Програма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за
ИмеПрограма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер96.45 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.hrdc.bg/fce/001/0110/files/LdV Certificate Application Form_BG-2012.doc


ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Сертификат за мобилност

Програма „Учене през целия живот”

Леонардо да Винчи

Формуляр за кандидатстване за

Сертификат за мобилност


Попълва се от Националната агенция


Регистрационен номер:……………………………………………………..............................


Тази секция трябва да бъде попълнена само от кандидатите за Сертификат за мобилност по секторна програма „Леонардо да Винчи”. Сертификатът ще бъде издаван във връзка с проект за мобилност, за който се кандидатства по Поканата за подаване на предложения 2012. Моля, запознайте се с наръчника за попълване на формуляра за кандидатстване за Сертификат за мобилност.


ЗА КРИТЕРИИ ЗА ЛЕГИТИМНОСТ НА КАНДИДАТУРИТЕ МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ НАЦИОНАЛНАТА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


МОЛЯ ДА ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОЕКТ И КАНДИДАТУРАТА ЗА СЕРТИФИКАТ ЩЕ БЪДАТ ОЦЕНЯВАНИ ПАРАЛЕЛНО. МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ ЗАГЛАВИето НА ПРОЕКТа, ЗА КОйТО СЕ ОТНАСЯ КАНДИДАТУРАТА ЗА СЕРТИФИКАТ:Попълва се от кандидата


Моля, попълнете данните в таблицата. Това потвърждение ще Ви бъде изпратено, когато вашата кандидатура бъде регистрирана в ЦРЧР.


ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ

Кандидатура за:

Сертификат за мобилност по секторна програма „Леонардо да Винчи”

Наименование на кандидатстващата организация:
Адрес:
Град и пощенски код:
Лице за контакт:


Попълва се от ЦРЧР

С настоящото потвърждаваме, че изпратената от вас кандидатура за Сертификат за мобилност по секторна програма „Леонардо да Винчи” е получена и регистрирана в Центъра за развитие на човешките ресурси.


Регистрационният номер на кандидатурата е:

(Моля, използвайте този номер при всяка кореспонденция с ЦРЧР)


Място: София Дата:


Подпис: Печат:


Кандидатстваща организация


Пълно официално наименование

На български език

С латински символи

Вид организация

(Таблица Д, видове организации)

Икономически сектор

(Таблица И, икономически сектор)

Официален статус

 Частна

 Държавна

Обхват

(Таблица Ф)

Търговска ориентация

 Със стопанска цел

 С нестопанска цел
Адрес:

Улица - Номер
Пощенски код

 

Град
Държава
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

ТитлаСобствено име
Фамилия
Отдел
Длъжност
Телефон
Факс
E-mail

1. Опит и постижения


1.1 Обща информацияБрой реализирани проекти по секторна програма „Леонардо да Винчи”
Среден годишен брой практики, осъществени по секторна програма „Леонардо да Винчи” (последните 3 години)
Опит в други инициативи за мобилност (вж. Наръчник за попълване)

ДА  НЕ 

  • Ако отговорът е „ДА”, моля, посочете накратко инициативите и броя практики


1.2 Изпълнение на проекта


Дайте общо описание на реализирани от вашата организация предходни проекти по секторна програма „Леонардо да Винчи”, с оглед на настоящата кандидатура: постижения във връзка с планираните цели (ползватели, финансиране); степен на удовлетвореност на ползвателите и партньорите; награди и др.


Дайте допълнителна информация и/или посочете проекти, които смятате за подходящи за илюстриране на вашите постижения, като обърнете специално внимание на вашия напредък през последните няколко години. Опишете опита си в други схеми или инициативи за транснационална мобилност, в случай че сте посочили такива в точка 1.1.(ограничение на текста)


1.3 Резултати, разпространение, въздействие


Кои са най-важните резултати, постигнати от вашата организация по предходни проекти? Според вас, какво влияние са оказали тези резултати?(ограничение на текста)


2. Транснационална мобилност на институционално ниво и планирано развитие

2.1 Обща информация


В тази секция трябва да бъде описана степента, в която вашата организация е интегрирала целите на проекта за мобилност в своята обща стратегия, и капацитета на организацията за адаптиране и развитие чрез използване на придобития опит.


Моля, отбележете отговорите на следващите въпроси. (NB Отговор „не” на един или няколко въпроса не означава задължително изключване на организацията от селекцията.) Приложете документи, които доказват посоченото от вас, ако такива са налични:

ДА

НЕ

В процес на разработване

Приложен документ

Мисия и стратегия

Организацията е разработила стратегия за интернационализация.

Организацията е разработила стратегия и цели за международна мобилност.

Политиката за международна мобилност е интегрирана в стратегия за интернационализация.

Организацията е включена в широкообхватно сътрудничество/мрежа на:

(a) регионално или национално ниво и/или;

(b) международно или транснационално ниво.

Управление на качеството

На институционално ниво е разработена стратегия/метод за оценяване.

Разработена е стратегия/метод за оценяване на транснационалната мобилност.

Резултатите от оценяването/набелязаните зони за подобряване водят до оптимизиране на изпълнението на проекта/проектите.

Организационни въпроси

Ролите и отговорностите по отношение на транснационалната мобилност са ясно определени в рамките на организацията.

Бюджет: Разполагате ли със собствени средства за мобилност?


Препоръчително е да приложите документи, които подкрепят посочените в таблицата отговори.


2.2 Планирано стратегическо развитие


Какви мерки и дейности за развитие и адаптиране (ако има такива) на общата стратегия за интернационализация и за транснационална мобилност на Вашата организация се предвиждат през следващите 4 години?


Какви мерки и дейности за развитие на сътрудничеството на регионално или национално ниво планирате?


Планирате ли да интегрирате опита, придобит вследствие на мобилността, в съдържанието на учебната програма/курсове във вашата организация?


2.3. Планирани мерки и дейности за по-нататъшно развитие на проекта


Какви дейности за по-нататъшно развитие на работния план на вашата кандидатура предвиждате през следващите четири години?


3. Подпис


Име

[титла, собствено име и фамилия]

Длъжност в организацията
Дата

Подпис и Печат

Свързани:

Програма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за iconПрограма „Учене през целия живот
Институцията ще осигури финансова подкрепа, отпусната от Общността, на ползвателя, с цел осъществяване на мобилност по секторна програма...
Програма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за iconПрограма „Леонардо да Винчи" Програма „Учене през целия живот"
По настоящата Покана за представяне на предложения в областта на професионалното образование и обучение ще бъде отпускана финансова...
Програма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за iconПроект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма "Учене през целия живот"
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и във връзка с проект 2012-1-bg1-leo01-06851 по програма “Учене през целия живот”, секторна...
Програма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за iconПрограма „учене през целия живот" „ Леонардо да Винчи"
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложенията
Програма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за iconСекторна програма „Леонардо да Винчи" на Програма „Учене през целия живот"
Национална покана за подаване на предложения за многостранни проекти по дейност „Трансфер на иновации”
Програма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за iconПриложение III. 3
Институцията ще осигури финансова подкрепа, отпусната от Общността, на ползвателя, с цел осъществяване на мобилност по секторна програма...
Програма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за iconПрограма „ учене през целия живот еразъм формуляр за кандидатстване 201 2
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Програма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за iconОбратно
Екип от учители и ученици от Гимназия „ д-р Иван Панов”участва във втора официална работна среща по проект на Секторна програма „Леонардо...
Програма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за iconПрограма „ учене през целия живот " еразъм формуляр за кандидатстване 2009 за Интензивни езикови курсове по секторна програма „Еразъм"
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Програма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за iconКакво е програма „Учене през целия живот ?
Програмата „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme – llp) е най-мащабната програма за европейско образователно и културно...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом