Отчет на "пазарджик бт"
ИмеОтчет на "пазарджик бт"
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер92.64 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://pazardjik-bt.my.contact.bg/Opovest pzbt 31.03.08.doc

Пояснителни бележки към междинния финансов отчет на “ПАЗАРДЖИК БТ” АД към31.03.2008 г
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НА "ПАЗАРДЖИК БТ" АД

ГР. ПАЗАРДЖИК

КЪМ 31.03.2008 Г.


Пазарджик, април 2008 г.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Дата и място на създаване, адрес, управление, правна форма, локации и клонове, основни собственици и принадлежност към група

Пазарджик БТ АД е търговско дружество, създадено през м. декември 1993 г., съгласно Разпореждане № 115 на Министерския съвет за преобразуване на СО Булгартабак в Булгартабак-Холдинг ЕАД и още 22 акционерни дружества с държавно участие.

Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Доктор Никола Ламбрев" № 24. Съдебната регистрация на дружеството е от 1993 г., решение № 3657/06.12/1993 г. на Пазарджишки окръжен съд.


В края на 1997 г. държавата, чрез Министерството на търговията и туризма (сега Министерство на икономиката), предприема прехвърляне на притежаваните директно от нея акционерни дялове в дружеството на Булгартабак-Холдинг АД. Това прехвърляне е приключило в началото на 1998 г., поради което 01.01.1998 г. е приета за дата на ефективно придобиване на мажоритарно участие на Холдинга в дружеството,което участие продължи до

21 ноември 2007 г.

Считано от 23.11.2007 г., след редовно проведен аукцион на БФБ-София АД, БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД продава изцяло акционерния си капитал в ПАЗАРДЖИК БТ АД в размер на 85.24 на сто на частната фирма ЧЕСТИЙМ ЕООД. От своя страна, в началото на декември 2007 г. ЧЕСТИЙМ ЕООД, продава 36.24 на сто от новозакупеният си акционерен капитал на друга частна фирма ЕКО ТРЕЙД 2005 ЕООД.

Основни собственици в Пазарджик БТ АД към 31.03.2008 г. са следните юридически лица:

 • Честийм ЕООД, дружество със значително влияние от 49 %

 • Еко Трейд 2005 ЕООД , дружество със значително влияние от 36%

 • РХЛ АД - 5.02%

 • Индивидуални участници - юридически лица - 0.04 %

 • Индивидуални участници - физически лица - 9.7 %

Пазарджик БТ АД има едностепенна система на управление . След редовно проведеното на 12.02.2007 г., извънредно Общо събрание на акционерите и Решение на ПОС №-419 от 21.02.2007 г., Пазарджик БТ АД се управлява от тричленен Съвет на директорите в състав:

 • Чавдар Пейчев, собственик и представляващ Честийм ЕООД - председател

 • Димитър Стоянов, собственик и представляващ Еко Трейд ЕООД - изпълнителен директор

 • Драгоя Ангелов – член на СД

.

Към 31.03.2008 година Пазарджик БТ АД е самостоятелно публично акционерно дружество със сто процента частна собственост. Няма локации и клонове.


1.2. Основен предмет на дейност, продукти, клиентска насоченост, лиценз, регулиране и промени към 31.03.2008 г.

Предметът на дейност на дружеството през първо тримесечие на 2008 г. включва следните видове операции и сделки:

 • изкупуване на суров тютюн;

 • манипулация и ферментация на тютюн;

 • продажби на манипулиран ферментирал тютюн;

 • сушене на едролистен тютюн;

 • съхранение и заготовка за износ на чужди тютюни

 • ферментация на чужди тютюни

Няма промяна в дейността на дружеството след продажбата на мажоритарния дял на Булгартабак Холдинг АД, напротив предвижда се разрастване и увеличение на производството.

Продуктовата структура на дейността се предопределя от заявените и договорирани типове, произходи и видове тютюни. През първото тримесечие на 2008 година дружеството изкупи и преработи до 31 март ориенталски тютюни тип басми и едролистни тютюни тип Виржиния и Бърлей.

Отделно дружеството извършва услуги преработка и ферментация на чужди тютюни, съхранение на чужди тютюни, сушене на едролистни тютюни и заготовка за износ на чужди тютюни.

Пазарджик БТ АД притежава безсрочен лиценз за изкупуване и преработка на български тютюни.

Преработените тютюни са предназначени предимно за износ. Дружеството се ориентира към продажби чрез посредници с достъп до световните пазари, като Сокотаб България ЕООД, Алайънс Уан, БАТ, SLT и Египет.

Предвижда се през 2008 г. в структурно отношение по - голям относителен дял 51 на сто да имат продажбите на едролистни тютюни, спрямо общо продадени тютюни.


II. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА ПРЕЗ МЕЖДИННИЯ ПЕРИОД ОТ 01.01.2008 Г. ДО 31.03.2008 Г.

Междинният финансов отчет на “Пазарджик БТ” АД към 31.03.2008 и счетоводните данни в него са изготвени, съгласно МСС 34 в съответствие със счетоводната политика използвана в последния годишен финансов отчет през 2007 г. на Дружеството. Принципите и дифинициите за приходите и разходите, вземанията и задълженията към 31.03.2008 год. са спазени същите, които са прилагани и в годишния ФСО за 2007 год., като се изготвя съкратения комплект от компоненти, съгласно МСС34.

Междинния счетоводен баланс на дружеството се изготви за периода от 01.01.2008 год. до 31.03.2008 год., независимо от обективната му връзка с предходния и следващ период, като се спази стойностната връзка между началния и крайния счетоводен баланс и баланса към 31.12.2007 год. стана встъпителен баланс на 01.01.2008 год. Спазена е концепцията в МСС 34 за сравнително отчитане като в компонентите на междинния МФСО счетоводните данни са представени за два периода :

 • Баланс към 31.03.2008 год. и сравнителен баланс към края на предшестващата финансова 2007 година;

 • Отчет за приходите и разходите към 31.03.2008 год., със сравнителен отчет за съпоставим период към тази дата от предишната финансова година – 31.03.2007;

 • Отчет за паричните потоци за текущата финансова година с натрупване към датата на изготвяне 31.03.2008 год., със сравнителен отчет за същия период на предходната година- 31.03.2007;

 • Отчет, показващ промените в собствения капитал с натрупване към датата на изготвяне за текущата финансова година.

Счетоводната политика на дружеството през междинния финансов период се отличава със своята последователност и финансовите отчети са изготвени, като са използвани същите счетоводни правила и принципи, които са използвани и през 2007 година, но в кондензиран вид с подбрани приложения.

Спазен е и принципа за същественост и значимост на отразените събития през междинния финансов период.

Освен посочените принципи, при изготвяне на междинния финансов отчет към 31.03.2008 на “Пазарджик БТ” АД, се спазваха и следните изисквания:

 • Законосъобразност;

 • Пълно и достоверно отразяване;

 • Документиране на стопанските операции при тяхното осъществяване;

 • Признаване на разходите при отчитане на приходите от съответната операция;Текущо и периодично оценяване на активите и пасивите на дружеството, както и приключване на счетоводните сметки, книги и регистри в края на всеки месец и установяване на финансовия резултат на дружеството.

В междинния финансов отчет са спазени същите правила за признаване и оценка при отчитане на дълготрайните активи, материалните запаси, паричните средства, вземанията и задълженията.


III. ОПОВЕСТЯВАНЕ СЕЗОННИЯ ХАРАКТЕР НА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.03.2008 Г.

Дейността на Дружеството, се изразява в изкупуване на суров тютюн, манипулация и ферментация на тютюн и продажба на МФТ.

“Пазарджик БТ” АД е със сезонен характер на дейността си, изразяващ се в ежегодно изкупуване, преработване и ферментиране на едролистни и ориенталски тютюн от месец септември предходна година до месец юни следваща година, в зависимост от количеството произведен суров тютюн от съответната реколта. С новата стратегия за развитие, дружеството предвижда и ферментация на чужди тютюни, а от месец юли до декември да извършва сушене на тютюн Виржиния, изкупуване и преработване на 820 тона едролистни и 625 тона ориенталски тютюни, реколта 2008 г., с което се цели да се постигне целогодишно натоварване и по- пълно използване на производствените мощности

За периода декември 2007 г.-март 2008 г. дружеството изкупи 298 тона (2007: 381 тона) ориенталски тютюн рек. 2007 г., като се спазиха сроковете за изкупуване и плащане, съгласно ЗТТИ..

Преработването на този тютюн е включено в производствената програма за 2008 г. Изкупените количества тютюни са от следните райони, а именно:

  • регион Пазарджик

  • регион Пловдив

  • регион Асеновград

- регион Стара Загора

Към 31.03. 2008 г. се сключиха договори за изкупуване на тютюн р.2008 1445 тона.

През 2008 г. ще се изкупят общо1620 тона,

в това число:

-Ориенталски тютюни реколта 2007 г.- 175 тона;

-Ориенталски тютюни, реколта 2008 г. – 625 тона;

-Едролистни тютюни, реколта 2008 г.-820 тона;

През месец декември 2007 г. се назначиха 41 броя сезонни работници за една смяна на работа, при 41 души за 2007г..Към 31.03.2008 г. са преработени от изкупените тютюни - 443 тона /31.03.2007:381 тона/.. Средносписъчният брой на персонала към 31.03.2008 г. е 110 бр, при отчет за същия период на предходната година – 100. Списъчният състав на персонала към 31.03.2008 г. е 111 бр. при отчет 31.03.2007 г.- 64 бр. Средната работна заплата за първото тримесечие на 2008 г. е 413 лева, при отчет за същия период на 2007 г. – 380 лева.

Към 31.03.2008 г. Дружеството отчита разходи под капацитет от тютюносушене в размер на 27 хил.лева, при отчет за същия период на 2007 г. – 25 хил.лева.


IV. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА СЕ ОТРАЗИЛИ ВЪРХУ МЕЖДИННИТЕ РЕЗУЛТАТИ, КОИТО СА НЕОБИЧАЙНИ ПОРАДИ ТЯХНОТО ЕСТЕСТВО, РАЗМЕР ИЛИ ОБХВАТ


НЯМА ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ с необичаен характер през отчетния период 01.01.2008-31.03.2008 г.


V. ОПОВЕСТЯВАНЕ ЕСТЕСТВОТО И ОБЕМА НА ПРОМЕНИТЕ В ОЦЕНКИТЕ НА СУМИТЕ, ОТЧЕТЕНИ В ПРЕДИШНИ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ, АКО ТЕЗИ ПРОМЕНИ ИМАТ СЪЩЕСТВЕН ЕФЕКТ В НАСТОЯЩИЯ МЕЖДИНЕН ПЕРИОД


 1. Промени в оценките на сумите, отчетени към 31.03.2008 г.

НЯМА ПРОМЕНИ СПРЯМО ОТЧЕТА КЪМ 31.12.2007 Г.


 1. Промени в оценките на сумите, отчетени в предишни финансови години.

НЯМА ПРОМЕНИ


VI. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДЪЛГОВИ И КАПИТАЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА


В междинния финансов период не са емитирани, обратно изкупувани и изплащани ценни книжа по дълга и собствения капитал.


VII. ОПОВЕСТЯВАНЕ ИЗПЛАТЕНИ ДИВИДЕНТИ ПРЕЗ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ПЕРИОД 01.01.2008 Г. ДО 31.03.2008 Г.


Към 31.03.2008 г. Дружеството отчита загуба 108 хил.лева и доходът на една акция е отрицателна величина : (-0.53) лева./31.03.2007 г- (-0.21) лева .


VIII. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯ И ОПЕРАТИВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕКТОРНО ОТЧИТАНЕ НА "ПАЗАРДЖИК БТ" АД към 31.03.2008 г.


"ПАЗАРДЖИК БТ" АД НЯМА ОТКРИТИ БИЗНЕС СЕКТОРИ ЗА ОТЧИТАНЕ


IX. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА СЕ СЛУЧИЛИ ДО КРАЯ НА МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ПЕРИОД 31.03.2008


НЯМА ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ след датата на отчета към 31.03.2008 г.


X. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ ПО ВРЕМЕ НА МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ПЕРИОД ОТ 01.01.2008 ДО 31.03.2008 Г.


През отчетния период НЯМА ТАКИВА.


XI. ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРОМЕНИТЕ В УСЛОВНИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ СЛЕД ПОСЛЕДНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ПАЗАРДЖИК БТ" АДВид на условния актив

Налични към 01.01.2008 тона

Налични към 31.03.2008 тона

Чужди тютюни на отговорно пазене

от тях :

523


667НА "БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ" АД

523

24

НА "СОКОТАБ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

0

643


ПАЗАРДЖИК БТ АД е сключило договори за съхранение на чужди тютюни с горепосочените дружества, като ежемесечно се протоколират наличните тютюни и се фактурират извършените услуги.

Към 31.03.2008 г. Дружеството отчита приходи от съхранение на чужди тютюни – 45 хил.лева, при отчет за същия период на 2007 г. – 10 хил.лева.


23.04.2008 г.

гр. Пазарджик


/

Свързани:

Отчет на \"пазарджик бт\" iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Пет-Интернешънъл”еоод във връзка с условията в разрешителното, 2 проверки на нови фирми –„сд бодис-2000-Илчеви съдружие”- пазарджик...
Отчет на \"пазарджик бт\" iconРегионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик
Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. “Димитър Греков” №12, ет. 3, ап. 9 с лице, отговорно за управлението: Мария Илиева...
Отчет на \"пазарджик бт\" iconДекларации, съгласно чл. 32, ал. 1, т. 6 от Наредба No2 от отговорните в рамките на емитента пазарджик бт ад – гр. Пазарджик лица
Финансовият отчет, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите,...
Отчет на \"пазарджик бт\" iconРегионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик
Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. “Георги Герасимов” №12, с лице, отговорно за управлението: Михаил Николаос Захариадис,...
Отчет на \"пазарджик бт\" iconРегионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик
К: 112663050, с адрес на управлението: област Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. “Георги Герасимов” №25, с лице, отговорно...
Отчет на \"пазарджик бт\" iconОбщина пазарджик
Приложено, изпращаме Ви предложение, относно приемане на Годишния финансов отчет за 2010 г на търговско дружество със 100 общинско...
Отчет на \"пазарджик бт\" iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Стийл Интер Трейд”оод, гр. София, пл-ки: гр. Пазарджик и с. Главиница, общ. Пазарджик и „ Пром агро трейд 68”Еоод, гр. Панагюрище....
Отчет на \"пазарджик бт\" iconОтчет за дейността
Пазарджик, идентифицирани от самите граждани, Фондация “Обществен фонд – Пазарджик”, през отчетния периода на 2008 година, реализира...
Отчет на \"пазарджик бт\" iconОбщина пазарджик
Пазарджик, парцел і-търговия и услуги, озеленяване и трафопост, с адрес гр. Пазарджик, ул. „Луда Яна” №16, на представителството...
Отчет на \"пазарджик бт\" iconBg-гр. Пазарджик публична покана 9010376/18. 12. 2012
Община Пазарджик, соу „Димитър Гачев“, ул. „Веслец” №26, гр. Пазарджик, Директор: Валери Стоянов, рбългария 4400, гр. Пазарджик,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом