Програма „Учене през целия живот
ИмеПрограма „Учене през целия живот
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер82.86 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.pgmet.com/proekti/prof_obuchenie_po_ES/dog_ind/mehmedova.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ III.3

ДОГОВОР

по проект 2009-1-BG-1-LEO-03-01834

Професионално обучение по европейски стандарти”

за мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и обучение по секторна програма „Леонардо да Винчи”

програма „Учене през целия живот”


Професионална гимназия по механоелектротехника ” Ген. Иван Бъчваров”

[пълно официално наименование на изпращащата институция]

адрес на управление: 5400 Севлиево,

ул. „Ненко Илиев” № 3

[пълен официален адрес],

Наричан оттук нататък за краткост "институцията",

представлявана от

Иван Томев, Директор

[име, фамилия, длъжност],

от една страна, и

Зехтие Адилова Мехмедова

Иван Ненчев Томев

[трите имена]

52110221846511035097


гГр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров ава Тошев” №210

[ЕГН и пълен официален адрес]

наричан оттук нататък за краткост “ползвател”, от друга страна,

СКЛЮЧИХА ДОГОВОР


съгласно следните Условия и Приложения:

Приложение I Работна програма

Приложение II Общи условия,

които съставляват неразделна част от настоящия договор (наричан оттук нататък "ДОГОВОРЪТ").


УСЛОВИЯ


ЧЛЕН 1 – ЦЕЛ НА ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА


1.1 Институцията ще осигури финансова подкрепа, отпусната от Общността, на ползвателя, с цел осъществяване на мобилност по секторна програма „Леонардо да Винчи” в рамките на програмата „Учене през целия живот”.

1.2 Ползвателят получава финансовата подкрепа и се задължава да осъществи мобилността, така както е посочено в Приложение I, като действа на своя отговорност.

1.3 Ползвателят декларира, че е запознат с условията на настоящия договор. Изменения по настоящия договор могат да се правят само чрез писмени допълнителни споразумения между страните по него.


ЧЛЕН 2 – СРОК НА ДОГОВОРА


2.1 Договорът има действие за страните от датата на неговото подписване от двете страни.

2.2 Мобилността следва да започне най-рано на 04.04.2010 г. и да приключи най-късно до 17.04.2010 г.


ЧЛЕН 3 – ФИНАНСИРАНЕ НА МОБИЛНОСТТА


3.1 Финансовият принос на Общността за реализиране на практиката възлиза на максимум 2005, 60 [две хиляди и пет евро и шестдесет цента] евро .

3.2 Окончателният размер на финансовата подкрепа се определя, като се умножи реалната продължителност на практиката в седмици по ставката за месец, посочена в евро. Ползвателят трябва да представи документи, удостоверяващи началото и края на практиката.


ЧЛЕН 4 – ПЛАЩАНИЯ


4.1 Изпълнителят се задължава да изплати на ползвателя средствата, отпуснати от „Леонардо да Винчи” за обмена предмет на настоящия договор, както следва:

- изцяло плащане на средствата за пътни разходи, преди началото на обмена;

- изцяло плащане за издръжка и настаняване преди началото на обмена;

- изцяло плащане на разходите за застраховка преди началото на обмена;

- ползвателят по проекта се командирова от изпращащата институция, като полагаемите дневни разходи са 35 евро на ден.


4.2. Ползвателят на обмена, предмет на настоящия договор ще използва собствени средства, необходими за реализация на обмена, поради начално финансиране на проекта от НА „Леонардо да Винчи” – 70 % от предвидените в бюджета разходи.

Изразходваните от ползвателя по време на обмена лични финансови средства ще бъдат възстановени след приключване на обмена най-късно до 01.09.2010 г., ако след отчитане в НА „Леонардо да Винчи” – София разходите са признати за легитимни.


4.3.Сумите по финансовата помощ, отпусната по програма „Леонардо да Винчи” не се превеждат директно на ползвателя, а по следната схема:


4.3.1. средствата за издръжка и настаняване на ползвателятите по време на обмена с организацията-домакин след сключване на двустранен договор с Vitalis GmBH адрес на управление: Gut Wehlitz 04435 Leipzig- Schkeuditz представляван от: Ралф Гиезеке, Президент наричан за кратко „Организация домакин”

(не е посочено с кого ще се сключва договора – има двусмеслие)за реализация на обмен.

4.3.2. средства за транспорт на ползвателя :

- пътни разходи – превеждат се след сключване на двустранен договор с на туристическата агенция АЛФАТУР АД, Велико Търново 5000, България, ул. „Васил Левски”– изпълнител (за осъществяване на пътуването със самолет от София, България до Лайпциг, Германия след сключване на двустранен договор (не е посочено с кого ще се сключва договора – има двусмеслие )на базата на най-добра оферта).

- локален транспорт - в Германия, според програмата след сключване на двустранен договор с с Vitalis GmBH адрес на управление: Gut Wehlitz 04435 Leipzig- Schkeuditz представляван от: Ралф Гиезеке, Президент наричан за кратко „Организация домакин”


организацията-домакин след сключване на двустранен договор (не е посочено с кого ще се сключва договора – има двусмеслие за реализация на обмен.

– пътни разходи за пътуването Севлиево – София и обратно - с транспорт на автобусна фирма или превоз с леки автомобили -при най-икономичен режим на движениена база най-добра оферта.


4.3.3. разходи за застраховки на ползвателят – превеждат се на застрахователна агенцияЗАД „,Виктория” покриваща всички видове застраховки, изискани от Изпращащата институция и гарантираща наличие на п на ползвателят представител в страната на организацията-домакин.

4.3.4. разходи за дневни – частично се изплащат на ползвателя преди начало на обмена и окончателно се изплащат след приключване на обмена, отчитане резултатите от осъществения проект НА „Леонардо да Винчи” и признаване на извършените разходи за легитимни. – В НА трябва да отчетете действителни разходи.


4.4 Представеният краен отчет от страна на ползвателя ще има силата на молба за балансово плащане. Институцията е задължена на изплати балансовото плащане в 45- дневен срок.


ЧЛЕН 5 – КРАЕН ОТЧЕТ

Ползвателят е задължен да представи краен отчет, при спазване на официалния отчетен формат в рамките на 30 календарни дни след приключването на мобилността.


ЧЛЕН 6 – НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Сумите по плащанията ще бъдат извършени в брой.


ЧЛЕН 7 – ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И СЪДОПРОИЗВОДСТВО

Финансовата подкрепа се определя от условията в договора, правилата на Общността за отпускане на финансова подкрепа, законите в Република България, отнасящи се за отпускане на финансова подкрепа. Ползвателят може да предяви претенции към институцията относно изпълнението на условията и сроковете в договора, като се обърне към компетентните власти в съответната държава.


ПОДПИСИ

За ползвателя За институцията

Иван ТомевЗехтие Мехмедова, старши учител, теоретично обучение,

Пр. Обл. Електроника, автоматика и комп. техника Иван Томев, Директор

[име / фамилия]

[име / фамилия / длъжност]


[подпис] [подпис]


гГр.Севлиево, 29.12.2009 г гГр.Севлиево, 29.12.2009 г


Подписан в [място], [дата] Подписан в ПГМЕТ «Ген. Иван Бъчваров», 29.12.2009 г. [място], [дата]Подписан в ПГМЕТ «Ген. Иван Бъчваров», 29.12.2009г.


Приложение I


РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА МОБИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”

Приложение II


ОБЩИ УСЛОВИЯ


Член 1: Отговорност


Всяка договаряща страна по настоящия договор освобождава другата от гражданска отговорност за загуби, понесени като резултат от изпълнението на този договор, при условие, че тези загуби не са резултат от тенденциозно и преднамерено лошо ръководство от другата страна или нейни служители.

Националната агенция, Европейската комисия и техните служители не носят отговорност за каквито и да било правни действия за търсене на щети, претърпени вследствие изпълнението на мобилността, от което следва, че не са отговорни за възстановяването на средства, когато жалбата е придружена с такова искане.


Член 2: Прекратяване на договора


При невъзможност на една от договарящите се страни да изпълни някое от задълженията, произтичащи от настоящия договор, и независимо от последствията, уредени с приложимите в случая закони, институцията има право да прекрати или анулира договора без каквито и да било последващи правни формалности, при условие че ползвателят не е предприел никакви действия в едномесечен срок от получаване на официално писмено известие чрез препоръчана поща.


Ползвателят е задължен да възстанови отпуснатата финансова подкрепа, в случай че прекрати договора предварително или в случаите, когато не изпълни задълженията, произтичащи от настоящия договор.


В случай на прекратяване на договора от страна на ползвателя, поради наличие на „форсмажорни обстоятелства”, т.е. непредвидена извънредна ситуация или събитие, извън контрола на ползвателя, които не се дължат на неправилни действия или небрежност от негова страна, ползвателят ще получи размера на финансовата подкрепа, съответстващ на реалното време на мобилността. Остатъкът от средства следва да бъде възстановен .


Член 3: Защита на личните данни


Всички лични данни, съдържащи се в договора, ще се използват в съответствие с Регламент (EC) No 45/2001 на Европейския парламент и Съвета, във връзка с въпросите, свързани с използването на личните данни от институциите и юридическите лица в рамките на Общността и със свободното движение на тези данни. Тези данни ще се използват единствено и само във връзка с изпълнението на договора, от изпращащата организация, Националната агенция и Европейската Kомисия, като същите могат да бъдат предоставени при необходимост на институциите, отговорни за извършването на инспекции и одит, съгласно действащото законодателство в Общността (Европейската сметна палата и/или Европейската служба за борба с измамите (OLAF)).


С писмено искане ползвателят може да получи достъп до личните си данни с цел да ги коригира и/или да ги допълни. Въпросите, свързани с използването на личните данни, следва да се отправят към изпращащата организация или Националната агенция. Ползвателят може да подаде жалба във връзка с използването на личните му данни от страна на изпращащата организация или Националната агенция към отговорната по тези въпроси институция в Република България или към Европейския надзорен орган по защита на данните, що се отнася до използването на тези данни от страна на Европейската Комисия.


Член 4: Проверки и финансов контрол


Страните по договора се задължават да предоставят подробна информация на Европейската комисия, Националната агенция, както и на всяка друга организация, упълномощена от Европейската Комисия или от Националната агенция да извършва проверки с цел установяване спазването условията по договора.


1

Свързани:

Програма „Учене през целия живот iconКакво е програма „Учене през целия живот ?
Програмата „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme – llp) е най-мащабната програма за европейско образователно и културно...
Програма „Учене през целия живот iconПрограма за учене през целия живот на Европейския съюз
Ръководството на Мир ад има удоволствието да Ви информира, че през месец октомври беше реализирана практика на 10 специалисти от...
Програма „Учене през целия живот iconПрограма ‘Учене през целия живот
Учене през целия живот” Секторна програма „Коменски в проекта участват Земеделска професионално-техническа гимназия в гр. Семюр-Шатийон...
Програма „Учене през целия живот iconПроект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма "Учене през целия живот"
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и във връзка с проект 2012-1-bg1-leo01-06851 по програма “Учене през целия живот”, секторна...
Програма „Учене през целия живот iconПроект „Да празнуваме заедно" по Програма „ Учене през целия живот"
Посещение в град Даламан, Турция от 16. 11. до 21. 11. 2009 г по проект „Да празнуваме заедно” по Програма „ Учене през целия живот”...
Програма „Учене през целия живот iconПрограма на европейската комисия «учене през целия живот» подпрограма "еразъм"
Вту «СВ. Св. Кирил и методий» програма на европейската комисия «учене през целия живот»
Програма „Учене през целия живот iconФестивал за учене през целия живот
Организатори: Регионален инспекторат по образованието – Сливен и местен Съвет за учене през целия живот
Програма „Учене през целия живот iconКонкурс за набиране на външни оценители на предложения по Програмата за учене през целия живот за 2008 селекционна година
Във връзка със селекцията на кандидатурите по Програмата за учене през целия живот за 2008 г., Црчр обявява покана за кандидатстване...
Програма „Учене през целия живот iconПриложение V. 5 Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот
Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот”
Програма „Учене през целия живот iconПрограма „учене през целия живот
Регистрационен номер
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом