Република българия четиридесето народно събрание
ИмеРепублика българия четиридесето народно събрание
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер75.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/171Strategy EK 2008-3.05.2007.doc
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ


С Т А Н О В И Щ Е


Относно: Годишна стратегия на Европейската комисия за 2008 г.

(COM (2007) 65 final)
На свое извънредно заседание, проведено на 3 май 2007 г. Комисията по европейските въпроси разгледа Годишната стратегия на Европейската комисия за 2008 г. На заседанието присъстваха г-жа Евгения Колданова, зам.-министър на външните работи и г-н Марио Милушев, директор на Дирекция “Европейски съюз” в Министерството на външните работи.


1. Настоящото обсъждане на Годишната стратегия на Европейската комисия за 2008 г. е в рамките на инициатива на Конференцията на комисиите по европейските въпроси към парламентите на държавите-членки на ЕС (COSAC). Инициативата дава възможност на националните парламенти на държавите-членки, чрез съответните комисии по европейските въпроси, да изразят на един сравнително ранен етап своето становище по приоритетите в дейността на Европейската комисия през следващата година. След обсъждането в националните парламенти Годишната стратегия се дебатира и на заседание на COSAC. Европейската комисия се запознава с мненията и препоръките на националните парламенти и на COSAC и това й дава възможност да предприеме навреме евентуални корекции в планираните дейности, с цел да отрази още по-точно нагласите и стремежите на гражданите на Европейския съюз.


Следващата година е особена година за развитието на Европейския съюз. Това е последната година преди изборите за Европейски парламент и преди смяната в края на 2009 г. на състава на Европейската комисия. Ето защо се възлагат големи надежди, че именно през 2008 г. ще се извърши решителен пробив напред по дебата за бъдещето на Европа и съответно за развитието на конституционния въпрос. Следващата година ще има решаващо значение и за придвижване напред по пътя на Лисабонската стратегия, която трябва да даде вече осезаеми плодове. 2008-а година ще има и решаваща роля в подготовката на едно ново глобално споразумение за съкращаване на емисиите на парникови газове, тъй като действието на Протокола от Киото изтича през 2012 г.


В тази обстановка и на базата на утвърдили се вече общи европейски принципи, Европейската комисия е формулира своите приоритети за 2008 г.


2. На първо място с основание е поставено овладяването на климатичните промени. През последните години на редица авторитетни международни форуми бяха ясно формулирани очакваните промени. Добре известни са и пътищата за намаляване на последиците от тях чрез съкращаване на емисиите на парникови газове. Ето защо през 2008 г. Европейската комисия обосновано поставя в центъра на вниманието на държавите-членки връзката между климатичните промени и развитието на икономиката и преди всичко на енергетиката и транспорта. Намаляването на емисиите на парникови газове може да се постигне чрез комбинирано въздействие на няколко фактора - повишаване на енергийната ефективност, намаляване на дела на фосилните енергоизночници в т. нар. енергиен микс, използване на нови горива в транспорта, най-вече на биоетанол.


При търсенето на оптималния енергиен микс, всяка държава-членка трябва да изхожда от обективното състояние на своята икономика, от своите природни и географски дадености. Държавите трябва да положат усилия за развитието на възобновяемите енергийни източници, но не бива да пренебрегват и другите възможности за производство на енергия без емисии на парникови газове, включително тези, свързани с развитието на ядрената енергетика.


Европейската комисия трябва да бъде активно подкрепена в нейните усилия да създаде глобална коалиция за постигане на нови международни договорености по редуцирането на парниковите газове и след изтичането на Протокола от Киото. Овладяването на климатичните промени не може да стане с усилията на отделени държави. За тази глобална цел са необходими глобални усилия, ангажиращи преобладаващото мнозинство от държавите в света и на първо място най-големите и най-силно развити икономики.

3. Друга важна стратегическа задача, залегнала в Годишната стратегия, е изпълнението на Лисабонската стратегия за растеж и заетост. Тази задача има различни измерения. Тя е свързана с науката, образованието, подобряването на демографската ситуация в ЕС чрез по-добро здравеопазване, усъвършенстването на вътрешния пазар, кохезионната политика, конкуренцията и т. нат.


Европейската комисия предвижда редица конкретни стъпки, които трябва да бъдат реализирани през 2008 г. На първо място се планира усъвършенстване на работата по Седмата рамкова програма за научни изследвания. Предвижда се създаването на изпълнителна агенция към Европейския научен съвет. Заслужава подкрепа и организационната дейност за създаването на Европейския технологичен институт, който трябва да започне пълноценно да работи през 2009 г. Всички държави-членки, в това число и България, ще трябва да положат усилия за пълноценно включване в рамковата програма и като цяло в Европейското научно пространство и по-специално по такива приоритетни области като енергетика, околна среда, здравеопазване, използване на моретата, транспортът.


4. Особено важно е приемането през 2008 г. на Програмата за нова европейска кохезионна политика и на Програмата за нова политика за развитие на селските местности. Икономическата, социалната и териториалната кохезия в ЕС имат изключително значение за по-пълното използване на предимствата на интеграцията. Структурните фондове за ЕС допринасят за изграждането на инфрактруктурата и за постигане на по-високи темпове на икономическо развитие в икономически изостаналите региони. Предвиденото от Европейската комисия усъвършенстване на управлението на кохезионната политика ще увеличи шансовете за по-пълно използване на средствата. Но ефектът може да е още по-голям, ако развитието на институционалния капацитет на държавите-членки, особено на новите държави-членки, се изтъкне като един от приоритетите в новите програми на Европейската комисия.


5. Миграцията на населението е въпрос, който също не търпи отлагане и с основание е заел значително място в Годишната стратегия на Европейската комисия за 2008 г. На фона на застаряването и почти нулевия естествен прираст на населението все по-актуално става привличането отвън на квалифицирана работна сила. Легалната имиграция се превръща в елемент от икономическата политика и по този начин възниква въпросът - след като има единен пазар дали не е дошло времето и за единна миграционна политика на ЕС? Формиращият се недостиг на работна сила в ЕС поставя и един друг въпрос – дали е обосновано в тези условия да се запазват бариерите пред свободното движение на лица в рамките на самия Европейски съюз, по-специално по отношение на новите държави-членки? Оценявайки високо мерките, планирани от Европейската комисия в областта на миграцията и движението на хора, би могло също така да се изтъкне, че е необходимо да се предприемат още по-активни допълнителни усилия за постигане на напредък при социалното интегриране на имигрантите.


Що се отнася до нелегалната имиграция, то Европейската комисия предвижда да засили работата по приемането на Обща европейска система за предоставяне на убежище. Съответните нормативни актове трябва да бъдат приети и да започнат да действат през следващите 2-3 години. С основание Европейската комисия поставя и въпроса за по-ефикасен контрол на външните граници на Съюза. Необходимо е кадрово и финансово укрепване на Агенцията по външните граници (FRONTEX), усъвършенстване на Европейската система за наблюдение на границите, въвеждане в действие на Визовата информационна система на ЕС. България, като страна, охраняваща външни граници на Съюза, е заинтересована от превръщането на охраната на границите в приоритет, който изисква общите усилия на всички-държави-членки.


За нашата страна е важно, също така, да се извърши решителен напредък по въвеждането на второто поколение Шенгенска информационна система (SIS II), като предпоставка за разширяване на Шенгенското пространство и включването в него на новите държави-членки.


6. Заслужава подкрепа и заявеното намерение на Европейската комисия през 2008 г. да развива по-активни действия във всички направления на външните отношения.


В т. 2.5 на Годишната стратегия (“Европа като глобален партньор”), сред предвидените основни дейности е посочено и “Засилването на връзките с Алжир, Беларус, Либия и Сирия в зависимост от развитието на политическата ситуация”. Така формулиран текстът предизвиква обаче известно безпокойство тъй като не е съвсем ясен и може да доведе до неправилно тълкуване от страна на либийските власти в контекста на делото срещу осъдените на смърт български медици и палестинския лекар. Както е известно, Съветът на ЕС през м. януари т.г. реши, че контекстът, в който ще се развиват отношенията между Европейският съюз и Либия се определя от намирането на положително, честно и експедитивно решение на делото, водещо до възможно най-бързото освобождаване на медицинските работници. Европейската комисия участва активно в усилията за намиране на положително решение на делото. Ето защо ние очакваме, че тя ще отчете в своята Работна програма за 2008 г. значимостта и политическата актуалност на този въпрос.


За нашата страна особено значение има също така фактът, че в Годишната стратегия на Европейската комисия за 2008 г. се отделя специално внимание на преговорите за присъединяване на страните-кандидатки (Турция и Хърватия), както и на европейската перспектива за Западните Балкани. Ние приветстваме и фактът, че се предвиждат специални усилия за подкрепа на регионалното сътрудничество между черноморските държави.

Прави, също така, положително впечатление демонстрираното от Европейската комисия разбиране, че на съвременния етап съществува тясно преплитане на отделните аспекти на външните отношения – политически отношения, сигурност и отбрана, търговска политика и политика на развитието. Освен това се наблюдава и едно все по-силно обвързване на външните отношения с вътрешните политика на ЕС, например в областта на енергетиката, околната среда, но също така и при науката, образованието, земеделието, конкуренцията и т. нат. Това прави външните отношения по-силно ориентирани към актуалните практически проблеми на Съюза.


Постигането на висока глобална конкурентноспособност означава и по-активни външни отношения, защото чрез общата търговска политика се постига подобряване на достъпа на европейските стоки до чуждите пазари. При това търговията вече не се разглежда изолирано, а се свързва от Европейската комисия с овладяването на климатичните промени, борбата с различните форми на дискриминация и корупция, защитата на интелектуалната собственост, на инвестициите.


7. Подобряването на управлението и на диалога с гражданите е друг безспорен приоритет в работата на Европейската комисия през 2008 г. Ще продължи диалога с гражданите по всички важни теми и същевременно ще се засили работата на Европейската комисия по изготвянето на оценки за въздействието на подготвяните проекти на нормативни актове и по кодификацията на съществуващото законодателство. Всичко това ще има положително отражение както върху качеството на европейския законодателен процес, така и върху популяризирането на завоеванията на европейската интеграция.


След състоялото се обсъждане становището бе прието с единодушие от 7 гласа “за”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ


АТАНАС ПАПАРИЗОВ
Свързани:

Република българия четиридесето народно събрание iconЧетиридесето народно събрание
Изток” на Народното събрание се проведе кръгла маса под патронажа на Председателя на Четиридесетото Народно събрание господин Георги...
Република българия четиридесето народно събрание iconРепублика българия четиридесето народно събрание разпореждане
На основание чл. 8, ал. 1, точка 1 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Република българия четиридесето народно събрание iconРепублика българия четиридесето народно събрание
Правила за процедурата относно законопроектите за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Република българия четиридесето народно събрание iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Относно: представяне на Националната политика за превенция и контрол на хив/спин и туберкулоза в Република България
Република българия четиридесето народно събрание iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия четиридесето народно събрание iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2008 г., №702-01-47, внесен от Министерски съвет на 31 октомври...
Република българия четиридесето народно събрание iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Народното събрание, относно разглеждане на т. 6, “Втора Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването /2008-2013...
Република българия четиридесето народно събрание iconРепублика българия четиридесето народно събрание
Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз 01. 2007 г., изм., бр. 108 от 29. 12. 2006 г., в сила от 01....
Република българия четиридесето народно събрание iconЧетиридесето народно събрание
Временна комисия за подготовка на предложения за промени в конституцията на република българия
Република българия четиридесето народно събрание iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Относно: Проект на декларация за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания в Република България, №854-03-4, внесен от Борислав...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом