Национална програма „ с грижа за всеки ученик необходимост от програмата
ИмеНационална програма „ с грижа за всеки ученик необходимост от програмата
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер87.88 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://teacher.bg/documents/000002315/BGBG/N-PROG-PRIL-7.doc


Приложение № 7 към т. 1


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”


  1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Училището е мястото, където човек придобива основните знания, умения и компетентности и много от основните нагласи и ценности, които ще го преведат през живота. Допълвайки ключовата роля на родителите, училището може да помогне на всеки ученик да развие своя талант, да осъществи своя потенциал за личен растеж. Ако се очаква училището да го подготви за живота в съвременния свят, то трябва да насочи усилията си към индивида, към всяко отделно дете, на което да осигури условия за качествено образование и равен достъп, разбирани като диференцирана грижа спрямо различните потребности и способности. Това означава да се потвърди отново заложеното и в приетата от Народното събрание Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015), че главна ценност е детето (ученикът). А всеки учещ придобива необходимите му ключови компетентности с различна скорост в зависимост от възможностите, интересите и потребностите му. За тази цел е необходимо да се стимулира допълнителната работа с изоставащи и/или с особено надарени ученици.


  1. ЦЕЛИ

- Осигуряване на възможност за допълнително обучение както на деца с изявени способности, така и на деца, които имат проблеми с усвояването на учебния материал.

- Мотивиране на учителите за работа с учениците, отчитайки индивидуалните им способности и интереси.

- Стимулиране прилагането на иновативни подходи в преподаването и ученето за децата с различни способности.


  1. ОБХВАТ

Програмата обхваща два модула:

- Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади.

- Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка.

Училищата могат да участват с проекти и по двата модула на програмата.

3.1. Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Бенефициенти

Всички български училища, чиито ученици през учебната 2009-2010 година са участвали в националния кръг на олимпиадите по български език и литература, по английски език, немски език, френски език, испански език, руски език, математика, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, философия, история и цивилизация, география и икономика, гражданско образование, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и техническо чертане.

Принципи на финансиране

Финасират се дейности, свързани с провеждане на обучение на ученици и участие в национални олимпиади по следните предмети: български език и литература, английски език, немски език, френски език, испански език, руски език, математика, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, философия, история и цивилизация, география и икономика, гражданско образование, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и техническо чертане.

Критерий за участие е наличие на ученик/ученици, участвали в националните кръгове на олимпиадите.

За всяко училище се определя размер на отпусканата сума в зависимост от броя на учениците, участвали в националния кръг, и от броя на учениците – лауреати на национални олимпиади или медалисти от международните олимпиади. Сумата се определя по следната формула: (A+B+C+D) лв.,

където:

А = (брой ученици, участвали в националния кръг) х 250 лв.

В = (брой лауреати на национални олимпиади) х 1000 лв.

С = (брой медалисти на международни олимпиади, които не са лауреати) х 1000 лв.

D = 30% от (А+В+С) – административни разходи за училището и командировъчни разходи за участие на учениците в национални олимпиади и/или състезания по съответните учебни предмети.

Сумата А+В+С се използва за хонорари на учителите, осъществяващи подготовката на ученици. В средствата за хонорари се включват и средствата за осигурителни вноски за сметка на работодателя.

Средствата се отпускат на базата на постиженията на учениците в
националните олимпиади през учебната 2009-2010 г. и в международните олимпиади в периода 01.07.2009 - 30.06.2010 г. Тези средства се предоставят за подготовка на ученици за участие в олимпиадите през 2010-2011 г.

По решение на директора съгласувано с педагогическия съвет се определят учителите, на които се възлага подготовката на учениците по план за обучението на групата за най-малко 50 учебни часа. Проектите за организиране на обучението се утвърждават от директора на училището и се изпращат в РИО и в МОМН.

Провеждането на часовете се отчита чрез присъствена тетрадка-дневник, прошнурована, прономерована, подписана от директора и подпечатана с печата на училището. Дневникът се съхранява в училището в срок 3 години и се представя при проверка от МОМН или от РИО.

Бюджет на модула - 795 000 лв., в т.ч. средства за мониторинг.

Индикативни параметри3000 ученици.

Процедури и срокове за кандидатстване и оценяване

В срок до 10 юни 2010 г. регионалните инспекторати по образованието изпращат покана до училищата, които могат да бъдат бенефициенти.

За всеки отделен учебен предмет училищата подготвят проект съгласно формуляра за участие, като до 10 юли 2010 г. го изпращат един екземпляр от проекта в МОМН, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, и един в РИО за оценяване.

Ред на разглеждане и оценяване

Оценяването се извършва от комисия в РИО, а класирането - от комисия в МОМН.

Регионалната комисия представя до 30 юли 2010 г. в МОМН протоколи за оценка на проектните предложения на училищата по образец.

Националната комисия извършва класирането и представя на министъра на образованието, младежта и науката в едномесечен срок протокол с одобрените проекти. Министърът на образованието, младежта и науката до 15 септември 2010 г. прави предложение до министъра на финансите за корекции по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2011 г.

Изисквани документи

Формуляр за кандидатстване (по образец)

Към документацията се прилага:

- Списък на учениците, които ще бъдат включени в обучението.

- Копие от декларация, подписана от родител/настойник, за съгласие за включване на ученика в обучението.

- Мотивационно писмо от преподавателя на всяка група.

- План за обучението на групата, който да отчита индивидуалните потребности на всеки ученик.

- График за организиране и провеждане на обучението.

Показатели за изпълнение

- брой училища, участвали с проекти;

- брой ученици, включени в обучението;

- брой ученици, класирани за участие в национален кръг на олимпиади през учебната 2010-2011 г.;

- брой ученици, лауреати на национален кръг на олимпиади през учебната
2010-2011 г.;

- брой ученици, медалисти на международни олимпиади в периода 01.07.2010 - 30.06.2011 г.

3.2. Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

Бенефициенти

Общински и държавни училища, получили покана чрез регионалните инспекторати

по образование, на база резултатите от външното оценяване.

Принципи на финансиране

Финансира се организиране на допълнително обучение в училище на ученици от V, VІ, VІІ и VІІІ клас с ниски резултати от външното оценяване по съответния учебен предмет.

Критерий за участие е наличие на група от 4 до 8 ученици в едно училище от V, VІ, VІІ и VІІІ клас, които отговарят на следните две условия:

а) имат постижения, по-ниски от 50 % от средния успех по съответния предмет за училището на външното оценяване след ІV, след V, след VІ и след VІІ клас, проведено в края на учебната 2009-2010 г.;

б) имат постижения, по-ниски от 50 % от средния успех на випуска по съответния предмет на външното оценяване след ІV, след V, след VІ и след VІІ клас, проведено в края на учебната 2009-2010 г.

За всяко училище се определя размер на отпусканата сума в зависимост от броя на сформираните групи за допълнително обучение.

Всяка група включва от 4 до 8 ученици в съответствие с горните условия (Например при 9 ученици се сформират две групи.) За обучението на една група по съответния учебен предмет като хонорар на учителя се отпускат 700 лв. за 100 учебни часа, както и 10 % допълнително за административни разходи на училището. В средствата за хонорари се включват и средствата за осигурителни вноски за сметка на работодателя. Когато обучението на групата е планирано за по-малко от 100 учебни часа, сумата се намалява в съответствие с планирания брой часове. Възлагането на часовете и графика за провеждането им се осъществява от директора на училището.

Провеждането на часовете се отчита чрез присъствена тетрадка-дневник, прошнурована, прономерована, подписана от директора и подпечатана с печата на училището. Дневникът се съхранява в училището в срок 3 години и се представя при проверка от МОМН или от РИО.

Бюджет на модула - 1 205 000 лв., т.ч. средства за мониторинг.

Индикативни параметри 3000 ученици.

Процедури и срокове за кандидатстване и оценяване

В срок до 1 юли 2010 г. регионалните инспекторати по образованието изпращат покана до училищата, които могат да бъдат бенефициенти.

За всеки отделен учебен предмет училищата подготвят проект съгласно формуляра за участие и до 15 юли 2010 г. изпращат един екземпляр от проекта в РИО за оценяване и един в МОМН, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

Ред на разглеждане и оценяване

Оценяването се извършва от комисия в РИО, а класирането - от комисия в МОМН.

Регионалната комисия представя до 30 юли 2010 г. в МОМН протоколи за оценка на проектните предложения на училищата по образец.

Националната комисия извършва класирането и представя на министъра на образованието, младежта и науката в едномесечен срок протокол с одобрените проекти. Министърът на образованието, младежта и науката до 15 септември 2010 г. прави предложение до министъра на финансите за корекции по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2011 г.

Изисквани документи

Формуляр за кандидатстване (по образец).

Към документацията се прилага:

- списък на учениците, които ще бъдат включени в обучението;

- копие от декларация, подписана от родител/настойник, за съгласие за включване на ученика в обучението. Изпраща се в РИО до 30 септември 2010 г.;

- мотивационно писмо от преподавателя на всяка група;

- план за обучението на групата, който да отчита индивидуалните потребности на всеки ученик;

- график за организиране и провеждане на обучението.

Показатели за изпълнение

- брой училища, участвали с проекти;

- брой сформирани групи;

- брой ученици, включени в обучението;

- брой ученици, показали напредък, измерен чрез външното оценяване в края на настоящата учебна година.

3.3. При непълно усвояване на средства от даден модул и недостиг на средства по друг от модулите в рамките на програмата се допуска прехвърляне на средства между модулите, включително промяна на индикативния бюджет на проектите.

3.4. Неизплатените средства за реализацията на дейности по двата модула на Национална програма „С грижа за всеки ученик” за 2009 г. се изплащат от средствата по Национална програма „С грижа за всеки ученик” за 2010 г.


  1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

    • Проведени обучения на ученици по двата модула, което е съобразено с техните нужди и възможности.

    • Повишаване нивото на постиженията на учениците.
  1. ОТЧЕТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Училищата представят в РИО тематичните разпределения на всеки учител и графика за провеждане на занятията, както и списъци с имената на включените ученици до 14 дни след одобряването на проекта. Регионалният инспекторат по образованието се задължава да извършва проверки по време на изпълнението на дейностите.

В срок до 30 юни 2011 г. в МОМН, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, се представят:

а) доклад за напредъка съгласно поставените цели в програмата, изготвен от директора на училището и съгласуван с РИО;

б) доклад от РИО за извършените проверки за изпълнение на дейностите по проекта;

в) отчет за проведените учебни занятия и изплатени суми.

В срок до 30 август 2011 г. дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” публикува в сайта на МОМН отчет за резултатите от изпълнението на програмата.


  1. МОНИТОРИНГ

При реализацията на програмата се осъществява мониторинг на две нива:

а) проверки, анализи, изготвяне на междинни и финални отчети и доклади, базирани на пряката и на обратната връзка между лицата и организациите, имащи отношение по изпълнението на програмата, осъществен от Министерството на образованието, младежта и науката и регионалните инспекторати по образованието, за целите на програмата, извън основните им задължения по функционални характеристики, ресурсно и материално осигурени за сметка на програмата;

б) оценка за изпълнението на програмата от външна организация.Свързани:

Национална програма „ с грижа за всеки ученик необходимост от програмата iconНационална програма "отново независим" І. Предпоставки и необходимост от реализация на програмата
Изграждането на гражданско общество и утвърждаването на демократичните принципи в страната обуславят необходимостта от насърчаване...
Национална програма „ с грижа за всеки ученик необходимост от програмата iconНационална програма роден език и култура зад граница необходимост от програмата
За реализацията на тази цел е необходимо да се стимулира изучаването на български език и литература, история и география на България...
Национална програма „ с грижа за всеки ученик необходимост от програмата iconНационална програма роден език и култура зад граница необходимост от програмата
За реализацията на тази цел е необходимо да се стимулира изучаването на български език и литература, история и география на България...
Национална програма „ с грижа за всеки ученик необходимост от програмата iconДоклад Сравнителен анализ на разходите и ползите от системите за грижа за детето
От 2008 г. България предприе процес на деинституционализация на грижите за деца, т е замяна на институционалната грижа за деца с...
Национална програма „ с грижа за всеки ученик необходимост от програмата iconДоклад неофициален превод
От 2008г. България предприе процес на деинституционализация на грижите за деца, т е замяна на институционалната грижа за деца с алтернативни...
Национална програма „ с грижа за всеки ученик необходимост от програмата iconНационална програма " компютърно обучение на младежи" (2003 2006 г.)
Предпоставки и необходимост от реализация на националната програма “компютърно обучение на младежи”
Национална програма „ с грижа за всеки ученик необходимост от програмата iconПрограма за управление и разпореждане
Общински съвет Аврен в изпълнение на Стратегията за управление наобщинската собственост следва да приема годишна програма за управление...
Национална програма „ с грижа за всеки ученик необходимост от програмата iconНационална програма " нова възможност за професионално развитие" г
Предпоставки и необходимост от реализация на националната програма нова възможност за професионално развитие”
Национална програма „ с грижа за всеки ученик необходимост от програмата iconДоклад по чл. 30 ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за наблюдение и контрол при прилагането на „Национална програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2006-2015 год.
Национална програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2006-2015 год.”, включително на мерките за предотвратяване,...
Национална програма „ с грижа за всеки ученик необходимост от програмата iconНеобходимост от програмата
В националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.) са заложени...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом