Разплащателна агенция
ИмеРазплащателна агенция
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер142.82 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dfz.bg/assets/1902/zaiavlenie_za_plashtane_po_shema_izkoreniavane.docДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”

РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

1618 София, бул. „Цар Борис III” 136; Тел.: +359 2 81 87 203;

Факс:+ 359 2 81 87 267; e-mail: dfz@dfz.bg; www.dfz.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

по схема „Изкореняване на винени лозя”


ИН:


УРН:

ДАТА:
УИН:


Полето се попълва се от експерт в РА.

Печат на сектор „Вино” РА


Раздел І – Обща информация за ползвателЯ

Част А1 - Юридическо лице

Наименование на ЮЛ:
БУЛСТАТ:
ЕИК в Търговския регистър
Адрес на управление:

Град/село:
ПК:
Община:
Ул. №:
Адрес за контакт:

Град/село:
ПК:
Община:
Ул. №:
Телефон:
Мобилен телефон:
Факс:
E-mail:
Управител:

Име:
Презиме:
Фамилия:
ЛК №
Издадена от:
Дата:
ЕГН:
ЕНЧ
Част А2 - Физическо лице

Име:
Презиме:
Фамилия:
ЛК/Паспорт №
Издадена от:
Дата:
ЕГН/ЕНЧ
БУЛСТАТ:
Адрес за контакт:

Град/село:
ПК:
Община:
Ул. №:
Телефон:
Мобилен телефон:
Факс:
E-mail:
Част А3 - При подаване от упълномощено лице

Име:
Презиме:
Фамилия:
ЛК/Паспорт №:
Издадена от:
Дата:
ЕГН/ ЕНЧ
Пълномощно №:/Дата
Заверено от нотариус (име и Рег. № на НК ):
Адрес за контакт с упълномощеното лице:

Град/село:
ПК:
Община:
Ул. №:
Телефон:
Мобилен телефон:
Факс:
E-mail:
РАЗДЕЛ ІІ – Приложени документи
Част А - Общи документи

 1. Копие от документ за самоличност на физическото лице или на представляващия юридическото лице. 1. Изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице. 1. Актуално удостоверение по Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (чл.87, ал.6 ДОПК) за липса на публични задължения.


Част Б - Специфични документи по Схема «Изкореняване на винени лозя»

 1. Копие от актуална Карта на Блок на земеделското стопанство (БЗС), издадена от Общинска служба по земеделие в годината на кандидатстване. 1. Таблица на БЗС с посочен номер на масив, номер на парцел и площ, по образец утвърден от Изпълнителния директор на ДФЗ – РА. 1. Копие от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на имота, придружено с актуална скица на имота, издадена не по – рано от 6 месеца преди датата на кандидатстване. 1. Копие от актуална скица на имота, на който е извършено изкореняването, от която да е видно, че е променен начина на трайно ползване на същия или копие от заявление от страна на ползвателя до Общинска служба земеделие за промяна в начина на трайно ползване на имота / имотите. 1. Удостоверение за извършено изкореняване по схема „Изкореняване на винени лозя”, издадено от ИАЛВ.


6. Банкова сметка на кандидата:
IBAN:BIC:Банка:Изкоренена е цялата одобрена лозова площ - посочва се площ в ха


Изкоренена е цялата одобрена лозова площ в рамките на одобрения срок - дата


Задължавам се в случай на отказ за получаване на финансова помощ да информирам писмено ДФЗ – РА


Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 248 а и чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни.

Име, презиме и фамилия:


Дата: Подпис и печат:


Попълва се от кандидата.


Експерт приел заявлението за плащане по схема „Изкореняване на винени лозя”

Име, подпис.Приложение № 1

Таблица на използваните блокове на земеделски стопанства (БЗС)Наименование на физическото/юридическото лице


БулстатЕИК в ТР
УРНИНДанни за идентификация на блока на земеделското стопанство

№ по ред

БЗС №

Обща площ на БЗС в ха

Начин на трайно ползване

Номер на масив

Номер на прилежащ парцел с винени лозя

площ на прилежащия парцел в ха подлежащи на изкореняване

Общо площ в ха на парцелите попадащи в съответното БЗС подлежащи на изкореняване


  1

  2

  3

 4

 5

  6

7

  8

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 Общо площ :
 

 

 

 
 Подпис и печат


Страница


Инструкция

за

попълване на Заявлението за плащане по схема „Изкореняване на винени лозя” 1. УРН – въвежда се Уникалният регистрационен номер на кандидата от ИСАК. В случай че кандидатът не е регистриран в ИСАК, се извършва регистрация и се генерира УРН.

 2. ИН – Идентификационен номер, дата, печат – попълва се от експерт, приемащ документите на кандидата.

 3. В Раздел І „Обща информация за ползвателя”:

  • Информация за Юридическото лице (ЮЛ) в Част А1, или в Част А2 за Физическо лице (ФЛ). При подаване на Заявлението за плащане от упълномощено лице е задължително да попълни и информацията в Част А3;

 4. В Раздел ІІ „Приложени документи” : в част „А” се отразяват „Общи документи”, в част „В” се отразяват „Специфични документи” касаещи схема „Изкореняване на винени лозя”– кандидатът отбелязва с ДА или НЕ наличието/липсата на документите, които се изискват.

5. Кандидата декларира, че е Изкоренена цялата одобрена лозова площ в рамките на одобрения срок, като посочва площта и датата

6. Кандидата декларира : Задължавам се в случай на отказ за получаване на финансова помощ да информирам писмено ДФЗ – РА

7. Кандидата декларира : Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 248 а и чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни.


В Приложение 1 „Таблица на използваните блокове на земеделски стопанства” – в колони от 2 до 6 се записват данните за идентификацията на БЗС от Картата на блока на земеделското стопанство.

В колона 7 се записва площта, подлежаща на трайно изкореняване за всеки парцел подлежащ на изкореняване. В колона 8 се отразява Общо площ в ха на парцелите попадащи в съответното БЗС подлежащи на изкореняване. Тази площ може бъде различна от площта в колона 3, отнасяща се за съответното БЗС. В последния ред на колони 3, 7 и 8, касаещи площи, следва да са отрази общо площ.


ВАЖНО!

При подаване на Заявлението за плащане по схема „Изкореняване на винени лозя”, кандидатът осигурява оригиналите на всички документи, за които се изискват копия и ги представя за проверка. Копията трябва да бъдат заверени от ползвателя, като всяка страница съдържа текст “Вярно с оригинала”, подпис на ползвателя или упълномощеното лице. Печат е необходим, в случай че ползвателят е юридическо лице или едноличен търговец.

Инструкцията е неразделна част от Заявлението за плащане по схема „Изкореняване на винени лозя”
Подпис / печат на кандидата:

Свързани:

Разплащателна агенция iconДо Разплащателна Агенция

Разплащателна агенция iconРазплащателна агенция

Разплащателна агенция iconПрактически указания за прехвърляне на разплащателна сметка на клиенти физически лица
Ваша разплащателна сметка в друга банка към Ваша съществуваща разплащателна сметка в нашата банка или ако нямате сметка при нас,...
Разплащателна агенция iconДо дф "земеделие"- разплащателна агенция гр. София бул. "Цар Борис ііі" №136 банковагаранция
Еик по булстат: идентификационен номер по ддс представлявано от
Разплащателна агенция iconРазплащателна агенция
Уведомителни писма, изпратени до долуизброените земеделски производители до дата 18. 11. 2009 г., не са получени, тъй като предоставеният...
Разплащателна агенция iconРешение №211
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „ Реконструкция / рехабилитация на водопроводна мрежа в...
Разплащателна агенция iconНаправление „Земеделие
Разплащателна Агенция –Гр. Бургас ул.”Фердинандова „ №5 (Водна Палата) ет. 3 тел. 056 / 874 430; 056 / 874 438
Разплащателна агенция iconМинистерство на земеделието и храните разплащателна агенция
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони
Разплащателна агенция iconНародно събрание
Безналичен превод е паричен превод, извършен чрез задължаване на банкова разплащателна сметка на наредителя и/или заверяване на банкова...
Разплащателна агенция iconХоризонтални въпроси
Република България се ангажира да изпълни всички изисквания на ес по отношение на административната структура необходима за прилагането...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом