev 2010. The impact of forest stand’s species richness on scenic beauty of the landscapes. International Conference on Social Sciences, 8-9 October 2010, Izmir, Turkey (под печат).

 41. Emil Galev 2010. Evaluation of Landscape Resources for Recreation. LAP Lambert Academic Publishing AG& Co. KG, ISBN 978-3-8383-9935-5, (под печат).

Свързани:

Списък на публикациите iconСписък на публикациите на Проф д-р Сабина Захариева, дмн

Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Сб. ХХVI международен конгрес по история на медицината. Пловдив, 1978, т. II, с. 71-72
Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Воденска М., Икономически, социални и природни влияния на туризма, София, Изд. Су
Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Тодорова, Е. Съвременни американски теории за семейството. Наука и Изкуство. С, 1988
Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Народният съюз “Звено” и конституционният въпрос 1946-1947 г. – В: Епохи, 2003, №1, 39-56
Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Глаголната система в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. В. Търново, 2009, 495 с
Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Публикации свързани с дисертационния труд по научна специалност „техника и технология на сондирането”, шифър 02. 08. 11
Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Станислав Шобер (1879-1938). [за 50-годишнината от смъртта му] – Сьп ез., 1988, №2, с. 121-123
Списък на публикациите iconСписък на публикациите на
Митов Д., Ив. Ангелов, Н. Колева – Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести. Иц ”му – Плевен” – 2005
Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Симеонова К., Междудисциплинно движение и организация на научните изследвания, С., Наука и изкуство, 1973,164 с
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом