Програма " Административен капацитет"
ИмеПрограма " Административен капацитет"
страница1/90
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер3.86 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://msp-eufunds.com/docs/programs_full_text/administrativen_kapacitet.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   90

Министерство на държавната администрация и административната реформа


Оперативна

програма

Административен капацитет”


2007 – 2013 г.
Септември 2007 г.


Съдържание


I. ВЪВЕДЕНИЕ 8

II. ПРИНЦИП НА ПАРТНЬОРСТВО 11

III. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 12

1. Законодателна рамка 12

1.1. Нормативни актове 12

1.2. Прилагане на законодателството 13

2. Административни структури и институционално изграждане 14

2.1. Структура на администрацията и разпределение на функции 14

2.2. Устройствени правилници на административните структури и промени в щатната численост, структурата и функциите им 17

2.3. Инструменти за проследяване и отчитане на развитието на административните структури 20

3. Прозрачна и почтена държавна администрация 21

3.1. Прозрачност и отчетност 21

3.2. Антикорупционна политика 24

3.3. Контрол върху дейността на администрацията 27

3.3.1. Вътрешен контрол 27

3.3.2. Външен контрол 29

3.4. Ролята на Омбудсмана 30

4. Администрацията – партньор на бизнеса 32

5. Разработване на политики чрез прилагане на принципа на партньорство 37

5.1. Разработване на политики и стратегическо планиране 37

5.2. Консултация и координация 38

5.3. Предварителна оценка на въздействието 40

5.4. Управление на изпълнението, мониторинг и последваща оценка на въздействието на политиките 41

6. Управление на човешките ресурси 42

6.1. Образователно-квалификационна структура на заетите в държавната администрация 42

6.2. Прилагане на принципа на равенство между половете в държавната администрация и превенция на дискриминацията 44

6.3. Политика за управление на човешките ресурси 44

6.3.1. Подбор на кадри в държавната администрация 45

6.3.2. Кариерно развитие 47

Висшите държавни служители имат значим принос в осъществяването на реформите в администрацията. Включването на тези служители в разнообразни по форма и тематика обучения цели не само непрестанно повишаване на тяхната професионална компетентност, но и изграждане на нови умения, нужни в условията на членство на България в ЕС. 50

През ноември 2006 г. между Института по публична администрация (ИПА) – Дъблин и ИПАЕИ е подписано споразумение за изпълнение на проект “Подобряване на процедурите по назначаване и повишаване на служителите в българската държавна администрация”. 50

Проектът цели: 50

6.3.3. Единна информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация 51

6.4. Обучение в държавната администрация 51

6.5. Обучителни институции в държавната администрация 55

6.5.1. Институт по публична администрация и европейска интеграция 55

6.5.2. Школа по публични финанси към МФ 57

6.5.3. Дипломатически институт към Министерството на външните работи 57

6.5.4. Институт по психология към Министерството на вътрешните работи 57

6.5.5. Национален институт на правосъдието към ВСС 58

7. Административно обслужване и електронно управление 58

7.1. Административно обслужване 58

7.1.1. Измерване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса 59

7.1.2. Системи за управление на качеството 61

7.1.3. Харти на клиента 62

7.1.4. Въвеждане на принципа на обслужване “на едно гише” 63

7.1.5. Обслужване на граничните контролно-пропускателни пунктове 65

7.2. Регулаторни режими 66

7.3. Електронно управление 67

7.3.1. Усъвършенстване на основната нормативна и стратегическа база за развитие на електронно управление 68

7.3.2. Организационен капацитет и човешки ресурси за развитие на електронното управление 68

7.3.3. Среда за електронно управление 70

7.3.4. Електронни услуги 73

7.3.5. Електронен документ и електронен подпис 76

7.3.6. Оперативна съвместимост 78

IV. АНАЛИЗ НА КАПАЦИТЕТА НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 80

1. Правна рамка 81

2. Организационна структура и човешки ресурси на СГО 82

2.1. Организационен капацитет 82

2.2. Обучения 83

3. Финансова стабилност 84

4. Технически ресурси 85

5. Предоставяне на услуги 85

6. Сътрудничество 86

6.1. С държавната администрация 86

6.2. Между структурите на гражданското общество 87

6.3. На ниво ЕС 88

7. Имидж 88

V. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 89

1. Въведение 89

2. Законодателна рамка 90

Доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по съпътстващите мерки след присъединяването, 27.06.2007 г., стр. 11, http://www.evropa.bg/bg/del/info-pad/press-releases/doklad.html 91

3. Структури, институционално изграждане и координация между органите на съдебната власт 91

3.1. Съд 91

3.2. Прокуратура 92

3.3. Следствие 93

3.4. Висш съдебен съвет 93

3.5. Министър на правосъдието 94

3.6. Агенция по вписванията 95

4. Прозрачност и отчетност в съдебната система 96

4.1. Структури за контрол и борба с корупцията в рамките на съдебната система 96

4.2. Средства и мерки за прозрачност, борба и превенция на корупцията в съдебната система 97

4.3. Откритост и контрол за по-голяма ефективност 99

5. Развитие на човешките ресурси в съдебната система 100

5.1. Правно положение и численост на състава в съдебната система 100

5.1.1. Магистрати 101

5.1.2. Съдебни служители 101

5.2. Подбор и кариерно развитие 102

5.2.1. Магистрати и съдебни служители 102

5.2.2. Атестиране 103

5.3. Обучение в съдебната система 103

5.3.1. Нaционален институт на правосъдието 103

5.3.2. Обучения 104

6. Развитие на информационните технологии в съдебната система 107

6.1. Компетентни органи по дейности за информационните технологии в съдебната система 108

6.2. Състояние на информационните технологии в съдебната система 109

6.3. Информационни системи и регистри, изградени в съдебната система 109

6.3.1. Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) 110

6.3.2. Автоматизирана система за управление на делата (АСУД) 110

6.3.3. Система за случайно разпределение на дела 110

6.3.4. Единна регистърна система 110

6.3.5. Система за издаване на свидетелства за съдимост 111

6.3.6. Унифицирана информационна система (УИС) 111

6.3.7. Кадастър и имотен регистър 111

6.3.8. Единна информационна система в областта на международното съдебно сътрудничество по наказателни и граждански дела 111

6.4. Е-правосъдие 112

VI. SWOT АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 114

VII. SWOT АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 116

VIII. SWOT АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 117

IX. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА 118

1. Цел на предварителната оценка 118

2. Коментари на предварителната оценка по отделните части на ОПАК 118

2.1. Цели на ОПАК 118

2.2. Социално-икономически и SWOT анализи 118

2.3. Приоритетни оси, подприоритети и индикативни дейности 119

2.3.1. Определение за държавна администрация и роля на съдебната система 119

2.3.2. Ролята на Института по публична администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ) и други обучителни институции 119

2.3.3. Предложения за промени в Стратегическaта част на ОПАК 120

2.3.4. Индикатори за изпълнение 120

2.3.5. Изпълнение и наблюдение 120

2.3.6. Оценка на въздействието 120

2.3.7. Социално-икономическо въздействие на ОПАК 121

2.4. Въздействие на цялата ОП върху регионалното и социалното сближаване 123

X. СТРАТЕГИЯ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 124

XI. ПРИОРИТЕТНА ОС I, ПОДПРИОРИТЕТИ И ИНДИКАТИВНИ ДЕЙНОСТИ 128

1. Подприоритет 1.1. 131

2. Подприоритет 1.2. 133

3. Подприоритет 1.3. 136

4. Подприоритет 1.4. 139

5. Подприоритет 1.5. 141

6. Подприоритет 1.6. 143

XII. ПРИОРИТЕТНА ОС II, ПОДПРИОРИТЕТИ И ИНДИКАТИВНИ ДЕЙНОСТИ 144

1. Подприоритет 2.1. 147

2. Подприоритет 2.2. 149

3. Подприоритет 2.3. 152

4. Подприоритет 2.4. 154

5. Подприоритет 2.5. 157

XIII. ПРИОРИТЕТНА ОС III, ПОДПРИОРИТЕТИ И ИНДИКАТИВНИ ДЕЙНОСТИ 158

1. Подприоритет 3.1. 161

2. Подприоритет 3.2. 166

3. Подприоритет 3.3. 168

4. Подприоритет 3.4. 170

XIV. ПРИОРИТЕТНА ОС IV, ПОДПРИОРИТЕТИ И ИНДИКАТИВНИ ДЕЙНОСТИ 171

1. Подприоритет 4.1. 172

2. Подприоритет 4.2. 174

3. Подприоритет 4.3. 176

XV. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 г. 177

XVI. ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 г. 178

XVII. СЪГЛАСУВАНОСТ НА ОПАК С ДРУГИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 180

XVIII. ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ФИНАНСИРАНЕ 183

XIX. ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ 184

1. Осигуряване на равенство между половете и превенция на дискриминацията 184

2. Иновации и прилагане на политики (mainstreaming) 185

3. Партньорство 185

4. Устойчиво развитие 186

XX. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ 188

XXI. ИЗПЪЛНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАК 190

1. Институционална рамка за управление на Оперативната програма 190

1.1. Управляващ орган 190

1.2. Сертифициращ орган (СО) 192

1.3. Одитиращ орган (ОО) 193

1.4. Орган за оценка на съответствието 193

1.5. Комитет за наблюдение 194

2. Изпълнение на програмата 196

2.1. Роля на бенефициента 196

2.2. Подбор на проекти за финансиране 196

2.3. Финансово управление на ОПАК 197

2.3.1. Орган, отговорен за получаване на средствата от ЕК 197

2.3.2. Орган, извършващ плащанията към бенефициентите 197

2.3.3. Роля на Управляващия орган 197

1. Процедури за одит и контрол 199

1.1. Вътрешен контрол 199

1.2. Верификация на дейностите 200

1.3. Одитна пътека 200

1.4. Предварителен контрол 201

1.5. Вътрешен одит 201

1.6. Управление на риска 201

1.7. Доклад за нередностите 201

2. Мониторинг и оценка 202

1.8. Система за мониторинг 202

1.8.1. Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 203

2.3.4. Използване на финансово-счетоводна система SAP 204

1.8.2. Информационна система на ЕК – SFC2007 204

1.9. Оценки на изпълнението 205

1.9.1. Предварителна оценка 205

1.9.2. Текущи оценки 206

1.9.3. Последваща оценка 207

1.9.4. Управление на процеса на текущи оценки 207

XXII. РЕЗЮМЕ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПАК 2007 – 2013 208

1. Цели и целеви групи 208

1.1. Цели 208

1.1.1. Основна цел 208

1.1.2. Специфични цели 208

1.2. Целеви групи 209

2. Съдържание и стратегия на Комуникационния план 209

2.1. Стратегия 209

2.2. Информационни и комуникационни средства 209

3. Индикативен бюджет 210

4. Органи, отговорни за изпълнението на мерките за информираност и публичност 210

4.1. Отговорности на Управляващия орган 210

4.2. Отговорност на служителя по информация и публичност 211

4.3. Отговорности на бенефициентите 212

5. Одобрение и съгласуване на Комуникационния план 213

6. Индикатори за наблюдение и оценка 213

XXIII. СЪКРАЩЕНИЯ 215  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   90

Свързани:

Програма \" Административен капацитет\" iconПрограма "Административен капацитет"
Административен капацитет – компетентни държавни служители, организационен капацитет, въвеждане на информационни и комуникационни...
Програма \" Административен капацитет\" iconПрограма " Административен капацитет"
Анализ на състоянието на държавната администрация и административния капацитет 10
Програма \" Административен капацитет\" icon„Създаване на капацитет за бъдещето провеждане на студентски стажове в държавната администрация
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, регистрационен...
Програма \" Административен капацитет\" iconПрограма "Административен капацитет"

Програма \" Административен капацитет\" iconОперативна програма „административен капацитет индикативна годишна работна програма за 2012 Г. №
Оптимизиране на структурите на областните и общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи...
Програма \" Административен капацитет\" iconДоклад по Дейност 1 по проект "За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет",
Съществуваща практика и капацитет в две стари и две нови страни членки на ес за оценка на въздействието на позиции по Общностното...
Програма \" Административен капацитет\" iconУчебен план 2008 Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Панел
Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет”, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез...
Програма \" Административен капацитет\" iconПрограма «Административен капацитет»
Проект „структорите на гражданското общество- партньор и генератор на добри идеи”
Програма \" Административен капацитет\" iconОперативна програма "Административен капацитет" център за икономически и социални анализи и стратегии проект „изграждане на капацитет и мотивация модел за гражданско участие"
Изготвяне на списък на нпо, развиващи дейност в област Кърджали (въз основа на предварителни списъци от организирани мероприятия...
Програма \" Административен капацитет\" iconДоклад за напредъка по оперативна програма "административен капацитет"
За всеки количествено-измерим индикатор, посочен в оперативната програма, и по-специално за ключовите индикатори, свързани с целите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом