Секторна програма „Леонардо да Винчи" на Програма „Учене през целия живот"
ИмеСекторна програма „Леонардо да Винчи" на Програма „Учене през целия живот"
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер152.48 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.hrdc.bg/fce/001/0108/files/Leonardo TOI Call - 02 02 2012 FINAL.doc


Национална покана за подаване на предложения за многостранни проекти по дейност „Трансфер на иновации”,

секторна програма „Леонардо да Винчи” на

Програма „Учене през целия живот”


Краен срок за подаване на предложенията – 02.02.2012 г.

По настоящата Покана за подаване на предложения в областта на професионалното образование и обучение ще бъде отпускана финансова подкрепа за проекти по дейност „Трансфер на иновации”, секторна програма „Леонардо да Винчи”.

Целта на многостранните проекти „Трансфер на иновации“ по програма „Леонардо да Винчи“ е подобряване на качеството и привлекателността на професионалното образование и обучение (VET) в участващите страни чрез трансфер на съществуващи иновации в нови правни, системни, секторни, лингвистични, социално-културни и географски среди чрез работа с транснационални партньори. Проектите за трансфер на иновации генерират синергии чрез използване на съществуващи VET иновации (не „да изобретяваме колелото отново“).

Предложенията за трансфер на иновации трябва да представят ясно основата за трансфера и трябва да демонстрират ползата от трансфера: иновации например относно VET курсове, инструменти, материали, методики, професионални референции или стандарти, кредитни системи, опит, политически и законодателни поуки могат да се прехвърлят в други сектори или страни; иновацията, която ще се прехвърля, може да бъде например петгодишна, стига тя да не е изместена от друга, по-нова иновация.

Тези съществуващи иновации могат да са основани на предишни проекти по „Леонардо да Винчи“ или на други национални, европейски или международни иновативни проекти и могат да бъдат прехвърляни в системите и организациите за професионално обучение на национално, регионално, местно или секторно ниво. Поради това предложенията трябва ясно да вземат под внимание правата на собственост върху вече разработените иновации (правата на интелектуална собственост - ПИС).

Перфектният проект за „Трансфер на иновации“ не само следва да комбинира иновации от няколко страни за трансфер в една или няколко страни, но и партньори от тези страни. По този начин проектът може да се превърне в обучителен опит за партньорите, заинтересовани от VET, откъдето идват иновациите. За трансфера на иновации не е задължително да има иновативни организации като партньори, но за представянето в други страни и среди ще са нужни партньори от националните системи за VET с позиции, репутация и опит в международното сътрудничество.

В процеса на кандидатстване всички кандидати следва да се запознаят със следните документи:

 1. Институции и организации, които имат право да кандидатстват

Потенциалните участници в програмата са държавни, обществени или частни юридически организации и институции, които работят в сферата на професионалното образование и обучение на местно, регионално и/или национално ниво. Такива могат да бъдат:

 • Институции или организации, осигуряващи образователни възможности в областта на действие на секторната програма „Леонардо да Винчи“;

 • Сдружения и представителства на хората, включени в професионалното обучение и образование, включително сдружения на обучаеми, родители и учители;

 • Предприятия, социални партньори и други представители на сферата на труда, включително търговски камари и други професионални организации;

 • Органи, осигуряващи консултиране, ориентиране и информационни услуги във връзка, с който е да е аспект на ученето през целия живот;

 • Органи, отговорни за системите и политиките, свързани с който е да е аспект на ученето през целия живот, професионалното образование и обучение на местно, регионално и национално ниво;

 • Изследователски центрове и органи, работещи по въпроси на ученето през целия живот;

 • Висши учебни заведения могат да участват в проектите, но резултатите не трябва да са ориентирани към лицата, получаващи професионално образование и обучение на ниво висше образование;

 • Нестопански организации, доброволчески организации, неправителствени организации.

Проектите се подават от организации - координатори от името на консорциум от партньори, съставен от минимум три организации от три различни страни, които участват в Програма „Учене през целия живот”. Право на участие имат 27-те държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария, Норвегия, Турция и Хърватска. За повече информация моля вижте: Програма „Учене през целия живот“ Ръководство 2012 г., Част І: Общи разпоредби, т.1.C.

 1. Стратегически приоритети по дейност „Трансфер на иновации”

Стратегическите приоритети по дейност „Трансфер на иновации” (вж. Програма „Учене през целия живот”, Обща покана за представяне на предложения 2011—2013г., стратегически приоритети 2012 г.) са както следват:

 • Насърчаване на сътрудничеството между ПОО и сферата на труда;

 • Подпомагане на първоначалното и продължаващото обучение на учители, обучаващи и наставници в областта на ПОО и на ръководители на институциите за ПОО;

 • Насърчаване придобиването на ключови умения в ПОО;

 • Разработване и трансфер на стратегии за мобилност в ПОО;

 • Прилагане на Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за прозрачност и признаване на учебните резултати и квалификациите;

 • Подобряване на системите за осигуряване на качество в ПОО.

Повече информация за значението на приоритетите може да намерите в Програма „Учене през целия живот“ Ръководство 2012 г., Част І: Общи разпоредби, т.3.B.: Процедура за оценка и подбор на кандидатури.

frame1


 1. Необходими документи за кандидатстване

Предложенията за проекти следва да съдържат:

  3.1 Формуляр за кандидатстване

Формулярът се попълва и изпраща online, след което се разпечатва, подписва, подпечатва и се изпраща по пощата в следния формат:

 • 1 оригинал на хартиен носител;

 • 1 копие на хартиен носител;

 • 1 копие на електронен носител.
  Забележка: При попълване на формуляра за кандидатстване, кандидатите следва задължително да се запознаят с Допълнението към електронния формуляр за кандидатстване по дейност „Трансфер на иновации” 2012г. (Supplement for the electronic Application Form 2012), публикуван на официалната страница на ЦРЧР.

Всички кандидати следва да се запознаят и с изискванията за попълване и подаване на електронните формуляри за кандидатстване, посочени в Наръчника за попълване и изпращане на електронните формуляри за 2012г.

  3.2 Други документи

В случай, че кандидатстващата организация не е публична организация, трябва да бъдат представени следните допълнителни документи1:

 • Заверено копие2 от съдебното решение за регистрация или Учредителен акт;

 • Заверено копие2 на свидетелство за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано от шест месеца преди крайния срок за подаване на документите;

 • Заверено копие2 на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите и годишен баланс за предходната финансова година (за която са приключени счетоводните отчети);

  3.3 Писма за намерение

Партньорите по проекти за „Трансфер на иновации” трябва да приложат писма за намерение, които следва да са на официалната бланка на съответната организация, да не са написани на ръка и да съдържат следните реквизити:

 • Заглавие на проекта;

 • Препратка към целите на проекта;

 • Кратко описание на ролята на съответния партньор;

 • Финансов принос за и на съответния партньор по дадения проект;

 • Декларация за увереност, че партньорската организация не участва с много подобни или идентични работни пакети в други предложения за проекти по програма „Учене през целия живот” за 2012 селекционна година;

 • Дата;

 • Оригинален подпис на оторизираното лице и неговата/нейната позиция в организацията.

Според изискванията за легитимност, предложенията за проекти по дейност „Трансфер на иновации” трябва да са придружени от писма за намерение от минимум три партньорски организации (задължителният минимален брой партньори за осъществяване на проект по тази дейност).

Факс или сканирана версия могат да се приемат на етап кандидатстване, при условие че на етап сключване на договор бъдат представените оригиналите.

 1. Срок за кандидатстване

Крайният срок за подаване на предложенията по дейност „Трансфер на иновации” е 02.02.2012г.

Документите за кандидатстване се изпращат на адрес:Център за развитие на човешките ресурси

ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3

1000 София


Документите следва да бъдат изпратени с препоръчана поща/куриер с обратна разписка, с която да бъде потвърдено получаването им в ЦРЧР3.

За дата на подаване на документите се счита датата на пощенското клеймо. Документи, подадени след тази дата, се определят като нелегитимни. Допълнително изпратени документи или страници от документи не се разглеждат след крайния срок. Документи на ръка не се приемат.

 1. Разглеждане и оценка на предложенията

Разглеждането и оценката на предложенията по дейност „Трансфер на иновации” протича на четири етапа:

  I етап – Проверка на легитимността на подадените предложения

 • Критерии за легитимност:

 • Формулярът за кандидатстване е подаден съгласно процедурите за кандидатстване, посочени в Покана за представяне на предложения за 2012 г. — EAC/27/11, Програма „Учене през целия живот” (LLP) и Програма „Учене през целия живот“ Ръководство 2012г., Част І: Общи разпоредби, т.3.A. Процедури за кандидатстване за безвъзмездни средства;

 • Предложението за проект е подадено чрез официалния формуляр на ЕК за 2012г. по дейност „Трансфер на иновации”;

 • Формулярът за кандидатстване е подаден и на хартиен носител;

 • Формулярът за кандидатстване е изпратен до българската Национална Агенция – ЦРЧР;

 • Формулярът за кандидатстване на хартиен носител е подаден в срок до 02 февруари 2012г. (важи пощенското клеймо);

 • Формулярът за кандидатстване е подаден на работния език на консорциума;

 • Предложението за проект съответства на изискването за минимална и максимална продължителност на проектите по дейност „Трансфер на иновации”;

 • Кандидатстващата организация е юридическо лице;

 • Предложението за проект съответства на изискването за минимален брой легитимни страни (3) и участници в консорциума4:;

 • Формулярът за кандидатстване съдържа подробен бюджет;

 • Във формуляра за кандидатстване е посочена стойността на исканата финансова подкрепа – в евро;

 • Посочена е стойността на общите разходи по проекта;

 • Финансовата информация е представена в евро (€);

 • Формулярът, включително Декларацията, е подписан от лицето, оторизирано да подписва обвързващи договори от името на кандидатстващата организация;

 • Подадени писма за намерение от най-малко минималния брой членове на консорциума (вж. горе), подписани от лицата в партньорските организации, оторизирани да подписват обвързващи договори от името на техните организации (подписан факс или сканирана версия могат да се приемат на етап кандидатстване, при условие че на етап сключване на договор бъдат представените оригиналите);

 • Частните организации, които кандидатстват за финансова подкрепа над 25 000 евро прилагат заверено копие на отчет за приходите и разходите и годишен баланс за предходната финансова година (за която са приключени счетоводните отчети).

  II етап – Оценка на качеството5 на подадените предложения

 • Критерии за качество:

По всеки критерии е налице минимален праг. Ако по един от критериите, кандидатурата получи оценка под минималния праг, съответното проектопредложение не се класира за финансиране, независимо от общата крайна оценка.

Критериите за качество, максималният брой точки, както и минималните допустими прагове са посочени в Таблица 1:

Критерий

Макс. брой точки

Мин. брой точки (праг)

 1. Релевантност

10

7

Предложението е ясно позиционирано в една от приоритетните области на Общата покана за подаване на предложения; Резултатите съответстват на специфичните, оперативните и общите цели на Програмата.

 1. Иновативен характер и развитие на националната система за ПОО

15

10

Проектът търси решения на ясно определени потребности за определените целеви групи чрез предлагане на иновативни решения по отношение обучението и развитието на компетенциите. Тези решения ще се получат от адаптиране и трансфериране на иновативни подходи, които вече съществуват в други страни или сектори на икономиката.

 1. Качество на партньорството

10

6

Консорциумът притежава необходимите за изпълнение на всички аспекти на работната програма умения, признат експертен опит и компетенции, разпределението на задачите между партньорите е удачно.

 1. Европейска добавена стойност

10

7

Ползите и необходимостта от европейското сътрудничество са ясно демонстрирани.

 1. Качество на работната програма

20

13

Целите са ясни, реалистични и са насочени към подходяща тема. Методологията е подходяща за постигането на целите. Работната програма определя и разпределя задачите/дейностите между партньорите по такъв начин, че да бъдат постигнати желаните резултати в срок и в рамките на бюджета.

 1. Качество на валоризационния план (Разпространение и използване на резултатите)

10

6

Планираните дейности по разпространяване и прилагане на резултатите ще осигурят оптималното им използване извън рамките на участниците в предложения проект, по време и след края на проекта.

 1. Въздействие

15

10

Има голяма вероятност въздействието върху подходите и системите за професионално обучение да е значимо.

 1. Съотношение „разходи-ползи”

10

6

Предложението показва добро съотношение „разходи-ползи” що се отнася до планираните дейности спрямо предвидения бюджет.

ОБЩО

100

65

  III етап – Оценка на финансовия риск на подадените предложения

Всички частни юридически лица, които преминат успешно оценката за качество (етап II), се оценяват от Националната агенция за наличие на финансов капацитет за управление на европейски образователен проект. В резултат на оценката организациите се разпределят в отделни групи, съответно:

 • „Организации с нисък риск”;

 • „Организации със среден риск";

 • „Организации с висок риск”.

Степента на риск определя и начина на отпускане на финансиране по дадения проект, който Националната агенция ще предложи на съответната организация. Ако дадена организация бъде определена като високо рискова, ще й бъде предоставена възможност за избор между две схеми:

 • Авансово плащане срещу представяне на банкова гаранция за целия бюджет на проекта за целия период на проекта;

 • Възстановяване на направени разходи от Националната агенция след представяне на междинен отчет за извършени дейности от страна на организацията.

  IV етап – Окончателно класиране на подадените предложения

Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от селекцията с официално писмо, до един месец след получаване на окончателното класиране, основаващо се на решение на Европейската Комисия. Списъкът с одобрените за финансиране проекти ще бъде публикуван на сайта на ЦРЧР.

 1. Административни правила 2012

 • В рамките на 2012 г. селекционна година една организация има право да подаде само едно предложение за проект по дейност „Трансфер на иновации”. Ако подаде повече от едно предложение, всички подадени предложения ще бъдат обявени за нелегитимни;

 • През 2012г. няма да бъде отпускано финансиране на организации, които са получили финансова подкрепа по дейността през предходната 2011г. Ако организацията, която подава предложението е получила финансова подкрепа по дейността през предходната 2011г. и има договор с Националната агенция, то предложението, подадено от същата организация през 2012г. ще бъде обявено за нелегитимно.

Резултатите от селекцията ще бъдат публикувани след приключване на оценката – на Интернет страницата на ЦРЧР, в секция „Новини” и в секция „Леонардо да Винчи”, подсекция „Резултати от селекция”. Участниците, чиито кандидатури са одобрени за финансиране, ще получат допълнителна информация относно сключването на договор за отпускане на допълнителна финансова подкрепа.

В рамките на 30 календарни дни след публикуване на резултатите от селекцията на сайта на ЦРЧР, кандидатите биха могли да отправят възражения. Жалби, подадени извън този срок, няма да бъдат разглеждани.


За контакти:

Елена Мирчева

Отдел „Информиране, разпространение

и съпътстващи дейности”

тел.: 02/ 915 50 22

e-mail: emircheva@hrdc.bg

1 Кандидатите не са длъжни да представят документи, които са публикувани и са публично достъпни в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

2 заверено копие - заверено с „Вярно с оригинала”, подписано от лицето, представляващо организацията, и подпечатано с печата на организацията

3На плика следва да има надпис: Секторна програма „Леонардо да Винчи” – „Трансфер на иновации”

4Консорциумът трябва да се състои от организации от най-малко 3 страни, като минимум една организация е от страна членка на ЕС. Европейски асоциации с членове, учредени в различни страни участнички в Програма „Учене през целия живот”, които активно участват в проекта ще се приема, че отговарят на изискването за минималния брой страни, без да е необходимо да включват други организации в консорциума.

5Предложенията се разглеждат и оценяват от външни за ЦРЧР оценители.Център за развитие на човешките ресурси

София 1000, ул. Граф Игнатиев №15, ет.3

тел.: +359 2 9155010, факс: +359 2 9155049

e-mail: hrdc@hrdc.bg, URL: http://www.hrdc.bg

Свързани:

Секторна програма „Леонардо да Винчи\" на Програма „Учене през целия живот\" iconПрограма „Учене през целия живот
Институцията ще осигури финансова подкрепа, отпусната от Общността, на ползвателя, с цел осъществяване на мобилност по секторна програма...
Секторна програма „Леонардо да Винчи\" на Програма „Учене през целия живот\" iconПрограма „Леонардо да Винчи" Програма „Учене през целия живот"
По настоящата Покана за представяне на предложения в областта на професионалното образование и обучение ще бъде отпускана финансова...
Секторна програма „Леонардо да Винчи\" на Програма „Учене през целия живот\" iconПроект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма "Учене през целия живот"
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и във връзка с проект 2012-1-bg1-leo01-06851 по програма “Учене през целия живот”, секторна...
Секторна програма „Леонардо да Винчи\" на Програма „Учене през целия живот\" iconПриложение III. 3
Институцията ще осигури финансова подкрепа, отпусната от Общността, на ползвателя, с цел осъществяване на мобилност по секторна програма...
Секторна програма „Леонардо да Винчи\" на Програма „Учене през целия живот\" iconОбратно
Екип от учители и ученици от Гимназия „ д-р Иван Панов”участва във втора официална работна среща по проект на Секторна програма „Леонардо...
Секторна програма „Леонардо да Винчи\" на Програма „Учене през целия живот\" iconПрограма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за
Леонардо да Винчи”. Сертификатът ще бъде издаван във връзка с проект за мобилност, за който се кандидатства по Поканата за подаване...
Секторна програма „Леонардо да Винчи\" на Програма „Учене през целия живот\" iconПрограма „учене през целия живот" „ Леонардо да Винчи"
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложенията
Секторна програма „Леонардо да Винчи\" на Програма „Учене през целия живот\" iconПрограма ‘Учене през целия живот
Учене през целия живот” Секторна програма „Коменски в проекта участват Земеделска професионално-техническа гимназия в гр. Семюр-Шатийон...
Секторна програма „Леонардо да Винчи\" на Програма „Учене през целия живот\" iconКакво е програма „Учене през целия живот ?
Програмата „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme – llp) е най-мащабната програма за европейско образователно и културно...
Секторна програма „Леонардо да Винчи\" на Програма „Учене през целия живот\" iconПрограма „Учене през целия живот, секторна програма грюндвиг партньорства за познание
Програма „Учене през целия живот”, секторна програма грюндвиг партньорства за познание
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом