раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Име  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер202.7 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/06200711.doc
 Строителство
 Номер 6 от 20.07.2011

 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:


 Официално наименование: Община Варна

 Пощенски код: 9000

 За контакти

 Електронна поща: ор@varna.bg

 Факс: 052 659165

 Адрес: бул."Съборни"№24,етаж 7

 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

 Град: Варна

 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

 Лице за контакти: Антон Жожев

 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

 Адрес на възложителя

 Телефон: 052 659209

 Адрес на профила на купувача

 Държава: РБългария

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги

 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:


 Наименование: "Разширение на канализационна мрежа на територията на Община Варна, по обособени позиции"

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата


(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG331

 Място на изпълнение: територията на Община Варна

 Тип доставки

 Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите

 Категория услуга

 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за


 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)


 Рамково споразумение

 Брой изпълнители

 Обосновка на рамково споразумение

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в години

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месеци

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:


 Описание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши: изграждане на канализационни клонове в кв. „Виница” и разширение на канализационна мрежа в с.Тополи, а именно: полагане на тръби за битова канализация, извозване на излишните скални и земни маси до посочените от възложителя депа за изхвърляне, възстановяване на асфалтовата настилка по посочените и по вече изградени клонове и др. строително - ремонтни дейности по обособени позиции съгласно количествени сметки предоставени от Възложителя, неразделна част от документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 45232410: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа

 Доп. предмети: 45112400: Изкопни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация


 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: ДА

 Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)


Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: - Обособена позиция №1: "Битова канализация на кв. Виница – изграждане на канализационни клонове в кв. „Виница” - 850 м., съответно: кл.41 по ул.”Обзор”- 195м., кл.24 по ул.”Мария Бацарова” – 125м., кл.3а по ул.”Цар Борис III” – 265, кл.3а по ул.”Морски звуци” – 135м., кл.73а по ул.”Овеч” – 130м., възстановяване на асфалтова настилка по посочените клонове и възстановяване на асфалтова настилка на изпълнени канализационни клонове” и Обособена позиция №2: "Разширение на канализационна мрежа с.Тополи – канализационни клонове: 33б, 53б, 25б, 21б, 39б, 13б, 20б, 40б, 34б, 31б, 24б, 23б, 35б, 38б, 52б, 59б, 54б, възстановяване на асфалтова настилка по посочените и по вече изградени клонове” .

 Прогнозна стойност: 2100187.75

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение


 Крайна дата

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци: 36

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:


 Описание: На основание чл.59,ал.2 от ЗОП, гаранцията за участие е определена като абсолютна сума както следва: Гаранцията за участие За Обособена позиция №1:4 419,00лв.;за Обособена позиция №2:6 081,00 лв.,представена като банкова гаранция или паричен депозит,внесен по банкова сметка.Ако Участникът представя Банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде по образец, приложен към документацията и участникът трябва да депозира към комплекта офертни документи, освен оригинала и копие от банковата гаранция, заверено лично от него. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно 150 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти. На основание чл.59, ал.3 от ЗОП гаранцията за изпълнение на договора се определя на 3% от стойността на договора за всяка обособена позиция,които следва да се внесат от спечелилия процедурата участник по сметка на възложителя или да представи банкова гаранция по образец преди подписването на договора по реда на чл. 60 от ЗОП,представена като банкова гаранция или паричен депозит,внесен по банкова сметка.Срокът на валидността на гаранцията за изпълнение трябва да не е по-кратък от гаранационния срок посочен в техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника избран за изпълнител.Гаранциите се внасят с платежно нареждане към бюджет по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC код:CECBBGSF към ЦКБ АД-Варна на Община Варна".

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:


 Условия: Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от бюджета на Община Варна;облигационен заем;решения /програми/,одобрени и финансирани от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, целеви средства, предоставени на Община Варна и други програми,в които Община Варна е участвала и има одобрение и потвърждение за финансиране за периода 2011 – 2014 год. Начин на плащане - по банков път,при наличие на проверен и подписан от инвеститорския контрол акт обр.19 за действително изпълнените видове работи и представена от изпълнителя оригинална фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):


 Изискване: На основание чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП, Възложителят изисква създаване на юридическо лице, ако участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)


Ако да, опишете ги:

 Други особени условия

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:


Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: - Списък документи -Административни сведения за участника - попълнен и подписан образец за всяка обособена позиция поотделно; -Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, представен в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие от документа за създаването му; -Платежен документ за закупена документация за настоящата открита процедура /копие, заверено от участника/ -Документ за внесена гаранция за участие - за всяка обособена позиция поотделно. При условие, че участникът представи банкова гаранция, същата следва да бъде по образец, приложен към документацията. Участникът трябва да депозира, освен оригинала и копие от банковата гаранция, заверено лично от него. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно 150 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти. - Декларация относно получаването на пълен комплект на документация за откритата процедура, съгласно описа й– попълнен образец за всяка обособена позиция поотделно; -Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП; - Декларации по чл.56, ал.1, т.7, т.10 и чл.58 от ЗОП - Декларация за извършен оглед - попълнен образец за всяка обособена позиция поотделно ; -Договор /проект/– непопълнен, подписан и подпечатан от участника за всяка обособена позиция поотделно - Декларация за приемане клаузите на проекто-договора– попълнен образец за всяка обособена позиция поотделно; - ”ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” с означения за съответната позиция /позиции. Ако участника подава оферти и за двете позиции, то в плик № 2 следва да се поставят отделни непрозрачни пликове с надпис ”ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” за съответните обособени позиции за които участника кандидатства - ПЛИК № 3: с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” с означения за съответната позиция/позиции. Ако участника подава оферти и за двете позиции, то в плик №3 следва да се поставят отделни непрозрачни пликове с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” за съответните обособени позиции поотделно за които участника кандидатства. Предлаганата цена и всички нейни приложения, трябва да бъде предоставена и на електронен носител (диск, формат на файла - *.doc). В случаи на несъответствия между електронен и хартиен носител, ще се приема това на хартиения носител. .

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: - Банкова референция и/или кредитна линия и/или еквивалентен документ, доказващ наличието на финансови средства, равняващи се на 30% от стойността на всяка позиция поотделно;

 Минимални изисквания: 1. Да разполагат с финансови средства, равняващи се на 30% от стойността на всяка позиция, за която кандидатства участникът, а именно: минимум 265 155,23 лв. за обособена позиция 1; минимум 364 901,10 лв. за обособена позиция 2; * При условие, че участника подава оферта и за двете обособени позиции, то същия следва да представи банкова референция или еквивалентeн документ доказващ, че участника разполага със собствени финансови средства или кредитна линия отговарящи на 30% от стойността на процедурата, а именно: минимум 630 056, 33 лв. *Мотиви: С оглед предмета на обществената поръчка, и начина на плащане /не е предвидено авансово плащане/ е необходимо участниците да докажат финансовите си възможности за обезпечаване изпълнението на поръчката.

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: - Списък на основните договори свързани с предмета на поръчката, изпълнени през последните 5 год. (2006г., 2007г., 2008г., 2009г. и 2010г.),, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение, /референции, с телефон за връзка с подписалите ги лица/; - Списък (подписан и подпечатан от участника) на техническите лица по длъжности, заети пряко с изпълнение на поръчката, придружени с документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на посочените лица; Като доказателство се прилагат копия на дипломи и/или сертификати и/или други еквивалентни документи). Професионалния стаж по специалността се доказва с копие от трудова книжка и/или референция и/или други еквивалентни документи, доказващи трудови и/или граждански и/или други правоотношения с участника. - Описание на техническото оборудване, механизация и транспорт, собствени или наети, придружено с документи (фактури и/или договори за покупка и/или договори за лизинг и/или договор за наем и/или извлечение от инвентарна книга и/или други еквивалентни документи), доказващи собствеността или ползването им – копия, заверени от участника. - Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството ISO 9001-2008(или еквивалентна) с предмет отговарящ на предмета на поръчката- копие, заверено от участника;

 Минимални изисквания: (1) Да имат изпълнени минимум три договора през последните 5 години (2006г., 2007г., 2008г., 2009г. и 2010г.) сходни с предмета на обществената поръчка, а именно - изграждане на улична канализация, доказани с препоръки за добро изпълнение. Мотиви: В предвид обществена значимост на поръчката и дейностите които ще се извършват - свързани с отводняването на прилежащи имоти и с безопастостта на движението е необходимо да се избере фирма с опит в тази област. (2) Участниците следва да разполагат с минимален брой специалисти заети пряко с изпълнение на поръчката, както следва: - минимум 1 /един/ Строителен инженер по част „ВиК” – да има завършено висше строително образование със специалност „ВиК” с минимум 5 години стаж по специалността; - минимум 1 /един/ Технически ръководител – да има завършено поне средно строително образование със специалност „ВиК” - минимум 2 /двама/ Технически ръководители – да имат завършено поне средно строително образование със специалност „Пътно строителство” (3) Участниците следва да разполагат с минимален брой техническото оборудване, механизация и транспорт, за всяка обособена позиция поотделно, както следва: - За обособена позиция 1: -  Багер - 1 бр. - Булдозер - 1 бр. - Валяк 10 т. вибрационен - 1 бр. - Хидравличен къртач /хидрочук/ -1бр. - Автогрейдер - 1 бр. - Фугорезачка - 1 бр. - Машина за рязане на асфалт - 1 бр. - Автокран - 1 бр. - За обособена позиция 2: - Багер - 1 бр. - Булдозер - 1 бр. - Валяк 10 т. вибрационен - 1 бр. - Хидравличен къртач /хидрочук/ - 1 бр. - Автогрейдер - 1 бр. -  Фугорезачка - 1 бр. - Машина за рязане на асфалт - 1 бр. - Автокран - 1 бр. Забележка: При условие, че участника подава оферта и за двете обособени позиции, то същия следва да разполага с минимален брой техническото оборудване, механизация и транспорт отговарящ на сбора на минимално изискуемата техника. *Мотиви: Минимален брой техническото оборудване, механизация и транспорт за всяка обособена позиция поотделно са определени съобразно минималното съответствие на дейностите, които ще бъдат възлагани при необходимост за всяка обособена позиция поотделно;

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)


 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия


Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите


 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

 Показател: 1. Гаранционен срок, над минималния на изпълнените СМР(тежест : 5)

 Показател: Твърдо договорена цена за цялостно изпълненние на поръчката (тежест : 85)

 Показател: - Часова ставка (тежест : 5)

 Показател: - Допълнителни разходи върху труда (тежест : 1)

 Показател: - Допълнителни разходи върху механизация (тежест : 1)

 Показател: - Доставно складови (тежест : 1)

 Показател: - Печалба (тежест : 2)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)


 Номер: Обявлението и документацията за участие в откритата процедура са одобрени с Решение №2601/19.07.2011г. на Кмета на Община Варна.

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка


Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА

 Вид на публикацията: Предварително обявление за ОП

 Номер на обявлението в ДВ: 33 от 15/02/2011

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)


Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА

 Час: 16:00

 Цена: 30.00

 Условия: Комплектът офертни документи може да се закупи всеки работен ден срещу заплащане на сумата в брой на адрес: гр.Варна, бул.”Съборни” №24,ет.7, отдел "Обществени поръчки"- Дирекция "ПНО" към Община Варна от 9,00ч. до 11,00ч. и от 14,00ч. до 16,00ч., или по банков път, като за издаването на фактура е необходимо да се изпрати писмо съдържащо данни за фирмата, наименованието на поръчката и адрес за кореспонденция. Комплекта офертни документи може да бъде изпратен по пощата за сметка на заинтересовано лице, след получаване на писмено поискване с посочени данни за издаване на фактура, телефон и адрес за кореспонденция и приложен платежен документ за преведена сума на документацията за участие. Стойността на документацията за участие се превежда по IBAN: BG49CECB97908462150000 и BIC:CECBBGSF, код 447000 на Община Варна в “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА”АД – гр.Варна.

 Дата: 15/08/2011

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие


 Час: 12:00

 Дата: 25/08/2011

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)


 Брой дни: 150

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите


 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

 Място: Варна, бул.Съборни" №24, ет.7 - отдел "Обществени поръчки" към Община Варна

 Час: 10:00

 Лица: Желателно е да присъства управителя на фирмата участник или упълномощено от него лице (представило нотариално заверено пълномощно).Могат да присъстват и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно. • За представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие. За юридически лица с нестопанска цел – представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност. За упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

 Дата: 26/08/2011

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)


Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС


Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ

 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)


 Допълнителна информация: 1. Основания за отстраняване на участник от процедурата: съгл. чл.69, ал.1 от ЗОП, включително наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. 2. За всяко заседание на Комисията по настоящата обществена поръчка за което ЗОП позволява на участниците да присъстват, последните ще могат да получат информация в сайта на Община Варна www.varna.bg , рубрика "Обществени поръчки".

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: съгл.чл.120 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 19/07/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: "Битова канализация на кв. Виница – изграждане на канализационни клонове в кв. „Виница” - 850 м., съответно: кл.41 по ул.”Обзор”- 195м., кл.24 по ул.”Мария Бацарова” – 125м., кл.3а по ул.”Цар Борис III” – 265м., кл.3а по ул.”Морски звуци” – 135м., кл.73а по ул.”Овеч” – 130м., възстановяване на асфалтова настилка по посочените клонове и възстановяване на асфалтова настилка на изпълнени канализационни клонове”.

 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши изграждане на канализационни клонове в кв. „Виница”: рязане на афалт, изкоп с багер земни почви на транспорт, натоварване земни почви на транспорт – ръчно, превоз на излишни земни почви и отпадъци на постоянно депо, доставка и засипване с пясък, уплътняване земни почви с пневматична трамбовка пласт 20см, доставка и полагане рvс тръби Ф200, доставка и монтаж РVС дъга Ф200 доставка и монтаж рvс разклонител Ф315/200, доставка и монтаж РVС тапа Ф200, направа на долен основен пласт трошенокаменна настилка d = 35см., направа на горен основен пласт трошенокаменна настилка d = 15см., укрепване на кабели, укрепване на водопровод и други СМР съгласно количествени сметки предоставени от Възложителя, неразделна част от настоящата документация.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 45232410: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа

 Доп. предмети: 45112400: Изкопни работи

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност: 883850.75

 Описание: съгласно инвестиционни проекти и количествени сметки предоставени от Възложителя

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Срок в дни

 Дата за завършване

 Дата за начало

 Срок в месеци: 36

5) Допълнителна информация


 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция


 Наименование: "Разширение на канализационна мрежа с.Тополи – канализационни клонове: 33б, 53б, 25б, 21б, 39б, 13б, 20б, 40б, 34б, 31б, 24б, 23б, 35б, 38б, 52б, 59б, 54б и възстановяване на асфалтова настилка по посочените и по вече изградени клонове”.

 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание


 Описание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши разширение на канализационна мрежа в с.Тополи: рязане на афалт, разкъртване на асфалтова настилка, изкоп с багер земни почви на транспорт, натоварване земни почви на транспорт – ръчно, превоз земни почви на постоянно депо, транспорт на земни почви на временно депо, доставка и засипване с пясък, транспорт на з. почви от временно депо, разриване с булдозер или засипване изкопи з.п. с пробег до 40м при норм.условия, засипване ръчно изкопи земни почви с огр.ширини, уплътняване земни почви с пневматична трамбовка пласт 20см, направа на долен основен пласт трошенокаменна настилка, направа на среден основен пласт трошенокаменна настилка, асфалтобетон плътен 4см, доставка и полагане рvс тръби ф315, направа на сградно отклонение и други СМР съгласно количествени сметки предоставени от Възложителя, неразделна част от настоящата документация.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 45232410: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа

 Доп. предмети: 45112400: Изкопни работи

3) Количество или обем


Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност: 1216337

 Описание: съгласно инвестиционни проекти и количествени сметки предоставени от Възложителя

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)


 Срок в дни

 Дата за завършване

 Дата за начало

 Срок в месеци: 36

5) Допълнителна информация


 Информация

Свързани:

  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Главна дирекция "Охрана" към Министерство на правосъдието
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Организирано събиране и извозване на тбо на територията на 10 населени места в Община Смядово
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Проектиране за възстановяване на четири пешеходни моста на р. Чернелка и подпорна стена в с. Ласкар
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Проектиране и изграждане на постоянна музейна експозиция на филиал "Военноморски музей" Варна
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: “Ремонт в заводски условия на сферичен шибър ф 1800 от хг-2 във вец „Сестримо”
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2009/2010 г
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Извършване на строително-монтажни работи благоустрояване на с. Горна Брезница, община Кресна"
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Търговище
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом