Съдържание на адвокатски преглед 2006 Г. Уводни статии
ИмеСъдържание на адвокатски преглед 2006 Г. Уводни статии
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер49.98 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vas.bg/Documents/2006-12-9.doc
СЪДЪРЖАНИЕ НА АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД 2006 Г.


Уводни статии
За българското правосъдие (бр. 1/2006 г., с. 3)
Декларация относно данъка върху добавената стойност (бр. 2-3/2006 г., с. 3)
Към нов Граждански процесуален кодекс (бр. 4-5/2006 г., с. 3)
За разделението на властите и за самостоятелността на съдебната власт (бр. 6/2006 г., с. 3)

1. Общи проблеми
Стайков, Ивайло. Тормоз на работното място – същност, последици и правна защита (бр. 4-5/2006 г., с. 9)

2. Наказателно право. Наказателен процес
Ненков, Румен. Новото в съдебното производство според новия Наказателно-процесуален кодекс (кратък преглед) (бр. 1/2006 г., с. 4)
Николова, Людмила. Прокурорът в досъдебното производство според новия Наказателно-процесуален кодекс (бр. 2-3/2006 г., с. 4)
Славчев, Здравко. Престъпление по чл. 227б НК ли е неплащането на данъци (бр. 6/2006 г., с. 14)
Борисова, Магдалена. За нуждата от адвокат във възпитателните дела за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (бр. 7-8/2006 г., с. 4)
Христов, Станислав и Стойчо Раданов. Съдебната медицина – значението й за правораздаването и някои проблеми на съдебномедицинската експертиза у нас (бр. 7-8/2006 г., с. 10)
Варнев, Любен. Проблеми във връзка с прекратяване на наказателното производство по искане на пострадалия (бр. 10-11/2006 г., с. 26 )


3. Гражданско и търговско право. Граждански процес
Запрянов, Асен. Въпроси на устройството на територията (бр. 2-3/2006 г., с. 23)
Относно изработването на проект за Граждански процесуален кодекс (бр. 2-3/2006 г., с. 75)
Горанов, Димитър. Бележки за подготвяните реформи в гражданското правораздаване (бр. 4-5/2006 г., с. 5)
Запрянов, Асен. Прехвърляне на собственост върху чужд и съсобствен поземлен имот. Последици (бр. 4-5/2006 г., с. 20)
Владимиров, Иван. Признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни арбитражни решения в Република България (бр. 6/2006 г., с. 5)
Запрянов, Асен. Вписване (бр. 6/2006 г., с. 23)
Манганчев, Иван. Действие на обезпечителните сделки (бр. 10-11/2006 г., с. 12 )
Розов, Филко, Станислав Нацев, Начко Стайков. Разводът в САЩ – вината и нейното значение (бр. 10-11/2006 г., с. 30 )
Запрянов, Асен. Право на строеж на собственици на терена. Ограничения и запазени права. (бр. 10-11/2006 г., с. 28 )
Запрянов, Асен. Сервитути (бр. 12/2006 г., стр. 6)
Велкова, Людмила. Някои особености при наследяването на земеделски земи (бр. 12/2006 г., стр. 8)

4. Административно и финансово право. Административен процес
Владикин, Любомир. Производство за установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (бр. 1/2006 г., с. 25)
Запрянов, Асен. Ограничаването на кръга на лицата, имащи право да обжалват издадено строително разрешение (бр. 1/2006 г., с. 35)
Владикин, Любомир. Обжалване на ревизионния акт по административен ред (бр. 2-3/2006 г., с. 28)
Запрянов, Асен. Приложно поле на разпоредбите на § 184 и 187 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията (бр. 4-5/2006 г., с. 23)
Владикин, Любомир. Съдебно обжалване на ревизионни актове по ДОПК пред окръжния съд (бр. 4-5/2006 г., с. 28)
Запрянов, Асен. Бележки по последните изменения и допълнения на ЗУТ (ЗИДЗУТ, обн. ДВ, бр. 103 от 23.02.2005 г.) (бр. 6/2006 г., с. 20)
Запрянов, Асен. Целесъобразността при съдебните решения (бр. 7-8/2006 г., с. 15)
Минкова, Ганета. Встъпване и привличане в административния процес (бр. 7-8/2006 г., с. 18)
Илкова, Ралица. Допустим ли е разпитът на наказаното лице в съдебната фаза на административнонаказателното производство (бр. 7-8/2006 г., с. 21)
Илкова, Ралица. Някои бележки относно института на споразумението, уреден в Закона за митниците (бр. 10-11/2006 г., с. 3 )
Владикин, Любомир. Прихващане и възстановяване на суми за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични вземания (бр. 10-11/2006 г., с. 22 )
Илкова, Ралица. Процесуално легитимиран ли е юрисконсултът да представлява административнонаказващия орган в съдебната фаза на административнонаказателното производство (бр. 12/2006 г., стр. 3)

5. Съдебна организация.
Европейска харта за статута на съдиите (бр. 2-3/2006 г., с. 34)

6. Адвокатура.
Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” (бр. 2-3/2006 г., с. 77)
В адвокатските колегии (бр. 4-5/2006 г., с. 46)
Проект за реформа в търговското право (бр. 7-8/2006 г., с. 29)
Единна квалификационна система на адвокатурата (ЕКСА) (бр. 7-8/2006 г., с. 31)
Извлечение от Протокол № 12 от заседание на комисия „Бюджет и финанси” на ВСС, проведено на 10.04.2006 г. във връзка с предложението на Висшия адвокатски съвет за отмяна на указания по писмо № 91-00-044/20.03.2006 г. на ВСС по изпълнението на бюджетните сметки за 2006 г. (бр. 7-8/2006 г., с. 35)
Бенатов, Валентин. Етичен кодекс на адвоката – нормативно обобщение на вековни традиции. Доклад на Софийския адвокатски съвет за международния семинар на 21.09.2006 г.) (бр. 9/2006 г., с. 33)


7. Висш адвокатски съвет
Общо събрание на адвокатите от страната (бр. 2-3/2006 г., с. 39)
Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 25.02.2005 – 24.02.2006 г. (бр. 2-3/2006 г., с. 41)
Финансов отчет на главния секретар на ВАС за финансовата 2005 г., обхващаща периода 1.01.2005 г. – 31.12.2005 г. (бр. 2-3/2006 г., с. 66)
Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 02.2005 г. – 02.2006 г. (бр. 2-3/2006 г., с. 70)
Доклад на Висшия контролен съвет на адвокатурата в България за 2005 г. (бр. 2-3/2006 г., с. 72)
Решение № 497/24.02.2006 г. на Висшия адвокатски съвет относно съдържанието и вида на образуваните преписки (бр. 2-3/2006 г., с. 74)
Решение № 514/24.02.2006 г. на Висшия адвокатски съвет относно обхвата на установената забрана за търговска реклама на адвоката (бр. 2-3/2006 г., с. 74)
Тест и казуси от писмения изпит за адвокати (бр. 4-5/2006 г., с. 33)
Относно вписването на адвокатите (бр. 4-5/2006 г., с. 45)
Декларация на Националната конференция на Висшия адвокатски съвет с ръководствата на адвокатските колегии в България, състояла се на 18-20 май 2006 г. в гр. Варна – Златни пясъци (бр. 7-8/2006 г., с. 25)
Апел от Висшия адвокатски съвет за упражняване на конституционното право на вето върху чл. 3 ЗДДС за облагане с данък на процесуалното представителство на гражданите (бр. 7-8/2006 г., с. 26)
Решение № 462/20.12.2005 г. на Висшия адвокатски съвет относно възстановяване на правата си на адвокати, на които е било наложено наказание „лишаване от право да упражняват адвокатската професия” (бр. 7-8/2006 г., с. 28)
Решение № 463/20.12.2005 г. на Висшия адвокатски съвет относно срока на изтърпяване на наналожено наказание на адвокат „лишаване от правото на упражняване на адвокатска професия” (бр. 7-8/2006 г., с. 28)
Решение № 607/20.09.2006 г. на Висшия адвокатски съвет във връзка с одобряването на вида на адвокатската тога (бр. 10-11/2006 г., с. 36 )
Решение № 608/20.09.2006 г. на Висшия адвокатски съвет за изготвяне на интернет страница на ВАС (бр. 10-11/2006 г., с. 36 )
Решение № 623/20.10.2006 г. на Висшия адвокатски съвет решение във връзка с пълноправното членство на България в ССВ (бр. 10-11/2006 г., с. 36 )
Решение № 624/20.10.2006 г. на Висшия адвокатски съвет за обхвата на публичната част на адвокатския регистър (бр. 10-11/2006 г., с. 36 )
Решение № 627/20.10.2006 г. на Висшия адвокатски съвет относно предстоящото Общо събрание на адвокатите от страната (бр. 10-11/2006 г., с. 36 )
Решение № 639/24.11.2006 г. на Висшия адвокатски съвет относно Правилника за организация на дейността на съдилищата (бр. 10-11/2006 г., с. 36 )
Решение № 653/24.11.2006 г. на Висшия адвокатски съвет относно възможността адвокатите за участват в процеса и в друго качество – вещо лице, преводач (бр. 10-11/2006 г., с. 36 )
Становище на Висшия адвокатски съвет за данък добавена стойност върху правото на защита (бр. 12/2006 г., стр. 13)
Становище на Висшия адвокатски съвет за касовите бележки и фискални устройства (бр. 12/2006 г., стр. 14)
Решение № 665/15.12.2006 г. на Висшия адвокатски съвет относно вида на адвокатската тога (бр. 12/2006 г., стр. 15)
Решение № 666/15.12.2006 г. на Висшия адвокатски съвет относно изработването на адвокатските тоги (бр. 12/2006 г., стр. 15)
Решение № 667/15.12.2006 г. на Висшия адвокатски съвет относно това, кога е задължителна адвокатската тога (бр. 12/2006 г., стр. 15)


8. Разни. Международен живот.
Четвърти международен семинар, организиран от Софийския адвокатски съвет, на теча „Етичния кодекс на адвоката. Адвокатът и законът за защита срещу прането на пари”. Стенограма (бр. 9/2006 г., с. 4)
Декларация, приета от адвокатските колегии, членове на Адвокатската асоциация на страните от Черноморския регион (B. C. B. A.), на четвъртия международен семинар (бр. 9/2006 г., с. 43)
Международна асоциация на юристите 50-ти конгрес – Салвадор де Бахия, Бразилия. Салвадорска декларация ( бр. 10-11/2006 г., с. 35 )

9. Библиотека на ВАС
В правните списания
(бр. 1/2006 г., с. 38)
(бр. 2-3/2006 г., с. 79)
(бр. 4-5/2006 г., с. 47)
(бр. 6/2006 г., с. 26)
(бр. 7-8/2006 г., с. 37)
(бр. 10-11/2006 г., с. 39 )
(бр. 12/2006 г., стр. 16)


Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС
(бр. 1/2006 г., с. 41)
(бр. 2-3/2006 г., с. 83)
(бр. 6/2006 г., с. 33)
(бр. 7-8/2006 г., с. 42)
(бр. 10-11/2006 г., с. 45 )
(бр. 12/2006 г., стр. 22)


11. Съдебна практика
Конституционно правосъдие
Решение № 4/18.04.2006 на КС (бр. 4-5/2006 г., с. 56)
Върховен касационен съд
Гражданска колегия
(бр. 2-3/2006 г., с. 84)
(бр. 4-5/2006 г., с. 62)
(бр. 6/2006 г., с. 35)
(бр. 7-8/2006 г., с. 44)
(бр. 10-11/2006 г., с. 47 )
(бр. 12/2006 г., стр. 24)


Търговска колегия
(бр. 6/2006 г., с. 35)

Наказателна колегия
(бр. 1/2006 г., с. 42)
(бр. 2-3/2006 г., с. 87)
(бр. 4-5/2006 г., с. 69)
(бр. 6/2006 г., с. 46)
(бр. 7-8/2006 г., с. 53)
(бр. 10-11/2006 г., с. 53 )
(бр. 12/2006 г., стр. 28)

Върховен административен съд
(бр. 1/2006 г., с. 47)
(бр. 2-3/2006 г., с. 92)
(бр. 4-5/2006 г., с. 83)
(бр. 7-8/2006 г., с. 70)
(бр. 10-11/2006 г., с. 66 )
(бр. 12/2006 г., стр. .37)


Указател на обнародваните решения на ВКС и ВАС 2006 г. (бр. 12/2006 г., с. 47 )

Съдържание на „Адвокатски преглед” 2006 г. (бр. 12/2006 г., с. 43)

Свързани:

Съдържание на адвокатски преглед 2006 Г. Уводни статии iconСписание „Адвокатски преглед брой 6 от 2006 г
За разделението на властите и за самостоятелността на съдебната власт "Адвокатски преглед"
Съдържание на адвокатски преглед 2006 Г. Уводни статии iconСписание „Адвокатски преглед брой 2-3 от 2006 г
На общо събрание на адвокатите от страната на 25. 02. 2006 г единодушно бе приета следната
Съдържание на адвокатски преглед 2006 Г. Уводни статии iconСъдържание на адвокатски преглед
В памет на проф. Живко Сталев: 17. 05. 1912 – 20. 02. 2008 г. (бр. 1-2/2008 г., с. 43)
Съдържание на адвокатски преглед 2006 Г. Уводни статии iconСъдържание на адвокатски преглед
Добчев, Петко. Антиеврейско законодателство в България през годините на Втората световна война, обнародвано в „Държавен вестник”:...
Съдържание на адвокатски преглед 2006 Г. Уводни статии iconГодишен отчет 2006 4 6 7 8 Съдържание: обръщение на председателя общ преглед на системата на частно изпълнение данни за камарата преглед на дейността
Взаимодействие с институциите международно сътрудничество услуги, предоставяни на членовете на камарата обучение
Съдържание на адвокатски преглед 2006 Г. Уводни статии iconСписание „Адвокатски преглед брой 7-8 от 2003 г
Директива на Съвета от 22 март 1977 година за улесняване ефективното упражняване на свободата на предоставяне на адвокатски услуги...
Съдържание на адвокатски преглед 2006 Г. Уводни статии iconСписание „Адвокатски преглед брой 2-3 от 2005 г
Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 20.ІІ. 2004 г. 25.ІІ. 2005 г
Съдържание на адвокатски преглед 2006 Г. Уводни статии iconСписание „Адвокатски преглед брой 1-2 от 2004 г
Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 21. 02. 2003 г. 20. 02. 2004 г
Съдържание на адвокатски преглед 2006 Г. Уводни статии iconСписание „Адвокатски преглед брой 10-11 от 2006 г
Някои бележки относно института на споразумението, уреден в Закона за митниците Ралица Илкова, Асистент в Юридическия факултет на...
Съдържание на адвокатски преглед 2006 Г. Уводни статии iconСъдържание уводни думи Профили на актуалното състояние на културната периодика

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом