Общински съвет пловдив
ИмеОбщински съвет пловдив
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер13.27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2012/06/452.docx
http://www.plovdiv.bg/image/gerb3.gif ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ


Р Е Ш Е Н И Е


452

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 19 ОТ 09. 11. 2012 г.


О Т Н О С Н О : Избор на Временна комисия за подбор и внасяне на предложение в Общински съвет – Пловдив за избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пловдив


ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: арх. Илко Николов – Председател на

Общински съвет - Пловдив


На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1 от 03. 02. 2011 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет и предвид изложените в предложение с вх. № 12ХІ-479 от 01. 11. 2012 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :


1. Избира Временна комисия за подбор и внасяне на предложение за избор на Съдебни заседатели при Окръжен съд – Пловдив, в състав: Георги Стаменов, Гичка Кърнева, Тодор Кръстев, Даниела Кинова и Джамсет Джафер.

2. Възлага на избраната Временна комисия по т. 1 от настоящото решение в срок до 30 април 2013 г. да извърши подбор на кандидатите за съдебни заседатели при Окръжен съд – Пловдив за мандат 2013 – 2018 г. и да внесе предложение до Общински съвет – Пловдив за избор на кандидати за съдебни заседатели, съгласно чл. 6 от Наредба № 1 за съдебни заседатели на Висшия съдебен съвет.


МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1 от 03. 02. 2011 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет и като взе предвид писмо от Апелативен съд – Пловдив с вх. № 12Х-460 от 09. 10. 2012 г.


----------------

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 16.11. 2012 г.;

2. Интернет страницата – 14. 11. 2012 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 15.11.2012 г.

Свързани:

Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив решени е
Община Пловдив и чл. 10 ал. 7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, предвид фактическите основания в предложение...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” №6, представлявано от Управителя и едноличен собственик на капитала Нерман Кемалова Алиева, определен...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Осигуряване на средства за бюджетни мероприятия от резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на Община...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
Георги Кръстев, в качеството му участник в Конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център I пловдив” еоод,...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 1 от зос, чл. 39, ал. 3, т. 1, чл. 46, ал. 2, т. 1, чл. 91, чл. 92 от нрпурои,...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Изменение и допълнение на Решение №45, взето с Протокол №2/02. 02. 2012 г на Общински съвет – Пловдив за преобразуване...
Общински съвет пловдив iconОбщина пловдив
Нрпурои, приета с Решение №172 / 27. 05. 2010 г., изм и доп с Решение №225 / 24. 06. 2010 г., Решение №73 / 17. 03. 2011г и Решение...
Общински съвет пловдив iconОбщина пловдив
Нрпурои, приета с Решение №172 / 27. 05. 2010 г., изм и доп с Решение №225 / 24. 06. 2010 г., Решение №73 / 17. 03. 2011г и Решение...
Общински съвет пловдив iconПроект на правилник за почетните отличия и звания на град пловдив и реда за удостояване и връчване
Димитър Цветков – общински съветник от ппгос от герб, Зам председател на Общински съвет Пловдив
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Избор на управител на „Диагностично-консултативен център VІІ пловдив” еоод търговско дружество със 100% участие на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом