"Управление на човешките ресурси в глобална среда (Изграждане на система от измерители и информационно осигуряване на управлението на човешките ресурси в глобална среда)"
Име"Управление на човешките ресурси в глобална среда (Изграждане на система от измерители и информационно осигуряване на управлението на човешките ресурси в глобална среда)"
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер102.84 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://iisu.bvu-bg.eu/uploaded_files/20100305115459_KVadimirova_Rez_EVachkova.doc
Р Е Ц Е Н З И Я


върху дисертационния труд на доц. д-р Елизабета Кирилова Вачкова

на тема:“Управление на човешките ресурси в глобална среда (Изграждане на система от измерители и информационно осигуряване на управлението на човешките ресурси в глобална среда)” за присъждане на научната степен “доктор на икономическите науки” по научна специалност „Социално управление” (шифър – 05. 02. 20)


Рецензент: проф.д-р Катя Иванова Владимирова

научна специалност 05.02.17 Планиране

тематична област: пазар на труда и УЧР


Доцент Елизабета Вачков, доктор по икономика, преподава в Лесотехническия университет, Факултет „Стопанско управление”. Чете лекции и в други университети в страната, главно в областта на управлението на човешките ресурси (УЧР). Утвърден изследовател в страната и в чужбина изследовател по Управление на човешките ресурси (УЧР) и Стратегическо управление на човешките ресурси (СУЧР).

Представеният за рецензиране дисертационен труд на доц. д-р Е. Вачкова е в обем от 398 страници и включва: въведение, пет глави изложение по темата, заключение, литература и приложения. Заедно с него са представени: Автореферат по дисертационния труд; професионална автобиография; Списък с публикациите по темата на дисертационния труд; разделителни протоколи за съвместните публикации; Списък и материали за цитиранията на доц. Вачкова у нас и в други страни, в книги и в интернет публикации; Информационната карта на АИС Сирена, публикациите по дисертационния труд и други необходими и препоръчителни справки и удостоверения.

Дисертационният труд е изграден и логично подчинен на поставената цел и задачи: от глобализацията в УЧР през методология на изследването, изграждане на база данни за международни сравнителни изследвания по развитието и УЧР, европейските сравнителни изследвания по УЧР, динамиката на УЧР в България през периода 1996-2008 г. и на тази основа извеждане на обобщения, изводи и бъдещо развитие.

Дисертационният труд на доц. д-р Вачкова е посветен на актуален проблем на

съвременното икономическо и социално развитие, състоянието на пазарите на труда и промените в управлението на човешките ресурси в организациите от различните европейски страни и в частност България. Темата за управлението на човешките ресурси става все по-актуална и значима, както от гл.т. на стратегическата цел на ЕС за постигане на по-висока (пълна) заетост, така и поради още по-голямата необходимост от постигането на висока производителност и конкурентоспособност на производството.

Дисертационното изследване е с методологическа и практическа насоченост, търсят се и се предлагат отговори на въпроси, свързани с усъвършенстване управлението на един от най-важните фактори – човешките ресурси в условията на развиващата се европейска интеграция и все по-глобализиращата се икономика и пазари, в т.ч. и пазарите на труда.

Представеният за рецензиране труд е своеобразно обобщение на натрупаните знания и практика на доц. Е. Вачкова през последните две десетилетия. Тя е успяла да вплете тези натрупвания с резултатите от дългогодишното си участие в работата на международен колектив по изследване на стратегическото управление на човешките ресурси. В този смисъл докторската дисертация е резултат и от предлагането на един иновативен подход към изследването и УЧР на съвременния етап, приложение на утвърдена и използвана на международно равнище, в редица страни и в т.ч. и в България методология, методи и подходи на изследване. В това следва да се търсят и откроят основните приносни моменти и в дисертационното изследване.

Дисертационният труд е добре оформен, богато илюстриран с резултатите от проведеното изследване. За равнището на изследването, за неговата теоретична и методологическа основа свидетелства и дадения списък с литература от 135 заглавия, от които 105 са на латиница (английски език) и 30 на български език.

Във Въведението на дисертационния труд се подчертава, че той е посветен на усъвършенстване на подходите, методите и техниките (т.е. методологията) на управлението на човешките ресурси в световен мащаб като съществен фактор за формирането на глобалния пазар на труда и в частност на единния европейски пазар на труда (с.5) Една мащабна и амбициозна цел дори за възможности на една втора докторска дисертация.

Предметът на изследването, според авторката е„.. разкриване на тенденции, осветляване на подходи, оценяване и конструиране на модели и методи, сравняване на техники за управление на човешките ресурси в България, в групи страни и в глобалното общество” (с.5).

Обект на изследване е практиката по УЧР в световен мащаб в условията на на глобализация и в ЕС в периода на разширяването му. В обекта на изследването са включени: 40 държави от цял свят, в т.ч. 21 от ЕС; 36 738 организации, от които 744 фирми от България, като преобладават организации с над 200 броя заети.

Основната цел на дисертационното изследване (формулирана на с.6) е акумулиране, разширяване и обогатяване на знания, които да допринесат за пълноправното и ефективно участие на страната ни във формирането на глобален пазар на труда и в европейския пазар на труда .На тази основа са изведени десет конкретни задачи за дисертационното изследване (с. 6-7).

Главната теза на авторката е, че развитието на глобализацията ускорява преноса на подходи, техники и методи за УЧР и формира области на конвергенция между тях, което създава условия за изграждането на глобални и регионални пазари на труда. Изучаването на този процес и непрекъснатото му усъвършенстване е важен фактор за успешната интеграция на работещите в света и в различните региони и общности (с.6).В тази връзка са формулирани и се проверяват в дисертационното изследване пет хипотези. Те са свързани в основни линии с твърденията от страна на авторката, че: чуждестранните инвестиции и компании в страната са проводник на промени в УЧР и допринасят за сближаване на националните практики; развитието както и качеството на УЧР се предопределят от икономическото развитие, от нарастването на БВП на човек от населението, както и че националните регулации и културни специфики са или могар да бъдат препятствие за навлизането на чужди практики по УЧР (с.6).

В методологията на рецензирания труд авторката интегрира адаптираната и доразвита методология на международните сравнителни изследвания по УЧР “Кранет”, система от адаптационни признаци, аналитичен и структурен модел, анкетните проучвания, SWOT анализа, статистическите методи и международните сравнителни анализи и други, както и системния, процесния и други подходи.

Теоретична основа на дисертационното изследване е в първа глава, в която се третират проблемите на глобализацията в УЧР: дава се определение за понятието глобализация и различните схващания по нея, идентифицират се основните компоненти на глобализацията в областта на УЧР, представя се историческото развитие на процесите на глобализация, нейното значение и различни аспекти на проява, използването на редица свързани с процеса понятия в българската литература по управление. Специално място е отделено на глобализацията като фактор за формирането на глобалния трудов пазар, както и на преимуществата на свободното движение на работната сила, ставащо възможно при условията на глобализация и формиращи се глобални трудови пазари и от друга страна, влиянието им върху УЧР. Последната точка в тази глава (1.1.8.) по същество е своеобразно заключение,доколкото в нея се извежда авторовото определение на процеса на глобализацията и основните компоненти от гл.т. на УЧР. Определена заслуга на авторката е и направенот от нея извеждане в табличен вид на обогатяването и развитието на сравнителния модел на управленските ценност в различните фази на мениджмънта на Hogett и Kuratko , по отношение на което авторката има претенции за доразвитие на концепцията им, добавяйки ценностите на четвъртата фаза в развитието на мениджмънта – фазата на устойчивото развитие (с.31-32). Другият принос е в изграждането и представянето на обобщен модел на основните ефекти от глобализацията върху управлението на хората и развитието на нови инструменти и подходи за справяне с тях (с. 33-34). Определен интерес представлява и разработения примерен модел (таблица), обобщаващ основните ефекти на практиките по УЧР върху работната сила, която мигрира или се движи по страни, а би могло да се добави и организации (с.52), както и основните ефекти върху УЧР, които има мобилността на работещите. Аналогично е и направеното сравнение на европейското и американското УЧР (с.60).

Бих могла да изкажа известно несъгласие с изведения на с.53 извод, че: „ Мобилността на работната сила се стимулира от войната за таланти, хиперконкуренцията, научно-техническият прогрес и най-вече от модернизирането на информационните и комуникационни технологии.”, като добавя, че много повече (поне засега) от големите (и растящи) разлики в икономическото развитие и стандарта на живот, от глада и неразвитостта на икономиките в много държави от Африка, Азия и Латинска Америка, от войните и глада…

Втората глава е посветена на важни аспекти от методологията на изследването на практиките по УЧР, конструирането на измерители и на модел за международни сравнения, методиката за националните изследвания като част от международните и конкретно – методиката и обхвата на анкетните проучвания. Нейно естествено продължение е третата глава, в която се третират главно въпросите за изграждането на база данни за международни сравнителни изследвания по УЧР. Тук авторката предлага разработена от нея система от адаптационни признаци както и обобщена методика за сравнителните изследвания в областта на УЧР. С това двете глави (втора и трета) създават методологическата и технологична основа за изследванията по страни и за сравнителните и национални изследвания представени в следващите две глави: четвърта – „Европейски сравнителни изследвания по УЧР” (с. 99-198) и пета – „Динамиката на УЧР в България” (с. 199-279).

Безспорен успех на дългогодишните изследвания на голям международен колектив, в т.ч. и на доц. Е. Вачкова, е развитието на методологията и информационната база, позволяващи да се направят сравнителни изследвания в практиката по УЧР в толкова много и различни страни. Значителен принос, може да се предполага, че има доц. Вачкова в направените изследвания в четвърта глава (с. 135-163) за УЧР в бившите социалистически страни от Централна и Източна Европа , както и регионалните изследвания (с.163-197) по УЧР за редица страни от Балканския полуостров (България, Гърция, Турция, Кипър). Направените обобщения и изводи са полезни за по-нататъшните теоретични и с практически характер изследвания в тази област и представляват значителен интерес.

Безспорен интерес и принос на автора е пета глава, която включва анализа на практиката по управление на човешките ресурси за един сравнително дълъг (1996-2008 г) и динамичен период за България. В нея е дефинирана методологията на изследването, характеристиките на извадките, информационната система, конкретните дейности от УЧР, които се изследват и други. В Обобщенията е направен сравнително кратък, но много съдържателен анализ за развитието на УЧР в България, за добрите практики и очертаващите се проблеми, на постиженията и формиращите се предизвикателства. Подчертава се добрата насока на развитието на УЧР в българските организации, засилването на стратегическата ориентация в управлението, в т.ч. и в УЧР. Следва да се отбележи приноса на доцент Вачкова за доброто използване на създадената база данни за международните сравнителни изследвания в областта на човешките ресурси и особено за изграждането на българската база данни в тази област, с което става възможно да се правят сравнителни международни изследвания, адекватни и методологически коректни изводи и обобщения.

Доцент Вачкова е един от първите автори в страната, който пише по развитието на Стратегическото УЧР. Полезни са направените изводи на базата на проведените емпирични изследвания както за постигнатото, така и за ненаправеното, непостигнатото още по отношение на стратегическото управление, споделената отговорност, оценката на изпълнението, заплащането и стимулирането на труда и други.

По своя характер рецензираният труд е многоаспектно и мащабно изследване на методологията и практиката на УЧР в света и в т.ч. в страните от ЕС и в частност в България, за да се отговори на предизвикателствата и потребностите на разрастващата се конкурентоспособност и глабализация на икономиката.

Дисертационният труд демонстрира добрата теоретична подготовка на авторката, познаването на теоретичните модели и съвременни публикации по темата, възможностите да прави анализи и да обосновава виждания и предлага модели и концепции. Другата силна страна и принос на авторката са разработените методически въпроси, методологически принципи и методология, както и проведените практически изследвания. Въпреки изключителната актуалност на проблема за стратегическото УЧР и регулирането на пазарите на труда темата остава не достатъчно развита, дебатирана и популярна в нашето общество. Доцент д-р Вачкова със своите изследвания и постижения с докторската си дисертация и другите си публикации по темата прави сериозен принос за преодоляване на тази празнота.

Основните научни приноси на докторантката са главно в двете основни направления: обогатяване на съществуващите знание и приложение на добрите достижения в развитието на методологията и технологията на международните изследвания и практики в управлението на човешките ресурси. Такива са приносите за:

1. Теоретично осмисляне и обобщаване на процесите на глобализация и европейска интеграция и тяхното влияние върху националните практики по управлението на човешките ресурси и техният принос за намаляване на различията по страни .

2. Разработване на методологията за сравнителни изследвания на проблемите, свързани с управлението на човешките ресурси и тяхното влияние върху икономическото и социалното развитие.

3. Разработване на методически инструментариум за сравнителни изследвания на практиките по управление на човешките ресурси и неговото успешно прилагане за България .

4. Сравнителни изследвания на практиките по управление на човешките ресурси и на тяхното влияние върху икономическия и социалния просперитет и в частност изследванията за страните от Източна Европа и България.

5. Формулиране на изводи и предложения с методологическа и практическа насоченост за развитие и усъвършенстване на управлението на човешките ресурси.

Изследването има интердисциплинарен характер, комплексно и от различни аспекти изследва методологията и практиката на управление на човешките ресурси в условията на глобализация и европейска интеграция . Всяко мащабно изследване от този род заслужава положителна оценка, макар че поражда понякога естествено и полемики и несъгласия с някои позиции на автора. По рецензирания дисертационен труд също могат да се изкажат някои несъгласия и да се направят отделни критични бележки. Трудът определено провокира дискусии, правейки оценки и давайки нови виждания и идеи. Само по себе си това може да се счита и за принос на авторката. Преди всичко бих искала да отбележа, че не приемам така представеният Разделителен протокол по отношение на съвместните публикации (формално -в %, а не по същество – кои части и на кои страници). В случая това не е решаващо, доколкото не се рецензират самите публикации, но когато те ще бъдат обект на рецензиране (например по конкурс за професор) би следвало тази бележка да се отчита.

Познавам професионално доц. Вачкова от много години. Познавам и работата й в областта на управлението на човешките ресурси, някои от проведените от нея изследвания, както и обобщените и публикувани резултати. Част от тези резултати бяха представени на конференцията в края на 2008 г и в публикуваната по нея книга, организирана и осъществена в рамките на ръководения от мен научно-изследователски проект (финансиран от Фонд Научни изследвания на МОН). Участвала съм и в други научни форуми, на които доцент Вачкова е представияла резултати от своите изследвания. Всичко това ми дава основания да направя извода, че доц. д-р Елизабета Вачкова е утвърден изследовател с международно признание и преподавател в областта на УЧР и стратегическото УЧР.

В заключение, на основата на посочените достижения в изследването с методико-приложен характер предлагам на уважаемите членове на Специализирания научен съвет по „Икономическа информация и стопанско управление” при ВАК да присъдят научната степен „доктор на икономическите науки” на доцент д-р Елизабета Кирилова Вачкова .


София, декември 2009 г Рецензент:

(проф.д-р Катя Владимирова)
Свързани:

\"Управление на човешките ресурси в глобална среда (Изграждане на система от измерители и информационно осигуряване на управлението на човешките ресурси в глобална среда)\" iconКонспект за семестриален изпит по „Управление на човешките ресурси
Същност, обект и предмет, обхват и съдържание на „Управлението на човешките ресурси”. Дефиниране на понятията „човешки ресурс” и...
\"Управление на човешките ресурси в глобална среда (Изграждане на система от измерители и информационно осигуряване на управлението на човешките ресурси в глобална среда)\" iconЛитература Предговор
Организацията от гледна точка на управлението. Поведението на индивида. Трите индивидуални различия и причините за различията. Поведението...
\"Управление на човешките ресурси в глобална среда (Изграждане на система от измерители и информационно осигуряване на управлението на човешките ресурси в глобална среда)\" iconЧовешките ресурси като обект на управление – място, роля и основни характеристики на човешките ресурси в бизнесорганизацията
Бъде тя конкурентоспособна спрямо останалите. Това изисква участието не само на управителя на организацията, а също така и компетентно...
\"Управление на човешките ресурси в глобална среда (Изграждане на система от измерители и информационно осигуряване на управлението на човешките ресурси в глобална среда)\" iconБългарска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – баурчр училище за младши hr специалисти
Обучението е с практическа насоченост и има за цел да представи посредством конкретни примери прилагането на основни теоретични положения...
\"Управление на човешките ресурси в глобална среда (Изграждане на система от измерители и информационно осигуряване на управлението на човешките ресурси в глобална среда)\" icon1. Организационна стратегия и оперативна стратегия за управление на човешките ресурси. Основни параметри и механизми на оперативната стратегия за управление на човешките ресурси
Учр в краткосрочен и средносрочен план се възприема като оперативно управление, а управлението на чр в дългосрочен план, като стратегическо...
\"Управление на човешките ресурси в глобална среда (Изграждане на система от измерители и информационно осигуряване на управлението на човешките ресурси в глобална среда)\" iconБългарска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – баурчр
Семинара ще изгради практически знания и умения за изработване на дългосрочна и всеобхватна програма за Управление на Човешките ресурси...
\"Управление на човешките ресурси в глобална среда (Изграждане на система от измерители и информационно осигуряване на управлението на човешките ресурси в глобална среда)\" iconАутсорсинг: естестественият избор при управление на човешките ресурси доц д-р М. Харизанова унсс, катедра „Управление
Специално внимание е отделено на предпоставките за използването на аутсорсинга при управление на човешките ресурси, предимствата...
\"Управление на човешките ресурси в глобална среда (Изграждане на система от измерители и информационно осигуряване на управлението на човешките ресурси в глобална среда)\" iconMотивация на човешките ресурси в общинска администрация
Това налага необходимостта от целенасочени усилия за подобряването и прилагането на правила и механизми за управлението на човешките...
\"Управление на човешките ресурси в глобална среда (Изграждане на система от измерители и информационно осигуряване на управлението на човешките ресурси в глобална среда)\" iconОбщински съвет елена
Управление на човешките ресурси”, приоритет 5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, бюджетна линия bg051PO002/10 5-01,...
\"Управление на човешките ресурси в глобална среда (Изграждане на система от измерители и информационно осигуряване на управлението на човешките ресурси в глобална среда)\" iconПрограма 21 октомври 2004 г, четвъртък
Фондация “Човешките ресурси в България и Евроинтеграцията” е една от водещите обществени организации у нас, утвърждаваща и популяризираща...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом