Методическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца цели на методическото ръководство
ИмеМетодическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца цели на методическото ръководство
страница1/7
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер0.98 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.asp.government.bg/ASP_Files/METODIKA_CNST_.doc
  1   2   3   4   5   6   7

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА
ЦЕЛИ НА МЕТОДИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО
Център за настаняване от семеен тип за деца е нова форма на социална услуга в страната, насочена към децата, които имат нужда от грижа извън тяхното семейство. Това е социална услуга от резидентен тип, която се разкрива на база на оценка на специфичните характеристики на децата в общността и потребностите от социални услуги на потенциалните ползватели.


Настоящото методическо ръководство има за цел да представи минимални изисквания за функциониране и качество на услугата Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). С нея се определя задължителния минимум услуги и дейности, които трябва да бъдат осигурени в Центъра и се задават минималните изисквания за качество на услугата, материална база, персонал и процедури.


На базата на тези минимални изисквания, доставчиците на услугата могат да преценят необходимите ресурси, да създадат адекватна организация на работа, да осъществяват вътрешен контрол върху качеството и да създават система за подобряването му.


Методическото ръководство гарантира правото на ползвателите активно да участват в избора на услуги, като им дава възможност да преценят дали услугата, която се предлага, отговаря на техните потребности, а също и дали получават качествена услуга.


Настоящото методическо ръководство е разработено в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето (ЗЗД), Закона за социалното подпомагане (ЗСП) и Правилниците за прилагането им, както и на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца. Методическото ръководство е разработено на базата на широко обсъждане в мултидисциплинарна група, включваща представители на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Агенцията за социално подпомагане (АСП), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), доставчици на услуги, НПО и УНИЦЕФ.


Методическото ръководство e препоръчително за всички ЦНСТ – държавно-делегирана дейност.

ГЛАВА I СЪЩНОСТ НА УСЛУГАТА

 1. Определение

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.


Капацитетът на центъра е от 6/8 до 15 деца. Децата в ЦНСТ са смесени по възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност. Препоръчително е да не се разкриват специализирани ЦНСТ за деца с увреждания, а те да бъдат настанявани при съотношение 2-3 деца с увреждания към 6-5 деца без при капацитет 8 деца. Центровете не се профилират по възраст на децата или видове и степени на увреждания. 1. Цел

Основната цел на Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.


 1. Задачи

 • Да се задоволят основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, сигурност, развитие и се осигуряват условия за тяхното надграждане;

 • Да се осигури безопасна и сигурна среда за живеене, в която децата да израстват и развиват пълноценно своите възможности;

 • Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на децата до училище, детска градина, читалища, библиотеки, детски клубове и занимални, общински центрове за работа с деца, спортни клубове, детски площадки и др.;

 • Да се осигури гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността;

 • Да се осигурят адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимална самостоятелност на децата с увреждания в тяхното обслужване;

 • Да се предоставят набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване;

 • Да се оказва съдействие на децата за поддържането на връзките им с родители и близки или при възможност за приемна грижа или осиновяване;

 • Да се подготвят порасналите деца за самостоятелен и независим живот и да се осъществи пълноценното им отделяне от ЦНСТ и включване в живота на общността;

 • Да се гарантира планирането и индивидуализирането на грижите за всяко дете въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение;

 • Да се осигури адаптацията на детето в ЦНСТ след неговото постъпване, като планирането на грижите и интервенциите за него се основава на първоначалния период на наблюдение и обсъждане в екип;

 • Да се интегрира личната история на детето в обгрижването и работата с него, като по-важните събития от живота му се документират и отразяват.
 1. Целеви групи

Ползвателите на Център за настаняване от семеен тип са:

Деца от 0 до 18-годишна възраст, лишени от родителска грижа, за които до момента на приемането им в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство. Възрастовите критерии за прием и напускане в ЦНСТ могат да бъдат гъвкави и съобразени с индивидуалните специфики и особености на децата. Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в ЦНСТ само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи братя или сестри.


 1. Принципи и ценности

ЦНСТ функционира при спазване на следните принципи:

 • Гарантиране на най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;

 • Зачитане на достойнството и личността на детето;

 • Уважение към личната история и етническата и културна идентичност на детето;

 • Предоставяне на възможности за пълноценно развитие на потенциала на децата, съобразно техните потребности и възможности;

 • Зачитане на индивидуалните особености на всяко дете, като се отчита динамиката на детското развитие и се прилага индивидуален подход при предоставянето на грижи;

 • Насърчаване на взаимоотношенията между детето и значими за детето хора и външния свят;

 • Подпомагане на детето за вписването му в социалната среда;

 • Предоставяне на възможност на детето да прави избор и да взема решения съобразно възможностите и възрастта си;

 • Поддържане на среда близка до семейната и предлагане на отношения на сигурност и доверие трайни във времето;

 • Подкрепяне и стимулиране на самостоятелността и развитието на детето, съобразно индивидуалните му особености;

 • Осигуряване на значим за детето възрастен, с който детето създава значима доверителна връзка.


Ценностите в ЦНСТ са свързани със зачитане правото на детето на:

 • пълноценен, самостоятелен и достоен живот;

 • запознаване и поддържане на личната му история, етническа и културна идентичност;

 • недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;

 • развитие съобразно особеностите и желанията му;

 • активно участие в обществения живот;

 • информираност и право да изразява мнение по всички въпроси, които го засягат;

 • качествено образование, професионално ориентиране и професионална подготовка;

 • достъп до здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация;

 • отдих и културни и спортни занимания, духовно и личностно усъвършенстване;

 • специална подкрепа и грижи, способстващи за максималното развитие на потенциала на детето с увреждане;

 • отглеждане в семейна среда.
 1. Място в системата от услуги

ЦНСТ се разкрива в населени места, в които съществуват здравни, образователни и социални услуги, културни и спортни институции, които са в състояние да отговарят на потребностите на децата от грижа и развитие.


Препоръчително е ЦНСТ да бъде административно и финансово управляван в комплекс с други социални услуги (от резидентен тип, но различни от специализирани институции или услуги в общността) с оглед постигане на ефективност на ресурси – човешки и материални. Това трябва да бъде отчетено и планирано от Общината преди разкриване на услугата и в случаите, когато услугата се управлява от общинската администрация, и когато тя се възлага на външен доставчик.


Откриването на услугата е предшествано от анализ на потребността от съществуването й в областта. Анализът се осъществява на областен принцип като включва:

 • Анализ на нуждите на децата и семействата в риск в областта;

 • Анализ на съществуващите социални услуги в областта и тяхното съответствие на нуждите на рисковите групи;

 • Брой, профил и качество на услуги в общността, транспортни и комуникационни връзки, здравни, образователни, социални и рехабилитационни услуги, ресурси от специалисти, културни и спортни институции.


Разкриването на услугата трябва да е предвидено и в областната стратегия за развитие на социални услуги.


 1. Процедура за откриване, закриване възлагане на управление на ЦНСТ
  1. Доставчици

Доставчици на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ могат да бъдат общини, физически лица, регистрирани по Търговския закон, юридически лица, лицензирани по реда на чл. 43б от Закона за закрила на детето.

  1. Откриване

 • Общинският съвет се произнася с решение за откриване на Център за настаняване от семеен тип;

 • Решението се представя пред Регионална дирекция за социално подпомагане, както и копие от документа за собственост на сградата;

 • Директорът на Регионална дирекция за социално подпомагане предоставя мотивирано становище до изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане относно откриването на Център за настаняване от семеен тип, към което прилага решението на общинския съвет и копие от документа за собственост на сградата, в която ще се предоставя услугата;

 • Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане се произнася относно откриването на ЦНСТ в 14-дневен срок от получаване на становището със заповед, в която посочва видът и капацитетът на услугата и датата за нейното разкриване;

 • Решението може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.
  1. Закриване

Закриването на ЦНСТ става след решение на Общинския съвет или само със заповед на изпълнителния директор на АСП при нарушение на стандартите и критериите за социални услуги. Закриването на ЦНСТ става след анализ на качеството на социалната услуга и анализа по т. 6.


   1. Закриване след решение на Общинския съвет

 • Общинският съвет се произнася с решение за закриване на Център за настаняване от семеен тип, в което се посочва датата на закриване на социалната услуга и плановете относно настанените деца (ако има настанени деца);

 • Решението се представя пред Регионалната дирекция за социално подпомагане;

 • Директорът на Регионална дирекция за социално подпомагане прави мотивирано становище до изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, към което прилага решението на Общинския съвет;

 • Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане се произнася със заповед относно закриването в 14-дневен срок от получаване на становището;

 • Решението може да се обжалва по реда на АПК.
   1. Закриване от изпълнителния директор на АСП

При констатирано нарушение на стандартите и критериите за социални услуги изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане разрешава закриването на ЦНСТ – държавно-делегирана дейност по мотивирано предложение на инспектората по чл. 5, ал. 4 от Закона за социално подпомагане.


  1. Възлагане управлението на Център за настаняване от семеен тип на външни доставчици на социални услуги

ЦНСТ, които са разкрити като държавно-делегирана дейност, се управляват от кмета на Общината, на чиято територия се намират. Кметът на Общината може да възложи управлението на ЦНСТ на външен доставчик след провеждането на конкурс по реда на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. В конкурсите могат да участват доставчици на социални услуги, които са лицензирани от председателя на ДАЗД и са вписани в регистъра на АСП.

Договор по възлагане управлението на социалната услуга може да се сключи и при наличие на единствен подходящ кандидат.


Възлагането на управлението на ЦНСТ включва следните етапи:


   1. Подготовка на тръжна документация

Документацията за провеждане на конкурса включва:

 • техническо задание – описание на цели, очаквани резултати, задачи, изисквания към екипа, изисквания към качеството на услугата, критерии за оценка;

 • формуляри за подготовка на техническо и финансово предложение;

 • проект на договор;

 • заповед за обявяване на конкурса.

Документацията за конкурса съдържа и информация за стойността на договора или за указания за начина на формиране на финансовото предложение. Стойността на договора се определя на базата на утвърдените от МС разходни стандарти за съответната социална услуга.


   1. Провеждане на конкурса

 • Конкурсът се открива със заповед на кмета на Общината, публикувана поне в един национален и един местен всекидневник най-малко 45 дни преди датата на провеждане на конкурса;

 • Кметът на общината със заповед определя комисия, която ще проведе конкурса, като в нея се включва задължително и представител на АСП;

 • Комисията оценява постъпилите в срок предложения на два етапа – оценка на техническите предложения и оценка на финансовите предложения. Оценката се извършва в 14-дневен срок от крайната дата на подаване на предложенията;

 • Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса;

 • Въз основа на протокола на комисията кметът на общината в 3-дневен срок издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат;

 • Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта за определяне на спечелилия конкурса кандидат;

 • Кметът и кандидатът, класиран на първо място, сключват договор за възлагане управлението на социалната услуга, въз основа на заповедта за определяне на спечелилия конкурса кандидат;

 • Копие от договора се изпраща на АСП;

 • Министерството на финансите осигурява финансовите средства на Общината, а тя от своя страна ги предоставя на доставчика, на когото е възложено управлението на услугата, съгласно условията и сроковете, определени в договора.  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Методическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца цели на методическото ръководство iconРъководство за методическо подпомагане на местните власти при осъществяване на
Настоящото методическо ръководство е разработено от екип на „фрмс консулт” оод в изпълнение на поръчка на Министерство на регионалното...
Методическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца цели на методическото ръководство iconРазвиване на алтернативна социална услуга Център за настаняване от семеен тип на територията на ддлрг „Христо Ботев" с. Ново село" Проект: bg051PO001 03-0047-C0001
Развиване на алтернативна социална услуга Център за настаняване от семеен тип
Методическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца цели на методическото ръководство iconРазвиване на алтернативна социална услуга Център за настаняване от семеен тип на територията на ддлрг „Христо Ботев" с. Ново село" Проект: bg051PO001 03-0047-C0001
Развиване на алтернативна социална услуга Център за настаняване от семеен тип
Методическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца цели на методическото ръководство iconМетодика за център за настаняване от семеен тип за лица цели на методиката
Това е социална услуга от резидентен тип, която се разкрива на база идентифицирани потребности на населението в общината от такъв...
Методическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца цели на методическото ръководство iconИдеен проект за създаване на малък дом за приемна грижа от семеен тип
Център за създаване и ръководене на малък групов дом от семеен тип за деца, лишени от родителски грижи и с приоритет на деца с роднинска...
Методическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца цели на методическото ръководство iconПриложение 1: Обособена позиция 2: Доставка на облекло за бенефициенти
Доставката обхваща облекло за 8 деца на възраст 6- 18 г., / 4 момчета и 4 момичета /, потребители на услугата „Център за настаняване...
Методическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца цели на методическото ръководство icon"Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в с. Атия, общ. Созопол". Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg161PO001 1-12/2011
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в с. Атия, общ. Созопол. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:...
Методическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца цели на методическото ръководство icon"Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в с. Атия, общ. Созопол". Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg161PO001 1-12/2011
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в с. Атия, общ. Созопол. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:...
Методическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца цели на методическото ръководство iconОбщинабурга с обявява процедура за набиране и подбор на кандидати
Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията на Община Бургас чрез разкриване и предоставяне на социална услуга...
Методическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца цели на методическото ръководство icon"Социални услуги за социално включване"
Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията на Община Бургас чрез разкриване и предоставяне на социална услуга...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом