Решение за откриване на процедура
ИмеРешение за откриване на процедура
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер204.82 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.pleven-oblast.bg/BG/Files/FileType_57/Doc-S_VPN.doc


Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН


Одобрил,

Областен управител: _________________

Иван Новкиришки


ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в процедура по възлагане на

обществена поръчка с предмет:


„Доставка на сървърна конфигурация

и мрежово оборудване – устройства за изграждане на виртуална частна мрежа (VPN) за нуждите на Областна администрация Плевен”


декември, 2011г.

Плевен


Съдържание

Съгласно чл.8 от НВМОП

 1. Решение за откриване на процедура;

 2. Обявление за обществена поръчка;

 3. Пълно описание на обекта на поръчката;

 4. Техническа спецификация;

 5. Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по НВМОП;

 6. Указания за подготовка и приемане на офертите;

 7. Образец на оферта, включително на електронен носител;

 8. Образец на техническа оферта, включително на електронен носител;

 9. Образец на ценова оферта;

 10. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка;

 11. Примерен образец на административна справка за кандидата;

 12. Образец на декларация относно срока на валидност на офертата и срока на изпълнение на обществената поръчка;

 13. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП;

 14. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП ;

 15. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП;

 16. Декларация по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП;

 17. Списък на администрациите и адреси.

Цената на настоящата документация е 10.00 лв. с ДДС. Посочената сума се внася по банков път, по сметката на Областна администрация Плевен в Уникредит Булбанк АД, BIC: UNCR BGSF, IBAN: BG29 UNCR 7527 3186 8707 01 – сметка в лева, след което документацията се получава от деловодството на Областната администрация.

В случай, че документацията се заявява чрез куриер, е необходимо, заявителят да изпрати предварително писмо или факс, съдържащ информация за издаване на фактура, адрес, на който да бъде изпратена документацията, както и услугите на коя куриерска компания да се използват – за сметка на заявителя.

Крайният срок за закупуване на документацията е до 17:00 часа на 29.12.2011г.

Крайният срок за подаване на офертите е до 17:00 часа на 05.01.2012г.

Офертите се подават в деловодството на Областна администрация Плевен, гр.Плевен, пл. „Възраждане” № 1.

В случай, че офертата е получена след посочения срок и час или външно тя не отговаря на посочения образец /представена е в незапечатан или скъсан плик/, съответните длъжностни лица отбелязват това обстоятелство в Регистъра на Областната администрация Плевен за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и офертата не се приема, като се връща незабавно на участника.

Отварянето на офертите е на 09.01.2012г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Областна администрация Плевен, находяща се на пл. „Възраждане” №1, ет.4.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Областна администрация – Плевен


І. Вид на процедурата: Открит конкурс по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП).

ІІ.Обект на поръчката: „Доставка на сървърна конфигурация и мрежово оборудване – устройства за изграждане на виртуална частна мрежа (VPN) за нуждите на Областна администрация - Плевен”

ІІІ. Описание на обекта на обществената поръчка

1. Процедура по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за избор на доставчик/ци и сключване договор/и за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на един брой сървърна конфигурация и петдесет и шест броя устройства за изграждане на виртуална частна мрежа (VPN) с технически параметри, посочени в техническите спецификации, съставляващи неразделна част от настоящата документация – за всяка от обособените позиции. Устройствата за виртуалната частна мрежа, обект на обособена позиция 2, се доставят на място в администрациите съгласно Приложение №11.

Поръчката е разделена в две обособени позиции, както следва: Позиция 1 – Сървърна конфигурация и Позиция 2 – Мрежово оборудване - устройства за изграждане на виртуална частна мрежа (VPN).

Участниците могат да участват за една или за двете позиции заедно.

Варианти не се приемат.

2.Обект на обществената поръчка:

2.1. Един брой сървърна конфигурация;

2.2. 56 /петдесет и шест/ броя устройства за изграждане на виртуална частна мрежа (VPN).

Техническите характеристики на обектите на поръчката са посочени в Раздел Техническа спецификация и изисквания към изпълнението на поръчката”.

3. Мястото за изпълнение:

3.1. За обособена позиция 1 - Областна администрация Плевен, гр. Плевен, пл. „Възраждане” №1;

3.2. За обособена позиция 2 – Мрежово оборудване - устройствата за виртуалната частна мрежа, се доставят на място в администрациите съгласно Приложение №11

4. Срок на изпълнение на обществената поръчка:

Възложителят ще поръча доставянето, монтирането и пускането в експлоатация на техниката, предмет на договорите в срок не по-късно от 15.03.2012г.

5. Прогнозна стойност на обществената поръчка

5.1. За обособена позиция 1 - 40 833 /четирийсет хиляди осемстотин трийсет и три/ лева без ДДС;

5.2. За обособена позиция 2 – 20 833 /двайсет хиляди осемстотин трийсет и три/ лева без ДДС.

Посочените стойности са пределни. Оферти, които възлизат на стойност по-висока от посочените няма да бъдат разглеждани, като несъответстващи на условията на настоящата процедура.

6. Критерий за оценка на офертите - За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на НВМОП, ЗОП и условията на настоящата документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерий за оценка „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”. Класирането ще се извършва за всяка една от обособените позиции отделно.

ІV. Условия за участие в процедурата

4.1. Изисквания към кандидатите:

 1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, както и техни обединения, което отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и настоящата документация. Участниците представят документ за регистрация и удостоверение за актуално състояние, когато е юридическо лице, или копие от документ за самоличност, когато е физическо лице.

Изискването не се прилага за участници, за които е приложим чл.23 от

Закона за търговския регистър. В този случай е достатъчно извлечение от Търговския регистър и посочване на ЕИК на участника.

 1. В процедурата не могат да участват участници, за които са налице някои от обстоятелствата по смисъла на чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. Участниците представят декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

 2. Участник, който предвижда участие на подизпълнители, предоставя информация /декларация/ за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие. Участието на подизпълнители е допустимо, само ако участникът поема пълна отговорност за действията и/или бездействията на подизпълнителя/ите.

 3. Участниците следва да предоставят сведения за фирмата си под формата на административна справка.

 4. Участниците са длъжни да внесат гаранция за участие.

Гаранцията за участие възлиза на 1% (едно на сто) от прогнозната стойност на за всяка една от обособените позиции в обществената поръчка, както следва:

- За обособена позиция 1 – Сървърна конфигурация – 408.00 /четиристотин и осем/ лева;

- За обособена позиция 2 – Мрежово оборудване - устройства за изграждане на виртуална частна мрежа (VPN) – 208.00 /двеста и осем/ лева.

Към документацията си за участие, всеки участник прилага документ за внесена гаранция за участие – във формата, която е избрал – банкова гаранция или парична сума, съгласно разпоредбите на чл.27 от НВМОП. Банковата сметка за внасяне на гаранцията за участие е:

IBAN: BG 51 UNCR 7527 3386 8707 25

BIC: UNCR BGSF

Към документацията за участие всеки участник, избрал банкова гаранция като форма, представя оригинала на банква си гаранция. След приключване на процедурата Възложителят запазва заверено копие на документа и връща оригинала на участника, при условие, че не е имало обстоятелства, които да обуславят задържане на гаранцията.

 1. До участие ще бъдат допускани участници, които са закупили настоящата документация, като представят копие от документа за закупен комплект конкурсни книжа.

 2. Когато документите в офертата не са подписани от законния представител на участника, към комплекта документи е необходимо да се представи и нотариално заверено пълномощно за лицето/ата/, подписало офертата, в случай, че то/те/ нямат представителни функции.

4.2. Икономически и финансови възможности:

 1. До участие в процедурата ще бъдат допускани само участници, които имат положителен финансов резултат за предходната година. Участниците представят като доказателства за икономическото и финансовото състояние (по смисъла на чл.50, ал.1, т.2 от ЗОП) копие от ГФО и отчета за приходите и разходите. Когато горепосоченият документ не е наличен се предоставят референция/и от обслужваща банка, за това, че участникът е надежден партньор (по смисъла на чл.50, ал.1, т.1, и ал.2 от ЗОП).

4.3. Технически възможности:

1. До участие в процедурата ще се допускат участници, които са внедрили и поддържат система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 или еквивалентен. За доказване на това обстоятелство участниците предоставят заверени копия на сертификат за въведена система за управление на качеството, съгласно чл.51, ал.1 т.6 от ЗОП.

2. До участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка ще бъдат допускани участници, които предлагат апаратура, която е маркирана със знака за европейско съответствие – СЕ marking – съгласно приложимите Директиви (73/23/ЕЕС; 93/68/EEC и други приложими) и стандарти. За доказване на това обстоятелство участниците представят заверено копие на декларация за съответствие на изделието.

3. До участие в процедурата ще бъдат допускани само участници, които имат минимум един изпълнен договор за доставка на сходно оборудване за последните 12 /дванайсет/ месеца. За доказване на това обстоятелство, участниците представят заверено копие на договора и референция за доброто му изпълнение от възложителя по него.

V. Условия на плащане

Възложителят ще възложи на определените изпълнители доставките с нарочни възлагателни писма, последващи сключването на договора, в които ще се посочва мястото и времето на доставката, както и броя на артикулите, които следва да се доставят, монтират и пуснат в експлоатация.

Без възложителни писма, Изпълнителят не следва да пристъпва към доставка и съпровождащите я действия.

Възложителят ще заплаща само доставки, които са били предварително възложени по гореописания начин. За доставка, без тя да е възложена по гореописания начин, Възложителят не дължи плащане.

Плащането ще се извършва с платежно нареждане от Възложителя по банковата сметка на Изпълнителя.

Плащането се извършва след представяне на копие от възлагателното писмо, приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. Горепосочените документи се представят класирани в папка във счетоводството на Областна администрация.

VІ. Условия на доставка

Стоките следва да се доставят при условията на възлагателното писмо – място и време на доставка.

До (не по-малко от) 24 /двайсет и четири/ часа преди доставянето на стоките, Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя, че ще осъществи доставка, монтаж и пускане в експлоатация на устройствата.

VІІ. Срок на валидност на офертите: 60 /шейсет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

VІІІ. Условия и размер на гаранциите

8.1. Гаранцията за участие се представя в една от формите, посочени в чл. 27 от НВМОП.

Размерът на гаранцията за участие в обществената поръчка е определен съгласно чл.26 от НВМОП в абсолютна сума и възлиза на :

8.1.1. За обособена позиция 1 – Сървърна конфигурация – 408.00 /четиристотин и осем/ лева;

8.1.2. За обособена позиция 2 – Мрежово оборудване - устройства за изграждане на виртуална частна мрежа (VPN) – 208.00 /двеста и осем/ лева.

8.2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора/ите без ДДС. Представя се при подписване на договора в една от предвидените в чл.27 от ЗОП форми и следва да е със срок на валидност не по–малко от 30 дни след изтичане срока на договора/ите. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора/ите.


Техническа спецификация и изисквания

към изпълнението на поръчката

 1. Технически параметри за обособена позиция 1 – Сървърна конфигурация:
  Параметър

  Тип изискване

  Описание/ изискване

  1.

  Многопроцесорен сървър  Брой процесори

  Минимум

  4  Брой ядра на процесор

  Минимум

  10  Работна честота на процесора

  Минимум

  2.0 GHz  L3 cache

  Минимум

  24 MB  Инсталирана памет

  Минимум

  128 GB  Тип на паметта

  Точно

  Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3) Registered CAS-9  Максимално поддържана памет

  Минимум

  2ТВ  Защита на паметта

  Минимум

  ECC,

  Mirrored Memory,

  Online Spare Memory,

  Double Data Device Correction  Налични разширителни слотове PCI-Express

  Минимум

  5  Максимално поддържани разширителни слотове

  Минимум

  11  Дисков контролер с поддръжка на RAID 0,1,5,1+0,5+0

  Минимум

  1  Кеш на дисковия контролер, защитен с флаш памет

  Минимум

  1GB  Твърди дискове, сменяеми по време на работа

  Минимум

  6  Големина на диска

  Минимум

  600 GB  Интерфейс на дисковете

  Точно

  SAS, 6Gb  Скорост на въртене на дисковете

  Минимум

  10000 об/мин  Мрежови интерфейси

  Минимум

  8 бр.  Скорост на мрежовата свързаност

  Минимум

  1 Gb/s  Захранвания, резервирани, сменяеми по време на работа

  Минимум

  4 бр.  Мощност на всяко захранване

  Минимум

  700 W  Вентилатори резервирани, сменяеми по време на работа

  Минимум

  4  Порт за управление, RJ45

  Минимум

  1  Управление – отдалечена конзола, дори и без стартирана ОС; следене състоянието на сървъра; ъпдейтване на фърмуеър

  Точно

  Задължително  Кутия

  Точно

  Rack-Mount 19"  Гаранция, потвърдена с продуктов номер на производителя

  Минимум

  3 години  Отстраняване на повреди, в рамките на гаранционния срок

  Максимум

  4 часа срок на реакция, 20 часа за отстраняване на повреда

 2. Под пускане в експлоатация на един брой сървърна конфигурация, Изпълнителя следва да разбира - инсталиране на Windows Server 2008 R2 Standard x 64, собственост на Възложителя. При необходимост Изпълнителят следва да подпомага Възложителя в процеса на виртуализация на средата.2. Технически параметри за обособена позиция 2 Мрежово оборудване – устройства за виртуална частна мрежа (VPN):


 • Mинимална производителност от 50 Mbps без да се влияе от конфигурираните услуги.

 • Възможност за резервно захранване.

 • Портовете да са Ethernet 10/100/1000 минимум 2 броя с цел резервираност, както и да има възможност за добавяне на оптичен модул поддържащ следните препоръчителни стандарти: 1000Base-SX, -LX/LH, -ZX; 100Base-FX, -LX.

 • Да поддържат отделен сериен порт за администрация.

 • Възможност за запазване на конфигурацията и криптиращите ключове.

 • Да поддържат OSPFv2, ISIS, RIPv2 и BGPv4 протоколи за маршрутизация.

 • Да поддържат маршрутизация на база административна политика.

 • Да поддържат адресна транслация NAT и PAT.

 • Да поддръжат DHCP сървър с възможност за резервация на адреси.

 • Да поддържат GRE енкапсулация.

 • Да поддържат технологии за гарантиране на качеството (QoS) на различни типове трафик.

 • Да поддържат следните IPsec стандарти и препоръки RFC 2401-2411, 2451.

 • Да поддържат динамични схеми за обмен на ключове (IKE).

 • Да поддържат различни алгоритми за криптиране и автентикация включително 3DES, AES-256, MD5, SHA.

 • Да поддържат IPsec тунели тип точка-точка, в транспортен и тунелен режим.

 • Да поддържат работа като хардуерен IPsec VPN клиент.

 • Да поддържат филтриране на трафика на база IP, TCP, UDP, ICMP или MAC полета.

 • Препоръчително е да поддържат функционалност на защитна стена.*

 • Препоръчителна е да имат възможност да поддържат функционалност на система за откриване на атаки.*

 • Препоръчително е да имат възможност да поддържат филтриране на трафика на база свободно избрани полета информация от пакета.*

*Забележка: Функциите посочени като препоръчителни следва да бъдат описани в техническото предложение. Липсата на тези функции не е основание за отстраняване на участника от процедурата!


СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ

в процедура по договаряне с покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сървърна конфигурация и мрежово оборудване – устройства за изграждане на виртуална частна мрежа (VPN) за нуждите на Областна администрация - Плевен”


 1. Техническа оферта за изпълнение на поръчката, в която се посочват техническите параметри и съответствието им с изискването на възложителя (по образеца, приложен в документацията – на хартиен и оптичен носител) - поставя се в плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”;

 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника /прилага се в началото на офертата преди всички други документи/ - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

 3. Документ за регистрация на участника, удостоверяващ неговата правосубектност – съдебно решение за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е чуждестранно лице, документът се представя в легализиран превод на български език. В случаите, когато участникът е физическо лице – документ за самоличност (заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала”) - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

 4. Удостоверение за актуално съдебно състояние на юридическите лица, издадено не по – рано от два месеца от датата на подаване на офертите или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър–(заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала”) - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

 5. Документ за регистрация по ЗДДС (ако участника е регистриран) –(заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала”) - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

 6. Документ, удостоверяващ закупуването на документация за участие в обществената поръчка (заверено от участника копие) - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

 7. Документ за внесена гаранция за участие, придружен от списък на позициите за които е внесена гаранция за участие с посочен размер на отделните гаранции и обща сума. Ако гаранцията за участие е банкова, участникът представя оригинал, ако е парична сума – оригинал или заверено от участника копие на документа за внесената сума - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

 8. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда офертата, в случай, че това не е законния представител на участника - оригинал на нотариално заверено пълномощно - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”.

 9. Доказателство за икономическото и финансовото състояние по чл.50, ал.1, т. 2 от ЗОП - заверено от кандидата копие на годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за предходната година. В случаите, когато кандидатът е ново регистрирано търговско дружество или е физическо лице, такъв документ не се изисква, вместо това да се представи Референция от обслужваща банка в оригинал - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

 10. Декларация относно срока на валидност на офертата - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

 11. Декларация от управителя, съответно от всички членове на управителния орган на участника за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

Изискванията по чл.47, ал.1 и ал.2 , т.2 и т.3 от ЗОП се отнасят за всички управители или всички членове на управителния орган на участника, а в случай че членове са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган.

 1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

 2. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

 3. Декларация по чл. 56, ал.1, т.7 от ЗОП – относно участието на подизпълнители - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

 4. Копие на сертификат за внедрена и поддържана система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

 5. Копие на декларация за техническото съответствие с приложимите европейски директиви за СЕ marking - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

 6. Административна справка за кандидата (по образеца, приложен в документацията) - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

 7. Подписан и подпечатан от участника проекто – договор на Възложителя, с попълнена паспортна част на Изпълнителя, без да се посочва стойността на договора – посочването на стойността на поръчката в проекто-договора е основание за отстраняване от участие - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”

 8. Ценова оферта (изготвена по образеца) - поставя се в плик №3 с надпис „Предлагана цена”.

*Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, всеки от тях трябва да отговаря на условията и да представи изискуемите от Възложителя документи за участие съгласно чл.47, ал.7 и чл.56, ал. 2 от ЗОП.

огато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, задължителните документи се представят от всяко физическо или юридическо лице, включително в обединението.

окументите и данните в предложението се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица с нотариално заверено пълномощно.

сички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език или да са с легализиран превод на български език. Допустимо е да се вписват на чужд език технически наименования, и др. термини с общоизвестно значение.

Съгласно чл.14, ал.1 от НВМОП, офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, наименованието си, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

ПОДГОТОВКА И Приемане на оферти


1. Офертата, окомплектована с всички приложения, които се изискват съгласно НВМОП и настоящата документация се представя в запечатан непрозрачен плик.

2. Офертата се представя във вид съгласно изискванията на чл. 14 и сл. от НВМОП.

2.1. Пликът с офертата на участникът трябва да съдържа три отделни запачетани, непрозрачни плика:

- плик №1 с надпис „Документи за подбор” – в този плик участникът поставя изискуемите от възложителя документи от участниците съгласно Раздел „Списък на изискуемите документи”.

- плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – в този плик участникът поставя „Оферта” (по приложения в документацията образец) и „Техническата оферта” (по приложения в документацията образец). Участникът отговаря за идентичността на информацията върху хартиения и магнитния носител и при различия между тях за вярна се приема информацията върху хартиения носител. Отговорността за разликите се носи от участника.

- плик №3 с надпис „Предлагана цена”, съдържа ценовото предложение на участника на хартиен и електронен носител.

3. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в решението, обявлението за откриване на процедурата, както и условията на настоящата документация и указанията в нея. При изговяне на офертата, участниците следва да се придържат към приложените към документацията образци.

4. Всички документи се подписват от лицето, представляващо участника в процедурата, съгласно представените регистрационни документи или от изрично упълномощен за участие в настоящата процедура представител с приложено нотариално заверено пълномощно.

5. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложените образци – приложения. Допустимо е да се вписват на чужд език технически наименования, и др. термини с общоизвестно значение.

6. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

7. Офертата се представя лично от участника или от негов упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

8. Върху плика участникът задължително посочва следните данни:

- наименование, адрес за кореспонденция, телефон и евентуално факс и адрес на електронна поща;

- описание на предмета на поръчката;

9. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния (входящия) номер, датата и часа на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

10. Оферта, представена или получена по пощата след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя. Не се приема и оферта в прозрачен плик, който не е запечатан или е с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра.

11. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, всеки от тях трябва да отговаря на условията и да представи изискуемите от Възложителя документи за участие съгласно чл.47, ал.7 и чл.56, ал. 2 от ЗОП.

12. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, задължителните документи се представят от всяко физическо или юридическо лице, включително в обединението.


ПОДГОТОВКА НА ЦЕНОВАТА ОФЕРТА – ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА


 1. Ценовата оферта се изготвя и представя съгласно приложения образец. Поставя се в плик №3 с надпис „Предлагана цена” и съдържа ценовото предложение на участника.

 2. Предлаганата цена следва да е без ДДС.

 3. Офертите, които не са изготвени съгласно образеца на ценовата оферта, приложен в настоящата документация няма да се разглеждат.

 4. Всеки участник може да представи само една оферта.

 5. Валидност на ценовата оферта трябва да е не по – малко от 60 /шейсет/ календарни дни. Оферта с по-малък срок ще бъде отхвърлена, като несъответстваща на изискванията.

 6. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.5800 Плевен, пл. “Възраждане” № 1, п.к.1057,

тел. 064-801 071, факс 064-801 072

http://www.pleven-oblast.bg

ISO 9001:2008Система e-mail: pleven_oblast@mail.bg

за управление на качеството

Свързани:

Решение за откриване на процедура iconРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
За участие в открита процедура по реда на чл. 14, Ал. (3), Т. 1 От закона за обществените поръчки (зоп) с референтен № ррc12-066
Решение за откриване на процедура iconРешение на възложителя за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура
Проектиране, разработване, внедряване в експлоатация и поддръжка на ис "краткосрочна бизнес статистика"
Решение за откриване на процедура iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Решение за откриване на процедура iconРешение за откриване на откритата процедура
Приложение №9 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, без б.«е», ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от зоп (образец)
Решение за откриване на процедура iconДокументаци я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Решение №14/07. 08. 2012г на Управителя на „център за градска мобилност” еоод за откриване на процедура за възлагане на обществена...
Решение за откриване на процедура iconРешение за откриване на процедура
Показатели относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка
Решение за откриване на процедура iconРешение за откриване на процедура
Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р георги странски” еад плевен
Решение за откриване на процедура iconДокументация за участие в открита процедура
Решение № р-23/21. 06. 2012 година за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
Решение за откриване на процедура iconРешение за откриване на процедура
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски” еад – плевен
Решение за откриване на процедура iconРешение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка
Образец №5 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 от зоп
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом