Конспект по
ИмеКонспект по
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер25.29 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.tu-varna.bg/tu-varnatm/images/stories/u4_dejnost/aiyt_09.doc
КОНСПЕКТ

по дисциплината “ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА И МАШИНОЗНАНИЕ


1.Основни понятия на статиката. Конкурентна система сили.

2.Момент на сила спрямо точка и ос. Понятие за двоица сили. Основна теорема на статиката.

3.Равновесие на равнинна система. Определяне на опорни реакции.

4.Въведение в теорията на триенето: равновесие при триене ( сили и моменти на триене ), триене при движение ( сила и момент на триене ).

5.Център на тежест: център на успоредни сили, понятие за център на тежест, център на тежест на прости хомогенни тела, повърхнини, линии. Теореми за пресмятане при съставни тела.

6.Въведение в кинематиката. Кинематика на точка: задаване на движението във векторен, декартов и естествен начин, скорост, ускорение, характер на движението.

7.Задаване движението на твърдо тяло. Транслационно движение на твърдо тяло: скорост, ускорение, производна на ускорението.

8.Ротационно движение на твърдо тяло: закон на движение, ъглова скорост и ускорение на тялото, скорости и ускорения на точки от тялото. Изследване характера на въртеливи движения: равномерно, закъснително, ускорително.

9.Равнинно движение на твърдо тяло: скорости и ускорения на точки от тялото, моментен център на скоростите – приложение.

10.Основно уравнение на динамиката. Основни задачи. Принцип на Даламбер.

11.Механична система. Масови инерционни характеристики. Кинетична енергия на механична система.

12.Работа и мощност на сила. Консервативно силово поле. Потенциална енергия – примери. Работа и мощност на система сили (активни сили, сили и моменти на триене) приложени върху механична система. Потенциална енергия на сили на тежест и линейни еластични сили, приложени върху механична система.

13.Основни понятия на аналитичната механика: степени на свобода, възможни премествания, обобщени координати, обобщени сили. Принцип на възможните премествания (изследване равновесно положение на системи).

14.Общо уравнение на динамиката. Уравнение на Лагранж от ІІ-ри род (съставяне на диференциални уравнения на движение на система).

15.Основни понятия и определения в машинознанието: звено, кинетични връзки, кинетична верига, механизъм, машина и машинен агрегат. Степени на свобода, структурен, кинематичен, силов и динамичен анализ.

16.Видове предавателни механизми: равниннолостови, зъбен (редуктори и мултипликатори; обикновенни и епициклични; прости и сложни), гърбични (с плъзгач или с кобилица), ремъчни и верижни, червячни, зъбно реечни и винтови (винт – гайка).

17. Изследване на равнинно лостови (кулисни), зъбни, ремъчни, верижни, червячни и винтови механизми.

18.Уравновесяване на масови сили при равнинно лостови механизми. Балансиране на ротори.

19. Видове машини: двигателни и работни. Машинен агрегат. Механични характеристики на машините. Видове съпротивителни моменти. Привеждане на сили и моменти. Многомасови (двумасови) системи.

20. Режими на работа на машинен агрегат: нестационарни и стационарни; устойчиви и неустойчиви.

21. Степен на неравномерност на ъгловата скорост – маховик.


Литература:


1. Äðàãóëåâ Ï., Ïàíàéîòîâ Ë., Ãðàäèíàðîâ Ï., Òåõíè÷åñêà ìåõàíèêà, çàïèñêè, ÂÌÅÈ -Âàðíà 1989ã.

2. Д.Дамянов, Техническа механика (записки) , ТУ-Варна 2007г.

3. Д.Дамянов, Техническа механика в примери и задачи, ТУ-Варна 2006г.

4. Д.Дамянов , Техническа механика. Ръководство за курсови задачи,

ТУ-Варна, 2006г.

5. Константинов М., А. Вригазов, Е. Станчев, И. Неделчев, Теория на механизмите и машините. Техника, София 1980г.

6. Станчев Е., Н. Минчев, З. Александров, Теория на механизмите и машините (Примери и задачи), ÂÌÅÈ-Âàðíà, 1990г.


Съставил : ............................. /доц. д-р инж. Д. Дамянов/

Свързани:

Конспект по iconКонспект урока по обж
План-конспект урока по основам безопасности жизнедеятельности. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова
Конспект по iconКонспект за олимпиадата по информационни технологии (ноит)
Конспектът е базиран на официалния конспект за ноит на момн от 2010 г и е допълнен, разширен и осъвременен от Светлин Наков за целите...
Конспект по iconКонспект за олимпиадата по информационни технологии (ноит)
Конспектът е базиран на официалния конспект за ноит на момн от 2010 г и е допълнен, разширен и осъвременен от Светлин Наков за целите...
Конспект по iconКонспект лекций Владимир 2010 Министерство образования Российской Федерации Владимирский государственный университет
Автоматизированные системы бухгалтерского и управленческого учета. Часть 1: Конспект лекций / Владим гос ун-т; Сост.: Д. Н. Васильев...
Конспект по iconХалатов В. Ю. Экономическая и социальная география России: Конспект лекций
Экономическая и социальная география России: Конспект лекций. – М.: Импэ им. А. С. Гри­боедова, 2008.  84 с
Конспект по iconКонспект за колоквиум по биология семестър
Конспект за колоквиум по биология – семестър (биология на развитието и имунология) за студенти по медицина и дентална медицина
Конспект по iconПлан конспект интегрированного урока чтение краеведение. 2 класс (1-4) 2, 3 четверть. Тема: В. Осеева. По ягоды
План конспект интегрированного урока чтение – краеведение. 2 класс (1-4) 2, 3 четверть
Конспект по iconКонспект музыкально речевого развлечения на тему «Веселые мышата»
Конспект музыкально — речевого развлечения на тему «Веселые мышата» во 2 младшей группе
Конспект по iconКонспект по

Конспект по iconКонспект по урология

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом