Вец своге оод
ИмеВец своге оод
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер86.08 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.energieambiente.org/public/upload/PETROLVILLA_project_eng bg ita rev 02.doc

VEZ SVOGHE OOD

ВЕЦ СВОГЕ ООД

“Porsche Centre, 41 Christopher Columbus Blvd, 1592 Sofia

Phone: (+359 2)  889 0150/51

Phone: (+359 2)  421 421 0

Fax: (+359 2) 422 422 0

VAT N° BG130928931

“Порше център, бул. Христофор Колумб 41 София 1592

Тел: (+359 2)  889 0150/51

Тел: (+359 2)  421 421 0

Факс: (+359 2) 422 422 0

ИН по ДДС N° BG130928931съвместният проект на Петролвилла и Община Своге


Съвместният проект на Петролвилла и Община Своге предвижда изграждането на девет руслови ВЕЦ по поречието на Искър, разположени между селата Томпсън и Габровница.


Каскадата ще бъде реализирана от смесеното дружество „ВЕЦ Своге” ООД, акционери в което са Община Своге и Петролвилла България АД, дъщерна компания на италианската Petrolvilla Group. Дяловото участие на Петролвилла е 90%, а на Община Своге – 10 %.


Проектът ще бъде от ключово значение за дългосрочното развитие на община Своге и на региона. Инвестицията ще създаде условия за многостранен и устойчив местен бизнес, ще стимулира потреблението и търговията и ще намали претенциите на общината към републиканския бюджет, поради нарастването на собствените приходи от данъчни постъпления и от дяловото участие във "ВЕЦ Своге" ООД.


Създаването на изкуствени езера ще обособи подходящи условия за развитие на водните спортове и риболова и за изграждане на съвременна хотелска база с качествено обслужване и привличане на туристи.

В допълнение, проектът ще спомогне и да бъде възстановена чистотата на река Искър в участъка след град Своге.

Реализирането на Каскадата е съобразено с дългосрочната енергийна политика на България и приоритетите на Европейския съюз за рационално използване на възобновяеми енергийни източници.


КАСКАДАТА СРЕДЕН ИСКЪР


Първото проучване на възможностите за построяване на малки ВЕЦ по Искър (реката след София до Червен бряг) датира от началото на 80-те години на миналия век [1982-84 г.].

Тогава “Енергопроект” предвижда 42 подходящи места за разполагане на централи.

Проучвания са правени отново през 90-те години, като в крайна сметка се стига до днешния вариант за 9 централи, разположени в община Своге и още 11 - в общините Мездра, Роман и Червен бряг.


При определяне броя на централите и местата на разполагането са спазени следните основни изисквания:

 1. Новообразуваните вирове да не попадат в райони с карстови пластове, за да се избегне просмукване и контакт с подпочвените води;

 1. Централите да способстват за подобряване качеството на речната вода и на околната среда;

 1. Да бъде гарантирана сигурността на важното железопътно трасе София-Северна България в участъка до град Мездра, както и на пътя по Искърското дефиле;

 1. Да не бъдат засегнати значими общински и държавни обекти и паметници на културата;
 1. Да бъде минимизирано засягането на частна собственост
 1. Да бъде осигурен максимален пад на речната вода и съответно да се постигне максимално голяма мощност и ефективност.РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТА


През 2000 г., по поръчка на Община Своге, е изготвено детайлно проучване и техникоикономическа оценка на проекта.

През януари 2004 г. е изготвен поземлен кадастър за всичките 9 ВЕЦ , а до лятото на същата година са изработени и утвърдени подробните устройствени планове за централите. През октомври 2004 г. е завършен Докладът по Оценката за въздействие върху околната среда /ДОВОС/, който получава оценка А от МОСВ и след необходимите процедури е одобрен от министерството.

През 2005 г. са получени разрешителни за водоползване на 9-те ВЕЦ от Каскадата и разрешителни за ползване на воден обект за Централите от първия етап.

Извършена е таксация и оценка на всички гори, които ще бъдат засегнати.


С Решение на Министерския съвет са изключени от горския фонд на горите и земите, необходими за първия етап от строителството на каскадата.

Направени са всички геоложки и хидрогеоложки изследвания на местата, където ще бъдат изградени съоръженията.


Закупени са 100% от частните земи за първите две централи; 90% от частните земи за строителството на следващите три централи и 40% от тези, необходими за последните четири.

Общинските земи са апортирани като непарична вноска в капитала на дружеството.

За МВЕЦ Лакатник и МВЕЦ Свражен има издадени „Разрешителни за ползване” и те са въведени в експлоатация.


Осъществяването на проекта включва трите оперативни фази на Концепция и планиране, Изграждане и въвеждане в експлоатация и Производство на електроенергия и управление.


Строителството на каскадата ще се бъде изпълнено на три етапа:


І-ви етап :

октомври 2006 - юни 2009 г. Изграждане на МВЕЦ „Лакатник” и МВЕЦ „Свражен”;

следва : юни 2009 - юни 2010 г. Мониторинг върху работата на първите две централи и влиянието им върху околната среда;


ІІ-ри етап :

юли 2010 – септември 2012 г. Изграждане на МВЕЦ „Оплетня”, „Прокопаник” и „Церово” .

ІІІ-ти етап:

октомври 2012 - декември 2014 г. Изграждане на последните четири централи: „Бов - юг”, „ Бов - север”, „Левище” и „Габровница”;


Стратегията на Община Своге и Петролвилла предвижда строителството на централите от каскадата да се възложи на българска инженерингова компания, която да изпълни всички строително-монтажни работи.


Доставката на турбините и другите електромашинни устройства, както и на подприщващите съоръжения - клапи, секторни затвори и др., е възложена на водещи световни компании с цел да се гарантира висока технологична ефективност и пренасянето на ноу-хау към български производители.


ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА КАСКАДАТА


 • Инсталирана мощност: 25 MW

 • Средна височина на преградните съоръжения: 10 м.

 • Максимален капацитет на турбините: от 30 до 36 mc/s

 • Средна нетна производимост: 142 GWh/год.

 • Инвестиция 115 млн. евроПри изграждането на ВЕЦ-овете ще бъдат използвани най-високите съвременни технологични решения в хидроенергетиката.


IL PROGETTO CONDIVISO DI PETROLVILLA GROUP E DEL COMUNE DI SVOGHE


Il progetto condiviso di Petrolvilla group e il Comune di Svoghe prevede la costruzione di nove centrali idroelettriche ad acqua fluente sul corso del fiume Iskar, situate tra i paesi Tompson e Gabrovniza.


La Cascata verrà realizzata dalla società “ VEZ Svoghe” Ltd, i quali azionisti sono il Comune di Svoghe e Petrolvilla Bulgaria SpA, società partecipata per intero dalla società italiana Petrolvilla Group. Le quote di partecipazione di Petrolvilla Bulgaria EAD è del 90% e quella del Comune di Svoghe è del 10%.


Il progetto sarà di importanza chiave per lo sviluppo a lungo termine del Comune di Svoghe e della Regione di Sofia. L’investimento creererà condizioni per uno sviluppo economico stabile e multilaterale, stimolerà il consumo ed il commercio e diminuirà le esigenze del Comune di Svoghe verso il bilancio dello Stato a seguito dell’accrescimento delle proprie entrate provenienti dai ricavi fiscali e dalla partecipazione azionaria nella “VEZ Svoghe” Ltd.


I futuri laghi artificiali favoriranno lo sviluppo di sport nautici e della pesca, della costruzione di alberghi moderni con servizi di qualità e attrazioni per turisti.


Il progetto contribuirà anche al milgioramento della qualità dell’acqua del fiume Iskar, nel tratto dopo la città di Svoghe.

La realizzazione della Cascata è conforme alla politica energetica di lungo termine della Bulgaria ed alle priorità della Comunità Europea che riguardano l’utilizzo razionale delle fonti rinnovabili.


CASCATA SREDEN ISKAR


Le prime indagini sulla possibilità di realizzare delle piccole centrali idroelettriche sul fiume Iskar (il tratto del fiume dopo Sofia fino alla città di Cherven Bryag) risalgono dall’inizio degli anni ottanta dello scorso secolo (1982-84).

In quegli anni “ENERGOPROEKT” – società statale - aveva previsto 42 ubicazioni adatte alla costruzione delle centrali.

Nuove indagini sono state eseguite negli anni novanta del secolo scorso. In definitiva si è arrivati alla variante attuale di nove centrali situate sul territorio del Comune di Svoghe e ancora undici – nei Comuni di Mezdra, Roman e Cheren bryag.


Nella scelta del numero di centrali e dei terreni per la loro costruzione sono state rispettate i seguenti parametri fondamentali:

 1. I laghetti artificiali che si formeranno non dovranno essere in contatto con fenomeni carsici per evitare la filtrazione in acque freatiche;

 2. Le centrali dovranno contribuire al miglioramento della qualità delle acque del fiume e dell’ambiente;

 3. Garantire la sicurezza del tracciato ferroviario Sofia-Bulgaria del Nord nel tratto fino alla città di Mezdra, così come della strada lungo la stretta del Iskar;

 4. Evitare il coinvolgimento di aree comunali e statali di particolare importanza, monumenti culturali di importanza nazionale;
 1. Ridurre al minimo il coinvolgimento di proprietà private.
 1. Massimizzare il salto della centrale e i rendimenti dell’impianto;SVILUPPO DEL PROGETTO


Nel 2000 il Comune di Svoghe commissiona uno studio di fattibilità e una stima tecnico-economica del progetto.


Nel gennaio 2004 è stato elaborato catastino fondiario per tutte le nove centrali e prima dell’estate dello stesso anno sono stati elaborati e approvati tutti i piani regolatori dettagliati /PUP/ per le centrali. Nell’ottobre 2004 è ultimata la Relazione per la valutazione dell’impatto ambientale / DOVOS/, la quale ottiene valutazione A dal Ministero dell’ambiente e delle acque /MOSV/ e dopo le procedure necessarie è stata approvata dal Ministero in questione.

Nel 2005 sono state ottenute le concessioni per l’utilizzo delle acque per le nove centrali della Cascata e concessioni per l’utilizzo del suolo del letto del fiume per le centrali della prima tappa.

E’ stata eseguita la tassazione e valutazione di tutte le foreste, che verranno intatte.

Con la Delibera del Consiglio dei Ministri sono stati esclusi dal fondo forestale di foreste e terreni necessari per la prima tappa della costruzione della Cascata.

Sono stati eseguiti tutti i rilievi topografici e analisi idrogeologiche dei luoghi, dove saranno costruiti gli impianti.

Sono stati acquistati 100% dei terreni privati per prime due centrali; 90% dei terreni privati per la costruzione delle prossime tre centrali e 40% dei terreni per le ultime quattro centrali.

I terreni comunali sono stati apportati come quota non monetaria nel capitale della società.


Per MVEZ Lakatnik e MVEZ Svrajen sono state rilasciate “Concessioni d’uso” e, le centrali sono messi in esercizio.


La realizzazione del progetto comprende tre fasi operative di ideazione e pianificazione, costruzione e messa in esercizio e produzione d’energia elettrica e gestione.


La costruzione della Cascata sarà effettuata in tre tappe:


I° tappa:

ottobre 2006 - giugno 2009. Costruzione della piccola centrale idroelletrica /MVEZ/ “ Lakatnik” e MVEZ “ Svrajen”;

segue: giugno 2009- giugno 2010 monitoraggio sul funzionamento delle prime due centrali e il loro impatto sull’ambiente;


II- tappa :

luglio 2010 – settembre 2012 . Costruzione delle MVEZ “Opletnya”, “Zerovo” e “ Prokopanik”

III- tappa:

ottobre 2012 – dicembre 2014. Costruzione delle ultime quattro centrali : “Bov-Sud”, “Bov-Nord”, MVEZ”Levishte” e MVEZ “Gabrovniza”


Il Comune di Svoghe e Petrolvilla Group prevedono di incaricare una società di costruzioni bulgara per la costruzione delle centrali della Cascata.


La fornitura delle turbine e delle altre opere elettromeccaniche, delle opere di chiusura - paratoie, settori ecc, è stata assegnata a società di primaria importanza, con lo scopo di garantire efficienza tecnologica di alto livello e trasferimento di know – how ai produttori bulgari.


PARAMETRI TECNICI DELLA CASCATA • Potenza installata: 25 MW

 • Altezza media sbarramenti: 10 m

 • Portata massima turbine : da 30 a 36 mc/s;

 • Produzione media netta: 142 GWh annua

 • Investimento di 115 milioni di EuroNella costruzione delle centrali idroelettriche saranno utilizzate le soluzioni più avanzate tecnologiche della idroenergetica.JOINT PROJECT OF PETROVILLA AND SVOGHE MUNICIPALITY


The joint project of Petrovilla and Svoghe Municipality envisages the construction of nine run-of-river hydroelectric power plants located along the Iskar River between Thompson Village and Gabrovnitsa Village.


The cascade will be implemented by HPP SVOGHE OOD joint venture, whose stockholders are Svoghe Municipality and Petrovilla Bulgaria AD – a subsidiary of the Italian Petrovilla Group. The shares of Petrovilla and Svoghe Municipality are 90% and 10% respectively.


The project will be of key importance for the longterm development of Svoghe Municipality and the region. The investment will establish preconditions for diverse and sustainable local business, boosting consumption and commerce and decreasing the dependency of Svoghe Municipality on the National Budget – thanks to the increased own income from taxation and its share into the project.


The creation of artificial ponds will provide suitable conditions for water sports, fishing, and construction of modern hotel resorts that will offer quality services and attract tourists.


In addition the project will help to restore the clean water of Iskar River downstream of Svoghe.

The implementation of the cascade is consistent with the long-term energy policy of the Republic of Bulgaria and the EU priorities for rational use of recoverable energy sources.


MIDDLE ISKAR RIVER CASCADE


The first survey into the possibility of constructing small hydroelectric power plants on Middle Iskar River (the part of the river between Sofia and the town of Cherven Briag) dates back to the early 1980s (1982 – 1984).

At that time the state-owned Energoproekt Company identified 42 locations suitable for the construction of hydroelectric power plants.

Surveys were carried out again in the 1990s, leading to the present option to locate nine power plants on the territory of Svoghe Municipality, and other eleven on the territory of Mezdra, Roman and Cherven Briag Municipalities.


The major requirements with regard to the number and location of the power plants are as follows:

 1. The newly formed ponds will not be located in areas with porous layers so as to avoid seeping through and contact with groundwater;

 2. The power plants must contribute to the improvement of the quality of the river water and the environment;

 3. The construction of the power plants must not in any way jeopardize the railway road connecting Sofia to the whole of Northern Bulgaria which passes through the town of Mezdra. The same shall apply to the causeway running through the Iskar River Gorge;

 4. The construction of water power plants along the river shall not jeopardize in any way infrastructure or heritage sites of local or national importance;

 5. Impact on private property shall be minimized as much as possible;

 6. The project shall be developed so as to insure a maximum fall of the river water and thus utilize its full potential;PROJECT DEVELOPMENT


A detailed project survey and feasibility study commissioned by Svoghe Municipality was prepared in 2000.


In January 2004 land cadastre for all nine HPPs was drafted, and detailed zoning plans were prepared and approved prior to the summer of the same year. The Environmental Impact Assessment Statement (EIA Statement) was drafted in October 2004, subsequently received evaluation grade “A” by the Ministry of the Environment and Water, and was approved after the procedures required were performed. Permits for water use for all nine HPPs of the cascade were obtained in 2005, as well as permits for use of water site for the HPPs included in Phase One.

Forest survey and assessment of all affected forests was carried out.

The forests and land, required for the implementation of Phase One of the cascade construction, are excluded from the Forests Fond with Decision of Council of Ministers excluded. All geological and hydrological surveys of the building sites designated for the power plants have been carried out.


The private land required for the first two HPPs has been purchased at 100%. The percentage of purchased land for the next three HPPs and for the last four HPPs is 90% and 40% respectively. The legal right of possession of the municipal land has been transferred to the company as a contribution in kind.

For the first two HPPs- MVEZ lakatnik and MVEZ Svrajen have been issued a Permits for use and the HPPs are put into operation.


The implementation of the project will go through the following stages: Conceptual planning; Constriction and commissioning; Power production and operation;


The construction of the cascade will take place in three phases:


Phase One:

 • October 2006 through June 2009 – construction of Lakatnik and Svrazhen Hydroelectric Plants;

 • June 2009 through June 2010 monitoring of the plants’ operation and their impact on the environment;Phase Two:

 • July 2010 through September 2012 construction of Opletnia, Tserovo, and Prokopanik

Phase Three:

 • October 2012 through December 2014 construction of the remaining four power plants, Bov South, Bov North, Levishte, and Gabrovnitsa Hydroelectric Plants;The strategy developed by Svoghe Municipality and Petrovilla envisages that the construction of the plants be subcontracted to a Bulgarian engineering company to perform all of the construction and assembly works.


Provision of the turbines and the rest of the electro generation machinery together with the pressurization equipment (valves, sector breeches etc.) shall be entrusted to leading companies from around the world so as to guarantee high efficiency and transfer of know how for the benefit of the Bulgarian producer.


TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE CASCADE


 • Installed power capacity: 25 MW;

 • Average height of pressurization facilities: 10 m;

 • Maximum turbine capacity: 30 to 36 mc/s;

 • Average net output: 142 GWh per annum;

 • Investment to the amount of Euro 115 million;The power generation facilities to be built shall incorporate state-of-the-art technology developed by the hydroelectric industry.

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Вец своге оод iconРешение №167
Търговския закон, чл. 18 и чл. 22 от Устава на “вец своге” ад, чл. 9 и чл. 14 от Наредба за упражняване правата на Общината върху...

Вец своге оод iconНякои актуални проблеми при инвестирането в малки вец в българия
Това създаде благоприятни условия и силен интерес на дребните предприемачи в страната да инвестират в малки вец. Този интерес се...

Вец своге оод iconНякои актуални проблеми при инвестирането в малки вец в българия
Това създаде благоприятни условия и силен интерес на дребните предприемачи в страната да инвестират в малки вец. Този интерес се...

Вец своге оод iconBg-своге: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Своге, ул."Александър Стамболийски" №7, За: Десислава Радкова, Република България 2260, Своге, Тел.: 0726 8537, e-mail:, Факс:...

Вец своге оод iconКмет на община своге документация
Катник, sf 01600 / ii-16/ жп гара бов-бов свързващи населените места с пътна мрежа II и III клас в община своге. Община Своге на...

Вец своге оод iconРешение №01, Протокол №01 от заседание на Обс своге, проведено на 27. 01. 2011 година
Относно: предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общински съвет град своге

Вец своге оод iconДо централна избирателна комисия копие до общинска избирателна комисия община своге област софийска жалба
Във връзка с Решение N: 1319-ми от 23 октомври 2011г на оик-гр. Своге относно отпечатването на бюлетини за провеждането на избори...

Вец своге оод iconГрафи к за извозване на битова и улична смет Община Своге За 2013 год
Веднъж седмично: главен път от Ромча до Своге, с. Томпсън, с. Церово, с. Заселе и с. Зимевица

Вец своге оод iconОбщина своге софийска област
Рехабилитиране и асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа в Община Своге през 2012год по обособени позиции

Вец своге оод iconРешение гр. Своге, 10. 05. 2010 г
Районен съд – своге, 1-ви състав, в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти март две хиляди и десета година, в състав

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом