Доклад по туининг проект no 1
ИмеДоклад по туининг проект no 1
страница1/3
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер0.52 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.vlastta.com/admin/pics/823.doc
  1   2   3
ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД ПО ТУИНИНГ ПРОЕКТ No 1


ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ


ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД ПО ТУИНИНГ ПРОЕКТ No 1


Наименование:Укрепване на българската съдебна система

- Прилагане на новия Наказателно-процесуален кодекс

- Укрепване на междуведомственото сътрудничество между прокуратурата и други участници в борбата срещу организираната престъпност и корупцията


Партньори:

- Прокуратура на Р България и

- Федерално министерство на правосъдието на Р Австрия съвместно с Холандското министерство на правосъдието и Центъра за насърчаване на правната компетентност (CLC), Австрия

Дата: 13. Февруари 2007


Раздел 1: Данни за проекта


Номер на Договора за туининг

BG 2005/017-353.07.02

BG/2005/IB/JH/01


Наименование на проекта

- Укрепване на българската съдебна система

- Прилагане на новия Наказателно-процесуален кодекс.

- Укрепване на междуведомственото сътрудничество между прокуратурата и други участници в борбата срещу организираната престъпност и корупцията


Туининг партньори (страна-бенефициент (СБ) и партньор от държавата-членка (ПДЧ)

- Прокуратура на Р България и

- Федерално министерство на правосъдието на Р Австрия в сътрудничество с

- холандското Министерство на правосъдието и

- Центъра за насърчаване на правната компетентност (CLC), Австрия


Номер на доклада 1


Отчетен период - 19 октомври 2006 до 18 януари 2007

Продължителност на проекта

- 19 октомври 2006 до 18 април 2008

Докладващи

Христо Манчев, ръководител на проекта СБ

Д-р Фридрих Хауптман, ръководител на проекта ПДЧ


Раздел 2: Съдържание


Настоящият раздел описва дейностите по проекта и съдържа 5-глави:


2A – ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

2B – ПОСТИГАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

2C – ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

2D – ТЕМПОВЕ И ЗАБАВЯНИЯ

2E – ОЦЕНКА

Номер на договора за туининг: BG/2005/IB/JH/01


2A – Предварителна информация

В чл.1 и чл.2 на работния план на туининг проекта са посочени причините за осъществяването на проекта с оглед на acquis communautaire – те останаха непроменени в рамките на отчетния период.

През 2002 г. в Пътната карта за България и Румъния – СОМ (2002) 624 fin, Брюксел, 13.11.2002 г., беше посочено, че България все още не отговаря напълно на критериите на acquis communitaire. За да завърши успешно подготовката си, България трябва да продължи с усилия-та си за адаптиране, въвеждане и прилагане на acquis communitaire. Трябва също да продължи реформата на публичната администрация и съдебната система, за да има съдебната система необходимия административен капацитет да направи това.

Следващите доклади посочват напредък в усилията за укрепване на съдебната система с оглед на борбата срещу тероризма, измамите и корупцията в резултат на хармонизирането на българското законодателство с това на ЕС. Все пак все още не е постигнато пълно хармонизиране. Докладвано е и за напредък в областта на съдебното сътрудничество по наказателни и граждански дела във връзка с мащабното хармонизиране на законодателство с acquis. В Редовния доклад за 2004 г. на Европейската комисия се изразява очакване, че текущата реформа на съдебната система и създаването на Националния институт на правосъдието ще имат положително влияние върху способността на българските магистрати да се справят с отношенията между отделните съдилища на европейско ниво. Способността за пълно прилагане на acquis communitaire в тази област, вкл. принципът за взаимно признаване на съдебни решения, ще зависи от успешната реформа на съдебната система, вкл. в досъдебната фаза.

Независимо от това в Редовния доклад от 2004 г. се заключава, че трябва да се обърне внимание на капацитета на съдебната система и органите по правоприлагането и на междуведомственото сътрудничество, за да се приложи правилно acquis communitaire в тази област. Трябва да се обърне необходимото внимание и да се отделят нужните ресурси за пълното и навременно изпълнение на основните стратегии и планове за действие в областта на правосъдието и вътрешния ред, особено по отношение на съдебната реформа, вкл. реформата на досъдебната фаза, и за борбата с организираната престъпност.

Подробният мониторингов доклад за 2005 г. на Европейската комисия потвърждава, че правната рамка е претърпяла важни промени, вкл. по отношение на създаването на система за пробация, защитата на свидетелите, екстрадицията, международното частно право, принудително изпълнението на съдебни решения по граждански дела, правната помощ, изпълнението на наказания и алтернативните методи за разрешаване на спорове (медиация). Тези нови разпоредби изискват бързо и правилно изпълнение, поради което е важно бързо да се приемат приложените правила, да се обучат служители, които да ги изпълняват без допълнително забавяне и да се предвидят достатъчни бюджетни средства. Но за разлика от развитието в област-та на законодателството структурата на съдебната система все още не се е променила. Комисията вижда ограничения ефект от реформата върху съдебната система, особено по отношение на проблема със затлачването на делата. Въпреки известен текущ напредък, все още са необходими много съществени усилия, особено за подобряване на досъдебната фаза, като напредъкът остава много ограничен и в борбата с организираната престъпност.

Мониторинговият доклад от май 2006 г. посочва, че в областите на полицейското сътрудничество и борбата срещу организираната престъпност и борбата срещу измамите и корупцията е осъществен само много ограничен напредък. В областта на прането на пари не е постигнато нищо. Сега България трябва да предприеме незабавни и решителни мерки в тези области, за да бъде готова до датата на присъединяването.

Междувременно България стана член на Европейския съюз, знак, че е изпълнила изискванията на съюза за пълноправно членство. Все пак остават притеснения относно бъдещия напредък и усилията за последователно изпълнение на изискванията на ЕС за хармонизирането с критериите на acquis. Тези притеснения са посочени в Мониторинговия доклад от септември 2006. За съдебната система са посочени редица трудности в прилагането на наказателните процедури – липса на обучение за прокурори относно новия НПК и тяхната водеща роля в предварителното производство, необходимост от по-добро сътрудничество между прокурорите и разследващите органи, борба срещу организираната престъпност, корупцията (особено тази по върховете), прането на пари и достатъчно обучение за прокурорите относно тяхната водеща роля в досъдебната фаза.

В резултат на това на България ще бъдат наложени предпазни клаузи, ако България не успее да постигне очакваните резултати в съдебната система – те са изброени в Мониторинговия доклад от септември 2006. Поради тази причина е необходимо да се продължат усилията за постигане на европейските стандарти и да се запази вече постигнатото в областта на наказателното производство, с акцент върху досъдебното производство и сътрудничеството между прокуратура и разследващи органи в борбата срещу организираната престъпност , корупцията (особено тази по върховете)и прането на пари. В този контекст настоящият проект си поставя задачата да подпомогне българските прокурори в техните усилия, чрез сътрудничество с Прокуратурата на Р България, водеща институция в съдебната система, с правомощия да издава нормативни документи. Поради тази причина ключова институция в осъществяването на проекта е Прокуратурата на Р България. Ще се работи и в тясно сътрудничество с представители на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Висшия съдебен съвет, Националната агенция по приходите, Национална агенция „Митници”, Централното звено за финансиране и договаряне, Националния институт на правосъдието, Делегацията на ЕС, както и на OLAF.


Статус на компонентите при започване работата по компонентите


Компонент A: Подобряване на правната среда

Подобряването на правната среда е една от главните цели на този проект и е свързано с настоящата ситуация в българското законодателство в областта на наказателното право и отношението му към достиженията на acquis communitaire. Вследствие на проекта ще се подобри ефективността на дейностите на Прокуратурата и прокурорите и междуведомственото сътрудничество с други държавни органи, участващи в борбата срещу организираната престъпност и корупцията, като Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Агенцията за финансово разузнаване, Национална агенция „Митници”, Националната следствена служба и други български държавни органи и органи на ЕС, с които Прокуратурата си сътрудничи в борбата срещу организираната престъпност на международно ниво, като ЕВРОДЖЪСТ, Европол, OLAF и др.

Съгласно българската конституция Прокуратурата не е законодателен орган и няма законодателни функции. Все пак, партньорите по настоящия проект, чрез внимателно изготвени препоръки ще се постараят да постигнат синхрон между новото наказателното производство и действителните нужди, почерпани от практиката в областта на наказателния процес, като впоследствие адресират тези препоръки към съответните министерства, като допринесат за започване на приемането на ново законодателство или изменения в съществуващото законодателство, насочени към създаване на ефективна правна среда, тясно хармонизирана със съответните достижения на acquis communitaire, за да се достигнат изискваните европейски стандарти в борбата срещу организираната престъпност и корупцията (особено тази на високо ниво).

Чрез компонент А настоящият проект ще допринесе също и за подобряване на координацията и сътрудничество на междуведомствено ниво между институциите, участващи в борбата срещу организираната престъпност и корупцията, чрез използване на възможността Главният прокурор да издава подзаконови актове, напр. инструкции, вътрешни правилници и методологични ръководства в досъдебното производство, насочени към подобряване на съгласуването и взаимното сътрудничество в досъдебното производство между прокурорите от една страна и съответните поделения на Министерството на вътрешните работи („Криминална полиция” и съответните й дирекции), Министерството на правосъдието и Националната следствена служба (особено в международното правно съдействие по наказателноправни въпроси) и Министерството на финансите (особено Агенцията за финансово разузнаване и Национална агенция „Митници”) и др..

Компонент B: Подобряване на институционалната среда

В новия Наказателно-процесуален кодекс (НПК), в сила от 29 април 2006 г., са заложени нови принципи в досъдебното производство, основани върху водещата роля на прокурора като dominus litis в досъдебното производство и способността на прокурора да изпълнява неограничен брой разностранни разследващи дейности в досъдебното производство, работейки под ръководството на Главния прокурор, както и разследващата роля на полицията, осъществявана от дознателския апарат в рамките на МВР – партньор на прокуратурата в наказателното преследване. В това отношение, за да осъществят новата си функционална роля, определена от новия НПК, Прокуратурата и полицейските структури в рамките на Министерството на вътрешните работи са изправени пред изискването да предприемат различни структурни и организационни промени въз основа на новия НПК, Закона на Министерството на вътрешните работи и Правилника за прилагането му, както и новоизменения Закон за съдебната власт.

В тясна връзка с гореспоменатото Прокуратурата, за да повиши институционалния си капацитет в борбата срещу организираната и икономическа престъпност и корупцията трябва да продължи с обучението на прокурори и подобрението на квалификацията на всички останали органи, ангажирани с досъдебната следствена дейност, особено дознателите, които съгласно новия НПК участват в почти 90% от всички наказателни преследвания.

Като се вземе под внимание увеличения брой прокурори поради преминаването на следователите към Прокуратурата от следствените служби в страната и големия брой дознатели, назначени в новите полицейски структури въз основа на и съгласно новите принципи на НПК, новия Закон за Министерството на вътрешните работи и последните изменения на Закона за съдебната власт, обучението на всички тези служители по новия НПК е важна задача за Прокуратурата, която се нуждае от съответния капацитет да постигне желания ефект.

Множеството нови принципи в досъдебното производство изисква целенасочени действия за подобряване на знанията на експертите от СБ в тази област и заостряне на тяхното внимание по тези въпроси във възможно най-кратък срок. Така обучението ще се осъществи не само под формата на учебни занятия (cp. Компонент C ‘Подобряване на учебната среда’), но и чрез серия семинари, учебни посещения, работни срещи ‘lessons-learnt’ и др..

При организирането на дейностите от компонент В трябваше да се вземе предвид липсата на опит в България по отношение на специалните разузнавателни средства, въведени с новия НПК. Затова преди съставянето на препоръките и съответните Планове за действие по изпълнението за подобряване на съществуващото положение, ще се проведат семинари, включващи работа по казуси, за представяне и задълбочено обсъждане на „добри” и „най-добри практики” на ЕС в областта на специалните разузнавателни средства, като практиките за използване на "агент под прикритие" и "доверителни сделки" и практиките в различните схеми за защита на свидетели, с цел подобряване на знанията на експертите от държавата-бенефициент по темата. Същото се отнася и за изпълнението на Европейската заповед за арест (ЕЗА): Новият Закон за екстрадициите и Европейската заповед за арест, според който частта за Европейската заповед за арест ще влезе в сила, когато България се присъедини към ЕС, трябва да бъде приложен бързо; провеждането на семинари, включващи работа по казуси, за представяне и задълбочено обсъждане на „добри” и „най-добри практики” на ЕС в областта ще допринесе за придобиването на знания от експертите и ще им помогне да се справят с нарастващите трудности.

Компонент C: Подобряване на учебната среда

Учебната среда на прокурорите в Прокуратурата се е подобрила съществено през последните 4 години благодарение на успешно изпълнените предишни два проекта за туининг по ФАР, чиято цел е била укрепване на институционния капацитет на Прокуратурата за борба с организираната и икономическата престъпност и корупцията и по този начин - подобряване на правната среда в наказателното производство в България.

Вследствие на предоставеното обучение прокурори на всички нива от Прокуратурата се специализираха в областта на организираната и икономическата престъпност и корупцията. В България и в чужбина се проведоха обучителни дейности, включително семинари. В България и в чужбина се проведоха обучения, включително семинари с работни срещи, дискусии и учебни посещения до държава-членка – партньор по проекта, за наблюдение на „добри" и „най-добри практики”, постигнати в досъдебното наказателно производство.

Целта на обучението беше всички прокурори, след преминаване на учебните програми, да могат да подобрят работата си по досъдебното производство по дела, свързани с организираната и икономическата престъпност и корупцията. Освен това в хода на предприетата структурна модернизация на всички нива в Прокуратурата, където броят на прокурорите позволяваше такава диференциация, бяха създадени специализирани отдели за организираната и икономическата престъпност и корупцията.

Повишените изисквания към Прокуратурата и увеличеният обем функционални задачи и задължения на прокурора като dominus litis в досъдебното производство вследствие на прилагането на новия НПК, в сила от 29 април 2006 г., налагат продължаване и увеличаване на обученията с особен акцент върху прилагането на специални разузнавателни средства, както е заложено в новия НПК, като практиките за използване на „агенти под прикритие”, „контролирана доставка”, „доверителна сделка” и др. Прехвърлянето на голям брой следователи към всички нива на Прокуратурата като прокурори, регламентирано от последните изменения на Закона за съдебната власт, също предполага повишена необходимост от обучение на прокурорите относно прилагането на новия НПК.

  1   2   3

Свързани:

Доклад по туининг проект no 1 iconДоклад към работна конференция, организирана в рамките на туининг проект
Към работна конференция, организирана в рамките на туининг проект 1 “Преход от институционализирани психиатрични грижи към модел...
Доклад по туининг проект no 1 iconДоклад относно новия закон за съдебната власт от 26 юли 2006 г. (Report en the new Law on the judicial system act) 38
Компонент 9 на Туининг проект bg-04-ib-jh-04 (Усъвършенстване статута на магистратите и укрепване на административния капацитет на...
Доклад по туининг проект no 1 iconРепублика българия сметна палата
С подкрепата на Европейската комисия, по Програма фар стартира туининг-проект за укрепване на Сметната палата на Република България....
Доклад по туининг проект no 1 iconРепублика българия
Приключи пилотен одит на възникването и управлението на държавния дълг в рамките на туининг-проект, финансиран по Програма фар на...
Доклад по туининг проект no 1 iconТуининг проект по Програма Фар на Европейския съюз София, 2005 г
По-нататъшно развитие на независимата институция за външен одит на публичния сектор
Доклад по туининг проект no 1 iconДейност 11
Туининг проект „Укрепване на публичното управление на съдебната власт и съдебната администрация” (BG/07/IB/JH/07)
Доклад по туининг проект no 1 iconРепублика българия
С подкрепата на Европейската комисия, по Програма фар 2000 приключи успешно туининг-проектът за укрепване на независимата институция...
Доклад по туининг проект no 1 iconОтчет по туининг лайт проект
Наименование: По-нататъшно развитие на новата система за мониторинг по приложението ново законодателство и подкрепа за мониторинг...
Доклад по туининг проект no 1 iconДо г-жа зина андреева директор на дирекция
Учебно пътуване за придобиване на практически познания и опит за работата на Германската eures, по Туининг проект по Програма фар...
Доклад по туининг проект no 1 iconКодекс. В рамките на провеждания от тях мониторинг по прилагането на влезлия в сила от 1 март 2008 г нов процесуален закон, Щефан Вегшайдер туининг съветник
Щефан Вегшайдер – туининг съветник и Петер Бауер – ръководител на компонент по проекта, проведоха среща с председателя на Габровски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом