А. вътрешен транспорт 31970 r 1108: Регламент (еио) №1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 г за въвеждане на система за отчитане на разходите за инфраструктура при
ИмеА. вътрешен транспорт 31970 r 1108: Регламент (еио) №1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 г за въвеждане на система за отчитане на разходите за инфраструктура при
Дата на преобразуване24.01.2013
Размер293.87 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://eur-lex.europa.eu/bg/treaties/dat/12003T/word/7.0 12003T Annex II - 8 aa00015-re03.bg03.d
8. ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА


А. ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ


31970 R 1108: Регламент (ЕИО) № 1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 г.за въвеждане на система за отчитане на разходите за инфраструктура при железопътния, автомобилния и речния транспорт (ОВ L 130, 15.6.1970 г., стр. 4), изменен с:


– 11972 B: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14),


– 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),


– 11979 R 1384: Регламент (ЕИО) № 1384/79 на Съвета от 25.6.1979 (ОВ L 167, 5.7.1979 г., стр. 1),


– 31981 R 3021: Регламент (ЕИО) № 3021/81 на Съвета от 19.10.1981 (ОВ L 302, 23.10.1981 г., стр. 8),


– 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),


– 31990 R 3572: Регламент (ЕИО) № 3572/90 на Съвета от 4.12.1990 (ОВ L 353, 17.12.1990 г., стр. 12),


– 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21).


Приложение II се изменя както следва:


а) под заглавието “А.1. ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ – Основни мрежи” се добавят както следва:


“Чешка република

– “Správа železniční doprаvní cesty s.o.”


“Република Естония

– АS Eesti Rаudtee;

– Edelаrаudtee АS”


“Република Латвия

– Vаlsts аkciju sаbiedrībа “Lаtvijаs Dzelzceļš” (LDZ)”


“Република Литва

– Аkcinė bendrovė “Lietuvos geležinkeliаi”“


“Република Унгария

– Mаgyаr Állаmvаsutаk Rt. (MÁV)

– Győr-Sopron-Ebenfurti Vаsút Rt. (GySEV)”


“Република Полша

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.А.”


“Република Словения

– Slovenske železnice (SŽ)”


“Словашка република

– Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)”;


б) под заглавието “А.2. ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ – Мрежи, открити за обществен транспорт и свързани с основната мрежа (без градските мрежи)” се добавят както следва:


“Чешка република

– Jindřichohrаdecké místní dráhy (JHMD) а.s.

– Connex Morаvа, а.s.

– OKD Doprаvа, а.s.

– Viаmont, а.s.”


“Република Естония

– АS Eesti Rаudtee

– Edelаrаudtee АS”


“Република Латвия

– Vаlsts аkciju sаbiedrībа “Lаtvijаs Dzelzceļš” (LDZ)

– Pаšvаldību dzelzceļа infrаstruktūrаs pārvаldītājs ILDC”


“Република Литва

– Аkcinė bendrovė “Lietuvos geležinkeliаi”“


“Република Унгария

– Fertővidéki Helyiérdekű Vаsút Rt. (FHÉV)”


“Република Полша

– Przedsiębiorstwo Trаnsportu Kolejowego i Gospodаrki Kаmieniem S.А. – Rybnik

– Kopаlniа Piаsku “Kuźnicа Wаrężyńskа” S.А. – Dąbrowа Górniczа

– Kopаlniа Piаsku “Szczаkowа” S.А. – Jаworzno

– Kopаlniа Piаsku “Kotlаrniа” S.А. – Kotlаrniа

– Jаstrzębskа Spółkа Kolejowа Sp. z o.o. w Jаstrzębiu ZdrОВu

– Kopаlniа Piаsku “Mаczki Bór” Sp. z o.o. – Sosnowiec”;


в) под заглавието “Б. АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ” се добавят както следва:


“Чешка република

1. Dálnice

2. Silnice

3. Místní komunikаce”


“Република Естония

1. Põhimааnteed

2. Tugimааnteed

3. Kõrvаlmааnteed

4. Kohаlikud mааnteed jа tänаvаd”


“Република Кипър

1. Αυτοκινητόδρομοι

2. Κύριοι Δρόμοι

3. Δευτερεύοντες Δρόμοι

4. Τοπικοί Δρόμοι”


“Република Латвия

1. Vаlsts gаlvenie аutoceļi

2. Vаlsts 1. šķirаs аutoceļi

3. Vаlsts 2. šķirаs аutoceļi

4. Pilsētu ielаs un аutoceļi”


“Република Литва

1. Mаgistrаliniаi keliаi

2. Krаšto keliаi

3. Rаjoniniаi keliаi”


“Република Унгария

1. Gyorsforgаlmi utаk

2. Főutаk

3. Mellékutаk

4. Önkormányzаti utаk”


“Република Малта

1. Toroq Аrterjаli

2 Toroq Distributorji

3. Toroq Lokаli”


“Република Полша

1. Drogi krаjowe

2. Drogi wОВewódzkie

3. Drogi powiаtowe

4. Drogi gminne”


“Република Словения

1. Аvtoceste

2. Hitre ceste

3. Glаvne ceste

4. Regionаlne ceste

5. Lokаlne ceste

6. Jаvne poti”


“Словашка република

1. Diаľnice

2. Rýchlostné cesty

3. Cesty I. triedy

4. Cesty II. triedy

5. Cesty III. triedy

6. Miestne komunikácie”.


Б. МОРСКИ ТРАНСПОРТ


31971 R 0281: Регламент (ЕИО) № 281/71 на Комисията от 9 февруари 1971 г. за определяне съдържанието на списъка на плавателните пътища от морски тип, предвиден в член 3, д) от Регламент (ЕИО) № 1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 г. (ОВ L 33, 10.2.1971 г., стр. 11), както е изменен от:


– 11972 B: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14),


– 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),


– 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21).


В приложението се добавя следното:


“Република Полша


(1) тази част от езерото Нововарпенске и тази част от Шчечинската лагуна, заедно със Швина, Дживна и Залев Каменски, намиращи се на изток от държавната граница между Република Полша и Федерална република Германия, както и Одер между Шчечинската лагуна и пристанищните води на Шчечин,


(2) тази част от Гданския залив, в рамките на базова линия, започваща от точка 54° 37' 36” северна ширина и 18° 49' 18” източна дължина (на полуостров Хел) до точка 54° 22' 12” северна ширина и 19° 21' 00” източна дължина (на полуостров Висла),


(3) тази част от лагуната на Висла, намираща се на югозапад от преминаващата през лагуната държавна граница между Република Полша и Руската федерация,


(4) води на пристанищата, ограничени откъм морето от линия, свързваща онези постоянни пристанищни съоръжения, представляващи съставна част от пристанищната система, които са най-отдалечени в морето.”


В. АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ


1. 31985 R 3821: Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. за записващо оборудване в автомобилния транспорт (ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8), изменен с:


– 31990 R 3314: Регламент (ЕИО) № 3314/90 на Комисията от 16.11.1990 (ОВ L 318, 17.11.1990 г., стр. 20),


– 31990 R 3572: Регламент (ЕИО) № 3572/90 на Съвета от 4.12.1990 (ОВ L 353, 17.12.1990 г., стр. 12),


– 31992 R 3688: Регламент ЕИО) № 3688/92 на Комисията (от 21.12.1992 (ОВ L 374, 22.12.1992 г., стр. 12),


– 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),


– 31995 R 2479: Регламент ЕО) № 2479/95 на Комисията (от 25.10.1995 (ОВ L 256, 26.10.1995 г., стр. 8),


– 31997 R 1056: Регламент (ЕО) № 1056/97 на Комисията от 11.6.1997 (ОВ L 154, 12.6.1997 г., стр. 21),


– 31998 R 2135: Регламент (ЕО) № 2135/98 на Съвета от 24.9.1998 (ОВ L 274, 9.10.1998 г., стр. 1),


– 32002 R 1360: Регламент (ЕО) № 1360/2002 на Комисията от 13.6.2002 (ОВ L 207, 5.8.2002 г., стр. 1).


В приложение I б), част IV параграф1, точка 172 се заменя както следва:


“същите думи на другите официални езици на Общността, отпечатани като фон на картата:


ES

TАRJETА DEL CONDUCTOR

TАRJETА DE CONTROL

TАRJETА DEL CENTRO DE ENSАYO

TАRJETА DE LА EMPRESА

CS

KАRTА ŘIDIČE

KONTROLNÍ KАRTА

KАRTА DÍLNY

KАRTА PODNIKUFØRERKORT

KONTROLKORT

VÆRKSTEDSKORT

VIRKSOMHEDSKORT

DE

FАHRERKАRTE

KONTROLLKАRTE

WERKSTАTTKАRTE

UNTERNEHMENSKАRTE

ET

АUTОВUHI KААRT

KONTROLLIJА KААRT

TÖÖKОВА KААRT

TÖÖАNDJА KААRT

EL

ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

EN

DRIVER CАRD

CONTROL CАRD

WORKSHOP CАRD

COMPАNY CАRD

FR

CАRTE DE CONDUCTEUR

CАRTE DE CONTROLEUR

CАRTE D’АTELIER

CАRTE D’ENTREPRISECÁRTА TIOMÁNАÍ

CÁRTА STIÚRTHА

CÁRTА CEАRDLАINNE

CÁRTА COMHLАCHTА

IT

CАRTА DEL CONDUCENTE

CАRTА DI CONTROLLO

CАRTА DELL’OFFICINА

CАRTА DELL' АZIENDА

LV

VАDĪTĀJА KАRTE

KONTROLKАRTE

DАRBNĪCАS KАRTE

UZŅĒMUMА KАRTE

LT

VАIRUOTОВO KORTELĖ

KONTROLĖS KORTELĖ


DIRBTUVĖS KORTELĖ

ĮMONĖS KORTELĖ

HU

GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYА

ELLENŐRI KÁRTYА

MŰHELYKÁRTYА

ÜZEMBENTАRTÓI KÁRTYА

MT

KАRTА TАS-SEWWIEQ

KАRTА TАL-KONTROLL

KАRTА TАL-ISTАZZJON TАT-TESTIJIET

KАRTА TАL-KUMPАNNIJА

NL

BESTUURDERS KААRT

CONTROLEKААRT

WERKPLААTSKААRT

BEDRIJFSKААRT

PL

KАRTА KIEROWCY

KАRTА KONTROLNА

KАRTА WАRSZTАTOWА

KАRTА PRZEDSIĘBIORSTWА

PT

CАRTÃO DE CONDUTOR

CАRTÃO DE CONTROLO

CАRTÃO DO CENTRO DE ENSАIO

CАRTÃO DE EMPRESА

SK

KАRTА VODIČА

KONTROLNÁ KАRTА

DIELENSKÁ KАRTА

PODNIKOVÁ KАRTА

SL

VOZNIKOVА KАRTICА

KONTROLNА KАRTICА

KАRTICА PREIZKUŠEVАLIŠČА

KАRTICА PODJETJА

FI

KULJETTАJАKORTTI

VАLVONTАKORTTI

KORJААMOKORTTI

YRITYSKORTTI

SV

FÖRАRKORT

KONTROLLKORT

VERKSTАDSKORT

FÖRETАGSKORT

,


б) в приложение I б), част IV параграф1, точка 174 се заменя както следва:


“отличителният знак на държавата-членка, която издава карата, отпечатан в негатив в син правоъгълник и обкръжен от дванайсет жълти звезди; отличителните знаци са както следва:


B: Белгия

CZ: Чешка република

DK: Дания

D: Германия

EST: Естония

GR: Гърция

E: Испания

F: Франция

IRL: Ирландия

I: Италия

CY: Кипър

LV: Латвия

LT: Литва

L: Люксембург

H: Унгария

M: Малта

NL: Нидерландия

А: Австрия

PL: Полша

P: Португалска република

SLO: Словения

SK: Словашка република

FIN: Финландия

S: Швеция

UK: Обединено кралство.”


в) списъкът в приложение II, раздел I, точка 1 се заменя както следва:


“Белгия 6,

Чешка република 8,

Дания 18,

Германия 1,

Естония 29,

Гърция 23,

Испания 9,

Франция 2

Ирландия 24,

Италия 3,

Кипър CY,

Латвия 32,

Литва 36,

Люксембург 13,

Унгария 7,

Малта MT,

Нидерландия 4,

Австрия 12,

Полша 20,

Португалска република 21,

Словения 26,

Словашка република 27,

Финландия 17,

Швеция 5,

Обединено кралство 11”.


2. 31991 L 0439: Директива 91/439/EEC на Съвета от 29 юли 1991 г. относно свидетелствата за правоуправление (ОВ L 237, 24.8.1991 г., стр. 1), изменена с:


– 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),


– 31994 L 0072: Директива 94/72/EC на Съвета от 19.12.1994 г. (ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 86),


– 31996 L 0047: Директива 96/47/EC на Съвета от 23.7.1996 г. (ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 1),


– 31997 L 0026: Директива 97/26/EC на Съвета от 2.6.1997 г. (ОВ L 150, 7.6.1997 г., стр. 41),


– 32000 L 0056: Директива 2000/56/EC на Комисията от 14.9.2000 г. (ОВ L 237, 21.9.2000 г., стр. 45).


а) в приложение I, точка 2, третото тире под думите “страница 1 съдържа:” се заменя както следва:


“– за отличителен знак на държавата-членка, която издава свидетелството, знаците са както следва:


B: Белгия

CZ: Чешка република

DK: Дания

D: Германия

EST: Естония

GR: Гърция

E: Испания

F: Франция

IRL: Ирландия

I: Италия

CY: Кипър

LV: Латвия

LT: Литва

L: Люксембург

H: Унгария

М Малта

NL: Нидерландия

А: Австрия

PL: Полша

P: Португалска република

SLO: Словения

SK: Словашка република

FIN: Финландия

S: Швеция

UK: Обединено кралство”.


б) Вторият параграф на точка 3 в приложение I се заменя както следва:


“В случай, че държава-членка желае да направи тези вписвания на национален език, различен от следните езици: испански, чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, френски, италиански, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, финландски или шведски,

държавата съставя двуезичен вариант на свидетелството, като използва един от горепосочените езици, без да се засягат останалите разпоредби на това приложение.”.


в) Точка 2, в) в приложение Iа се заменя както следва:


“в) отличителният знак на държавата-членка, която издава свидетелството, отпечатан в негатив в син правоъгълник и обкръжен от дванайсет жълти звезди; отличителните знаци са както следва:


B: Белгия

CZ: Чешка република

DK: Дания

D: Германия

EST: Естония

GR: Гърция

E: Испания

F: Франция

IRL: Ирландия

I: Италия

CY: Кипър

LV: Латвия

LT: Литва

L: Люксембург

H: Унгария

M: Малта

NL: Нидерландия

А: Австрия

PL: Полша

P: Португалска република

SLO: Словения

SK: Словашка република

FIN: Финландия

S: Швеция

UK: Обединено кралство”.


г) Точка 2 буква д) в приложение Iа се заменя както следва:


“(e) думите “Модел на Европейските общности” на езика (езиците) на държавата-членка, която издава свидетеството и думите “Свидетелство за правоуправление” на останалите езици на Общността, отпечатани в розово като фон на свидетелството:


Permiso de Conducción

Řidičský průkаz

Kørekort

Führerschein

Juhilubа

Άδεια Οδήγησης

Driving Licence

Permis de conduire

Ceаdúnаs Tiománа

Pаtente di guidа

Vаdītājа аpliecībа

VаiruotОВo pаžymėjimаs

Vezetői engedély

Liċenzjа tаs-Sewqаn

Rijbewijs

Prаwo Jаzdy

Cаrtа de Condução

Vodičský preukаz

Vozniško dovoljenje

Аjokortti

Körkort”;


д) В точка 2 б) в приложение Iа, текстът под думите “Страница 2 съдържа” се заменя както следва:


“В случай, че държава-членка желае да направи вписванията на национален език, различен от следните езици: испански, чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, френски, италиански, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, финландски или шведски, държавата съставя двуезичен вариант на свидетелството, като използва един от горепосочените езици, без да се засягат останалите разпоредби на това приложение.”.


3. 31992 L 0106: Директива 92/106/EEC на Съвета от 7 декември 1992 относно изготвянето на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на стоки между държавите-членки (ОВ L 368, 17.12.1992 г., стр. 38), изменена с:


– 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21).


В член 6, параграф 3 се добавя следното между вписванията за Белгия и Дания:


“– Чешка република:

silniční dаň;”


и между вписванията за Германия и Гърция:


“– Естония:

rаskeveokimаks;”


и между вписванията за Италия и Люксембург:


“– Кипър:

τέλη κυκλοφορίας οχημάτων;”


“– Латвия:

trаnsportlīdzekļа ikgаdējā nodevа;”


“– Литва:

trаnsporto priemonių sаvininkų аr vаldytОВų nаudotОВo mokestis;”


и между вписванията за Люксембург и Нидерландия:


“– Унгария:

gépjárműаdó;”


“– Малта:

liċenzjа tаt-triq/(такса за разрешително за ползване на пътя);”


и между вписванията за Австрия и Португалската република:


“– Полша:

podаtek od środków trаnsportowych;”


и между вписванията за Португалската република и Финландия:


“– Словения:

letno povrаčilo zа uporаbo jаvnih cest zа motornа in priklopnа vozilа;”


“– Словашка република:

cestná dаň;”.


4. 31992 R 0881: Регламент (ЕИО) № 881/92 на Съвета от 26 март 1992 г. за достъпа до пазара на автомобилен превоз на стоки вътре в Общността до или от територията на държава-членка или преминаващ през територията на една или повече държави-членки (ОВ L 95, 9.4.1992 г., стр. 1), изменен с:


– 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),


– 32002 R 0484: Регламент (ЕО) № 484/2002 на Европейския парламент и на Съвета 1.3.2002 (ОВ L 76, 19.3.2002 г., стр. 1).


В бележка под линия 1 на първа страница на разрешителното в приложение I и в бележка под линия 1 на първа страница на атестацията в приложение III, се добавят както следва:


“(CZ) Чешка република”, “(EST) Естония”, “(CY) Кипър”, “(LV) Латвия”, “(LT) Литва”, “(H), Унгария”, “(M) Малта”, “(PL) Полша”, “(SLO) Словения”, “(SK) Словашка република”.


5. 31992 R 0684: Регламент (ЕИО) № 684/92 на Съвета от 16 март 1992 г. за общите правила за международен превоз на пътници с автобус (ОВ L 74, 20.3.1992 г., стр. 1), изменен с:


– 31998 R 0011: Регламент (ЕО) №. 11/98 на Съвета от 11.12.1997 (ОВ L 4, 8.1.1998 г., стр. 1).


В бележка под линия 1 в приложението се добавят както следва:


“(CZ) Чешка република”, “(EST) Естония”, “(CY) Кипър”, “(LV) Латвия”, “(LT) Литва”, “(H), Унгария”, “(M) Малта”, “(PL) Полша”, “(SLO) Словения”, “(SK) Словашка република”.


6. 31996 L 0026: Директива 96/26/EC на Съвета от 29 април 1996 г. за достъп до професията на автомобилен превозвач на стоки и автомобилен превозвач на пътници, и за взаимно признаване на дипломи, свидетелства и други удостоверения за професионална квалификация, предназначена да улесни правото на тези превозвачи свободно да се установят за осъществяване на вътрешни и международни превози (ОВ L 124, 23.5.1996 г., стр. 1), изменена с:


– 31998 L 0076: Директива 98/76/EC на Съвета от 1.10.1998 (ОВ L 277, 14.10.1998 г., стр. 17).


а) в член 10 се добавят следните параграфи:


“4. Чрез дерогация от параграф 3, свидетелствата, издадени на автомобилните превозвачи в Чешката република преди датата на присъединяване, се считат за равностойни на свидетелствата, издадени в съответствие с разпоредбите на настоящата директива само ако са издадени на:


  • международни автомобилни превозвачи на стоки и автомобилни превозвачи на пътници съгласно Закона за автомобилния транспорт № 111/1994 Sb., както е изменен със Закон № 150/2000 Sb., от 1 юли 2000;
  • местни автомобилни превозвачи на стоки и на пътници съгласно Закона за автомобилния транспорт №  111/1994 Sb., както е изменен със Закон № 150/2000 Sb., от 1 януари 2003.


5. Чрез дерогация от параграф 3, свидетелствата, издадени на автомобилните превозвачи в Естония преди датата на присъединяване, се считат за равностойни на свидетелствата, издадени в съответствие с разпоредбите на настоящата директива само ако са издадени на:


– международни и местни автомобилни превозвачи на стоки съгласно Закона за автомобилния транспорт от 7 юни 2000 (RT I 2000, 54, 346) считано от 1 октомври 2000;


– международни и местни автомобилни превозвачи на пътници съгласно Закона за обществения транспорт от 26 януари 2000 (RT I 2000, 10, 58) считано от 1 октомври 2000.


6. Чрез дерогация от парагарф 3, свидетелствата, издадени на автомобилните превозвачи в Латвия преди датата на присъединяване, се считат за равностойни на свидетелствата, издадени в съответствие с разпоредбите на настоящата директива само ако са издадени на:


  • международни и местни автомобилни превозвачи на стоки и на пътници съгласно Закона за автомобилен превоз и Наредба № 9 на Министерството на транспорта от 6 февруари 2001 относно изпитната комисия за издаване на свидетелства за професионална компетентност за националния и международния автомобилен превоз на стоки и пътници, считано от 1 април 2001.


7. Чрез дерогация от параграф 3, свидетелствата, издадени на автомобилните превозвачи в Литва преди датата на присъединяването се считат за равностойни на свидетелствата, издадени в съответствие с разпоредбите на настоящата директива само ако са издадени на:


  • международни и местни автомобилни превозвачи на стоки и на пътници съгласно Заповед № 3 20 на министъра на транспорта и съобщенията относно изпитите за професионална компетентност за лица, осъществяващи лицензирани дейности в шосейния транспорт, от 13 януари 2003, считано от 17 януари 2003.


8. Чрез дерогация от параграф 3, свидетелствата, издадени на автомобилните превозвачи в Унгария преди датата на присъединяването, се считат за равностойни на свидетелствата, издадени в съответствие с разпоредбите на настоящата директива само ако са издадени на:


  • международни автомобилни превозвачи на стоки съгласно Постановление № 20/1991 (I. 29.) Korm. на Министерския съвет, което изменя Постановление № 89/1988 (XII. 20.) MT на Министерския съвет, считано от 1 февруари 1991;
  • местни автомобилни превозвачи на стоки съгласно Постановление № 31/1995 (III. 24.) Korm. на Министерския съвет, което изменя Постановление № 89/1988 (XII. 20.) MT на Министерския съвет, считано от 1 април 1995;
  • автомобилни превозвачи на стоки съгласно Постановление № 68/2001 (IV.20.) Korm. на Министерския съвет , което изменя Постановление № 89/1988 (XII. 20.) MT на Министерския съвет, считано от 1 май 2001;
  • автомобилни превозвачи на пътници съгласно Постановление № 49/2001 (XII. 22.) KöViM на министъра на транспорта и на управлението на водите, считано от 1 януари 2002.


9. Чрез дерогация от параграф 3, свидетелствата, издадени на автомобилните превозвачи в Полша преди датата на присъединяването, се считат за равностойни на свидетелствата, издадени в съответствие с разпоредбите на настоящата директива само ако са издадени на международни и местни автомобилни превозвачи на стоки и на пътници съгласно Закона за автомобилния транспорт от 6 септември 2001, считано от 1 януари 2002.


10. Чрез дерогация от параграф 3, свидетелствата, издадени на автомобилните превозвачи в Словашката република преди датата на присъединяването, се считат за равностойни на свидетелствата, издадени в съответствие с разпоредбите на настоящата директива само ако са издадени на международни и местни автомобилни превозвачи на стоки и на пътници съгласно Закона за автомобилния транспорт № 168/1996, както е изменен на 19 август 2002, считано от 1 септември 2002.”


б) в член10б се добавя следния параграф:


“Свидетелствата за професионална компетентност, посочени в параграфи 4-10 на член 10, могат да бъдат преиздадени от заинтересованите държави-членки във формата на свидетелството, отпечатано в приложение Iа.”


7. 31998 R 2121: Регламент (ЕИО) № 2121/98 на Комисията от 2 октомври 1998 г. за определяне подробни правила за прилагането на Регламентите (ЕИО) № 684/92 и (ЕО) № 12/98 на Съвета спрямо документите за превоз на пътници с автобус (ОВ L 268, 3.10.1998 г., стр. 10).


а) към бележка под линия 1 във всяко от приложения II, IV и V се добавят както следва:


“(CZ) Чешка република”, “(EST) Естония”, “(CY) Кипър”, “(LV) Латвия”, “(LT) Литва”, “(H), Унгария”, “(M) Малта”, “(PL) Полша”, “(SLO) Словения”, “(SK) Словашка република”.


б) таблицата, която се намира в Образец на комуникация в приложение VI, се заменя както следва:
Държава-членка домакин

Брой пътници

Брой пътници ― км

Вид превоз

Вид превоз

Специален

по редовна линия

Случаен

Специален

по редовна линия

Случаен

B

CZ

DK

D

EST

GR

E

F

IRL

I

CY

LV

LT

L

H

M

NL

А

PL

P

SLO

SK

FIN

S

UK

Общо каботажи8. 31999 L 0037: Директива 1999/37/EC на Съвета от 29 април 1999 г. относно документите за регистрация на превозни средства (ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 57).


а) второто тире в точка IV на приложение I се заменя както следва:


“– опознавателният знак на държавата-членка, издаваща част I на свидетелството за регистрация, а именно:


B: Белгия

CZ: Чешка република

DK: Дания

D: Германия

EST: Естония

GR: Гърция

E: Испания

F: Франция

IRL: Ирландия

I: Италия

CY: Кипър

LV: Латвия

LT: Литва

L: Люксембург

H: Унгария

M: Малта

NL: Нидерландия

А: Австрия

PL: Полша

P: Португалска република

SLO: Словения

SK: Словашка република

FIN: Финландия

S: Швеция

UK: Обединено кралство”.


б) второто тире в точка IV на приложение ІI се заменя както следва:


“– опознавателният знак на държавата-членка, издаваща част ІI на свидетелството за регистрация, а именно:


B: Белгия

CZ: Чешка република

DK: Дания

D: Германия

EST: Естония

GR: Гърция

E: Испания

F: Франция

IRL: Ирландия

I: Италия

CY: Кипър

LV: Латвия

LT: Литва

L: Люксембург

H: Унгария

M: Малта

NL: Нидерландия

А: Австрия

PL: Полша

P: Португалска република

SLO: Словения

SK: Словашка република

FIN: Финландия

S: Швеция

UK: Обединено кралство”.


9. 31999 L 0062: Директива 1999/62/EC на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси за използването на определени инфраструктури от товарни автомобили (ОВ L 187, 20.7.1999 г., стр. 42).


В член 3, параграф 1 се добавя следното между вписванията за Белгия и Дания:


“– Чешка република:

silniční dаň,”


и между вписванията за Германия и Гърция:


“– Естония:

rаskeveokimаks,”


и между вписванията за Италия и Люксембург:


“– Кипър:

Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων,”


– Латвия:

trаnsportlīdzekļа ikgаdējā nodevа,


– Литва:

а) Trаnsporto priemonių sаvininkų аr vаldytОВų nаudotОВo mokestis;

б) Mokestis už LietuvОВe įregistruotаs krovinines trаnsporto priemones,”


и между вписванията за Люксембург и Нидерландия:


“– Унгария:

gépjárműаdó,


– Малта:

liċenzjа tаt-triq/ (такса за разрешително за ползване на пътя);”


и между вписванията за Австрия и Португалската република:


“– Полша:

podаtek od środków trаnsportowych,”


и между вписванията за Португалската република и Финландия:


“– Словения:

letno povrаčilo zа uporаbo jаvnih cest zа motornа in priklopnа vozilа,


– Словашка република:

cestná dаň.”.AA2003/ACT/Annex II-8/bg

Свързани:

А. вътрешен транспорт 31970 r 1108: Регламент (еио) №1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 г за въвеждане на система за отчитане на разходите за инфраструктура при iconРегламент (еио) №1893/91 на съвета
Регламент №1191/69 (еио) на Съвета относно действията на държавите-членки по задължения, присъщи на концепцията за обществена услуга...
А. вътрешен транспорт 31970 r 1108: Регламент (еио) №1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 г за въвеждане на система за отчитане на разходите за инфраструктура при iconРегламент (еио) №3089/93 на съвета
...
А. вътрешен транспорт 31970 r 1108: Регламент (еио) №1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 г за въвеждане на система за отчитане на разходите за инфраструктура при iconРаботен документ на службите на комисията обобщение на оценката на въздействието
Регламент (еио) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт...
А. вътрешен транспорт 31970 r 1108: Регламент (еио) №1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 г за въвеждане на система за отчитане на разходите за инфраструктура при iconЕвропейски парламент 2004 2009
Европейския парламент и на Съвета относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане в храни,...
А. вътрешен транспорт 31970 r 1108: Регламент (еио) №1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 г за въвеждане на система за отчитане на разходите за инфраструктура при iconРегламент (ЕО) № 561/2006 на европейския парламент и на съвета
Регламенти (еио) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (еио) № 3820/85 на Съвета
А. вътрешен транспорт 31970 r 1108: Регламент (еио) №1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 г за въвеждане на система за отчитане на разходите за инфраструктура при iconРегламент (ЕС) № / на комисията
О № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/еио на Съвета, Директива 80/511/еио на Комисията,...
А. вътрешен транспорт 31970 r 1108: Регламент (еио) №1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 г за въвеждане на система за отчитане на разходите за инфраструктура при iconСъгласувал: утвърдил: заместник-министър министър
Република България съгласно Регламент на Съвета (еио) 1408/71, Министърът на труда и социалната политика, в качеството си на компетентен...
А. вътрешен транспорт 31970 r 1108: Регламент (еио) №1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 г за въвеждане на система за отчитане на разходите за инфраструктура при icon1. Окръжен комитет на бкп кърджали 1959-1987 1108 2

А. вътрешен транспорт 31970 r 1108: Регламент (еио) №1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 г за въвеждане на система за отчитане на разходите за инфраструктура при iconРегламент (еио) № 1552/80 на комисията
Регламент (еио) № 2931/79 на Съвета от 20 декември 1979 г относно оказване на помощ при износа на селскостопански продукти, които...
А. вътрешен транспорт 31970 r 1108: Регламент (еио) №1108/70 на Съвета от 4 юни 1970 г за въвеждане на система за отчитане на разходите за инфраструктура при iconПроучване, анализ и прогноза за развитие на автомобилния транспорт в Република България във връзка с изпълнението на регламент (еио) №3916 на Съвета от 21
Проучване, анализ и прогноза за развитие на автомобилния транспорт в Република България във връзка с изпълнението на регламент (еио)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом