Становище oт проф. Д-р георги Кирилов Георгиев, Д. В. М. Н
ИмеСтановище oт проф. Д-р георги Кирилов Георгиев, Д. В. М. Н
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер35.06 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.microbio.bas.bg/IMB web page/pzrasrb/Docents/К-доц.- Л. Гломб/Гломб-стан.-Г.Георгиев.
СТАНОВИЩЕ

oт проф. Д-Р Георги Кирилов Георгиев, Д.В.М.Н.

върху научната продукция на д-р Любомира Николаева Крумова-Гломб, д-р, главен асистент, участник в конкурс за доцент по вирусология, с шифър 01.06.13 към отдел „Вирусология” на Институт по микробиология „акад. Ст Ангелов” при БАН, обявен в ДВ бп.34/04.05.2010 г.

В обявеня конкурс за доцент се е заявил само един кандидат: д-р Любомира Николаева Крумова-Гломб, д-р, главен асистент в отдел „Вирусология” на Института по микробиология „акад. Ст Ангелов” при БАН. Документите на кандидата са редовни и е стартирала процедура по избора на академичната длъжност доцент, като със заповед на директора на ИМикБ при БАН № I-60/30.03.2011 г., и на основание на чл.4 от Закона за развитие на академичния състав на Р. България, и решение на НС на Института по Микробиология при БАН е сформирано научно жури, което да проведе конкурса.

В конкурса за доцент д-р Николаева-Гломб участва със следните наукометрични показатели: научни публикации - 23, резюмета или програми от участия в международни конгреси – 50, един патент за изобретение и един автореферат на дисертационен труд за получаване на научната и образователна степен „доктор” на тема „Комбинирани ефекти на инхибитори на ентеровируснта репликация” с научен ръководител проф. Д-р А. Гълъбов. Научните публикации на д-р Николаева-Гломб се разпределят както следва: 2 бр. статии в 2 глави на книги: една книга на български ( издателство „Медицина и физкултура” и една книга на английски език (издателство „Humanа Рress”); 12 статии в международни списания; 2 статии в български списания; 3 – в сборници от международни форуми и 4 статии в сборници от наши, български конгреси с международно участие. Освен автореферата на дисертационния труд във връзка с дисертацията са публикувани 4 статии: № 9, 10, 11 и 14. Общият импакт фактор от трудовете на д-р Николаева-Гломб е 17,034. Девет от публикациите са цитирани общо 27 пъти. Освен научните публикации д-р Николаева-Гломб е участвала в разработването на един патент и в 16 научно-изследователски проекта, одобрени от наши и чуждестранни институции.

Д-р Николаева-Гломб е ръководела разработването на 11 дипломни работи за придобиване на магистърска степен по вирусология към Софийски университет „Св. Климент Охридски” с успешна защита. Освен това кандидатката е провела и лекции за получаване на степен „бакалавър” през годините 2008-2010 в размер на 83 часа и за степен „магистър” в годините 2005-2010 в размер на 234 часа. Тя е хоноруван преподавател по вирусология във Факултета по ветеринарна медицина към Лесотехническия Университет в София.

Първата група публикации, преставени за конкурса засяга антивирусните изследвания на различни химически вещества, синтезирани по изкуствен начин. Антивирусната активност на съединенията е определяна спрямо вируси с голямо значение в човешката патология като ентеровирусите (които причиняват както леки нарушения на здравето на хората, така и тежки заболявания, засягащи централната нервна система, респираторния тракт, сърцето и дихателните пътища, панкреаса, кожата), респираторно-синцитиалния вирус. Работено и с вируси по животните, причиняващи големи щети на животновъдството, като вируса на болестта на Ауески по свинете, вируса на нюкясълската болест по птиците, вируса на мукозната болест - вирусната диария по говедата.

В следващи публикации е засегнат въпроса за преодоляване на лекарствената резистентност на вирусите и намиране на ефективни ентеровирусни инхибитори, които да се приложат успешно в терапията. Тези екперименти очертават най-добре облика на кандидата и придават най-висока научна стойност на творчеството на д-р Любомира Николаева-Гломб, като задълбочен и особено ценен учен-вирусолог. За първи път у нас при изпитване на различни комбинации на антиентеровирусни инхибитори тя въвежда триизмерният метод на Prichard и Shipman.

От приносите на д-р Николаева-Гломб следва да се подчертае нейното активно участие при утвърждаване на съвременни и прецизни методи за определяне на вирусоцидния ефект на различни съединения и дезинфектанти, някои от които са намерили вече приложение в клиничната практика в Европа и Америка. Значението на научната продукция на кандидата се очертава още и от от 27-те цитата на нейни разработки и статии в реномирани списания с висок имапкт фактор, като само 2 цитата са от български автори. Публикациите на д-р Николаева-Гломб са извършени със съвременни вирусологични методи, а резултатите са безспорни. Прилагането на триизмерния метод за оценка на антивирусния ефект и цитотоксичността при двойните комбинации от инхибитори на репликацията на ентеровирусите с различен механизъм на действие подсилват значението на всяка разработка и убеждението за прецизност на автора. Широкият скрининг за изпитване антивирусното действие на синтезирани химични съединения е подплатен със солидни резултати. Задълбочеността и прецизността на изслеванията по проблемите в експерименталната вирусология, които се опитва да разреши д-р Николаева-Гломб са популяризирани на конгреси и други международни форуми по антивирусни вещества, където е премирана с награди За отбелязване е и нейната ангажираност при подготовката на дипломанти и обучението на студентите по ветеринарна вирусология.

В заключение давам висока оценка на публикациите и цялостното научно творчество на д-р Любомира Николаева-Гломб и намирам, че тя напълно заслужава да получи научното звание „доцент по вирусология”.


София, Рецензент:

12 май 2011 г. / проф. Д-Р Георги Георгиев, Д.В.М.Н.

Свързани:

Становище oт проф. Д-р георги Кирилов Георгиев, Д. В. М. Н iconДанни катедра: квантова електроника (КЕ)
Проф дфн Георги Маринов Георгиев,докт. Мирчо Димитров Георгиев,студенти Алиса Бохос Рупенян,Татяна Марчова Попова,Катерина Николаева...
Становище oт проф. Д-р георги Кирилов Георгиев, Д. В. М. Н iconКвалификация за национален отбор, Пловдив, 15 април, 2006
Георги Георгиев – Разград, Ивайло Иванов – Враца, Тома Пенков – София, Митко Славов-Бургас, Антон Искров – София, Георги Диментиев...
Становище oт проф. Д-р георги Кирилов Георгиев, Д. В. М. Н iconФизикогеографски преглед на Пирин
Първият, с автори Проф д-р Дончо Дончев и Проф д-р Христо Каракашев е по достъпен за широк кръг читатели, докато втория е по тясно...
Становище oт проф. Д-р георги Кирилов Георгиев, Д. В. М. Н iconВъзложител: община дряново изпълнител
Регент” оод габрово, чрез инж. Георги Иванов Георгиев и инж. Румен Георгиев Георгиев, правоспособни оценители на недвижими имоти...
Становище oт проф. Д-р георги Кирилов Георгиев, Д. В. М. Н icon1977 Георгиев Г. Х., Н. Бакерджиева
Георги Иванов Георгиев ифр” Акад. М. Попов” бан софия за периода на научно-изследователската дейност
Становище oт проф. Д-р георги Кирилов Георгиев, Д. В. М. Н iconПроф д-р т н. инж. Георги Гайдажиев
Проф д-р т н инж. Георги Гайдажиев, ръководител на Инициативния комитет за създаване на Сдружение „Институт по води и земеделие”...
Становище oт проф. Д-р георги Кирилов Георгиев, Д. В. М. Н iconСтановище от проф д. ик н. Стоян Георгиев Денчев, Ректор на Университет по библиотекознание и информационни технологии
Национална сигурност”, по научна специалност 05. 02. 24 “Организация и управление извън сферата на материалното производство”, по...
Становище oт проф. Д-р георги Кирилов Георгиев, Д. В. М. Н iconПроф. Георги Бакалов: Повече не може да се правим, че не виждаме и не чуваме това, което се пише в Скопие за България
За Македонската енциклопедия – издание на ману, Агенция “Фокус” разговаря с проф. Георги Бакалов, председател на Държавна агенция...
Становище oт проф. Д-р георги Кирилов Георгиев, Д. В. М. Н iconСтановище От Проф. Никола Николов Владов д м. н. Относно
Относно: Конкурс за заемане академичната длъжност „доцент” по научна специалност онкология с шифър 03. 01. 46 обявен в дв от 01....
Становище oт проф. Д-р георги Кирилов Георгиев, Д. В. М. Н iconСтановищ е
Георги георгиев, гастроентеролог, клиника по гастроентерология към умбал “Св. Георги”еад гр. Пловдив
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом