Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г
ИмеОтчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г
страница1/6
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер0.75 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://prb.bg/uploads/documents/346.doc
  1   2   3   4   5   6


Отговори на въпроси, зададени от Европейската комисия от областта на съдебната система отнасящи се до глава 24 ”Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи”, изпратени от Върховна касационна прокуратура на Министерството на правосъдието на 17 януари 2006г.


Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г.


І.ВЪПРОСНИК – РЕФОРМА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА  • Какво се прави за подобряване ефективността на прокуратурата относно внасянето на обвинителни актове за престъпления, свързани с организираната престъпност и корупцията, в съда?

  • Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерство на финансите, съвместно с главния прокурор и директора на Националната следствена служба трябва да разработят мерки за актуализиране на правната рамка и оптимизиране на структурата, организацията, информационните системи, и кадровата политика в системата на предварително разследване /следствие/ и полицейското производство /дознание/.

  • Министърът на вътрешните работи, Министърът на правосъдието и Министърът на финансите, съвместно с главния прокурор и директора на Националната следствена служба трябва да изработят нова инструкция за координация на органите на досъдебното производство, като определят всички форми на взаимодействие между органите на изпълнителната власт /дознание, финансов, данъчен и митнически контрол/ и органите на съдебната власт /прокуратура и следствие/.

  • Министърът на вътрешните работи и Министърът на правосъдието, след анализ на действащата правна уредба, трябва да предложат на главния прокурор и директора на Националната следствена служба да работят съвместно по предложения за промени в законодателството във връзка със:

а. Постоянния и стабилен професионален статут на органите на досъдебното производство, в съответствие със спецификата и обществената значимост на труда им.

б. Първоначалното и текущо обучение на органите на досъдебното производство.

в. Дисциплинарна и имуществена отговорност на органи на наказателното производство, чиито нарушения на служебните задължения са довели до забавяне или до невъзможност да се реализира наказателна отговорност, както и тази на административните ръководители, които не са предприели мерки за санкциониране на съответните служители.


ОТГОВОР:


Съгласно чл. 127 от Конституцията на Република България,

Прокуратурата във всички стадии на наказателния процес е орган за защита на законността.

Израз на основната процесуална функция, която прокурорът осъществява по обвинението по дела от общ характер, е съставянето на обвинителен акт. Формирането на обвинителни изводи в срока по чл. 234 от НПК, с внасяне на обвинителен акт в съда е от изключително значение с оглед преминаването на процеса в съдебната фаза.

Ефективността на прокуратурата относно внасянето на обвинителните актове е изцяло обвързана и пряко произтича от качеството на оперативната дейност на службите на МВР, проведеното разследване от органите на предварителното производство, и конкретното упражняване на прокурорските правомощия на този етап.

Съобразявайки националният опит, констатациите от извършваните партньорски проверки, дадените насоки и препоръки, беше разработена съвместно от Прокуратурата на РБ, МВР и НСл.С, и приета „Инструкция №1 за работата и взаимодействието на органите на предварителното разследване”/ обн.ДВ бр. 30/2004 г./.

За постигане на оптимална организационна ефективност дейността по разследването се осъществява на екипен принцип, действащ от момента на регистрирането и съхраняването на информацията за извършените престъпления от службите на МВР, взаимния обмен на информация с компетентните органи, съвместно обсъждане и анализиране на наличните данни.

Работните срещи на екипите, разширени съвещания с участие на по-широк кръг от ръководен и експертен състав дават възможност за пълен обхват и изчерпателност при даване на указания за следващите етапи на разследването.

При възлагането на делата задължително се оценяват и съобразяват възможностите, квалификацията, подготовката и натовареността на следователите /дознателите/.

От съществено значение за законосъобразното и качествено провеждане на разследването е и ефективното упражняване на прокурорският надзор.

Всички дела за престъпления свързани с организираната престъпност, корупционни и икономически престъпления и други с високата степен на обществена опасност и интерес се вземат на специален отчет от съответната прокуратурата. Определеният наблюдаващ прокурор има задължения да осъществява постоянна връзка и надзор за качествено разследване по съответното дело. Ежеседмично да посещава съответната следствена служба, РДВР, или РПУ, и да се запознава с хода на разследването.

От момента на образуване на наказателното производство се планира разследването, като се изготвя календарно -оперативен план. За пълното, всестранно и обективно изясняване на обстоятелствата, се набелязват процесуално-следствените действия, тяхната последователност, мероприятията и другите научно-технически способи и средства с оглед конкретните особености на делото.

В хода на разследването, периодичното обсъждане с прокурора на извършените действия и събрани доказателства, дава възможност да се анализират възникналите проблеми, да се проверяват направените възражения, да се съобразяват и уважават основателните искания за извършване на допълнителни следствени действия, което води до точна правна квалификация на деянието, недопускане на процесуални нарушения, осигурява се всестранност на разследването.

В новия НПК/ в сила / 29.04.2006 г./, прокурорът е главен субект в досъдебното производство, като съгл. чл. 46 ал.2 от НПК ръководи разследването и осъществява постоянен надзор за законосъобразното му и своевременно провеждане като наблюдаващ прокурор.

Регламентирани са и конкретни задължения за прокурора и разследващите органи създаващи допълнителна гаранция за законосъобразното приключване на досъдебните производства.

Преди приключване и предявяване на разследването, в съответствие с чл. 226 от НПК делото ще се докладва на прокурора.

Новите нормативни актове, НПК приемане на новия ЗМВР през втората сесия на 40 НС, евентуалната промяна на Конституцията на РБ, изискват създаване на организация за запознаване с новите правни уредби, структурни промени в отделните институции, укрепване на кадровия потенциал, изменения и допълнения на подзаконовите актове, вкл. и ИРВОПР.

Преди влизането в сила на новия НПК, и след приемането на новия ЗМВР се провеждат семинари за прокурорите и дознателите, и съвместни работни срещи и обсъждания включително с НСл.С.

Прокуратурата на Република България, извърши значителна по обем работа през второто шестмесечие на 2005 година в изпълнение на препоръките, съдържащи се във Финалния доклад на партньорската проверка на Третата мисия за оценка на областта на правосъдието, свободата и сигурността през 2005 година, както следва:

На базата на действащите закони, Инструкция № 1/2004г. и заповедите на Главния прокурор на РБ през периода юли-декември 2005 г. бяха назначени 2 комисия от прокурори във ВКП, под ръководството, на които бяха проведени работни съвещания с разследващите органи – следователи от националната следствена служба, Окръжните следствени служби и техните административни ръководители, както и отговорни длъжностни лица от МВР, НСБОП, ДНСП, НСГП, НСС, заедно с оперативните работници, извършили предварителните проверки по досъдебните производства, образувани за престъпления, свързани с организираната престъпност и корупция, наблюдаващите прокурори в първоинстанционните прокуратури и наблюдаващите прокурори от съответните апелативни прокуратури и ВКП.

По време на работните съвещания бяха обсъдени съвместните действия, нормативно предвидени в НПК и Инструкция № 1/2004 г., между разследващите органи, органите на МВР, извършващи оперативно-издирвателните мероприятия за нуждите на разследването и действията на прокурорите, осъществяващи процесуално ръководство и надзор върху взетите на “специален отчет” досъдебни производства, водени за престъпления, свързани с организираната престъпност и корупция, с цел събиране на възможните доказателства в кратък срок и внасянето на делата с обвинителен акт в съда. Бяха изготвени и утвърдени следствено-календарни планове за приключване на разследването приоритетно на тези дела. В резултат на тази дейност данните са:


І. ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2005 Г. – 30-09.2005 Г.


През деветмесечието на 2005 г. в прокуратурата се е работило по 938 досъдебни производства срещу 1020 обвиняеми лица. От предходни години са останали несвършени 467 дела, а новообразуваните са 471 дела. По тези дела с мярка за неотклонение “задържане под стража” към края на деветмесечието са били общо 73 обвиняеми лица. Главния прокурор е възложил на следователите от НСлСл разследването на общо 26 дела, а те са образували сами 19 предварителни производства. От разследващите органи са били приключени 506 досъдебни производства. Прокурорите са решили 444 от приключените досъдебни производства. Повечето са решени в месечен срок. В двумесечния срок са решени 21 дела, а над този срок – 2 дела.

В съда с прокурорски акт са внесени общо 209 досъдебни производства срещу 374 обвиняеми и уличени лица. Обвинителните актове са 190 броя, а споразуменията 18 броя. Има и едно предложение за освобождаване от наказателна отговорност по чл.78а НК.

С постановление за прекратяване са решени общо 88 броя дела. Спряно е наказателното производство по 129 дела поради неоткриване на извършителя или на друго процесуално основание. Има и дела, върнати за допълнително разследване.

За деветмесечието общо са осъдени 85 лица, от които с влязла в сила присъда – 46 лица.

От съда са върнати за доразследване на прокуратурата само седем дела. Няма оправдани лица за тази категория дела през посочения период от време.

Динамиката според броя на обвиняемите лица, посочена по-долу дава най-точно представа за състоянието на този вид престъпна дейност по апелативни райони:

Апелативна прокуратура–София - срещу 522 обвиняеми лица.

Работено е по 482 досъдебни производства, от които 260 производства са били останали от предишни години. Новообразувани са 222 такива производства. От прокурорите са решени 193 досъдебни производства като в съда са внесени 100 прокурорски акта, от които 90 бр. са обвинителните актове. По тези обвинения на първа инстанция са осъдени 37 лица.

Апелативна прокуратура – Варна - срещу 172 обвиняеми лица.

Работено е по 172 досъдебни производства, от които 102 производства са били останали от предишни години. Новообразувани са 70 такива производства. От прокурорите са решени 89 досъдебни производства като в съда са внесени 28 прокурорски акта, от които 22 бр. са обвинителните актове. По тези обвинения на първа инстанция са осъдени 27 лица.

Апелативна прокуратура – Бургас - срещу 70 обвиняеми лица

Работено е по 123 досъдебни производства, от които 70 производства са били останали от предишни години. Новообразувани са 53 такива производства. От прокурорите са решени 49 досъдебни производства като в съда са внесени 16 прокурорски акта, от които 14 бр. са обвинителните актове. По тези обвинения на първа инстанция са осъдени 8 лица.

Апелативна прокуратура – В.Търново - срещу 151 обвиняеми лица

Работено е по 121 досъдебни производства, от които 12 производства са били останали от предишни години. Новообразувани са 109 такива производства. От прокурорите са решени 87 досъдебни производства като в съда са внесени 44 прокурорски акта, от които 44 бр. са обвинителните актове. По тези обвинения на първа инстанция са осъдени 12 лица.

Апелативна прокуратура–Пловдив - срещу 101 обвиняеми лица

Работено е по 39 досъдебни производства, от които 22 производства са били останали от предишни години. Новообразувани са 17 такива производства. От прокурорите са решени 25 досъдебни производства като в съда са внесени 20 прокурорски акта, от които 19 бр. са обвинителните актове. По тези обвинения на първа инстанция е осъдено 1 лице.

Военно - Апелативна прокуратура – София.

Работено е по 1 досъдебно производство, което е останало от предходната година. До деветмесечието няма новообразувани нови досъдебни производства за престъпления свързани с организираната престъпност. Досъдебното производство е водено срещу 4 лица и е решено. Внесен е 1 обвинителен акт. Делото не е приключило, поради което няма осъдени лица за такива престъпления към деветмесечието на настоящата година.

Във вътрешната структура на организираната престъпност най-голям дял заемат досъдебните производства, образувани за престъпления против стопанството – 286 бр. следвани от тези против финансовата система – 244 бр. и престъпленията против личността – 151 бр. В предходните години това място са заемали общоопасните престъпления. Промяната може да се обясни с нарасналия брой производства, образувани за трафик на хора.


Престъпления против личността.


През годината са наблюдавани 22 досъдебни производства срещу 8 обвиняеми лица за убийства, извършени от лица, които действуват по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група. Приключени са 6 производства. 4 са върнати за доразследване. Решени са със спиране две досъдебни производства. Няма внесени обвинителни актове с такава правна квалификация.

В тринадесет от случаите делата за т.н. “поръчкови убийства” все още се разглеждат от първоинстанционните съдилища, които не са се произнесли по повдигнатите обвинения.


1. На 02.08.1999 г. Софийска градска прокуратура е внесла обвинителен акт срещу Стефан Рангелов, Валентин Добрев, Емилиян Цонев, Валтер Папазки и Георги Петров Георгиев за това, че на 12.02.1996 г. в гр.София умишлено са умъртвили Валентин Алексиев от гр.Враца. Образувано е нохд № 850/2000 г. на Софийски градски съд.

2. Софийска градска прокуратура на 12.11.2002 г. е внесла обвинителен акт срещу Павел Павлов Деневски и Петър Панчев Панчев за това, че на 17.04.1998 г. в гр.София умишлено са умъртвили Румен Асенов. Образувано е било нохд № 2825/02 г. на СГС.

3. На 19.05.2004 г. Варненската окръжна прокуратура е внесла обвинителен акт срещу Красимир Великов Петров за това, че на 30.10.2003 г. в гр.Варна умишлено е умъртвил Пламен Ангелов Христов. Образувано е нохд № 782/2004 г. на Варненския окръжен съд.

4. На 31.05.2004 г. Окръжна прокуратура гр.Благоевград е внесла обвинителен акт срещу Атанас Костадинов Божинов за това, че на 21.01.2003 г. в гр.Сандански умишлено е умъртвил Панче Бобевски и Трайко Пренджов – македонски граждани. Образувано е било нохд № 577/2004 г. на Окръжен съд гр.Благоевград.

5. На 15.11.2004 г. Софийска градска прокуратура е внесла обвинителен акт срещу Серафим Иванов Антонов и Росен Божидаров Митров за това, че на 08.03.2003 г. в гр.София умишлено са умъртвили молдовския гражданин Степан Семьонов Рибаков. Образувано е нохд № 3639/04 г. на Софийски градски съд.

6. На 16.11.2004 г. Софийска градска прокуратура е внесла обвинителен акт срещу Иван Николов Портев от гр.София, затова че на 22.03.2004 г. в гр.София умишлено е умъртвил Стефан Георгиев Касамаков. Образувано е нохд № 2174/04 г. на Софийски градски съд № 2174/04 г. 14 състав.

7. На 28.01.2005 г. Софийска градска прокуратура е внесла обвинителен акт срещу хърватския гражданин Иван Може за това, че на 31.07.2004 г. в гр.София умишлено е умъртвил Кирил Светославов Живков и Асен Младенов Петров. Образувано е нохд № 315/2005 г. на Софийски граждански съд. Продължава издирването на останалите извършители на престъплението.

8. На 14.06.2005 г. Софийска градска прокуратура е внесла в Софийски градски съд обвинителен акт срещу Йордан Атанасов Колев и Минчо Дочев Пачев за това, че на 09.10.2002 г. в гр.София, чрез взрив умишлено са умъртвили Христомира Живкова Атанасова. Поръчител на убийството е Марио Василев Иванов, убит на 04.04.2003 г. в гр.Плевен. Образувано е нохд № 2602/05 г. на Софийски градски съд – ХІ състав.

9. На 27.07.2005 г. Софийска градска прокуратура е внесла обвинителен акт в Софийски градски съд срещу Тихомир Дочев Дочев, Стилиян Здравков Георгиев, Георги Йорданов Стефанов и Анатолий Емилов Мънков за това, че на 30.07.2004 г. в гр.София умишлено са умъртвили Милчо Борисов Бонев, Любомир Любенов Николов, Георги Ценов Узунов, Веселин Кирилов Миланов, Милен Йорданов Колев и Методи Димитров Маринов и ранили още две лица. Образувано е нохд № С-147/05 г. на СГС-4 състав. На 31.10.2005 г. съдът е прекратил делото и го е върнал на прокуратурата за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. И по това дело се издирват другите участници в убийството. Делото отново е внесено с обвинителен акт в съда.

10. На 15.09.2005г. Софийска градска прокуратура е внесла обвинителен акт срещу хърватския гражданин Роберт Матанич затова, че на 04.06.2004 г. в гр.София умишлено е умъртвил Димитър Величков Христов, Живко Иванов Митев и Калоян Светославов Савов, като е ранил две лица. Образувано е нохд № 3806/05 г. на СГС. Срещу останалите двама съучастници материалите са отделени и се води разследване за установяването им.

11. На 31.10.2005 г. Окръжна прокуратура гр.Варна е внесла обвинителен акт във Варненския окръжен съд срещу Малин Бориславов Крумов, Венко Николов Агонцев, Димитър Иванов Викентиев и Карамфил Божидаров Карамфилов за това, че на 22.09.2002 г. в гр.Варна умишлено са умъртвили македонският гражданин Орце Коруновски. Образувано нохд № 1715/2005 г. на Окръжен съд гр.Варна.

12. Приключено е разследването по убийствата на Ангел Драганов Христов – на 12.12.2001 г. в с.Селище община Благоевград и на Емил Владимиров Николов – на 13.12.2001 г. в землището на с.село – сл.дело № 154/2001 г.

Като обвиняем е привлечен Антон Петковски от гр.Сандански. Делото е внесено от Окръжна прокуратура гр.Благоевград за решаване от Окръжен съд – Благоевград на 29.11.2005 г. – ПД № 149/05 г.

13.Приключено е разследването на убийството на Иван Нинков Иванов от гр.Видин на 26.05.2005 г. в с.град. Деянието е извършено от Благой Атанасов Чакъров от гр.Видин. На 21.11.2005 г. е внесен обвинителен акт в ОС-Видин по чл.116 ал.1 т.9 от НК.

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconДейност на прокуратурата на република българия и организационни мерки за повишаване ефективността на наказателното преследване
Борбата с корупцията и организираната престъпност е една от важните задачи на Прокуратурата на Република България, която е създадена...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconОтчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г
Отговори на въпроси, зададени от Европейската комисия от областта на съдебната система отнасящи се до глава 24 ”Сътрудничество в...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconДоклад по туининг проект no 1
Укрепване на междуведомственото сътрудничество между прокуратурата и други участници в борбата срещу организираната престъпност и...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconНапредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност
Резюме резултати, постигнати от Република България в изпълнение на показателите за напредък в съдебната реформа и в противодействието...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconНапредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност
Резюме резултати, постигнати от Република България в изпълнение на показателите за напредък в съдебната реформа и в противодействието...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconРолята и приносът на Висшия съдебен съвет за изпълнение на показателите в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност
Значението на Механизма за сътрудничество и проверка за реформата в съдебната система и борбата с корупцията в България
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconДоклад на комисията до европейския парламент и съвета
Механизмът за сътрудничество и проверка: в подкрепа на България в областта на съдебната реформа, в борбата с корупцията и в борбата...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconДокла д
...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconРезюм е
...
Отчет на прокуратурата в борбата с корупцията и организираната престъпност за 2005г iconРезюм е
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом