Тема: "Разработване на програма за мониторинг, оценка на рисковете и определяне на приоритетните проблеми по условия на труд в електротехническата, електронната и полиграфическата промишленост"
ИмеТема: "Разработване на програма за мониторинг, оценка на рисковете и определяне на приоритетните проблеми по условия на труд в електротехническата, електронната и полиграфическата промишленост"
страница1/31
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер3.32 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.reocities.com/Eureka/vault/6147/fut/anketa.rtf
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

ЕТ “Перспективни компютърни технологии – Владимир димитров”

Тема: “Разработване на програма за мониторинг, оценка на рисковете и определяне на приоритетните проблеми по условия на труд в електротехническата, електронната и полиграфическата промишленост”

Възложител: Фонд “Условия на труд”

АНКЕТНА КАРТА
за събиране на данни

Съдържание


Съдържание 2

1. Увод 3

1.1. Цел на проекта 3

1.2. Техническа информация за попълване на анкетата 3

1.3. Информация за търговското дружество 5

2. Данни за трудовата среда в търговските дружества 6

2.1. Излагане на физически фактори 7

2.1.1. Шум на работното място 7

2.1.2. Вибрации на работното място 12

2.1.3. Високи температури на работното място 17

2.1.4. Ниски температури на работното място 22

2.2. Рискове от неудобна поза и движения 27

2.2.1. Ръчна работа с тежести 27

2.2.2. Многократно повтарящи се движения по време на работа 32

2.2.3. Работни пози с напрежение по време на работа 37

2.3. Излагане на химически фактори 42

2.3.1. Работа с химични вещества, препарати и продукти 43

2.3.2. Канцерогенни вещества 48

2.3.3. Невротоксични вещества 51

2.3.4. Опасности за поколението (токсични за репродукцията, мутагенни химични вещества) 54

2.4. Излагане на биологични фактори 57

2.5. Психо-социални условия на труда 61

2.5.1. Работа при недостиг на време 61

2.5.2. Работно темпо, определяно от социални изисквания (от социален натиск) 66

2.5.3. Работно темпо, определяно от машини 70

2.5.4. Физическо насилие на работното място 74

2.5.5. Психически тормоз на работното място (грубянство, търсене на жертви) 78

2.5.6. Сексуален тормоз на работното място 82

2.5.7. Монотонна работа (монотонно-двигателна и монотонно-сензорна) 86

2.6. Нововъзникващи рискове 90

3. Съдържание на работата 90

3.1. Работа на отдалечено работно място по телекомуникационен път 90

3.1.2. Аспекти на безопасността и здравето при работа на отдалечено работно място 91

3.2. Статут на заетото лице 92

3.2.1. Работа на срочен трудов договор (като например, едногодишен договор) 92

3.2.2. Работа по договор с агенция за временна заетост 92

3.2.3. Работа на базата на стажуване или други схеми за обучение 92

3.2.4. Работа като самонаето лице 92

3.3. Използване на лични предпазни средства 93

3.4. Информираност относно рисковете на работното място 98

3.5. Обучение, предоставяно от работодателя 103

4. Данни за трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост 108

4.1. Трудови злополуки, довели до отпуск от повече от три дни (през 2000 г.) и злополуки със смъртен изход 109

4.1.1. Рискови категории относно трудовите злополуки с повече от три дни отпуск 109

4.1.2. Рискови категории за злополуки със смъртен изход 112

4.2. Професионални заболявания 115

4.2.1. Въведение 115

4.2.1a. Професионални заболявания по наличните протоколи за признаване професионалния характер на заболяването за 2001 г. 116

4.2.2. Рискови категории: професионални заболявания 117

4.3. Свързани с работата професионални оплаквания и заболявания 120

4.3.1. Здравни проблеми, свързани с опорно-двигателния апарат 120

4.3.2а Здравни проблеми, свързани със стреса 124

4.3.2б Здравни проблеми, свързани със стреса 126

4.4. Отпуски поради професионални заболявания 130

5. Превантивна способност на системите за подсигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 134

5.1. Организационна структура на фирмената система по безопасност и здраве при работа 134

5.2. Длъжностни лица (или друг орган) занимаващи се с безопасност и здраве при работа 134

5.3. Превантивни служби по безопасност и здраве при работа 134

5.4. Обучение по безопасност и здраве при работа 134

Приложение І. Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейския съюз, NACE, Rev.1, 1993 135

Приложение ІІ. Международна стандартна класификация на професиите ISCO-88(COM) 136

Приложение ІІІ. База от данни CAREX 137

Приложение ІV. Информация - указания по рисковете за репродуктивната способност 138

Приложение V. Информация - указания по биологичните фактори 139

Приложение VІ. Причини за трудовите злополуки 140

Приложение VІІ. Списък на професионалните заболявания 141

Приложение VІІІ. Информация - указания по химически фактори 145


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Свързани:

Тема: \"Разработване на програма за мониторинг, оценка на рисковете и определяне на приоритетните проблеми по условия на труд в електротехническата, електронната и полиграфическата промишленост\" iconСтановище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор автор на дисертационния труд
...
Тема: \"Разработване на програма за мониторинг, оценка на рисковете и определяне на приоритетните проблеми по условия на труд в електротехническата, електронната и полиграфическата промишленост\" iconСтановище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор автор на дисертационния труд
...
Тема: \"Разработване на програма за мониторинг, оценка на рисковете и определяне на приоритетните проблеми по условия на труд в електротехническата, електронната и полиграфическата промишленост\" iconОбщински съвет панагюрище
Община Панагюрище /принципи на партньорство, ред за определяне на приоритетните области, условия е ред за за определяне на партньора,...
Тема: \"Разработване на програма за мониторинг, оценка на рисковете и определяне на приоритетните проблеми по условия на труд в електротехническата, електронната и полиграфическата промишленост\" iconВеселка христова павлова
«Статистика», тема на дисертационен труд, защитен през 1987 година: Проблеми при използването на статистически методи за разработване...
Тема: \"Разработване на програма за мониторинг, оценка на рисковете и определяне на приоритетните проблеми по условия на труд в електротехническата, електронната и полиграфическата промишленост\" iconP e цензи я на дсертационния труд на тема: Разработване на проекти за устойчиво развитие
На дсертационния труд на тема: Разработване на проекти за устойчиво развитие, По шифър 05. 02. 03 за получаване на образователна...
Тема: \"Разработване на програма за мониторинг, оценка на рисковете и определяне на приоритетните проблеми по условия на труд в електротехническата, електронната и полиграфическата промишленост\" iconВидове и места за мониторинг
България значимост, което е основание за мониторинга му. Списък на видовете, най-подходящо време за мониторинг, характеристика на...
Тема: \"Разработване на програма за мониторинг, оценка на рисковете и определяне на приоритетните проблеми по условия на труд в електротехническата, електронната и полиграфическата промишленост\" iconНа дисертационния труд
Тема на дисертационния труд: “Към теорията на високотемпературната свръхпроводимост: От електронната структура до флуктуационните...
Тема: \"Разработване на програма за мониторинг, оценка на рисковете и определяне на приоритетните проблеми по условия на труд в електротехническата, електронната и полиграфическата промишленост\" iconВидове и места за мониторинг
Нсмбр са 6 вида земноводни (2 от разред Безопашати и 4 от Разред Опашати). Списък на видовете, най подходящото време за мониторинг,...
Тема: \"Разработване на програма за мониторинг, оценка на рисковете и определяне на приоритетните проблеми по условия на труд в електротехническата, електронната и полиграфическата промишленост\" iconМетодика за определяне на комплексната оценка на офертите
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените условия на...
Тема: \"Разработване на програма за мониторинг, оценка на рисковете и определяне на приоритетните проблеми по условия на труд в електротехническата, електронната и полиграфическата промишленост\" iconИнформационните технологии, енергетиката, фармацията и химическата промишленост са секторите с най-висок потенциал за развитие
Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом