2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; предложение за решение: ос освобождава от отговорност всички членове на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; 3
Име2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; предложение за решение: ос освобождава от отговорност всички членове на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; 3
Дата на преобразуване23.01.2013
Размер34.6 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.devin-bg.com/docs/osa_24_06/Palnom_akcioneri.doc
ПЪЛНОМОЩНО


Долуподписаният (те) _______________________________________________________

(трите имена и единен граждански номер, номер и дата на издаване на документ за самоличност; съответно фирмата, ЕИК за вписване в търговския регистър или ЕИК в регистър БУЛСТАТ, постоянен адрес, съответно седалище и адрес на управление), в качеството си на акционер, притежаващ _______________ броя акции (поименно удостоверение № ____, депозитен сертификат № _______, номера на акциите от _________ до __________, съответно временни удостоверения или акции с номера от ________ до ___________), на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от ЗППЦК


УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)


_____________________________________________________________________________

(трите имена, ЕГН, номер и дата на издаване на документ за самоличност, постоянен адрес, съответно фирмата, ЕИК за вписване в търговския регистър или ЕИК в регистър БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление) да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на общото събрание на акционерите на „ДЕВИН” АД, което ще се проведе на на 24.06.2010г. в 11.00 ч. по седалището на дружеството в град Девни, ул. „Васил Левски” № 6 и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:


Дневен ред и предлагани решения:

1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г. и одитираните консолидиран и неконсолидиран годишни финансови отчети на дружеството за 2009г.; предложения за решение: ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; ОС приема и одобрява одитираните консолидиран и неконсолидиран годишни финансови отчети на дружеството за 2009г.;

2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; предложение за решение: ОС освобождава от отговорност всички членове на съвета на директорите за дейността им през 2009г.;

3. Вземане на решение относно печалбата на дружеството за 2009г.; предложения за решение - ОС решава печалбата на дружеството за 2009г. да бъде отнесена във фонд „Резервен”;

4. Избор на експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010г.; предложение за решение: За 2010г. ОСА възлага на СД да договори с досегашния одитор „Кей Пи Ем Джи” подходящи условия и само ако „Кей Пи Ем Джи” не е в състояние да предостави адекватна услуга при стандартни пазарни такси, да бъдат разгледани като допълнителни възможности за одитор „ПрайсуотърхаусКупърс”, „Делойт Одит” или „Ърнст енд Янг”.

5. Вземане на решение за определяне размера на възнагражденията на членовете на СД; предложение за решение: Общото събрание гласува и приема размери на възнагражденията, предложени от Съвета на директорите.

6. Вземане на решение за изменение на Устава на дружеството; предложение за решение: Общото събрание приема предложените от СД необходими изменения в Устава, дължащи се на дерегистрирането на дружеството като публично.

7. Вземане на решение за промени в състава на СД; предложение за решение: Общото събрание освобождава Вили Леман като член на СД; СД продължава работата си в състав от седем члена.

8. Разни.


Начин на гласуване:

По т. 1. Да гласува(т), както следва: _____________________________________________;

По т. 2. Да гласува(т), както следва: _____________________________________________;

По т. 3. Да гласува(т), както следва: _____________________________________________;

По т. 4. Да гласува(т), както следва: _____________________________________________;

По т. 5. Да гласува(т), както следва: _____________________________________________;

По т. 6. Да гласува(т), както следва: _____________________________________________;

По т. 7. Да гласува(т), както следва: _____________________________________________;

По т. 8. Да гласува(т), както следва: _____________________________________________;


Бележка:

Ако в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощно, издадено след датата на обявяване в Търговския регистър на допълнителни въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон следва да посочва и начина на гласуване по тези допълнителни въпроси.

Като пълномощник, който представлява акционер или акционери в Общото събрание следва да уведомите дружеството и да изпрати пълномощното сканирано най-късно 2 (два) работни дни преди деня на Общото събрание на електронен адрес: office@devin-bg.com


Упълномощаването включва / не включва право на пълномощника да гласува по собствена преценка по въпроси, включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ след датата на издаването му. В случаите по чл. 231 ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право / няма право да приема такива въпроси за гласуване и да гласува по тях по собствена преценка.

Бележка:

Волеизявлението на упълномощителя по отношение на текстовете с удубулун шрифт се отбелязва като ненужният текст се зачерква или заличава от пълномощното. Ако това не е направено се счита че пълномощникът няма съответните права.


Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права, както и пълномощно издадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

Представителите на акционери с повече от 5 на сто от гласовете в Общото събрание, отправили предложение за гласуване по пълномощие, са длъжни да спазят изискванията на чл. 116 ал. 5от ЗППЦК и да са публикували в централен ежедневник или да са изпратили предложението за гласуване по пълномощие до всеки акционер, за който то се отнася, във форма и съдържание съгласно чл. 116 ал. 5 от ЗППЦК.


Дата: Упълномощител(и):

_________ 2010г. (______________)

гр. ____________

Свързани:

2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; предложение за решение: ос освобождава от отговорност всички членове на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; 3 iconДоклад за дейността на „холдингцентър ад към 31. 03. 2009 г
Стара Загора, бул”П. Евтимий”23 при следния дневен ред: 1/ промени в състава на Съвета на директорите; 2/ промяна на възнаграждението...
2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; предложение за решение: ос освобождава от отговорност всички членове на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; 3 iconЗаседание на Съвета на директорите на „ ад
Днес година в гр. София се проведе редовно заседание на членовете на Съвета на директорите на „ “ ад, на което присъстваха всички...
2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; предложение за решение: ос освобождава от отговорност всички членове на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; 3 iconРешение на съвета на директорите на „Флоримонт Пропъртис адсиц
Флоримот Пропъртис” адсиц, еик 175411237 („Дружеството”): гр. София, р-н Витоша, кв. „Манастирски ливади запад”, бул. „България”...
2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; предложение за решение: ос освобождава от отговорност всички членове на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; 3 iconДоклад на сд за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение ос приема Годишния доклад на сд за дейността на дружеството през 2008 г
Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с протокол от 10. 03. 2009 год и поканата е публикувана...
2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; предложение за решение: ос освобождава от отговорност всички членове на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; 3 iconЗаседание на съвета на директорите на "юнивърсъл пропъртис" адсиц
Днес 17. 07. 2008 г., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на “юнивърсъл пропъртис” aдсиц, на което присъстваха...
2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; предложение за решение: ос освобождава от отговорност всички членове на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; 3 iconОтче т на съвета на директорите за дейността на "декотекс" ад през 2010 год
През изминалата 2010 година дружеството постигна нетен размер на приходите от продажби в размер на 15 831 хил лв., при 11 501 хил...
2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; предложение за решение: ос освобождава от отговорност всички членове на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; 3 iconЗаседание на съвета на директорите на "юнивърсъл пропъртис"
Днес, 20. 03. 2008, в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на “юнивърсъл пропъртис” aдсиц, на което присъстваха...
2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; предложение за решение: ос освобождава от отговорност всички членове на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; 3 iconМатериали по дневния ред
Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.; предложение за решение
2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; предложение за решение: ос освобождава от отговорност всички членове на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; 3 iconЗаседание на Съвета на директорите на "Адванс Терафонд" адсиц
Днес 18 април 2011 год., в град София се състоя Съвет на директорите на “Адванс Терафонд” адсиц на който присъстват членовете на...
2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; предложение за решение: ос освобождава от отговорност всички членове на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; 3 iconЗаседание на Съвета на директорите
Съвета на директорите на “солид инвест адсиц. На заседанието присъстваха всички членове на съвета: Антоний Антонов Антонов, Митко...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом