Ст н. с д-р Лилия Чанкова
ИмеСт н. с д-р Лилия Чанкова
страница1/3
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер296.08 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://alternativi.unwe.acad.bg/br10/3.Lilia Chankova.doc
  1   2   3
Системите за управление на качеството (ISO 9000) и логистиката на индустриални фирми в България
ст.н.с. д-р Лилия Чанкова


Икономически институт на БАН

1040 София, ул. Аксаков 3

Тел. 810 40 20

Е-mail: L. Chankova@iki.bas.bg


Резюме: В последните няколко години фирмите в България проявяват засилен интерес към въвеждането на системи за управление на качеството и тяхното сертифициране по линия на международните стандарти (ISO 9000:2000). Основният мотив за това вероятно е осъзнатата необходимост да усъвършенстват управленските си процеси, включително и в областта на логистиката, и по тази линия да създават възможности за формиране на конкурентни предимства, особено в условията на предстоящото присъединяване на страната към Европейския съюз. На неговия силно взискателен общ пазар клиентите ще предпочитат онези от тях, които притежават сертификат за въведена система за управление на качеството, гарантиращ спазването на международните стандарти. Поради това интерес представлява проучването на мотивацията на индустриални фирми у нас за въвеждане на международните стандарти за система за управление на качеството и получаването на сертификат, а също така и на резултатите от реализирането на техните изисквания на практика, включително по отношение на логистиката. Целта на изследването е, на първо място, да се откроят принципите и изискванията на международните стандарти за системите за управление на качеството, които насочват усилията на фирмите да подобряват управлението на логистичните дейности и процеси. На второ място, да се представят очакванията и получените резултати от прилагането им в практиката на индустриални фирми в България и да се анализира тяхното проявление в областта на логистиката.


Ключови думи: международни стандарти за системи за управление на качеството, принципи и изисквания на ISO 9000:2000, логистика, управленски процеси, въвеждане на ISO 9001:2000 в индустриални фирми в България, снабдяване, производство, взаимоотношения с клиентите, конкурентни предимства.


JEL: L23, M11, M31.


Предстоящото присъединяване на страната към Европейския съюз поставя на дневен ред с голяма острота въпроса за конкурентоспособността на българските фирми на неговия общ пазар. Особено като се имат предвид оценките за България по показателите за микроикономическа конкурентоспособност, получени от проведени международни сравнителни изследвания, представени в Годишния доклад на Световния икономически форум1. Резултатите от тях показват, че България е на последно място сред страните членки и кандидати за членство в Европейския съюз (вкл. Румъния, Турция и Хърватия) по качество на бизнес средата и равнище на фирмените дейности и стратегии. Усъвършенстването на управленските процеси на фирмите, включително и в областта на логистиката, е една от важните насоки за постигане на адекватна конкурентоспособност за условията на единния пазар на Европейския съюз. В това отношение определяща роля играе внедряването на системи за управление на качеството в съответствие с изискванията на международните стандарти. Все по-засилващият се интерес на фирмите у нас за въвеждане на системи за управление на качеството и тяхното сертифициране2 безспорно е свързан с евроинтеграцията на страната и с необходимостта от усъвършенстване на управлението на техните дейности и процеси, по линия на което могат да се формират конкурентни предимства.


Кратък преглед на системите за управление на качеството и тяхната стандартизация


1. Новият подход за постигане и подобряване на качеството

Възникването и развитието на системите за управление на качеството е свързано с използването на нов подход за постигането и подобряването на качеството. Той се изразява в насочване на усилията към предварително разработване на процедури за изпълнение на дейности, които взаимосвързано водят до подобряване на процесите, осигуряващи високо качество на продуктите (изделия и услуги). Възприемането на този подход е свързано с осъзнатата икономическата целесъобразност да се инвестира в усъвършенстване на процесите за осигуряване на по-добро качество на продуктите, вместо да се предприемат действия след установяване на дефектите, когато загубите от направените разходи са невъзвратими. Идеята за прилагането на този нов подход за постигане и подобряване на качеството се заражда и развива в големите компании на САЩ най-вече в периода след Втората световна война и е в основата на създаването на първите национални стандарти за осигуряване на качество във връзка с разработването на договори за възлагане на държавни поръчки. Качеството на различните продукти се регламентира със съответни стандарти, които представляват технически документи, определящи изискванията към него на национално, отраслово, международно, а също така и на вътрешнофирмено ниво.

Този нов подход се възприема от специализираните национални, регионални и международни институции в Европа при разработването на серия стандарти за управление и осигуряване на качеството (ISO 9000), които са публикувани през 1987 г. и преразгледани през 1994 г. В тях се съдържат цялостни виждания и ръководни указания за управление на качеството, а също така и модели за изискванията при неговото осигуряване. Характерна особеност на ISO 9000 е намесата на „трета независима страна” в отношенията между производител и клиент, т.е. сертифицираща организация, която удостоверява, че продуктите отговарят на определените от тази серия стандарти за качество. Структурата на серията стандарти ISO 9000:1994 се състои от пет групи документи, три от които са базови за системата по качество на всяка една фирма - ISO 9001, 9002 и 9003.

 • ISO 9001:1994 - система за управление на качеството, представяща модел за изискванията при управлението на качеството в проектирането, разработката, производството, монтажа и сервизната дейност.

 • ISO 9002:1994 - система за управление на качеството, представяща модел за изискванията при управлението на качеството в производството, монтажа и сервизната дейност.

 • ІSO 9003:1994 - система за управление на качеството, представяща модел за изискванията при управлението на качеството в изходящия контрол.

Както се вижда, най-цялостен вид на система за управление на качеството има стандарта ISO 9001:1994, тъй като е обхванат целият процес от проектирането, през разработването, производството, монтажа, до сервизната дейност.

От средата на 90-те години серията стандарти ISO 9000 се възприема и прилага в националното законодателство на повече от 70 страни в света. Сертификацията на системите за управление на качеството по ISO 9000 на фирмите от развитите страни придобива масов характер, което е закономерен процес, породен от високата конкуренция и засилващата се глобализация на производството и пазара. В тези условия фирмите осъзнават ролята на въвеждането на система за управление на качеството и нейната сертификация за постигане на пазарен успех, предимствата от което в основни линии се изразяват във:

 • усъвършенстване на цялостния процес на производство и реализация (разработване на необходимата документация, регламентиране на отговорностите, подобряване на комуникациите и др.);

 • намаляване на възможните щети от неотговарящо на изискванията на клиентите качество на продукта (изделие и услуга);

 • запазване на стари и привличане на нови клиенти на основата на повишено доверие;

 • получаване на предимства при участие в търгове и конкурси за държавни поръчки;

 • по-високо доверие от страна на банкови институции при получаване на кредити, гаранции, облекчения и на държавни администрации - при разрешителни режими;

 • улеснения при създаване на делови контакти с нови партньори, при договаряне и други;

 • формиране на по-добър имидж сред широката и специализирана общественост.2. Основни стандарти за система за управление на качеството

от серията ISO 9000:2000 3

При плановото преразглеждане на серията стандарти ISO 9000:1994, осъществявана на всеки пет години, наред с отстраняването на редица регистрирани недостатъци и пропуски бе направена промяна, преследваща целта да се постигне4:

 • осигуряване на възможности за по-широко прилагане на стандартите от тази серия;

 • постигане на съвместимост на ISO 9001 и ISO 9004;

 • обвързване на целите на управлението на качеството с други процеси в предприятието;

 • включване на други изисквания към системата за управление на качеството, по-специално по отношение на екологията;

 • улесняване прилагането на стандартите в сферата на услугите, а също така и за малките фирми;

 • осигуряване на възможности за приспособяване на изискванията на стандартите към съществуващата ситуация;

 • определяне и постигане на други цели в рамките на фирмата, свързани с качеството;

 • осигуряване на възможности за постоянно подобряване на системата за управление на качеството.

В резултат от тази промяна в серията стандарти ISO 9000, в края на 90-те години на

ХХ век бе създаден новият модел ISO 9000:2000. Характерно за него е обединяването на редица стандарти от предходния модел и свеждането им до минимален брой. Същността на промяната се изразява във формулираните основни принципи на ISO 9000:2000 и общите изисквания на стандарт ISO 9001:2000 при въвеждане на система за управление на качеството. Основните стандарти на серията ISO 9000:2000 са:

 • ISO 9000 - системи за управление на качеството (основи и понятия), в които се обединяват предишните ISO 8402 (речник с понятия) и ISO 9000-1 (въвеждане в стандартите за СУК);

 • ISO 9001 - системи за управление на качеството (изисквания), в които се обединяват критериите на стандартите 9001, 9002, и 9003 от 1994 г.;

 • ISO 9004 - системи за управление на качеството (ръководство за подобряване на дейността), които заместват стандартите 9004-1 и 9004-2;

 • ISO 19011 - ръководство за одитиране на системи за управление на качеството, което обединява няколко предходни стандарта.Основни принципи на ISO 9000:2000 и насоки за реализиране целта на логистиката

В първия стандарт на тази серия, който включва основите и определенията на използваните понятия5, се дефинират основните принципи на ISO 9000:2000.


1. Осемте принципа на управлението на качеството

Тези принципи са основата на формирането на стандартите ISO 9001:2000 и ISO 9004:2000 и се изразяват във:

 • насоченост на организацията към клиентите, т.е. формиране на ясно разбиране на сегашните и бъдещите изисквания на клиентите и на постоянен стремеж към задоволяване на очакванията им;

 • силата на ръководството, която се проявява при определянето на целите и на вътрешната среда на фирмата, съдействаща за тяхното реализиране;

 • приобщаване на хората, т.е. използване на способностите на хората от всички нива на управление на фирмата;

 • процесно ориентиран подход, което означава свързаните помежду си ресурси и дейности да се управляват като един процес6;

 • системен подход към управлението, т.е. определяне и управление на система от взаимосвързани процеси за постигане на дефинираната цел;

 • непрекъснато подобрение, което да бъде постоянна цел на фирмата;

 • делови подход за вземане на решения, който се основава на логически и интуитивен анализ на данни и съобщения;

 • взаимноизгодно сътрудничество с доставчици, което означава да се работи за повишаване на способността на фирмата и на нейните доставчици да създават стойност.

Посочените принципи разкриват философията на серията стандарти ISO 9000:2000. Водещите акценти в нея са два. Първият съдържа изискванията към системата за управление на качеството на фирмата, формулирани от гледна точка на клиента. По този начин се преследва целта фирмата да изгради способност да разработва и доставя продукти (изделия и услуги) в съответствие с изискванията на клиентите и постепенно да формира доверие в потенциалните клиенти в перспектива. Степента на удовлетвореност на клиентите се определя от способността на доставчиците да осигурят навреме, съобразно договореностите, продуктите, отговарящи на изискванията за качество.

Вторият акцент се изразява в непрекъснато подобрение на системата за управление на качеството съобразно изискванията на клиентите. Целта е във фирмите да се формира стремеж към постоянно подобряване на качеството за постигане на по-висока степен на удовлетвореност на клиентите и изпълнение изискванията на другите заинтересовани страни. Реализирането на тези две цели налага, от една страна, по-голямо внимание към проучването и анализирането на изискванията на клиентите и на законово-нормативната база, засягаща интересите на другите заинтересовани страни. От друга страна, това налага определянето и контрола на онези процеси, които влияят върху разработването, създаването и доставянето на продуктите съобразно желанията на клиентите.

С прилагането на тези основни принципи на ISO 9000:2000 се осигуряват възможности за усъвършенстване на управленските процеси, за постигане на по-добра координация и съответно оптимизация на решенията и резултатите, което спомага за реализиране целта на логистиката на фирмата. Тя се изразява в осъществяването на логистични дейности и процеси във фирмата по начин, който да осигурява желаното от клиентите равнище на обслужване, отнасящо се до условията на доставки, с възможно по-малки общи разходи.


2. Насоки за реализиране целта на логистиката с прилагането на основните принципи на ISO 9000:2000

Постигането на оптимално съотношение между равнището на обслужване на клиентите и обема на общите логистични разходи е възможно да се осъществи с прилагането на основните принципи на ISO 9000:2000 в няколко основни насоки.

 • Анализиране на настоящите и определяне на бъдещите изисквания на клиентите и

другите заинтересовани страни със стремеж към постоянно подобрение от гледна точка задоволяване на техните очаквания (първи и шести принцип).

 • Изграждане на необходимата вътрешноорганизационна среда и структура на

фирмата, със съответно разпределение на отговорностите и използване на компетенциите на отделните категории персонал в звената на различните управленски нива, за изпълнението на нейните цели (втори и трети принцип).

 • Прилагане на процесно ориентирания подход, изискващ системното изучаване и

усвояване на различните видове процеси във фирмата и техните взаимодействия (четвърти принцип). Това са процеси, които обхващат цялостното управление на системата за качество и осигуряват нейното непрекъснато подобрение. Важно значение за ефективността на управлението, в т.ч. и в областта на логистиката, има открояването на главните процеси по създаването на стойността и влиянието, което оказват за изпълнение изискванията на клиентите. Това са производствените процеси (създаване на изделие и/или услуга), процесите, свързани с клиента, а също така и процесите, които се отнасят до връзките с доставчиците.

 • Използване на системния подход за усъвършенстване управлението на свързаните

дейности и на процесите във фирмата с цел реализиране на нейните цели (пети принцип). Той е в основата на модела за интегрирано управление на логистичните дейности и процеси на фирмата и нейните взаимоотношения с доставчици и клиенти. С неговото приложение се създават условия за по-добра координация в действията на участниците, намаляване на проблемите при движението на материалните потоци и неговото ускоряване, което осигурява възможности за удовлетворяване на изискванията на клиентите по отношение на условията на доставки. На основата на по-добрата координация може да се постигне оптимизация на логистичните решения при съществуващата тяхна алтернативност под влияние на фактора време, съответно рационализация на използването на ресурсите, което да доведе до намаляване на общите разходи.

 • Осъществяване на взаимноизгодни отношения с доставчиците (осми принцип). В

контекста на логистиката те се изразяват в постигане на баланс в интересите на фирмата и нейните доставчици по отношение на условията на доставяне на продукта, отговарящ на изискванията за качество, тяхното спазване и общия обем на логистичните разходи.

  1   2   3

Свързани:

Ст н. с д-р Лилия Чанкова iconСписък на публикациите на доц д-р Лилия Чанкова
Чанкова, Л. Българските предприятия в условията на съвременната икономическа криза – проблеми и насоки на действие. – В: Икономическата...
Ст н. с д-р Лилия Чанкова iconСписък на научните публикации
Чанкова С. Г., Механджиев А. Д., Птицина С. Н., Сергеева С. А., Шевченко В. А. (1989) Некоторые аспекты в исследованиях механизмов...
Ст н. с д-р Лилия Чанкова iconМы, Курта Денис Васильевич и Киосева Лилия Сергеевна, являемся членами Украинской спелеологической Ассоциации, участниками рекордных экспедиций в глубочайшую
Васильевич и Киосева Лилия Сергеевна, являемся членами Украинской спелеологической Ассоциации, участниками рекордных экспедиций в...
Ст н. с д-р Лилия Чанкова iconРазвитие на политиките, свързани с жертвите на престъпността в българия в последно време доц д-р добринка чанкова
Доклад, представен на 13-ти международен симпозиум по виктимология, Мито, Япония, 23-28 август 2009, абстракт, публикуван в сборника...
Ст н. с д-р Лилия Чанкова iconЛилия тонева – филмов негативен монтаж
Дп “Обработка на филми” (Киноцентър Бояна) – киноработник специалист филмопроизводство
Ст н. с д-р Лилия Чанкова iconХрана за рязан цвят
Снабдява цветните аранжировки от лилия, алстромерия и шибой с всички необходими хранителни вещества
Ст н. с д-р Лилия Чанкова iconНещо от живота ми
Слово на Лилия Тренкова, признесено на 7 февруари 1994 г пред децата й на тържеството по случай нейната 75-годишнина
Ст н. с д-р Лилия Чанкова iconЛилия Райчева Тодорова-Коларова
Факултет по журналистика и масова комуникация на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, 1504, София, ул. “Московска” №49
Ст н. с д-р Лилия Чанкова iconХотел "Лилия"-4 Златни пясъци
Дете от 2 до 12 години на доп легло с двама пълноплащащи е безплатно на база полупансион и в двойна стая
Ст н. с д-р Лилия Чанкова iconПобедители Олимпиад – 2011 Геологическая
Ковалев Даниил Васильевич 9 «а» класс Гимназия №19 г. Ростов-на-Дону (учитель Савоскина Лилия Владимировна)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом