2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Име2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер102.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://cst.swu.bg/mag/I 2.3.doc


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

2700 Благоевград, ул.”Иван Михайлов” №66


тел.+359/73/2 45 68, факс: +359/73/2 93 25

E-mail: iliadg@aix.swu.bg
ПРИРОДО – МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


Утвърждавам:…….…………………………………

Декан: /доц. д-р Борислав Юруков/


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


по

дисциплината Компютърни модели за въздействие на електромагнитното поле върху човека“


включена като избираема учебна дисциплина

в учебния план на специалност “Компютърни системи и технологии”Професионално направление:

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Образователно-квалификационна

степен на обучение:

Магистър

Факултет:

Природо – математически

Обучаваща катедра:

Компютърни системи и технологии

Код:


БЛАГОЕВГРАД

2010

Извадка от учебния план


Вид на занятието

Семестър

Хорариум, часове

Кредит

Вид на оценяването

Седмично

общо

Аудиторна заетост

I I I

3

45
изпит

А. Лекции

I I I

2

30
-

Б. Семинарни упражнения

-

-

-
-

В. Упражнения

I I I

1

15
-

Извънаудиторна заетост

I I I

-

90
Текущ контрол

Общ кредит


5,5

-АНОТАЦИЯ


В предложената учебна програма се разглеждат основните принципи на компютърното моделиране на въздействието електромагнитното поле върху човека в медицинската терапия .

Важна насока, в която се прилагат достиженията на комуникационната техника в съвременната медицина е свързана с влиянието на електромагнитни сигнали върху човека.Тук използването на понятието “електромагнитни сигнали” включва не само целия известен честотен диапазон, но и наистина специфични по своята пространствено-времева конфигурация сигнали. В медицината е известно, че параметрите на електромагнитните сигнали, които въздействат върху човека и изобщо върху живите тъкани определят физиологичния ефект. Това е причината за многообразието от електромагнитни сигнали и системи, които се използват в медицинската терапия.

В много случаи използването на един или друг вид електромагнитни сигнали в медицинската терапия е само на емпирична основа.Често в клиничната практика статистически е доказан терапевтичния ефект, но липсва научното обяснение на връзката между този ефект и параметрите на електромагнитните сигнали, с които се въздейства върху живата тъкан. Клиничните наблюдения заедно с визуализацията на въздействащите електромагнитни сигнали могат да доведат до обективно научно обяснение на връзката между параметрите на външното въздействие и получените физиологични ефекти.

Изискванията към предварителната подготовка на студентите включват предварителното изучаване на математика, физика, теоретична електротехника , сигнали и системи.

Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят с приложението на въздействието на електромагнитното поле в медицната.

В края на обучението си студентите ще имат основни познания върху системите за физиотерапия.


Целитe, задачите и очакваните резултати по модули съгласно съдържанието на учебната програма са както следва:

Модул

Цел

Задачи

Очаквани резултати

Модул 1

Да се запознаят студентите с основните изисквания и принципи при изграждане на компютърни модели за електротерапия.

Да се усвоят новите тенденции в развитието на системите за електротерапия

Да се натрупат знания и умения за съвременните системи за електротерапия

Модул 2

Да се предоставят знания на студентите относно различните видове системи за магнитотерапия

Да се усвоят предоставените знания особеностите на основните системи за магнитотерапия

Да се натрупат знания и умения за различните видове системи за магнитотерапия


Модул 3

Да се изучат основните методи за изграждане на компютърни модели при терапия с високи и свръхвисикочестотни електромагнитни полета.

Да се усвои предоставената информация относно методите за изграждане на компютърни модели при терапия с високи и свръхвисикочестотни електромагнитни полета.

Да се натрупат знания и придобият практически умения за изграждане на компютърни модели при терапия с високи и свръхвисикочестотни електромагнитни полета

Съдържание на учебната програма


А. Лекции

МОДУЛ 1:

1.Компютърни модели за въздействие на постоянно електрическо

поле върху човека................................................................................................................ 4 часа

1.1.Биологични ефекти от въздействието на постоянно електрическо поле

върху човека.

1.2.Електровъзбудимост.Праг на възбудимостта

2. Компютърни модели за въздействие на нискочестотни токове

върху човека............... .........................................................................................................4 часа

2.1.Биологични ефекти от въздействието на нискочестотни токове

върху човека

2.2. Апарати за диадинамични токове

2.3.Специализирани апарати за лечение с импулсни токове

3. Компютърни модели за въздействие на средночестотни токове

върху човека........................................................................................................................ 4 часа

3.1 Биологични ефекти от въздействието на средночестотни токове

върху човека

3.2.Апарати за терапия със средночестотни токове

върху човека

МОДУЛ 2:


4. Компютърни модели за въздействие на постоянно магнитно поле

върху човека.........................................................................................................................4 часа

4.1.Биологични ефекти от въздействието на постоянно магнитно поле

върху човека

5. Компютърни модели за въздействие на нискочестотно магнитно поле

върху човека........................................................................................................................8 часа

5.1.Биологични ефекти от въздействието на нискочестотно магнитно поле

върху човека

5.2.Сигнали за магнитотерапия

5.3.Апарати за магнитотерапия

5.4.Индуктори за магнитотерапия

МОДУЛ 3:

6.Компютърни модели за въздействие на високочестотни и

свръхвисикочестотни електромагнитни полета върху човека............................................6 часа

6.1.Биологични ефекти от въздействието на високочестотни и

свръхвисикочестотни електромагнитни полета върху човека.

6.2.Високочестотни и свръхвисокочестотни сигнали за терапия

6.3. Апарати за терапия с високочестотни и свръхвисикочестотни електромагнитни полета. Б. Упражнения

Темa1 –Компютърна симулация и виртуален анализ на апарати за терапия с

постоянен ток и постоянно електрическо поле.................................................................... 3 часа

Темa2 – Виртуален анализ на апарати за диадинамични токове.........................................3 часа

Темa3 – Компютърна симулация и виртуален анализ на средночестотни

електромагнтни сигнали за терапия , генерирани от апарат «Амплипулс»........................3 часа

Темa4 - Компютърна симулация и виртуален анализ на средночестотни

електромагнтни сигнали за терапия , генерирани от апарат за интерферентни токове........................................................................................................................................3 часа

Темa5 – Компютърна симулация и виртуален анализ на нискочестотни

магнтни сигнали за терапия , генерирани от апарат за магнитотерапия........................................................................................................................ 3 часа


ЛИТЕРАТУРА:


Основна литература

1.Д.Димитров, Медицински системи за въздействие на електромагнитно поле

върху човека, изд. на ТУ-София, 2008.

Допълнителна литература

2. www.magneticasoft.com

3. www.integratedsoft.com

4. www.falstad.com/emwave2/directions.html

5.http://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlabonline/cnslab/cnstheory.htm1

6.http://web.media. mit.edu/~marrin/CIM.htm1

7.Н.Тодоров,Й.,Гачева,М.Рязкова,Физикална терапия, Медицина и физкултура, София, 1993,стр.160

8.Н.Тодоров, Магнитотерапия, Медицина и физкултура, София, 1984,стр.180.

организация на обучението ПО КОМПЮТЪРНИ МОДЕЛИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ ВЪРХУ ЧОВЕКА


Обучението е организирано в лекции и лабораторни занятия както и извън аудиторна заетост. Домашните задания за извън аудиторната заетост се актуализират и представят отделно преди всеки семестър.

А. Аудиторна заетост

1. Лекции

Провеждат се в осигурени за целта зали с мултимедиен проектор. По време на лекциите се разработват подробно посочените теми и се дискутират със студентите.

2. Лабораторни упражнения

Практически упражнени се провеждат по възможност в компютърна зала или семинарна зала снабдена с мултимедиен проектор. Използват се за решаване на задачи и дискутиране на въпроси по темите разглеждани на лекции.

В. Извънаудиторна заетост

Самостоятелна подготовка включваща подготовка за лекционни занятия и лабораторни упражнения, домашни задания; подготовка за решаване на контролни упражнения и разработване на теоретични въпроси чрез допустими форми според действащите изисквания – реферати.

Препоръчителна структура за извън аудиторната заетост- 90 часа както следва:

1. Подготовка по теоретичните въпроси

a. Самостоятелна подготовка (15 часа)

- Работа в Интернет

- Работа в библиотека

b. Консултации (10 часа)

Общо: 25 часа

2. Разработване на теоретичен въпрос – Реферат Р1

a. Самостоятелна подготовка (15 часа)

i. Работа в Интернет (4 часа)

ii. Работа в библиотека (8 часа)

iii. Оформяне и подготовка за представяне (3 часа)

b. Консултации (10 часа)

Общо: 25 часа

3. Подготовка на домашни задания - Д1, Д2

a. Самостоятелна подготовка (5 часа)

i. Работа в Интернет

ii. Работа в библиотека

b. Консултации (5 часа)

Общо: 10 часа


4. Подготовка за контролни упражнения /тест/ - К1, К2, К3

a. Самостоятелна подготовка (25 часа)

i. Работа в Интернет (10часа)

ii. Работа в библиотека (15 часа)

b. Консултации(5 часа)

Общо: 30 часа

организация на оЦЕНЯВАНЕТО ПО КОМПЮТЪРНИ МОДЕЛИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ ВЪРХУ ЧОВЕКА


Текущ контрол на знанията

Оценката от текущият контрол се оформя от две домашни задания Д1, Д2, три контролни (или тест) К1, К2, К3 и един реферат Р1.

Система за оценяване

Оценката от текущ контрол (Отк) се изчислява по формулата:


Отк= ((Д1 +Д2)/2 + (К1 + К2 + К3)/3 + Р1)/3

Студентите, които нямат минимална оценка среден /3/ от текущ контрол не се допускат до изпит на редовната сесия. Те трябва да представят допълнителни разработки и след получаване на оценка поне среден /3/ се допускат до писмен изпит на поправителна или ликвидационна сесия.

Окончателната оценка (Оок) отчита резултатите от текущия контрол и оценката от писмения изпит (Оиз) в съотношение 1:1 съгласно формулата


Оок = (Отк + Оиз)/2

Окончателната оценка, изпитната оценка и оценката от текущ контрол се дават по шестобалната система – 2, 3, 4, 5, 6.

Скалата за трансформиране на точки към оценка е както следва:


A. Отличен /6/

95%-100% от максималния резултат

B. Много добър /5/

80%-94% от максималния резултат

C. Добър /4/

61%-79% от максималния резултат

D. Среден /3/

46% - 60% от максималния резултат

E. Слаб /2/

0% - 45% от максималния резултат.

Забележка:

- При изчисляване на средния успех на потока от даден изпит се включват с оценки слаб /2/, студентите които не са допуснати до изпит.

- При изчисляване на средния успех на потока от даден изпит не се включват с оценки слаб, студентите, които са допуснати до изпит, но не са се явили.

Автор: проф. д-р инж. Димитър Ц. Димитров

преподавател в катедра “Компютърни системи и технологии”

Подпис:.................................

Програмата е обсъдена и приета от Катедрения съвет

на катедра “Компютърни системи и технологии”

Протокол №.../....г.

Ръководител катедра:..................................

/доц. д-р инж.В.Христов/

Свързани:

2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 icon2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Особено внимание се отделя на интерфейсните компоненти и принципите на интерфейсната техника. Отделните теми се илюстрират със съвременни...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 icon2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Компютърни системи и технологии” основни познания за нормативната база, методите, начините и средствата за осъществяване на управленските...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 icon2700 Благоевград, ул. „Иван Михайлов №66
Специалистът има широка социална култура, умения за общуване, емоционална стабилност, организираност и деловитост, креативност и...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 iconBg-благоевград: Покупка обявление за поръчка доставки
Многопрофилна болница за активно лечение -благоевград" ад, ул. "Славянска" №60, За: д-р Красимир Михайлов Изпълнителен Директор,...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 iconИщец в процеса е Белви оод, еик 101628518, седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е
Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е Б. В. К., Егн, адрес б предявени са искове по чл....
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 icon2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Дисциплината „Оптически комуникации и предаване на данни” запознава студентите с основните компоненти и процеси за изграждането и...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 icon2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66 Tel. + 359 /73/ 8855 01, Fax: + 359 /73/ 8855 16
Студентите, завършили бакалавърски програми в така посочените направления имат правото по свой избор да запишат учебен план на три...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 iconИван Михайлов Радко: Аз съм българин от Македония
...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 iconДо Областен управител на Благоевград Адрес: пл. "Г. Измирлиев" №9 2700 Благоевград, Копие
Община Благоевград и/или юридически лица с нейно участие в държавен поземлен имот №000951, в земл на с. Бистрица, общ. Благоевград,...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 iconBg-благоевград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Многопрофилна болница за активно лечение -благоевград" ад, ул. "Славянска" №60, За: Биляна Митева юрисконсулт, р българия 2700, Благоевград,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом