1. екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Някои основни понятия
Име1. екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Някои основни понятия
страница5/5
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер451.51 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bglegis.com/z ekologichno pravo doc.G.penchev.doc
1   2   3   4   5

29. ПРАВЕН РЕЖИМ НА РИБОЛОВА И ЛОВНОТО СТОПАНСТВО


1. Норм.актове - З-н за рибарството и аквакултурите (ЗРА); субсидиарно приложение: ЗООС, ЗУТ, подзаконови норм.актове по тяхното прилагане

2. Правни мерки за защита на рибното стопанство:

а) правни мерки по ЗРА:

- публична и частна собственост в/у рибите и др.водни животни – чл.2, ал.2;

- ----ІІ---- в/у рибно-стопанските обекти – чл.2, ал.1;

- специални правила за извършване на стопански риболов – чл.17-21;

- ----ІІ---- на любителски риболов – чл.22-24

> Предпоставки за придобиване право на любителски риболов са: издаване на билет и заплащане на таксата за билета.

> Изключения: риболовът в Черно море е свободен, за лица под 14 год. не важат изискванията, за хора с увреждания, за жени над 60 год. и мъже над 65 год. 50 % от таксата

- специални правила за извършване на аквакултурни дейности – чл.25-28. Контролът в/у тази д-ст се извършва от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури към МЗГ ( както и за любители);

- специални правила, свързани с опазването на рибните ресурси – чл.29-45;

- специални правила относно търговията и превоза на риба и др.водни животни

б) правни мерки по ЗООС – като тема 17;

3. Юридическа отг-ст за защита на рибното стопанство:

а) админ.наказ.отг-ст – чл.56-91 ЗРА;

б) гражданска отг-ст – деликтна по специален ред на основание чл.90, ал.2 и параграф 2 ЗРА. Обезщетението се приема по наредба, приета от МС - “Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси” (2001г.);

в) екологоправна имуществена отг-ст – чл.56-91 ЗРА – когато правонарушител е ЮЛ

г) наказателна отг-ст – чл.238-240 НК – чл.238 – неправомерен риболов във вътрешни води; 239 – незаконосъобразна развъдна д-ст; 240 – неправомерен риболов в Черно море; 354а – информационен член.

30. ПРАВНА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА

СРЕДА


1. Норм.уредба – З-на за управление на отпадъците (ЗУО); субсидиарно приложение: ЗООС, ЗУТ, подзаконови нормативно актове по тяхното прилагане

2. Правни мерки за ООС от вредното въздействие на отпадъците

а) правни мерки по ЗУО:

- изброяване на видовете отпадъци, спрямо к/о се прилага законът – чл.2, ал.1, те са:

1) битови;

2) стротелни;

3) производителни;

4) опасни

- приемане на програми за управление на дейностите, свързани с отпадъците

Три вида програми:

1) национална – утвърждава се от МС;

2) общинскаот общинския съвет;

3) програми на отделни ФЛ или ЮЛ, извършващи дейности, свързани с отпадъците – утвърждават се от РИОСВ;

- разрешителен режим за дейности по събиране, превозване и обезвреждане на отпадъци – чл.37-49. Органи, издаващи разрешителни са РИОСВ – за отпадъци на нейна територия или МОСВ за отпадъците на 2 или повече РИОСВ;

- лицензионен режим за търговия с отпадъци от черни или цветни метали – чл.54-61. Лицензиите се издават от Министъра на икономиката и енергетиката или “ресорен” министър;

- разрешителен режим за дейности, свързани с образуване на масово разпространени отпадъци или отпадъци от опаковки – чл.62-71. Разрешенията се издават от организации по “оползотворяване” от МОСВ;

- разрешителен режим за внос, износ и транзитен превоз на отпадъци. Разрешенията се издават от МОСВ

б) прави мерки по ЗООС – като тема 17;

в) ПАМ – чл.100-103 ЗУО – спиране на дейности, извършвани в нарушение на изискванията на закона;

3. Юридическа отг-ст за ООС

а) АНО – чл.104 и чл.116-118 ЗУО;

б) гражданска отг-ст – деликтна по общ ред на основание чл.170-172 ЗООС, чл.46-52 ЗЗД

в) екологоправна имуществена отг-ст – чл.105-115 ЗУО, когато правонарушител е ЮЛ;

г) наказателна отг-ст – чл.234б – неправомерна търговия с отпадъци от черни и цветни отпадъци;

- чл.353б – нерправомерен превоз на опасни отпадъци в нарушение на м/ународен д-р, по к/о Б-я е страна (Конвенция за контрол трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане ;

- чл.353в – неправомерно събиране, използване и обезвреждане на опасни отпадъци;

- чл.353а – информационен член
1   2   3   4   5

Свързани:

1. екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Някои основни понятия iconКонспект 2010 г
Същност на противоречията в системата “общество-околна среда”, развитие на глобалните екологични проблеми и състоянието им при съвременното...

1. екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Някои основни понятия icon1. Същност на противоречията в системата "общество-околна среда", развитие на глобалните екологични проблеми и състоянието им при съвременното обществено
Същност на противоречията в системата “общество-околна среда”, развитие на глобалните екологични проблеми и състоянието им при съвременното...

1. екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Някои основни понятия iconНякои проблеми при избор на архитектура на компютърна мрежа
В доклада са представени някои проблеми и начини за тяхното разрешаване, свързани с избора на архитектура на км, от гледна точка...

1. екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Някои основни понятия iconПрограмни системи с изкуствен интелект в правото. Функции. Проблеми. Някои решения
Достъпната литература и описаните досега системи, създадени в областта на програмните системи с изкуствен интелект в правото, позволяват...

1. екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Някои основни понятия iconОсновни технически проблеми при протезиране на човешкия крак
В заключение са обобщени основни научно-технически проблеми, които стоят за разрешаване пред тази актуална област на биомеханиката,...

1. екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Някои основни понятия icon5 Връзка между атомния строеж и положението на химичните елементи в Периодичната система
Електронната структура (конфигурация) на атомите се отразява посредством електронни формули. За тяхното съставяне е необходимо да...

1. екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Някои основни понятия iconРусенски университет "ангел кънчев" юридически факултет въпросник по философия на правото
Философия и философия на правото. Философската същност на правото. (Философски проблеми на възникването на правото. Философия на...

1. екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Някои основни понятия iconКакво се разбира под двойно данъчно облагане?
Сегашни мерки за разрешаване на основните проблеми и ограничения за тяхното прилагане 9

1. екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Някои основни понятия iconРеферат Тема
В съвременното правопознание многообразието на различните възгледи (теории, становища, определения) за това що е право, за същността...

1. екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Някои основни понятия iconНякои проблеми на достъпа на потребители
Осигуряването на достъп до ресурсите на Internet на потребители от Lan е свързан с проблеми от разностранен характер. В доклада се...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом