Програма за развитието и дейността на дкц I габрово еоод 2011-2013 г д-р Нели Ноева
ИмеПрограма за развитието и дейността на дкц I габрово еоод 2011-2013 г д-р Нели Ноева
страница1/14
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.57 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.gabrovo.bg/files/programa_za_razvitie.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Програма за развитието и дейността на ДКЦ I Габрово ЕООД 2011-2013 г. д-р Нели НоеваПриложение към Решение № 19/01.12.2011


ВЪВЕДЕНИЕ


Основата на здравната реформа е изграждането на здравно-осигурителната система с приемането на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) и Закона за здравето, което въведе договорното начало при заплащане и предоставяне на медицински услуги и дефинира правата и задълженията на всички участници в здравеопазването.

Започна провеждането на структурната реформа в следните направления:

 • нова система на финансиране;

 • въвеждане на медицински стандарти;

 • провеждане на акредитация.

Цитираните елементи на реформата са насочени към съпоставимост и съвместимост на здравната ни система със Световните и Европейски практики в тази област, осигуряващи принципи като:

 • социална ориентираност на здравните услуги;

 • гарантиране на равен достъп;

 • сигурност и качество на населението при ползване на медицинските услуги;

 • прилагане на пазарни механизми при разпределяне на ресурсите в системата на задължителното здравно осигуряване, чрез които да се създаде благоприятна конкурентна среда, водеща до повишаване на качеството на предлаганите услуги;

 • структуриране на лечебните заведения, като самостоятелни юридически субекти с възможности за икономическа независимост и използване на собствен ресурс.

Отговорността, която реформата възлага на лечебните заведения и съпътстващите права, породени от децентрализацията могат да бъдат осъзнати и реализирани, ако бъдат възприети не само от ръководството на ЛЗ, но и със съвместното участие на всички нива на управление .

Правилното управление на системата на здравеопазването изисква от всеки, който се занимава с тези процеси да може да анализира основните елементи на управленския процес, който включва “управление на ресурси - човешки, финансови, материални и времеви" (Мейо). Именно тази цел си поставя и този проект - да се анализират видовете ресурси и да се предложат конкретни управленски решения за постигане на мисията, основните цели и задачи, стоящи пред ДКЦ.


ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И НОРМАТИВНА БАЗА

Законодателството в областта на здравеопазването, на което се подчинява дейността на Диагностично Консултативен Център I Габрово ЕООД е:

 • Закона за здравето (2004);

 • Закон за здравното осигуряване (1998);

 • Закон за съсловните организации на лекарите и стоматолозите (1998);

 • Закон за лечебните заведения (1999);

 • Закон за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина (1995);

 • Постановление № 119/2006 г. за приемане на Наредба за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ (2006);

 • Постановление № 99/2005 за приемане на НМЕР;

 • Заповед на МЗ №РД 09-537 за райониране на страната;

 • Национален Рамков Договор 2011 който определя взаимоотношенията между ДКЦ I Габрово ЕООД и НЗОК;

 • Национални медицински стандарти;

 • Наредба № 18/20.06.2005 г.за критериите, показателите и методиката за акредитация на ЛЗ;

 • Наредба № 39/2004 г за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

 • Наредба №40/2004 г. за определяне на основния пакет дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;

 • Наредба № 34/2006 г. за добиване на специалност в системата на здравеопазването;

 • Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на Диагностично Консултативен Център I Габрово ЕООД.


Здравеопазването е сложна, динамична и стохастична система от смесен тип.

То се характеризира с прякото присъствие и участие на населението в процеса на здравното обслужване, с невъзможността за винаги точна предсказуемост на резултатите от конкретната здравеопазна дейност, честата невъзможност за квантифициране (количествена оценка) на ефекта от реализирането на дадени управленски решения, значителната роля на фактора случайност в процеса на медицинските дейности, честите неадекватни претенции и неадекватни оценки на здравеопазната дейност от страна на общественото мнение. Затова от особено значение е организацията и управлението на здравеопазването.


МИСИЯ НА Диагностично Консултативен Център I Габрово


Мисията на ДКЦ I Габрово ЕООД е качественото, ефективно и икономично осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ. Мисията се осъществява в съответствие с основополагащите принципи, залегнали в Националната здравна стратегия: "По-добро здраве за по-добро бъдеще на България", действащото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, в които Република България е страна и Кодекса за професионална етика на лекарите.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


I. Задоволяването на населението на община Габрово и областта със специализирана извънболнична медицинска помощ, като постоянно се подобрява медицинската дейност в съответствие с новостите в медицинската наука и техника.

II. По отношение на административно - стопанската дейност - ефективно провеждане на финансовата, икономическата и административната политика при задоволяване потребностите и интересите на ДКЦ I Габрово ЕООД, от една страна и здравните потребности и интереси на обществото от друга.

III. Привеждане на всички медицински дейности към изискванията на НЗОК чрез детайлно описание на дейностите и задълженията на медицинския персонал на ДКЦ, на всеки етап от извършване на основните медицински процедури.

IV. Намиране на допълнителни източници на финансиране на дейността на ДКЦ I Габрово ЕООД, чрез сключване на договори за обслужване на частни фирми и разработване на договори за привличане на инвестиции по програми, финансирани от ЕС, МЗ или външни институции.

ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ

 • Непрекъснато повишаване отговорността на медицинските специалисти за здравето и безопасността на пациентите;

 • Спазване законовите и регулаторни изисквания произтичащи от предмета на дейност на ДКЦ;

 • Подобряване качеството на медицинските услуги и тяхната безвредност;

 • Подобряване качеството на процесите при осъществяване на медико -диагностичната дейност;

 • Повишаване доверието на пациентите и други заинтересовани страни към работата на ДКЦ;

 • Подобряване здравното състояние на населението от обслужвания район;

 • Съчетаване на социалното и пазарно начало в здравеопазването чрез балансиране на интересите на лекаря и пациента чрез системата на договаряне на финансирането;

 • Създаване на управленска концепция за здравен маркетинг.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Свързани:

Програма за развитието и дейността на дкц I габрово еоод 2011-2013 г д-р Нели Ноева iconBg-габрово: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Габрово, пл. Възраждане 3, За: Деница Ноева, н-к отдел Проекти и и икономическо развитие, България 5300, Габрово, Тел.: 066...
Програма за развитието и дейността на дкц I габрово еоод 2011-2013 г д-р Нели Ноева iconДекларация от лицата, отговорни за съдържанието на финансовия отчет за дейността към 31. 12. 2011 год
Българска холдингова компания” ад и че междинният доклад за дейността към 31. 12. 2011 г съдържа достоверен преглед на развитието...
Програма за развитието и дейността на дкц I габрово еоод 2011-2013 г д-р Нели Ноева iconРедовнозаседани е
Необходимостта за незабавно провеждане на конкурс за възлагане на управление на "мбал девня" еоод и “дкц 1 Девня” еоод
Програма за развитието и дейността на дкц I габрово еоод 2011-2013 г д-р Нели Ноева iconПрограма за развитието на сектор "рибарство" /2007 2013 г
Финансови разпоредби. Индикативен финансов план за Оперативна програма за развитието на сектор “Рибарство” 122
Програма за развитието и дейността на дкц I габрово еоод 2011-2013 г д-р Нели Ноева iconРешение №47-нс габрово, 16. 04. 2013
Община Севлиево за произвеждане на изборите за народни представители на 12. 05. 2013 г. Преписката е заведена под №24/10. 04. 2013...
Програма за развитието и дейността на дкц I габрово еоод 2011-2013 г д-р Нели Ноева iconДоклад за дейността
Преглед на развитието, резултати от дейността и състоянието на „елпо” ад през 2011 година
Програма за развитието и дейността на дкц I габрово еоод 2011-2013 г д-р Нели Ноева iconКонкурс за лого и слоган на
Нели Йорданова директор на дирекция „Координация на програми и проекти", Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013...
Програма за развитието и дейността на дкц I габрово еоод 2011-2013 г д-р Нели Ноева iconПлан за изпълнение на дейностите по национална програма за интеграция на бежанците в република българия (2011-2013)
Планът за изпълнение на нпибрб (2011-2013) се изработва за срок на действие от една година (2012) и е неразделна част от изпълнението...
Програма за развитието и дейността на дкц I габрово еоод 2011-2013 г д-р Нели Ноева iconПрограма "Рибарство и аквакултури" (2007 2013 г.) е стратегически документ, очертаващ рамката на развитието в сектор "
Програма “Рибарство и аквакултури” (2007 2013 г.) е стратегически документ, очертаващ рамката на развитието в сектор “Рибарство”...
Програма за развитието и дейността на дкц I габрово еоод 2011-2013 г д-р Нели Ноева iconІ. Обща и специализирани Лекарски консултативни комисии /лкк/ при дкц "Света Анна" еоод гр. София
Обща и специализирани Лекарски консултативни комисии /лкк/ при дкц “Света Анна” еоод – гр. София
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом