Общи условия по договор за потребителски кредит
ИмеОбщи условия по договор за потребителски кредит
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер117.13 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.terracredit.com/docs/General_Conditions.doc
ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ


Настоящите общи условия регламентират общите правила, при които „Терра Кредит” ЕООД извършва дейност по предоставяне на потребителски кредити. Настоящите общи условия се прилагат спрямо всички договори потребителски кредит, по които „Терра Кредит” ЕООД е страна. Настоящите общи условия са приети с решение на общото събрание на съдружниците на „Терра Кредит” ЕООД от 2009 година, съгласно изискванията на чл. 15 ал.2 от Наредба № 26 за Финансовите институции, приета от БНБ.


1. Договора за потребителски кредит. Определение. Сключване.


1.1 Определение


„Терра Кредит” ЕООД предоставя потребителски кредити (заеми), съгласно изискванията на Закона за потребителския кредит, Закона за кредитните институции, Закона за защита на потребителите, Наредба № 26 за Финансовите институции, приета от БНБ, както и съгласно изискванията на Българското гражданско и търговско законодателство.


1.2. Сключване на договора за потребителски кредит


Предоставянето на потребителски кредити се осъществява само въз основа на писмен договор, по силата на който „Терра Кредит” ЕООД предоставя или се задължава да предостави на потребителя кредит в размер до 100 000 лв. под формата на заем, като с подписването на договора, Кредитополучателят се задължава да ползва предоставения потребителски кредит за финансирането на свои лични нужди, съгласно договорените срокове и уговорените с договора и определените с настоящият документ общи условия, и да върне кредита на „Терра Кредит” ЕООД ведно с дължимите лихви. Договорът за потребителски кредит задължително се подписва от представител на „Терра Кредит” ЕООД и лично от кредитополучателя.


Сключването на договора за потребителски кредит става по молба на клиента (кредитополучателя) за получаване на потребителски кредит отправена до представител на „Терра Кредит” ЕООД, с която клиента заявява желанието си за получаване на потребителски кредит. Заедно с молбата за получаване на потребителски кредит, клиентът предоставя на „Терра Кредит” ЕООД копие от личната си карта, желания от него размер на кредита и срок за погасяването му, информация относно възможността му да осигури поръчители по кредита, както и друга информация, която служителите на „Терра Кредит” ЕООД могат да поискат допълнително, при спазването на изискванията на съответните нормативни актове. „Терра Кредит” ЕООД разглежда предоставената от клиента информация и въз основа на същата уведомява в разумен срок за съгласието си за предоставянето на потребителски кредит и неговият размер или отказа да бъде предоставен такъв кредит. За разглеждането на молбата за получаване на потребителски кредит, клиентът заплаща еднократна такса в размер на 5 (пет) лева. При отказ да бъде предоставен потребителски кредит, таксата за разглеждане не подлежи на връщане.


2. Общи условия, приложими при договорите за потребителски кредити


2.1 Задължително съдържание на договора.


Договорите за потребителски кредит се сключват в писмена форма и задължително съдържат:


(а) дата и място на сключването на договора;

(б) информация за страните;

(в) общ размер на кредита (главница)

(г) лихвен процент

(д) лихвен процент при просрочени плащания за всеки ден просрочие

(е) брой погасителни вноски

(ж) размер на погасителната вноска, включващ съответната част на главницата на отпуснатия заем, лихвата върху нея към момента на предоставяне на кредита и съответната част от годишния процент на разходите по кредита;

(з) обща стойност на плащанията

(и) застраховка злополука към кредита при договорени от „Терра Кредит” ЕООД условия, в случай, че такава се предвижда

(й) годишен процент на разходите, представляващ общата стойност на кредита за кредитополучателя, изразена като годишен процент от сумата на предоставения кредит, изчислен съгласно изискванията на чл. 22 от Закона за потребителския кредит.

(к) погасителен план, определящ падежните дати на погасителните вноски;

(л) разходите по чл.7 т.9 от Закона за потребителския кредит (разходи по застраховка финансов риск), ако такива се предвиждат;

(м) разходите по чл.7 т.10 от Закона за потребителския кредит (разходи по застраховка злополука), ако такива се предвиждат;

(н) такса за разглеждане 5(пет) лв

(о) размер на такса за управление 5(пет)лв

(п) гаранция за изпълнение 3.5%

(р) право на отказ

(с) предсрочно погасяване


2.2 Права и задължения на страните


2.2.1 Общи задължения на Кредитополучателя:


(а) Кредитополучателят е длъжен да издължи този заема по реда и при условията на договора, заедно с лихвите и разноските по него на вноски, броят, размерите и падежите, съгласно погасителния план;


(б) Кредитополучателят носи отговорност за истинността и верността на предоставените на „Терра Кредит” ЕООД данни и документи. Кредитополучателят се задължава да съобщава своевременно на „Терра Кредит” ЕООД за всяка промяна, настъпила в дадената от него, при сключване на договора, информация и в частност, но не само за всякакви промени в месечния доход, личния адрес и този на работодателя му, мястото му на работа (работодателя), телефонните номера, обслужващите банки и банковите му сметки;


(в) В случай, че в срока на договора Кредитополучателят влезе в каквито и да е кредитни правоотношения с Банка или друга кредитна институция, той се задължава в 3 дневен срок от настъпването на съответното събитие да уведоми „Терра Кредит” ЕООД и при поискване от негова страна да му представи съответните договори и други, относими към кредитното правоотношение документи, както и допълнителни обезпечения, в случай, че „Терра Кредит” ЕООД поиска това.


2.2.1 Общи задължения на „Терра Кредит” ЕООД:


(а) „Терра Кредит” ЕООД е длъжно да предостави преддоговорна информация за избрания от Кредитополучателя продукт

(б) „Терра Кредит” ЕООД е длъжно да предостави за ползване разрешения заем в договорения размер, срокове и условия.


2.2. Прехвърляне на вземането по договора за потребителски кредит


„Терра Кредит” ЕООД има право да прехвърли вземането си по договора на трето лице, което намери за добре без да се изисква съгласието на Кредитополучателя за това. В този случай „Терра Кредит” ЕООД се задължава да уведоми Кредитополучателя за настъпилата промяна в титуляря на вземането.


2.3. Обезпечаване на заема


Като обезпечение на заема и при съгласие от страна на Кредитополучателят, последният може да издаде в полза на „Терра Кредит” ЕООД запис на заповед за общия размер на плащанията по кредита. След всяко плащане записът на заповед следва незабавно да бъде привеждан в съответствие с остатъка от задължението.


Като гаранция за изпълнението на задълженията си по настоящият договор и при съгласие от страна на Кредитополучателят, последният може да предостави на „Терра Кредит” ЕООД при подписването на настоящия договор сума в размер посочена в договора („гаранция за изпълнение”). Гаранцията за изпълнение се връща на Кредитополучателя при изплащането на последната вноска съгласно Погасителния план, доколкото Кредитополучателя е изпълнил всяко едно от задълженията си по настоящия договор в срок и без забава на която и да било от седмичните или месечните погасителни вноски съгласно погасителния план, като „Терра Кредит” ЕООД може да прихваща дължимите от Кредитополучателя суми от гаранцията за изпълнение. Невъзможно е връщането на такса гаранция за изпълнение и възползването от отстъпка в размер на 50% от последна вноска в един и същи договор.

2.4. Предсрочна изискуемост на заема


При просрочване на две или повече вноски, и считано от падежната дата на втората непогасена погасителна вноска, вземането на „Терра Кредит” ЕООД става предсрочно изискуемо в целия му размер, ведно с дължимото обезщетение за забава и всички разноски за събиране на вземането. „Терра Кредит” ЕООД има право да прекрати едностранно договор без да е длъжно да дава допълнителен срок за изпълнение на Кредитополучателя и да обяви всичките си вземания по предоставения заем, в т.ч. изтекли и непогасени вноски, остатъчна главница, остатъчни лихви, лихви за забава, такси и комисионни, разноски по събиране на вземането за предсрочно изискуеми в пълен размер, при настъпване на някоя от следните хипотези:


(а) Кредитополучателят е нарушил всички или някое от условията по договора;.


(б) Някои данни, потвърждения, декларации, удостоверения и/или други документи, предоставени от Кредитополучателя във връзка със сключването и изпълнението на договора се окажат неистински и/или невалидни към всеки един момент от действието на договора.


(в) Започване на действия по принудително изпълнение по отношение на Кредитополучателя.


В срок от 7 (седем) дни от настъпване на предсрочната изискуемост, Кредитополучателят трябва да изплати на „Терра Кредит” ЕООД всички дължими суми, в т.ч. главницата, лихвите, и всички допълнителни разходи. В случай на неплащане в горепосочения срок Кредитополучателят следва да заплати обезщетение в размер на годишната законна лихва, разделена на 365 дни за всеки ден забава, изчислена върху цялата дължима главница.


При неизпълнение на задълженията на Кредитополучателя в указания срок при настъпване на предсрочна изискуемост, „Терра Кредит” ЕООД може да пристъпи към принудително събиране на всички свои вземания в пълен размер, ведно с лихвите, таксите, комисионните, разноските и неустойките.

2.5 Издължаване на заема

Заемът се издължава на седмични или месечни погасителни вноски и в съответствие с уговореното в погасителния план. Погасителните вноски по предходното изречение съставляват изплащане на главницата по заема, ведно с надбавка, покриваща разноските на „Терра Кредит” ЕООД по подготовка и обслужване на заема и определената лихва, съставляваща печалбата на „Терра Кредит” ЕООД.

Погасителните вноски стават изискуеми не по-късно от определените дати, посочени в погасителния план.

При забава на една или повече седмични погасителни вноски Кредитополучателят дължи обезщетение за забава в размер на действащата законна наказателна лихва за периода на забавата върху всяка забавена погасителна вноска, ведно с направените за събиране на вземането разноски за телекомуникационни услуги, напомнителни писма и/или други действия, извършени по преценка на „Терра Кредит” ЕООД до окончателното изплащане на задължението. При невнасяне на дължимата вноска в деня на падежа според погасителния план, то ще се начисли такса за пропуснат падеж в размер на 2 лв за седмичните продукти и 10 лв за месечните продукти.

Погасителните вноски покриват компонентите на задължението в последователност наказателна лихва, наказателна такса, лихва, главница.

Договорът за кредит се сключва при валутен курс 1.95583 лева за 1 евро. При промяна на валутния курс, остатъкът на задължението се преизчислява в евро по този курс и се погасява в лева по курса на БНБ в деня на плащането. При инфлация, по-голяма от 2,00% на седмична база или 24,00% на годишна база, „Терра Кредит” ЕООД има право да преизчисли размера на остатъчното задължение с индекса на инфлацията за приложимия период.

2.6. Предсрочно погасяване

Кредитополучателят може да изпълни задължението си по договора за потребителски кредит предсрочно като отправи предизвестие в писмена форма до „Терра Кредит” ЕООД в седем дневен срок преди плащането. В този случай Кредитополучателят дължи на „Терра Кредит” ЕООД остатъка от главницата, амортизиран с платените до момента погасителни вноски.

Предсрочно частично погасяване на заема се допуска.

2.7 Прекратяване на договора

Договорът за потребителски кредит се прекратява с изпълнението на всички задължения на Кредитополучателя или предсрочно плащане, съгласно условията на същия и настоящите общи условия.

2.8. Общи условия относно плащанията по заема

Всички изчисления на лихва и главница се правят въз основа на година от 365 дни. Разходите, извън размера на погасителната вноска и свързани с кредита, както и разходите свързани с изпълнението на задължения по договора са изцяло за сметка на Кредитополучателя и тяхната стойност се определя по действащата тарифа на съответния доставчик на конкретната услуга.

2.9 Други условия

2.9.1 Кореспонденция.

Всички предизвестия, уведомления, искания, предявявания или друга кореспонденция, отнасящи се до договора следва да бъдат в писмена форма и ще се смятат за получени, ако са доставени лично, изпратени по факс с потвърждение на получаването, изпратени чрез препоръчана поща или чрез телеграма на адресите на Страните посочени в договора.

„Терра Кредит” ЕООД се задължава да ползва предоставената при или по повод на договора за потребителски кредит информация само за нуждите на своята дейност, като предоставя достъп до същата информация на свои служители и/или изпълнители при условията на конфиденциалност и само доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му или за проверка на пълнотата и верността на същата информация, както и на трети лица, оказващи съдействие за изпълнението на настоящия договор. Кредитополучателят с подаването на молбата за кредит, съответно с подписването на договора за кредит, упълномощава „Терра Кредит” ЕООД да проверява пълнотата и верността на предоставената информация, по всяко време до погасяването на кредита, чрез свои служители, и/или независими изпълнители и/или източници. Прехвърлянето на правата на „Терра Кредит” ЕООД по договора (ведно с предаването на настоящия документ на приобретателя на правата), предявяването му от „Терра Кредит” ЕООД пред съд за осъществяване на своите права или предоставянето му на контролен орган в изпълнение на задължение по закон не съставлява неизпълнение на задължението на „Терра Кредит” ЕООД по предходното изречение.

Предоставената от Кредитополучателя информация съдържа лични данни и данни за имущественото състояние на Кредитополучателя, необходима предпоставка, за да бъде разгледано искането за кредит. С полагането на саморъчния си подпис върху настоящия документ, Кредитополучателят потвърждава, че е предоставил информацията лично и доброволно и с цел да мотивира „Терра Кредит” ЕООД да му предостави кредит при изложените в този документ условия и параметри. Кредитополучателят заявява съгласието си да бъде заснеман при кандидатстването, одобряването и/или усвояването на кредита от съображения за сигурност, като записите бъдат съхранявани на всякакви носители в бази данни на „Терра Кредит” ЕООД. Кредитополучателят удостоверява чрез подписа си, че предоставената от него информация е вярна и е уведомен, че предоставянето на невярна информация с цел получаване на кредит е престъпление и се наказва с лишаване от свобода.

С полагането на подписа си под този документ, Кредитополучателят потвърждава, че съдържащата се в него информация е била внимателно прочетена, че тя е отразена в документа в съответствие с изложеното, без да е била изменяна по какъвто и да било начин, и че е пълна и вярна във всяко едно отношение, потвърждава нейната истинност и е уведомен, че за посочени неверни данни носи наказателна отговорност по НК. Кредитополучателят декларира, че данните (включително телефон, месторабота, доходи, имущество, разходи, пояснения и обяснения), дадени при кандидатстването за кредит пред и изискани от „Терра Кредит” ЕООД, и преди съставянето на настоящия документ, и съхранени независимо от начина и носителя в бази данни на „Терра Кредит” ЕООД, съдържащи се и отпечатани в този документ са верни. Кредитополучателят потвърждава, че се е запознал, разбира и приема условията и параметрите на настоящия Договор за Потребителски кредит и че е запознат с обстоятелството, че подписването на този Договор води до встъпване в договорна обвързаност при условията на Договора. С полагането на подписа си Кредитополучателят дава съгласието си „Терра Кредит” ЕООД да съхранява цялата придобита във връзка с получаването на кредита информация на всякакви носители, както и да го уведомява по телефон, факс, електронна поща, обикновена поща или чрез куриерска услуга, лично / чрез Представител / или чрез други информационни средства за статуса на кредита, характера и размера на погасителните вноски по отпуснати кредити, нови финансови продукти и / или услуги, бизнес партньори и стоки / услуги, предлагани от бизнес партньори, и / или други обстоятелства, свързани с кредитната дейност.


Всякакви спорове, възникващи от или във връзка със задълженията на страните по договора за потребителски кредит, за чието разрешаване страните не постигнат съгласие, включително спорове, възникващи от или във връзка с неговото тълкуване, валидност, изпълнение или прекратяване, се разрешават от компетентния български съд в гр. София. Правата на страните по договора за потребителски кредит са кумулативни и не изключват други права, предоставени им от закона, и могат да бъдат упражнявани винаги и толкова често, колкото страните счетат за необходимо. Всяко освобождаване на Страните от някакво условие по договора за потребителски кредит и всяко съгласие или одобрение ще се считат в сила, само ако са дадени в писмен вид и то само за целта и при условията (ако има такива), за които са дадени.

Договорът за потребителски кредит може да се променя само с писменото съгласие и на страните по него.


Кредитополучател ………………………………………………………….

Свързани:

Общи условия по договор за потребителски кредит iconОбщи разпоредби
Чл. Целта на закона е да осигури защита на потребителите чрез създаване на равноправни условия за получаване на потребителски кредит,...
Общи условия по договор за потребителски кредит iconЗакон за потребителския кредит
Чл.  Целта на закона е да осигури защита на потребителите чрез създаване на равноправни условия за получаване на потребителски кредит,...
Общи условия по договор за потребителски кредит iconОбщи разпоредби
Чл. Този закон урежда изискванията за предоставяне на потребителски кредит, изискванията към договора за потребителски кредит и към...
Общи условия по договор за потребителски кредит iconОбщи условия на договора за индивидуален потребителски кредит на
Чл /1/ Банката предоставя на Кредитополучателя кредит със следната цел – заплащане до осемдесет на сто от продажната цена на стока,...
Общи условия по договор за потребителски кредит iconОбщи условия към договор за туристическо пътуване
П. Конкретните условия на тп и сроковете за неговото извършване се указват в настоящия Договор за организирано туристическо пътуване,...
Общи условия по договор за потребителски кредит iconВ името на народа
Предявеният иск е по реда на чл. 422, ал. 1 Гпк : за установяване на вземането на заявител в р-р на 413. 78 лв. – главница по договор...
Общи условия по договор за потребителски кредит iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи условия по договор за потребителски кредит iconВ името на народа
Гпк : за установяване на вземането на заявител в р-р на 1 011. 05 лв. – главница по договор за потребителски кредит и 182. 83лв....
Общи условия по договор за потребителски кредит iconИскане за потребителски кредит

Общи условия по договор за потребителски кредит iconИ за да се произнесе взе в предвид следното
Б., ул."Г. Д." № за установяване съществуването на парично вземане на ищеца произтичащо от сключен между страните договор за потребителски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом