Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г
ИмеОтчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г
страница2/6
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер0.75 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://prb.bg/uploads/documents/346.doc
1   2   3   4   5   6
За трафик на хора по чл.159а-159в от НК са наблюдавани 78 досъдебни производства, срещу 99 обвиняеми лица. Новообразувани са 34. Задържани под стража са били 22 обвиняеми. Приключени са 37. Решени са били 40 досъдебни производства, като са внесени в съда 19 обвинителни акта срещу 36 обвиняеми лица. Осъдени са били 15 лица, от тях спрямо 3 лица присъдите са влезли в сила;

От образуваните през 2005 година общо 34 досъдебни производства за извършени престъпления “Трафик на хора”, приключени и внесени с обвинителни актове са 10 дела, представляващи 1/3 от всички, а именно:

1. Сл.дело № 130/2005г. по описа на Националната следствена служба /пр. № 341/2005 г. по описа на Районна прокуратура-Исперих/, срещу 4 лица за престъпления по чл.159б, ал.2 във вр. с чл.159а, ал.2, във вр. с чл.20 НК. Дата на внасяне на обвинителния акт – 28.10.2005 г.

2. Дознание № 145/2005 г. по описа на РПУ-Кърджали /пр. № 406/2005 г. на Районна прокуратура – Кърджали/ срещу 1 лице за престъпления по чл.159а, ал.2 във вр.с чл.159а, ал.1 НК. Дата на внасяне на обвинителния акт – 17.11.2005 г.

3. Сл.дело № 036/2003 г. по описа на Окръжна следствена служба - Бургас /пр. № 1696/2005 г. на Районна прокуратура-Несебър/ срещу 2 лица за престъпления по чл.159а, ал.2 във вр. с ал.1 НК. Дата на внасяне на обвинителния акт – 15.12.2005г.

4. Дознание № 942/2005 г. по описа на РПУ-Пазарджик/ срещу 3 лица за престъпления по чл.159а, ал.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 и чл.155, ал.5 във вр. с чл.20, ал.2 НК. Дата на внасяне на обвинителния акт -04.10.2005 г.

5. Дознание № 39/2005 г. на РПУ-Пазарджик /пр. № 1976/2005 г. на Районна прокуратура-Пазарджик/ срещу 3 лица за престъпления по чл.155, ал.3 във вр. С чл.20, ал.2 и по чл.149а, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 НК. Дата на внасяне на обвинителния акт – 05.10.2005 г.

6. Дознание № 14/2005 г. по описа на РЗ”БОП” – Пловдив /пр. № 1815/2005 г. по описа на Районна прокуратура – Пловдив/ срещу 2 лица за престъпления по чл.159, ал.3 от НК. Дата на внасяне на обвинителния акт – 02.09.2005 г.

7. Дознание № 10/2005 г. по описа на РЗ”БОП” – Пловдив /пр. № 1173/2005 г. на Районна прокуратура – Пловдив/ срещу 1 лице за престъпления по чл.159б, ал.2 във вр. С ал.1 НК. Дата на внасяне на обвинителния акт – 25.07.2005 г.

8. Сл.дело № 265/2005 г. по описа на Районна прокуратура – Русе /пр. № 2561/2004 г. на Районна прокуратура – Русе/ срещу 2 лица за престъпления по чл.159б, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК. Дата на внасяне на обвинителния акт – 28.07.2005 г.

9. Дознание № 866/2005 г. по описа на РПУ-Стара Загора /пр. № 1991/2005 г. на Районна прокуратура – Стара Загора/ срещу 2 лица за престъпления по чл.159а, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК. Дата на внасяне на обвинителния акт – 02.09.2005 г.

10. Дознание № 190/2005 г. по описа на РПУ-Хасково /пр. № 474/2005 г. на Районна прокуратура-Хасково/ срещу 1 лице за престъпление по чл.159а, ал.2, във връзка с ал.1 НК.

По образуваните съдебни производства по внесените по горецитираните дела, обвинителни актове, няма произнесени присъди.

През 2005 година е потвърдена от Върховния касационен съд присъдата по образуваното съдебно производство по внесения обвинителен акт по сл.д.№ 154/2003 г. на Националната следствена служба, с която на рап певеца известен като “Ванко 1” и други лица действали в съучастие с него, са наложени наказания лишаване от свобода за различни срокове.

Две са наблюдаваните приключени и решени производства за престъпления свързани с незаконна миграция. Внесени са 2 обвинителни акта срещу 11 лица, без още да има осъдени;

За развратни престъпления, извършени от лица, действуващи по решение или в изпълнение на организирани престъпни групи са наблюдавани 14 досъдебни производства срещу 42 обвиняеми лица. Новообразувани -7. Приключени 9. Решени са 9 производства, като са внесени 7 обвинителни акта срещу 14 обвиняеми лица. Още няма осъдени лица по тези обвинителни актове.

Престъпления против собствеността.

наблюдавани са и 13 досъдебни производства за грабежи, извършени по решение на организирани престъпни групи. Приключени и решени са 7 дела, като са внесени 6 обвинителни акта срещу 24 обвиняеми лица. И по тези дела още няма осъдени лица.

Престъпления против стопанството.

Наблюдавани са били 286 производства за престъпления против стопанството. От тях новообразувани са 139. Приключени са 193. Решени са 181 бр. Внесени са 70 акта срещу 101 обвиняеми лица – 58 обвинителни акта и 12 споразумения. Осъдени са 37 лица, от които 30 с влязла в сила присъда.

от престъпленията против стопанството интерес представляват тези против митническия режим. Такива са 35 досъдебни производства, новообразувани 17 бр. срещу 34 обвиняеми лица за престъпления, свързани с контрабанда на наркотични вещества, техни аналози, прекурсори и съоръжения. Приключени са 16 дела. Решени са 14 дела, като са внесени 6 обвинителни акта срещу 15 обвиняеми лица. Осъдено е 1 лице, като присъдата е влязла в сила;

Наблюдавани са 181 дела от тях новообразувани 90 бр. срещу 123 обвиняеми лица за престъпления против паричната и кредитна система. Приключени са 119, решени са 108 дела. Внесени са 30 обвинителни акта срещу 43 лица, като са осъдени 19 лица и на 12 лица присъдите са влезли в сила. Приключени са били 11 производства за изготвяне на неистински парични знаци, ценни книжа и кредитни и разплащателни карти, като са решени 9 броя. Внесени са 6 акта срещу 14 лица.

Внесени са три обвинителни акта за пране на пари.

За образуване, ръководене и участие в организирани престъпни групи са наблюдавани 31 досъдебни производства срещу 123 обвиняеми лица. Новообразувани са 10. Приключени са 17 дела. Решени са 11досъдебни производства, като са внесени 8 обвинителни акта срещу 52 лица. Задържани под стража към края на периода са били три обвиняеми лица. Няма още осъдителни присъди по тези дела.

За незаконен трафик на наркотични вещества и аналозите им през годината са наблюдавани 114 досъдебни производства. От тях новообразувани са 71. Приключени са 72 бр. Решени са 52 дела. Внесени са в съдилищата 51 обвинителни акта, срещу 77 лица, от които 31 са били задържани под стража. Осъдени са били 19 лица, от които на осем присъдите са влезли в сила.

Представяме и конкретни примери на някои образувани досъдебни производства и внесени в съда обвинения за престъпления свързани с прояви на организирана престъпност:


1. Сл.дело № 134/04 г., пр.пр. № 189/04 г. на Шуменската окръжна прокуратура - НОХД № 141/05 г. по описа на Шуменския окръжен съд.

Обвинението е срещу лицата Красен Петров Тенев, Юрий Андонов Боянов, Асен Невенов Алипиев и Галин Петров Георгиев за престъпление по чл.321, ал.1, 2 и 3; чл.243, ал.2, т.2 и чл.246 от НК. Престъпленията са свързани с изготвените в печатница “Хермес и Хермес” ООД Шумен материали и бандероли за разпространение в различни държави: руски бандероли, украински бандероли, дегестантски, молдовски и азербайджански бандероли, плаки за изготвянето им машини и други. Делото е в съдебна фаза.


2. Сл.дело № 257/2003 г. по описа на НСлС, пр.пр. № 1766/2002 г. по описа на ОП-Стара Загора – НОХД № 521/2004 г. по описа на ОС-Стара Загора.

Обвинението е срещу лицата Николай Славчев Славов, Георги Иванов Георгиев, Николай Иванов Колев, Здравко Динев Желев, Живко Стоянов Танев и Мирослав Иванов Петров, за престъпление по чл.321, ал.3 т.1 вр. ал.1, вр. чл.26 от НК и по чл.354в, ал.2 вр. чл.20 ал.2 и чл.354 а от НК. Внесеното обвинение е за престъпления на посочените лица действали в организирана престъпна група в периода м.06-12 2002 г. Освен това са извършвали производство и разпространение на наркотични вещества, включително и високорискови. На 07.11.2005 г. е постановена присъда № 94 по нохд № 521/04 г. с която се признават подсъдимите Николай Славов, Георги Георгиев, Николай Колев и Здравко Желев за виновни за обвиненията по чл.354в и ги оправдават за обвиненията по чл.321 ал.3 от НК. Определени са следните наказания: за Николай Славов – 3 години лишаване от свобода; за Георги Георгиев – 2 години и 9 месеца лишаване от свобода; за Николай Колев – 2 години и шест месеца лишаване от свобода; за Здравко Желев – 2 години и 6 месеца лишаване от свобода. Обвиняемия Живко Танев е осъден на 2 г. лишаване от свобода при условията на чл.66 ал.1 от НК, а обвиняемият Мирослав Петров е осъден на 1 г. лишаване от свобода, като изтърпяването на наказанието е отложено при условията на чл.66 ал.1 от НК.


3. Сл.дело № 171/2004 г. на НСлС - НОХД № 47/2005 г. по описа на Окръжен съд – София.

Обвинението е срещу лицата Георги Рангелов Петров, Иван Георгиев Петров, Николай Георгиев Петров, Николай Христов Николов, Александър Димитров Стоянов, Хиджри Ердоган, Славчо Илиев Тимов, Станислав Величков Георгиев, Калоян Цветанов Ангелов, Мирослав Митков Методиев и Ангел Тодоров Иванов за престъпления по чл.321, ал.3, чл.242 ал.4, вр. ал.2, вр. чл.20 ал.2, 3 и 4 и по чл.354а от НК. Освен организирана престъпна група, лицата се занимавали с трафик и разпространение на високорискови вещества – хероин от Турция в България. Делото не е приключено, в съдебна фаза.


4.Сл.дело № 145-С/2005 г. на ОСлС – Стара Загора, ПД № 89/2005 г. по описа на ОСлС-Стара Загора – НОХД № 878/2004 г. по описа на ОС-Стара Загора.

Обвинението е срещу лицата Румен Петров Ангелов за престъпление по чл.257 пр.1 вр. чл.256 НК и по чл.212 ал.4, вр. чл.18, вр.чл.20 ал.2 от НК; Динко Петров Тумангелов за престъпление по чл.212 ал.4, вр. чл.18, вр. чл.20 ал.2 НК и Динко Савов Велчев за престъпление по чл.309 ал.1, вр. чл.26 ал.1 НК. Обвинението е за престъпления, причинени щети от укрити данъчни задължения в размер на 85 313 лв. и обвинителният акт е внесен в Старозагорския окръжен съд на 19.09.2005 г.


5. Сл.дело № 175/2003 г. по описа на НСлС, пр.пр. № 2056/2002 г. по описа на Окръжна прокуратура-Благоевград – НОХД № 47/2005 г. по описа наОС-Благоевград.

Обвинението е внесено на 09.10.2004 г. срещу 21 лица за различни престъпления предимно по чл.311 ал.1 вр. чл.26, вр. чл.20 ал.3 и по чл.282 ал.2 пр.1 вр. ал.1 чл.26 от НК за незаконен внос на 24 бр. камиони ТИР натоварени със сурово кафе, представляващо акцизна стока. Делото е в съдебна фаза, според последната справка предстоят приключване на съдебното дирене и прения на страните.


6. Сл.дело № 160/2004 г. по описа на Окръжна следствена служба Бургас, пр.пр. № 349/2004 г. - НОХД № 114/2004 г. по описа на Бургаския окръжен съд.

Обвинението е срещу лицата Радостин Колев Радев, Еленка Асенова Фердинандова, Александър Христов Христов, Михаил Димитров Теохаров и Мартин Василев Динков за престъпления по чл.243 ал.1, вр. чл.20 ал.2 вр.чл.26 и по чл.244, вр. чл.20 ал.2, вр.чл.18 ал.1 от НК за незаконна печатница на парични знаци – американски долари. Делото е приключило с осъдителна присъда, която е протестирана от Бургаската окръжна прокуратура, която протестира размера на наложеното наказание лишаване от свобода. Производството не е приключено.


7. Сл.дело № 56/2002 г. по описа на НСлС, пр.пр. № 1264/2001 г. по описа на Районна прокуратура-Петрич – НОХД № 1518/2004 г. по описа на РС-Петрич.

Обвинението е срещу лицата Емил Петров Френгов, Георги Симеонов Карадаков, Иван Георгиев Христов, Георги Иванов Секулов, Борислав Петров Попов, Янко Лазаров Янкулов, Любомир Димитров Атанасов, Венцислав Асенов Попниколов и Ваня Димитрова Николова за престъпления по чл.242 ал.4, вр. ал.1 б.”е и д”, вр. чл.20, вр.чл.26 от НК. Предмет на престъплението е контрабанден внос на горива – нефтопродукти и бензин А-95Н от Република Гърция в периода 2001-2002 г. Обвинителния акт е внесен на 22.12.2004 г. Делото е в съдебна фаза.


8. Сл.дело № 253/2003 г. на Окръжна следствена служба Стара Загора, пр.пр. № 1050/2003 г. по описа на ОП-Стара Загора – НОХД № 190/2005 г. по описа на ОС-Стара Загора.

Обвинението е срещу лицата Неделчо Добрев Кокалиев, Веселин Иванов Мандолски и Тихомир Танев Тошев за престъпления по чл.257 ал.1 вр. чл.256 вр.чл.20 ал.2 вр. чл.26 ал.1 НК и по чл.257 ал.1 вр. чл.255 ал.1 пр.1 вр. чл.20 ал.2 от НК. С дейността си в периода 01.01.2002 – 31.12.2002 г. са укрили данъчни задължения в особено големи размери – 394 730 деноминирани лева, като са изготвяли документи с невярно съдържание, данъчни такива и са ги използвали. Делото е в съдебна фаза.


9. Сл.дело № 285/2005 г. по описа на ОСлС-Русе, пр.пр. № 308/2004 г. по описа на ОП-Русе – НОХД № 76/2005 г. по описа на ОС-Русе.

Обвиняеми са лицата Светлозар Илиев, Петко Петков, Красимир Драшков, Илчо Владимиров, Пламен Пенчев, Преслав Чакъров, Росен Русев, Свилен Чавдаров, Венцислав Коцев, Димитър Чобанов, Христофор Минков и Юлиян Манов, всичките от гр.Русе, за това, че в периода 1999-2004 г. в гр.Русе първият е ръководил, а останалите са участвали в организирана престъпна група, извършвали са изнудвания, трафик на хора с цел използване на развратни действия, извършвали са и грабежи – престъпление по чл.321, ал.ал.1 и 2 и по чл.231 ал.3 т.3 и по чл.159в, във вр. с чл.159а, ал.1 пр.2 от НК. Лицата са осъдени. Светломир Илиев е и осъден на 10 години лишаване от свобода и глоба от 8000 лв., а останалите дванадесет обвиняеми са осъдени на лишаване от свобода между 10 и 8 години. В момента делото е в Великотърновския апелативен съд по протест на ОП-Русе и жалби на защитата на обвиняемите.


10. Сл.дело № 572/2004 г. на СтСлС, пр.пр. № 5387/2004 г. по описа на Софийска градска прокуратура – НОХД № 3252/2005 г. по описа на СГС.

На 20.07.2005 г. е внесено обвинение срещу лицата Джамил Асад Абу Карамех за престъпление по чл.244 ал.2 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.26 и по чл.354 ал.1 пр.6 от НК и срещу Строе Николае и Бодич Георге за престъпление по чл.244 ал.2 вр. чл.20 ал.2 от НК, за това че в условията на продължавано престъпление са държали подправени парични знаци в големи количества, а именно номинали с обща сума 309 600 евро. Делото е в съдебна фаза на първа инстанция.


11. Сл.дело № 131/2002 г. по описа на НСлС-София, пр.пр. № 1835/2002 г. на ОП-Бургас – НОХД № 190/2005 г. по описа на ОС-Бургас.

На 31.10.2005 г. е внесен обвинителен акт в Бургаския съд срещу лицата Диан Иванов Гайтанов, Велислав Димов Евгениев, Иван Митков Стоянов, Валентин Митков Горанов, Митко Радостинов Иванов за престъпления по чл.321 ал.3 пр.1 и 2 вр. ал.1 и по чл.155 ал.5 т.1; чл.155 ал.5 и по чл.339 от НК. Обвинението е за престъпления свързани с участие в група съставена да върши престъпни дейния в страната и чужбина. Действаща в периода 1999 – 04.12.2002 г., в Р.Словения и Кралство Испания като са склонявали лица от женски пол към проституция и блудствени действия също и за това, че са предоставяли систематически помещения срещу заплащане на различни лица за полови сношения и блудствени действия, както и за извършване на публична реклама включително и действия посочени по-горе по отношение на непълнолетни и на повече от две лица. Освен действията в Словения и Испания същите престъпления са извършвани и в гр.Бургас, както и ръководителят на групата Деян Гайтанов е притежавал и незаконно огнестрелно оръжие.


12. Сл.дело № 93/2002 г. по описа на НСлС, пр.пр. № 4464/2002 г. – НОХД № 4610/2005 г. по описа на СГС.

Обвиняеми са лицата Светлозар Иванов Георгиев и Любчо Георгиев Иванов за престъпления по чл.321а ал.1 от НК; и по чл.155; чл.142 във вр. чл.20 ал.2 от НК.

Обвиняемите под ръководството на създателя на престъпната група Светлозар Иванов, бивш охранител към ВИС 1 регистрирали няколко фирми и системно склонявали лица от женски пол към проституция, блудствени действия и съвкупление, като използвали обяви в пресата и извършвали такива действия, както в България, така и във Великобритания и Германия. Успоредно със склоняването към проституция осигурявали фалшиви документи за самоличност, с които извеждали момичета от България, за да проституират в Германия и Великобритания. В хода на разследването като обвиняеми са привлечени и другите членове на групата, а именно, Любчо Георгиев Иванов, Христо Иванов Стоев, Любомир Накев Маас и Георги Земфиров Земфиров. Поради усложняване предмета на доказване по делото за тези лица, след отделяне с постановление № 512806/2003 г. на СГП, е образувано и се води друго наказателно производство.


13. Сл.дело № 226/04 г. пр.пр. № ПИ-28/04 по описа на СГП – НОХД № С-124/2005 г. по описа на СГС.

Обвиняеми са лицата Константин Георгиев Шумантов, Драгомир Александров Попов, Пламен Захариев Захариев, Мирослав Виденов Тюфекчиев, Станимир Асенов и Олга Генадиева Федунова за престъпления по чл.321 ал.2 за първите двама и по чл.308 ал.3 вр.чл.20 ал.2 вр.чл.26 за останалите като за обвиняемата Федунова обвиненията по чл.354а НК.

Освен обвиненията за участие в организирана престъпна група, тези обвиняеми са изготвили неистински официални документи, които продавали за пари. Успоредно с това участниците в престъпната група са се занимавали с доставка и разпространение на наркотични вещества. Деянията са извършени в периода 02.04-07.07.2004 г. Съдебното производство не е приключило.


14. Сл.дело № 254/2003 г. по описа на НСлС, пр.пр. № 168/04 г. по описа на СГП – НОХД № 1449/2005 г. по описа на СГС.

Обвиняеми са лицата Йосиф Иванов Йосифов, Данаил Славчев Георгиев, Ивайло Йорданов Симеонов и Стефан Славчев Георгиев за престъпления по чл.321 ал.3, по чл.195 ал.1 и чл.339 вр. чл.20 ал.2 от НК.

Като използвали подставено лице – свидетеля Хрисим Хрисимов участниците в престъпната група са наемали имоти в София и Банкя, в които са укривали откраднати от тях леки коли, който вид престъпна дейност е бил основен за тази група. Кражбите са били извършени в периода 01.12.2002-19.08.2003 г. Успоредно с това обвиняемите са притежавали противозаконно и огнестрелно оръжие - автомат “Калашников” и пистолет “Цървена Застава”. В хода на разследването на обвиняемите Арсов и Георгиев са предявени и обвинения за извършени от тях грабежи, задържане като заложник, принуда и изнудване – престъпление по чл.198, чл.143а, чл.214 вр. чл.213а. Тези деяния са били извършени през 2001 г., поради което са отделени в друго наказателно производство. До приключване на разследването са били убити двама от обвиняемите – Б.Арсов и А.Петров като за тях делото е частично прекратено с постановление от 14.03.2005 г. Следващото заседание по делото е насрочено за 17.01.2006 г.


15. Сл.дело № 129/2004 г. по описа на НСлС, пр.пр. № 1859/2004 г. по описа на СГП – НОХД № С-167/2005 г. по описа на СГС.

Обвиняеми са лицата Найден Милков Найденов, Азам Чаодри, МД Шахяхан Бхуиян, Георги Благоев Вълчев, Сербан Георге, Андрей Иванов Велков, Борислав Валентинов Паунов, Михаил Тодоров Николов, Милко Николов Николов, Цветан Викторов Танациев за престъпления по чл.321 ал.3 пр.2 вр.чл.321 ал.2 от НК по чл.280 в различни алинеи за всичките обвиняеми. От началото на м.април 2004 г. до 09.10.2004 г. всички обвиняеми са участвали в престъпна група в гр.София с цел да извършват престъпления по чл.280 от НК – превеждането през границата на лица без разрешение на надлежните органи на властта или на неразрешени места. В инкриминирания период, на 29 пъти участниците в престъпната група в различни конфигурации помежду си са превели 114 лица от други държави предимно от Азия, през различни места по границата между Р.България и Република Гърция. Превеждали са пешеходци, както през зелената граница, така и прекарвайки ги укрити с моторни превозни средства през ГКПП Кулата. Обвинението е внесено в съда, но към момента на изготвяне на настоящата справка не е насрочено.


16. Сл.дело № 176/2004 г. по описа на НСлС, пр.пр. № 2648/2003 по описа на СГП – НОХД № 2311/2005 г. по описа на СГС.

Обвиняеми са лицата Рефат Хазал Азиз, Огнян Василев Василев, Георги Стоянов Андреев, Янко Михайлов Минев, Пламен Петров Петров, Станислава Атанасова Азиз за престъпления по чл.321 ал.3 вр. чл.243 ал.1 вр. чл.243 ал.2, вр. чл.209, вр. чл.208 от НК и по чл.244 вр. чл.243 ал.2 от НК.

Участниците в организираната престъпна група са изготвяли неистински и са преправяли парични знаци с курс в България и чужбина, извършвали са измами и са прокарвали в обръщение фалшиви пари.

Организатор на групата бил Рефат Азиз, който е имал статут на кандидат бежанец – ирански гражданин. През 2003 г. се оженил за обвиняемата Станислава Атанасова, с която създали престъпната група с цел да извършват фалшификация и разпространение на фалшиви пари и ценни книжа и неистински официални документи. Групата е започнала дейността си със средства осигурени от организатора Рефат Азиз. Съдебното заседание е насрочено за 28.03.2006г.


17. Сл.дело № 176/2002 г. по описа на НСлС, пр.пр. № 5393/2002 г. по описа на СГП – НОХД № 943/2005 г. по описа на СГС.

Обвиняеми са лицата Александър Савов Александров, Любица Иванова Александрова, Александър Емилов Александров, Стефан Александров Александров, Мирослав Данаилов Дончев, Николай Цветанов Тодоров, Виктор Иванов Стоянов, Маргарита Стефанова Димова, Георги Траянов Димитров, Милен Лалов Димитров, Калин Андреев Андеев, Димитър Иванов Попов, Боби Михайлов Добрев, Богдан Светлинов Петров, Радостин Илиев Илиев и Никола Методиев Кондов за престъпления по чл.321 ал.3 вр. чл.26 ал.1 и по чл.чл. 244; 243. чл.20 вр. чл.26 от НК по чл.227, чл.339 от НК.

Участниците в тази организирана престъпна група са изготвяли на различни места в София и страната акцизни бандероли за високоалкохолни напитки, както и са подправяли значителен брой бутилки с такива фалшиви акцизни бандероли.

При съвместна акция проведена на 20.11.2002 г. от правоохранителните органи – звена на НСБОП-МВР, НСлС и Министерство на икономиката и МВР са иззети значителен брой необлепени акцизни бандероли и 5385 с високоалкохолни напитки облепени с такива бандероли. Иззети са и значителен брой пълни бутилки високоалкохолни напитки, необлепени, но приготвени за фалшифициране, машини и съоръжения приготвени за бутилиране на такива напитки, както и значителен брой етикети, капачки и други средства за този вид престъпна дейност.

Обвиненията са срещу две организирани престъпни групи, които имат връзка помежду си и са създадени с цел да извършват престъпления по чл.243 и чл.244 от НК. Разследването им продължава.


18. Сл.д. № 89/2004 г. по описа на СОСлС, пр.пр. № 1083/2004 г. по описа на ОП-София – НОХД № 103/2005 г. на ОС-София.

Обвиняеми са лицата Мехмед Али Алтун – граждани на Република Турция, Сергей Николов Сандов и Никола Маринов Каменов за престъпление по чл.354а ал.2 т.1 и т.2 вр. ал.1 вр. чл.18 ал.1 вр. чл.20 ал.ал.2, 3 и 4 за различните лица.

Предметът на престъплението е съвместна организирана престъпна дейност на тези лица, които са направили опит да пренесат 65 503.03 хероин за 5 850 272,70 лв. по цени на съдебната власт с крайна дестинация Кралство Холандия. Делото е в съдебна фаза, като следващото заседание е насрочено на 12.12.2005 г.


19. Сл.д. № 55/2003 г. по описа на НСлС, пр.пр. № 84/2004 г. по описа на ОП-Добрич – НОХД № 179/2005 г. по описа на ОС-София.

Обвиняеми са лицата Бисер Тодоров Иванов, Христо Иванов Върбанов, Марин Минчев Игнатов, Димо Петков Пенчев и Ивайло Маринов Игнатов за престъпления по чл.243 ал.2 т.3 и 4 вр. чл.26 ал.1 от НК и по чл.244 ал.1 вр. чл.243 ал.2 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.26 ал.1 от НК и по чл.249 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.265 от НК. Делото е в съдебна фаза.


20. Сл.д. № 267/2003 г. по описа на НСлС, пр.пр. № 1004/2003 г., ПД № 30/2003 г. от 30.12.2005 г. на ОП-гр.Разград.

Обвинението е срещу Мехмед Мехмед Реджеб от с.Къпиновци и Мюстеджеб Ахмед Ахмед от с.Подайва Разградско по чл.242 ал.2 алт.1 вр. ал.1 буква “ж”, вр. чл.20 ал.2, 3 и 4 НК и по чл.354”а” ал.2 т.1 вр. ал.1 предл.5, 6 и 7, вр. чл.20 ал.2, 3 и 4 НК.

Двамата по поръчение на организирана престъпна група, в която участвували и турските граждани Илкяр Гунджан и Юсуф Кея и иранския гражданин Али Кодабандело са осъществили през м.август 2002 г. контрабанда и трафик на 5 кг. Хероин на стойност 321 хил.лева от Турция през България и Румъния за Унгария.

Делото е внесено в Окръжен съд гр.Разград в края на 2005 г. и още няма данни за образуването и насрочването му.


21. Сл.дело № 184/2003 г. по описа на НСлС, пр.пр. № 461/2003 г. на ОП-Пловдив.

Делото е образувано срещу Зоран Бояджийски, Петър Кръстев Марваков, Георги Ангелов Петров и Боян Цанков Тодоров за престъпление по чл.242, ал.4 във вр. с ал.2 и чл.20, ал.2 НК и по чл.321, ал.3 във вр. с ал.2 и във вр. с чл.354а, ал.2 т.1 НК. Обвинението е за контрабанда на 282,003 кг. Кокаин, на стойност 432 004 500 лв. от република Боливия в република България. На 11.03.2005 г. делото е внесено в Окръжен съд – Пловдив с обвинителен акт.


ІІ. делата, образувани за ПРЕСТЪПЛЕНИЯ с ПРОЯВи НА КОРУПЦИЯ за деветте месеца на 2005г.


Прокуратурата използва работното понятие “Корупция”, което включва всички форми на злоупотреба с власт, чрез които се цели или се постига лично или групово облагодетелстване. По Наказателния кодекс на Република България това са престъпленията по чл. 201 – 205 – длъжностно присвояване; чл. 219 – безстопанственост; чл. 220 – сключване на неизгодна сделка; чл. чл. 228, 242, ал. 3; чл. 257 – укриване на данъчни задължения; чл. чл. 282, 282а, 283,283б – престъпления по служба; чл. 289, чл. 301 – 307а – подкуп; чл. 387 – злоупотреба с власт или служебно положение.

През деветте месеца на 2005г. във фазата на досъдебното производство общо са били 5476 дела за корупционни престъпления срещу 4634 обвиняеми лица.

От горепосочените производства новообразуваните през отчетния период са 1452, а останалите са неприключени от предходни периоди.

По текстове от НК най-голям е делът на престъпленията по чл.282-283а от НК – 1926 досъдебни производства и по чл.201-205 от НК – 1510 досъдебни производства.

Към края на деветмесечието органите на разследване са приключили 1916 досъдебни производства или 35% от общия брой наблюдавани дела от този вид.

За периода от 01.01.2005 г. до 30.09.2005г. са внесени в съда с прокурорски актове общо 604 досъдебни производства. От тях 522 – с обвинителен акт, 66 – със споразумение и 16 с предложение по чл. 78а НК.

Прекратени са общо 961 досъдебни производства.

Спрени са 272 дела.

През деветмесечието на 2005г. за корупционни престъпления са осъдени общо 224 обвиняеми лица, като осъдителни присъди влезли в сила са 159.

Оправдани са 24 лица, от тях с влязла в сила оправдателна присъда 4. При последващите съдебни инстанции ще се изясни в пълна степен качествено ли е проведено разследването, събрани ли са всички необходими доказателства, спазени ли са процесуалните правила, обосновани и доказани ли са обвиненията, обоснователен ли е съответния протест на прокурора срещу оправдателните присъди.

Най-голям е делът на осъдените лица за престъпления по чл.201-205 от НК – 123/100, от които с влезли в сила присъди/. За подкуп по чл.301-307а от НК са осъдени 26 лица /15 с влязла в сила присъда/, по чл.242-242а НК –12 /8/, по чл. 253-260 НК– 18/11/ и за престъпления по служба по чл.282-283а НК са осъдени 15 лица, от които с влязла в сила присъда в края на отчетния период -7 бр.


ІІІ. по делата, образувани за ДАНЪЧНИ И ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ за деветте месеца на 2005г.


За деветте месеца на 2005г. са били разследвани общо 1548 досъдебни производства за престъпления, образувани за неправомерно усвояване на данъчен кредит и за престъпления против данъчната система.

Новообразуваните дела през отчетния период са 650.

От тях за престъпления по чл.212 от НК са образувани общо 202 дела. Останали от предходен период по посочения текст са 250 дела. За престъпления по чл.255 – чл.259 от НК са образувани 340 дела, като останали от предходен период са 558 дела. За престъпления по чл. 316 от НК за съзнателно използване на неистински или преправен документ във връзка с данъчни и финансови задължения общият брой дела е 104. От тях 54- образувани през деветмесечието на 2005г. За престъпления по чл.308 от НК са били образувани 54 дела, а общо разследваните заедно от предходни периоди общо – 94.

По сигнали на Главна данъчна дирекция са образувани общо 289 досъдебни производства и 1 дело по констатации на Агенцията за държавен финансов контрол.

Най-голям е делът на делата, образувани за престъпления по чл.255-259 от НК за укриване на данъчни задължения, избягване плащането им и осуетяване тяхното установяване. Общият брой наблюдавани производства е 898 дела, от които 340 новообразувани за периода. Във вътрешната структура на тези престъпления най-многобройни са престъпленията по чл. 257НК, а именно, когато с деянията по чл. 255 и 256 НК са укрити данъчни задължения в особено големи размери, или когато те са извършени с участието на служител от данъчната администрация - общо 383 дела, от които новообразувани през периода 172.

На следващо място са престъпленията по чл. 212 от НК /452 наблюдавани дела – 202 новообразувани/. От тях за престъпления документна измама, свързана с фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставено имущество от тях на българската държава са образувани общо 4 дела – 2, от които през отчетния период.

За деветте месеца на 2005г. са били приключени общо 632 дела или 40,82% от общия брой дела на производство при разследващите органи.

Не са били приключени и разследването по продължава по общо 916 дела.

Прокурорите са се произнесли с 545 прокурорски акта. Изразена в проценти дейността на прокурора по решаване на приключените от органа по разследване дела е 87,34%.

С постановление за прекратяване са били решени 168 дела. Спрените дела са общо 141.

За данъчни престъпления в края на отчетния период са внесени в съда общо 236 дела срещу 279 обвиняеми лица.От тях 196 дела са внесени с обвинителен акт, 33 – със споразумения и 7 – с предложения по чл. 78а от НК.

По тези дела са били осъдени 85 лица, като по отношение на 69 от тях присъдата е влязла в сила.

По делата за тези престъпления, за деветте месеца на 2005г. е оправдано 1 лице, но няма оправдано лице с влязла в сила присъда в края на отчетния период.

1   2   3   4   5   6

Свързани:

Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconДейност на прокуратурата на република българия и организационни мерки за повишаване ефективността на наказателното преследване
Борбата с корупцията и организираната престъпност е една от важните задачи на Прокуратурата на Република България, която е създадена...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconОтчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г
Отговори на въпроси, зададени от Европейската комисия от областта на съдебната система отнасящи се до глава 24 ”Сътрудничество в...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconДоклад по туининг проект no 1
Укрепване на междуведомственото сътрудничество между прокуратурата и други участници в борбата срещу организираната престъпност и...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconНапредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност
Резюме резултати, постигнати от Република България в изпълнение на показателите за напредък в съдебната реформа и в противодействието...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconНапредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност
Резюме резултати, постигнати от Република България в изпълнение на показателите за напредък в съдебната реформа и в противодействието...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconРолята и приносът на Висшия съдебен съвет за изпълнение на показателите в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност
Значението на Механизма за сътрудничество и проверка за реформата в съдебната система и борбата с корупцията в България
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconДоклад на комисията до европейския парламент и съвета
Механизмът за сътрудничество и проверка: в подкрепа на България в областта на съдебната реформа, в борбата с корупцията и в борбата...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconДокла д
...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconРезюм е
...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconРезюм е
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом