Предварителен договор
ИмеПредварителен договор
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер45.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vinitsaseaview.com/dogovor.doc
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НЕДВИЖИМ ИМОТ И СТРОИТЕЛСТВО


Днес, ……………………..2006 год. в гр. Варна , между:


1. “Манаус-комерс” ООД, гр.Варна, вписано в регистъра на търговските дружества под № 15, т.37, стр.50 по ф.д. №6726/93г. по описа на ВОС, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул. “Горна студена”, бл.5, вх.Б, ет.2, ап.16, дан.№ 1031030095, БУЛСТАТ 103257517, представлявано от Управителя си Тошко Вълчев Грудев наричани по-долу за краткост ПРОДАВАЧ

и

2 ................................................................................................, наричан по-долу за краткост КУПУВАЧ

Страните се споразумяха за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.


1. /1/ ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху следния недвижим имот : АПАРТАМЕНТ № , находящ се в жилищна сграда, която ще бъде изградена в град Варна, община Варна, област Варна, кв.Виница, местност “Пелит тарла”, представляващо УПИ № VІІІ-994 /осем римско деветстотин деветдесет и четири/, кв.2 /две/ по плана на града, при граници:УПИ №№ ІХ-993, ХІV-618, VІІ-976 и улица на ............................етаж, с площ от .................... кв.м състоящ се от ................................................................. , при съседи: ................................................................, както и да извърши строителството на обекта, предмет на договора, съгласно одобрени строителни книжа със степен на завършеност и при условията на този договор, срещу сумата от .................................................., която сума КУПУВАЧЪТ ще заплати по начин и срокове, уговорени в настоящия договор.


ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2. При подписване на настоящия договор КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати ..........% от договорената сума - представляваща капаро. Останалата сума се задължава да заплати както следва:

.......... % от окончателната продажна цена, представляваща – първа авансова вноска – при

% от окончателната продажна цена – при издаване на образец акт 15

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


3. При условие, че КУПУВАЧЪТ е изпълнил задълженията си по чл. 2 и е заплатил 100% от договорената цена, ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли собствеността върху обекта, предмет на този договор до 10 дни от заплащане на сумата.

4. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да извърши за своя сметка проектирането и строителството на жилищната сграда, до издаване на разрешение за ползване на същата, включително и промяната на предназначението на обекта.

5. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да извърши строителство на сградата и да я въведе в експлоатация в срок до …………. месеца от издаване на разрешението за строеж.

6. При наличие на форсмажорни обстоятелства, в които се включват и действия или бездействия на държавни или общински органи, промяна на законодателството, касаещо отношения по този договор, както и времето с лоши метереологични условия, като ниски температури, неотговарящи на технологията на строителството - при повече от 10 дни на месец и други, независещи от ПРОДАВАЧА обстоятелства, които биха попречили на нормалната работа на площадката, също и времето за решаване на проектански проблеми, срокът на договора се продължава с времето, за което са съществували тези обстоятелства.

7. КУПУВАЧЪТ се задължава да заплаща точно и в срок вноските съгл. чл. 2 от този договор. В случай, че КУПУВАЧЪТ не заплати точно и в срок някоя от договорените вноски ПРОДАВАЧЪТ има право да развали договора и да задържи капарото.


СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА ОБЕКТА.

8. Степента на завършеност на продавания обект е както следва съгласно приложение 1 – неразделна част от настоящия договор.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ


9. Приемането на извършените строителни работи се извършва с подписване на необходимите протоколи. Всички гаранции на извършените СМР на обектите са валидни след приемане на обектите в гореспоменатите срокове.

10. Всички разходи по отстраняване на констатираните дефекти и некачествено строителство са за сметка на ПРОДАВАЧА, в рамките на гаранционните срокове, като последния е длъжен да ги отстрани в 30-дневен срок от уведомяването от страна на КУПУВАЧА.

11. При забава на плащанията КУПУВАЧЪТ дължи неустойка в размер на 1% на ден върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от тази сума.

12. ПРОДАВАЧЪТ дължи неустойка в размер на 1% на ден от договорената цена при забава повече от 2 месеца на изпълнение на задълженията си по чл. 5 от договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от договорената продажна цена.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


13. Действието на настоящият договор се прекратява при завършване на обекта и издаването на разрешението за ползване, и окончателното разплащане.

14. При забава, продължила повече от 30 дни, изправната страна има право да развали договора едностранно, с едномесечно предизвестие, като се прилагат правилата на чл. 93 от ЗЗД относно сумата, уговорена като капаро, а платените по договора суми се връщат в седмодневен срок.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

15. ПРОДАВАЧЪТ гарантира, че върху имота няма наложени вещни тежести, възбрани и др. В противен случай, същия дължи неустойка на КУПУВАЧА в размер на 10% от договорената цена.

16. Промени на одобрените проекти извън договорените в точка първа от настоящия договор, водещи до промяна на обема и цената на строежа, вида и количеството на строителните материали, технологията и конструкцията, могат да се извършват само по взаимно писмено съгласие. Разликата в стойността на строителната услуга за обекта, предмет на този договор и разходите за промяната, ще се договарят допълнително между страните.

17.Разходите по прехвърляне на правото на собственост са за сметка на КУПУВАЧА.

18 .Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни по него.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра- по един за всяка от страните по него.


ЗА ПРОДАВАЧ: ………………… КУПУВАЧ:………….………


Приложение № 1


СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ


на обект - АПАРТАМЕНТ № , находящ се в жилищна сграда, в която ще бъде изградена в град Варна, община Варна, област Варна, кв.Виница, местност “Пелит тарла”, представляващо УПИ № VІІІ-994 /осем римско деветстотин деветдесет и четири/, кв.2 /две/ по плана на града, при граници:УПИ №№ ІХ-993, ХІV-618, VІІ-976 и улица  1. СТЕНИ - шпакловка

  2. ПОД – замазка

  3. ДОГРАМА – прозорци - PVC , врати – MDF

  4. ВиК – на тапи

  5. САНИТАРНИ ВЪЗЛИ – замазка

  6. ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ – напълно завършена

  7. ОБЩИ ЧАСТИ – напълно завършениНастоящото Приложение №1 се състави и подписа във връзка с Договор от ............................. за обект – АПАРТАМЕНТ № , ......... етаж в град Варна, община Варна, област Варна, кв.Виница, местност “Пелит тарла”, представляващо УПИ № VІІІ-994 /осем римско деветстотин деветдесет и четири/, кв.2 /две/ по плана на града, при граници:УПИ №№ ІХ-993, ХІV-618, VІІ-976 и улица в два еднообразни екземпляра и е неразделна част от Договора.


ПРОДАВАЧ:........................... КУПУВАЧ:....................................

Свързани:

Предварителен договор iconПредварителен договор за покупко-продажба
...
Предварителен договор iconСофия по договор №
Предварителен договор/споразумение по международна програма work and study за англия
Предварителен договор iconПроизводството е образувано по иск за обявяване на предварителен договор за
Твърди се от ищцата, че е заплащала и дължимите данъци за имота, предмет на предварителния договор
Предварителен договор iconПредварителен договор

Предварителен договор icon23. Договор – понятие и видове. Особености на договора в облигационното, търговското и трудовото право. Сключване на договора и преддоговорни отношения. Предварителен договор. Договор в полза на трето лице, обещаване действие на трето лице. Договорът. І. Същност
Договор понятие и видове. Особености на договора в облигационното, търговското и трудовото право. Сключване на договора и преддоговорни...
Предварителен договор iconПредявен е иск от П. У. и Г. И. У. чрез пълномощника им против „. П. П. 2 О., за обявяване на сключения предварителен договор за покупко-продажба на недвижим
Предявен е иск от П. У. и Г. И. У. чрез пълномощника им против „. П. П. 2” О., за обявяване на сключения предварителен договор за...
Предварителен договор iconПредварителен договор
Днес година в град между
Предварителен договор iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Ззд. Т. е ищецът следва да обуслови своя правен интерес от предявения иск за разваляне на предварителен договор по съдебен ред, и...
Предварителен договор iconПредварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот
Днес, г. / две хиляди и единадесета година/, в град Пловдив, между
Предварителен договор iconПредварителен договор
Продавачът продава на купувача следния свой собствен недвижим имот, а именно: находящ се в състоящ се от съгласно
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом