Икономически университет – варна ксп 200 6 / 2007 критерии за оценка на кандидатстудентските работи
ИмеИкономически университет – варна ксп 200 6 / 2007 критерии за оценка на кандидатстудентските работи
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер32.39 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/common/kriterii_ik.rtf
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

КСП 2006/2007


КРИТЕРИИ

ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ РАБОТИ

ПО ИКОНОМИКА

ТЕМА № 6 “ТЕОРИЯ НА ФИРМАТА И ФИРМЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА”ОТЛИЧЕН - Темата е разработена изчерпателно, прецизно и задълбочено. Последователно са изяснени основните проблеми от нейното съдържание. Разкрита е същността на всички въпроси, направена е социално-икономическа характеристика на фирмата. Показана е същността на предприемачеството. Посочени са различията между отделните форми на бизнес организацията с техните предимства и недостатъци. Формулиран е критерият за избор на оптимална организационна форма на бизнеса. Ясно са посочени печалбата като основна цел на фирмата и останалите цели на фирмената дейност.

МН.ДОБЪР – Развити са всички основни въпроси включени в съдържанието на темата. Спазена е логическата последователност при тяхното изложение. Изяснени са същността на фирмата, предприемачеството и основните организационните форми на бизнеса. Анализирани са целите на фирмата в пазарни условия. Работата е оформена старателно, но са налице непълноти и някои неточности.

ДОБЪР – Кандидатът е разгледал само част от въпросите, но същевременно е разработил основните. Присъстват същността и формите на бизнеса. Пропуските в изложението и неточностите показват непълнота на знанията, но оформянето на темата и показаната писмена култура са на добро равнище.

СРЕДЕН – По темата е писано повърхностно и схематично. Засегнатите въпроси са разработени сбито и недостатъчно аргументирано. Липсват цели въпроси от темата. В изложението се съдържат сериозни неточности и грешки.

СЛАБ – По темата не е писано, липсва текст или съдържанието се отнася за други теми от изпита по Икономика. Написаното не съответства на съдържанието на темата или е изцяло погрешно.

ТЕМА № 18 “ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА”ОТЛИЧЕН - Цялостно разработена, прецизно структурирана и логично развита тема с добре формулирани оценки и изводи. Написаното свидетелства за задълбочено усвояване на материала, добра литературна осведоменост, точен и ясен стил на изложение. Коректно са дефинирани основните понятия на темата. Използваните формули и предложените графики съответстват на текста и сполучливо илюстрират теоретичните зависимости. Изяснена е същността на фискалната политика, нейните цели и функции, видовете разриви в БВП, както и дебата относно възможностите за изчистването им. Разкрити са последиците за макроикономическото равновесие от прилагането на един или друг вид фискална политика или фискален инструмент. Теоретичният анализ се допълва от някои съвременни аспекти на фискалната политика.

МН.ДОБЪР – Развити са подробно всички основни въпроси по темата. Ключовите понятия и зависимости са дефинирани ясно, точно и прецизно. Изяснена е същността, целите и функциите на фискалната политика. Анализирани са разривите в БВП и възможностите за тяхното изчистване. Разгледани са основните видове фискална политика. Работата е оформена старателно, но са допуснати отделни неточности и непълноти. Не всички изводи и оценки са достатъчно ясно и прецизно аргументирани.

ДОБЪР – Кандидатът е засегнал основните въпроси и е успял да разработи значителна част от понятийния апарат по всеки един от тях. Разгледани са основните аспекти на необходимостта, възможността и последиците от провеждането на дискреционна фискална политика. Задоволително са изложени връзките и зависимостите между видовете фискална политика и използваните инструменти. Налице са обаче значителни пропуски и липсват убедително аргументирани изводи и оценки. Изложението на част от основните теоретични зависимости е схематично. Част от графиките и използваните формули са некоректни.

СРЕДЕН – Писано е по темата, но повърхностно, схематично и с множество пропуски. Дефинирани са само някои от основните понятия. Има смесване на въпросите и неясноти в изложението. При представяне и коментиране на основни дефиниции са допуснати неточности и грешки. Част от основните въпроси са разработени сбито и неаргументирано и липсват цели подвъпроси от темата. Допуснати са самоцелни отклонения и умозрителни описания, които нямат отношение към темата.

СЛАБ – Липсва текст, писано е по друга тема от програмата на кандидатстудентския изпит. Голяма част от написаното не съответства на съдържанието на темата или е погрешно.

Свързани:

Икономически университет – варна ксп 200 6 / 2007 критерии за оценка на кандидатстудентските работи iconИкономически университет – варна ксп 200 6 / 2007 критерии за проверка и оценка на кандидатстудентските писмени работи по "география на българия"
За проверка и оценка на кандидатстудентските писмени работи по “география на българия”
Икономически университет – варна ксп 200 6 / 2007 критерии за оценка на кандидатстудентските работи iconИкономически университет – варна ксп 200 8 критерии за проверка и оценка на кандидатстудентските писмени работи по "география на българия"
За проверка и оценка на кандидатстудентските писмени работи по “география на българия”
Икономически университет – варна ксп 200 6 / 2007 критерии за оценка на кандидатстудентските работи iconИкономически университет – варна ксп 200 7 / 2008
За проверка и оценка на кандидатстудентските писмени работи по история на българия
Икономически университет – варна ксп 200 6 / 2007 критерии за оценка на кандидатстудентските работи iconИкономически университет – варна ксп 200 7 / 2008
За проверка и оценка на кандидатстудентските писмени работи по “география на българия”
Икономически университет – варна ксп 200 6 / 2007 критерии за оценка на кандидатстудентските работи iconИкономически университет – варна ксп 2008 критерии за оценка на кандидатстудентските работи по икономика на тема n : 1
Граница на производствените възможности: същност и построяване на кривата на производствените възможности
Икономически университет – варна ксп 200 6 / 2007 критерии за оценка на кандидатстудентските работи iconИкономически университет – варна ксп 2008/2009
За проверка и оценка на кандидатстудентските писмени работи по български език и литература
Икономически университет – варна ксп 200 6 / 2007 критерии за оценка на кандидатстудентските работи iconИкономически университет – варна ксп 200 6 / 2007
На тема “начало на организирано национално-освободително движение (50-те и 60-те години на ХІХ век)”
Икономически университет – варна ксп 200 6 / 2007 критерии за оценка на кандидатстудентските работи iconИкономически университет – варна ксп 200 7 / 2008
Увод – Пазарни структури и тяхната класификация. Конкурентни и неконкурентни пазари
Икономически университет – варна ксп 200 6 / 2007 критерии за оценка на кандидатстудентските работи iconКритерии за оценка на кандидатстудентските работи
Обща характеристика на конюнктурата и цикличността в икономическото развитие. 1,00
Икономически университет – варна ксп 200 6 / 2007 критерии за оценка на кандидатстудентските работи iconИкономически университет – варна ксп 200 7 / 2008
Диктовка – Граматичните грешки се санкционират с 0,25 /1 грешка/, правописните с 0,13 /½ грешка/ и ударенията с 0,08 /¼ грешка
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом