Сдружение за електронни комуникации Конференцията на Международния съюз по далекосъобщения (itu) включи Wimax технологията в групата стандарти, включени в imt-2000.
ИмеСдружение за електронни комуникации Конференцията на Международния съюз по далекосъобщения (itu) включи Wimax технологията в групата стандарти, включени в imt-2000.
страница1/10
Дата на преобразуване22.01.2013
Размер1.3 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.daits.government.bg/upl/docbg20080702100806.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ТАБЛИЦА


с постъпилите в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения становища по проект на Наредба за

правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и

отнемане на номера, адреси и именаИзготвил становището

Предложение

Приема /Не се приема

Мотиви за

неприемане/място на отразяване на приети предложения

I.

Общи

бележки

1.
Сдружение за електронни комуникации

Конференцията на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) включи WiMAX технологията в групата стандарти, включени в IMT-2000. В последствие бе решено да отпадне разделението между IMT-2000 и IMT–Аdvanced (Resol, 224), като се очерта една група стандарти, включени в IMT. С оглед на това припознаването на WiMAX, във всички радиочестотни обхвати, като нова IMT спецификация ще позволи на предоставящите WiMAX базирани услуги да се ползват от повече икономии от мащаба, като се включи и VOIP, като и многобройните услуги, за които дава възможност широколентовия достъп до интернет. По този начин WiMAX е поставен при равни условия с доминиращите 3G технологии – UMTS и CDMA-2000.

Редица регулаторни органи излязоха с официални становища и прилагайки решенията на ITU - Ofcom измени индивидуалната лицензия на WIMAX оператора Broadband, като определи спектъра в 3,5 GHz за неутрален по отношение на технологията и услугите. В процедурата по изменение на индивидуалната лицензия на Broadband Ofcom е посочил, че мрежата на дружеството се изгражда съгласно IEEE 802.16, същото важи и за ComReg, като и за Италианския регулатор при формулиране на лицензионните параметри при предстоящото проведжадне на търгове в обхвата 3,4-3,6 GHz. Унгарският регулатор при определяне на своята позиция за използването на спектъра в посочените параметри също се позовава на IEEE 802.16.

Предвид на изложеното предлагаме в Наредбата да се въведат адекватни текстове, които да уредят следните въпроси, като на съответните места сме предложили и конкретни текстове:

1. Дефиниране на международният идентификатор на WiMAX абонат, на първо място като се определи неговата структура;

2. Предложение на предприятията с издадени индивидуални лицензии от типа 117А да бъдат включени сред субектите, които имат право да ползват номера, които не са част от Националния номерационен план (ННП);

3. Регламентиране на кодовете за идентификация на базовите станции в WiMAX мрежите;

4. Включване на съответните дефиниции в допълнителните разпоредби.

Безспорен е фактът, че Международните идентификатори на мобилни абонати се предоставят съгласно препоръка Е.212 на ITU-T. Предоставянето не зависи от технологията на изграждане на мрежи. В подкрепа на изложеното по-горе може да се посочи и Решение на Комитета за електронни съобщения от 30.03.2007г. за възможностите за хармонизирано използване на честотния спектър в 3400-3800 MHz за въвеждане на системи за широколентов достъп (ECC/DEC/(07)02), където в Анекс 1 е предвидена и дефиниция на „flexible usage mode” (гъвкаво използване), като текстът на Анекс 1 предвижда възможността за ползване на обхват 3,4-3,8 GHz за неподвижни (Fixed Wireless Access - FWA), слабо подвижни (Nomadic Wireless Access -NWA) и мобилни (Mobile Wireless Access - MWA) приложения.

С оглед всичко изложено дотук считаме, че не са необходими допълнителни действия, за да се приемат WiMAX мрежите като мобилни мрежи. От друга страна, необходимост от опознаване на абонатите на една мрежа, които гостуват в друга произтича от факта, че роуминг може да се предоставя, като при WiMAX 802.16-2004, така и при 802.16e, но възможностите за роуминг са особено важни при мобилния достъп. Независимо, че към настоящия момент работните групи при WiMAX FORUM обсъждат възможностите за сертифициране на физическо и MAC ниво, се работи и по идентифициране на изискванията за роуминг и установяване на роуминг пратформа (Fixed, nomadic, portable and mobile applications for 802.16-2004 and 802.16e WiMAX networks, November 2005 , Prepared by Senza Fili Consulting on behalf of the WIMAX Forum). Това по своята същност потвърждава функционалните възможности на технологията за поддържане на роуминг услуга.

Не на последно място, препоръка на Е.212 на ITU-T в изменената си редакция от 02/2007 при предвиждане на начините за присвояването на MNC от съответния административен орган предвижда, че същото се извършва в случаите, когато заявителят отговаря на определените от администрацията изисквания за мрежата. В Анекс Б, т. 9 е определено, че администрацията следва да предостави MNC по справедлив, навременен и безпристрастен начин на всеки, който отговаря на условията за предоставяне. В конкретния случай това е Председателят на ДАИТС самостоятелно или съвместно с КРС. В този смисъл следва изрично да бъдат определени изискванията, на които трябва да отговаря дадена мрежа, за да бъде мобилна. Към настоящия момент такива не са определени и считаме, че поради тази причина, не може да се твърди, че WiMAX мрежите нямат възможност да поддържат мобилни услуги. Още повече, че съгласно т.2 от ДР на Техническите изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях(обн., ДВ, бр. 92/2007г) електронна съобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида „точка към много точки” е електронна съобщителна мрежа, включваща една или повече централни станции (неподвижни), осъществяваща/и електронни съобщения с повече на брой крайни станции(потребителски терминали), разположени в неподвижни или подвижни точки (в зависимост от вида използвана технология).

Приема се частично.

Съгласно Препоръка на Е.212 на ITU-T кодът на мобилна мрежа (MNC) определя домашната мрежа на абоната в страната. Той може също да идентифицира мрежа, която предлага услуги с мобилни характеристики. (Услуга с мобилни характеристики е услуга, която поддържа подвижност на крайното устройство или абоната като осигурява достъп към и от обществена електронна съобщителна мрежа чрез домашната му мрежа и/или мрежа, в която гостува при роуминг.)

Предоставянето на код на мобилна мрежа не зависи от технологията на изграждане на мрежата, а само от типа услуги които се предлагат в нея.

Мрежите от неподвижната радиослужба от вида „точка към много точки” с национално покритие, на които са предоставени негеографски номера, позволяват предоставяне на услуги с ограничена мобилност (номадски) и отговарят на условията за предоставяне на код на мобилна мрежа (MNC). В този смисъл са въведени корекции в наредбата (чл. 20 и чл. 33), които ще позволят предоставянето на такъв ресурс с разрешенията за този тип мрежи.

Кодовете за идентификация на базовите станции не са ресурс, който се предоставя от регулатора.

При мобилните наземни мрежи тези кодове са стандартизирани в ETSI EN 300 523 и са описани в наредбата.

При мрежите от неподвижната радиослужба от вида „точка към много точки” тези кодове са стандартизирани в IEEE 802.16-2005, стандарт на който не можем да се позоваваме в наредбата. Това не е пречка тези кодове да бъдат използвани в мрежите когато това е необходимо.

2.
Транс Телеком ЕАД

Транс Телеком ЕАД подкрепя и се присъединява към становището и предложенията на Сдружението за електронни комуникации, член на което е и Транс Телеком ЕАД.

С настоящото становище се акцентира и насочва вниманието към някои съществени въпроси, пряко свързани с дейността на дружеството, с оглед изпълнение на правата и задълженията ни по индивидуална лицензия № 117А-03370/30.01.2007 г., които не са намерили своята регламентация в Проекта.

Конференцията на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) включи WiMAX технологията в групата стандарти, включени в IMT-2000. В последствие бе решено да отпадне разделението между IMT-2000 и IMT–Аdvanced (Resol,224) като се очерта една група стандарти, включени в IMT. С оглед на това припознаването на WiMAX, във всички радиочестотни обхвати, като нова IMT спецификация ще позволи на предоставящите WiMAX базирани услуги да се ползват от повече икономии от мащаба, като се включи и VOIP, като и многобройните услуги, за които дава възможност широколентовия достъп до интернет. По този начин WiMAX е поставен при равни условия с доминиращите 3G технологии – UMTS и CDMA - 2000.

Като доказателство за възможностите и характеристиките на WiМАХ мрежите е поддържане и на виртуален WiМАХ оператор. Първите стъпки в тази насока бяха обявени в началото на януари 2008 г. (WiМАХ Day от 10.01.2008 г.) като Оrаngе Business Services, подразделение на France Теlecom заяви готовността си да оперира като виртуален WiМАХ оператор върху мрежата на руския широколентов кериър Synterra, който притежава достатъчно спектър за региона на гр. Москва. С оглед определянето на честотната лента 3,4 - 3,6 GHz за предназначен за IМТ съгласно чл. 5 Frequency allocations от заключителните документи на Световната радиоконферeнция в Женева (WRС07) за България е отбелязано, че същия е предназначен (определен) основно за мобилни услуги считано от 17.11.2010 г.

Това разбира се не приоритизира използването на спектъра и не прекратява неговата употреба за дейности, за които е усвоен към настоящия момент. Доколкото в България този честотен спектър е присвоен на WiМАХ мрежи, които единствено са включени в IМТ, от използващите този честотен спектър, и съгласно Проекта на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди същият е изчерпан, считаме че следва да бъде своевременно въведено и регулаторно закрепено развитие на мрежите неутрално по отношение на представяните услуги и равнопоставено по отношение на технологиите, на които е приравнен WiМАХ стандарта и преди посочената крайна дата. В тази връзка искаме да подчертаем и опита на други страни като Великобритания, Ирландия и Италия, които също са включени в групата на България (чл. 5) и са предприели действия в насока либерализация. Позовавайки се на документите на IТU - Ofcom измени индивидуалната лицензия на WiМАХ оператора Broadband, като определи спектъра в 3,5 GHz за неутрален по отношение на технологията и услугите. В процедурата по изменение на индивидуалната лицензия на Broadband Ofcom е посочил, че мрежата да дружеството се изгражда съгласно IЕЕЕ 802.16, същото важи и за ComReg, като и за Италианския регулатор при формулиране на лицензионните параметри при предстоящото провеждане на търгове в обхвата 3,4-3,6 GHz.

Предвид на изложеното предлагаме да се въведат адекватни текстове, които да уредят следните въпроси, като на съответните места сме предложили и конкретни текстове:

1. Дефиниране на международният идентификатор на WiMAX абонат, на първо място като се определи неговата структура;

2. Предложение на предприятията с издадени индивидуални лицензии от типа 117А да бъдат включени сред субектите, които имат право да ползват номера, които не са част от Националния номерационен план (ННП);

3. Регламентиране на кодовете за идентификация на базовите станции в WiMAX мрежите;

4. Включване на съответните дефиниции в допълнителните разпоредби.

Безспорен е фактът, че Международните идентификатори на мобилни aбонати се предоставят съгласно препоръка на Е.212 на IТU-Т. Предоставянето не зависи от технологията на изграждане на мрежи. Съгласно изложеното по-горе и с оглед от Решение на Комитета за електронни съобщения от 30.03.2007г. за възможностите за хармонизирано използване на честотния спектър в 3400-3800 МНz за въвеждане на системи за широколентов достъп (ЕСС/DЕС/(07)02), където в Анекс 1 е предвидена и дефиниция на „flexible usage mode” (гъвкаво използване) като, текстът на Анекс 1 предвижда възможността за ползване на обхват 3,4-3,8 GНz за неподвижни (Fixed Wireless Access - FWA), слабо подвижни (Nomadic Wireless Access - NWA) и мобилни (Mobile Wireless Access - MWA) приложения считаме, че не са необходим допълнителни действия, за да се приемат WiМАХ мрежите като мобилни мрежи.

От друга страна, необходимост от опознаване на абонатите на една мрежа, които гостуват в друга произтича от факта, че роуминг може да се предоставя, като при WiМАХ 802.16-2004, така и при 802.16е, но възможностите за роуминг са особено важни при мобилния достъп. Независимо, че към настоящия моментработните групи при WiМАХ FORUM обсъждат възможностите за сертифициране на физическо и МАС ниво, се работи и по идентифициране на изискванията за роуминг и установяване на роуминг платформа (Fixed, nomadic, portable and mobile applications for 802.16-2004 and 802.16e WiMAX networks, November 2005, Prepared by Senza Fili Consulting on behalf of the WIMAX Forum) Това по своята същност потвърждава функционалните възможности на технологията за поддържане на роуминг услуга.

Не на последно място, препоръка Е.212 на IТU-Т в изменената си редакция от 02/2007, при определяне на начините за присвояването на МNC от съответния административен орган предвижда, че същото се извършва в случаите, когато заявителя отговаря на определението от администрацията изисквания за мрежата. В Анекс Б, т.9 е определено, че администрацията следва да предостави МNС по справедлив, навременен и безпристрастен начин на всеки, който отговаря на условията за предоставяне. В конкретния случай за определяне на изискванията за мрежа и условията на които следва да отговаря заявителя правомощия има Председателя на ДАИТС самостоятелно или съвместно с КРС. В този смисъл следва изрично да бъдат определени изискванията, на които трябва да отговаря дадена мрежа, за да бъде мобилна. Към настоящия момент такива не са определени, но по своите характеристики и технически възможности някои от изградените в страната WIМАХ мрежи са мобилни и това следва да се вземе под внимание от администрацията.

Приема се частично.

Съгласно Препоръка на Е.212 на ITU-T кодът на мобилна мрежа (MNC) определя домашната мрежа на абоната в страната. Той може също да идентифицира мрежа, която предлага услуги с мобилни характеристики. (Услуга с мобилни характеристики е услуга, която поддържа подвижност на крайното устройство или абоната като осигурява достъп към и от обществена електронна съобщителна мрежа чрез домашната му мрежа и/или мрежа, в която гостува при роуминг.)

Предоставянето на код на мобилна мрежа не зависи от технологията на изграждане на мрежата, а само от типа услуги които се предлагат в нея.

Мрежите от неподвижната радиослужба от вида „точка към много точки” с национално покритие, на които са предоставени негеографски номера, позволяват предоставяне на услуги с ограничена мобилност (номадски) и отговарят на условията за предоставяне на код на мобилна мрежа (MNC). В този смисъл са въведени корекции в наредбата (чл. 20 и чл. 33), които ще позволят предоставянето на такъв ресурс с разрешенията за този тип мрежи.

Кодовете за идентификация на базовите станции не са ресурс, който се предоставя от регулатора.

При мобилните наземни мрежи тези кодове са стандартизирани в ETSI EN 300 523 и са описани в наредбата.

При мрежите от неподвижната радиослужба от вида „точка към много точки” тези кодове са стандартизирани в IEEE 802.16-2005, стандарт на който не можем да се позоваваме в наредбата. Това не е пречка тези кодове да бъдат използвани в мрежите когато това е необходимо.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Сдружение за електронни комуникации Конференцията на Международния съюз по далекосъобщения (itu) включи Wimax технологията в групата стандарти, включени в imt-2000. iconПриложение №7 управление на електронните съобщения
Управлението на електронните съобщения в администрациите се извършва съгласно Препоръка Х. 700 на Международния съюз по телекомуникации...
Сдружение за електронни комуникации Конференцията на Международния съюз по далекосъобщения (itu) включи Wimax технологията в групата стандарти, включени в imt-2000. iconЗакон за електронните съобщения, Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Радио регламента на Международния съюз по далекосъобщения
Административна услуга: Присвояване на повиквателни сигнали, mmsi и atis номера на български кораби и издаване на „Разрешително за...
Сдружение за електронни комуникации Конференцията на Международния съюз по далекосъобщения (itu) включи Wimax технологията в групата стандарти, включени в imt-2000. iconКонвенция за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения
Ратифицирана със закон, приет от 38-то нс на 21. 06. 2000 г. Дв, бр. 54 от 07. 2000 г. Издадена от Министерството на транспорта и...
Сдружение за електронни комуникации Конференцията на Международния съюз по далекосъобщения (itu) включи Wimax технологията в групата стандарти, включени в imt-2000. icon0907 код на процес (snap code): 0907
Ът включва емисии от открито изгаряне на селскостопански отпадъци. В него не се включва изгаряне на стърнища, включени snap code...
Сдружение за електронни комуникации Конференцията на Международния съюз по далекосъобщения (itu) включи Wimax технологията в групата стандарти, включени в imt-2000. iconДоклад върху спазването на стандартите и кодексите (дсск)
Мсфо), Международните одиторски стандарти (мос) и съответните части от законодателството на Европейския съюз (ЕС) (известни също...
Сдружение за електронни комуникации Конференцията на Международния съюз по далекосъобщения (itu) включи Wimax технологията в групата стандарти, включени в imt-2000. iconСъвет на европейския съюз
...
Сдружение за електронни комуникации Конференцията на Международния съюз по далекосъобщения (itu) включи Wimax технологията в групата стандарти, включени в imt-2000. iconПрограма: 09. 30 ч
Откриване на конференцията и представяне на международния екип: Стамен Тасев, Изпълнителен директор на бфбл
Сдружение за електронни комуникации Конференцията на Международния съюз по далекосъобщения (itu) включи Wimax технологията в групата стандарти, включени в imt-2000. iconЗакон за водите обн., Дв, бр. 67 от 27. 07. 1999 г., в сила от 28. 01. 2000 г., изм и доп., бр. 81 от 10. 2000 г., в сила от 10. 2000 г.
Закони, наредби, нормативни документи и стандарти, които регламентират правила за добра производствена и хигиенна практика и производството...
Сдружение за електронни комуникации Конференцията на Международния съюз по далекосъобщения (itu) включи Wimax технологията в групата стандарти, включени в imt-2000. iconПредоставя възможност за потребителите на мобилни wap апарати да получават актуална информация за предстоящото турне на групата фсб 2000 – с Мобиком на път
Фсб 2000 – с Мобиком на път”. От 17 август 2000 г на адрес wap dir bg/fsb wml съществува уникалният за България wap сайт на рок група...
Сдружение за електронни комуникации Конференцията на Международния съюз по далекосъобщения (itu) включи Wimax технологията в групата стандарти, включени в imt-2000. iconЗа арбитражните такси и разноски по вътрешни дела, разглеждани от международния арбитражен съд
Чл. (1) “Арбитражна такса” е сумата, която се събира от мас по всяко образувано дело и служи за покриване на разходите на Международния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом