Дипломната работа
ИмеДипломната работа
страница6/10
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.89 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://consultbg.weebly.com/uploads/3/1/7/0/3170199/schet_otchitane_razcheti.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Глава пета

Особености при счетоводно отчитане на разчетните отношения с бюджета, социално осигуряване и ведомствата

В своята многостранна дейност предприятието се намира в разчетни отношения с различни институции - държавен бюджет, осигурителни предприятия и структури, различни ведомства. По-голямата част от тези разчети имат характер на задължения. Възможни са, обаче, и случаи, когато тези разчети са с характер на вземания. Стопанските операции за разчетите с бюджета, социалното осигуряване и с различни ведомства се документират с различни справки, ведомост за трудово възнаграждение на персонала, платежно нареждане и други документи по банковите унифицирани стандарти.

Счетоводното отчитане на разчети с бюджета, социалното осигуряване и ведомства се извършва със синтетични сметки, включени в група 45 Разчети с бюджета и ведомства и група 46 Разчети с осигурители, предвидени в Примерния национален сметкоплан.

1. Характеристика на разчетните отношения по данък върху печалбата. Особености при формирането на облагаемия доход за данъчни цели. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания

Печалбата на предприятието се облага с данък съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане. Принципните въпроси по отчитането на данъците от печалбата се регламентират с НСС 12 Данъци от печалбата. Разчетите с бюджета във връзка с начисляването и внасянето на данъците върху печалбата се отразява чрез сметка 452 Разчети за данък върху печалбата. Сметката се кредитира при начисляване на данъци, а се дебитира при тяхното внасяне и в някои други по - особени случаи тя е пасивна сметка и може да има кредитно салдо. То изразява начислени, но невнесени данъци от печалбата в определен момент. Дължимият годишен данък върху печалбата се установява като се спазва стриктно ЗКПО и се посочва в данъчна декларация по образец.

Печалбата на предприятието се облага с корпоративен данък. "Размера на единната ставка на корпоративния данък е 15 на сто върху облагаемата печалба формирана по правилата на закона. Съгласно изискванията на ЗКПО до 15Т0 число на текущия месец се правят месечни авансови вноски. Те се правят в размер на 1/12 част от годишната облагаема печалба, декларирана за предходната година, коригирана с коефициент на промените в икономическите условия за текущата година. За 2006 година този коефициент е определен в размер на 1.1 и ще се ползва съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗКПО." 35 Корпоративния данък се начислява на основата на информацията от Отчета за приходите и разходите. Необходимо е при установяване на счетоводната печалба или загуба за дадения отчетен период да се съблюдават изискванията на НСС 1 Представяне на финансови отчети. В НСС 1 "се използват равностойно понятие -счетоводна печалба/счетоводна загуба. Или това е салдото в края на отчетната година по сметка 123 Печалби и загуби от текущата година, която може да бъде с кредитно или дебитно салдо".36

Основа за определяне на корпоративния данък е облагаемата печалба, определена на основата на счетоводния финансов резултат, установен като разлика между приходите и разходите, преди изчисляването но данъците за сметка на печалбата и преобразуван по реда на ЗКПО чрез увеличаване или намаляване. Тези увеличения и намаления са известни като постоянни и временни разлики.37

Внасянето на дължимия корпоративен данък е по общия ред на закона, а именно - в годишен размер, до 31 март на следващата календарна година, след приспадане на платените авансови вноски.

В края на годината получените разлики между полагащите се данъци за сметка на печалбата и авансовите вноски се уреждат с бюджета. При дължими данъци те се превеждат, а при надвнесени данъци - те се удържат от бъдещи авансови вноски или се прихващат за сметка на други дължими данъци след съгласуване с данъчната администрация.

Технологията на счетоводното отчитане на разчетите по повод данък върху печалбата може да се представи така:

- за начисляване на корпоративния данък за сметка на печалбата:

Дт с/ка 123 Печалба и загуба от текущата година

Кт с/ка 452 Разчети за данък върху печалбата

Пример 14: Съгласно годишната данъчна декларация по чл. 51, ал.1 от ЗКПО. в счетоводството на ТЕЦ „Марица изток 2 е начислен данък за сметка на печалбата в размер на 5 234 963.95./Вж. приложение № 13/

Дт с/ка 123 Печалба и загуба от текущата година – 5 234 963.95

Кт с/ка 452 Разчети за данък върху печалбата – 5 234 963.95

- за връщане на надвнесен данък, ако не е прихванат за други данъчни задължения:

Дт с/ка гр 50 Парични средства

Кт с/ка 452 Разчети за данък върху печалбата

- за начисления корпоративен данък върху възникнали временни разлики:

Дт с/ка 497 Разчети по отсрочени данъци

Кт с/ка 452 Разчети за данък върху печалбата

- за начислен корпоративен данък по данъчен облагателен акт, или други задължения от минали отчетни периоди:

Дт с/ка 609 Други разходи

Кт с/ка 452 Разчети за данък върху печалбата

- за изплащане на начислени авансови и окончателни данъци:

Дт с/ка 452 Разчети за данък върху печалбата

Кт с/ка гр 50 Парични средства

- за признаване (обратно действие) на временни разлики, върху които е начислен корпоративен данък:

Дт с/ ка 452 Разчети за данък върху печалбата

Кт с/ка 497 Разчети по отсрочени данъци

- за прихващане в случаи на неизплатени задължения към бюджета:

Дт с/ка 452 Разчети за данък върху печалбата

Кт с/ка 4538 Разчети за ДДС

- за отчитане прихващането на дължимия ДДС срещу насрещни ликвидни вземания от бюджета:

Дт с/ка 4539 Разчети за ДДС

Кт с/ка 452 Разчети за данък върху печалбата

- за начислените лихви по данъчен ревизионен акт за неспазване на сроковете за внасянето на корпоративния данък се съставя статията:

Дт с/ка 621 Разходи за лихви

Кт с/ка 459 Други разчети с бюджета и ведомствата
или Кт с/ка 496 Разчети по лихви

Във връзка с влизането в сила на ЗКПО възниква въпросът за осчетоводяването, начисляването и внасянето на т. нар. алтернативни данъци. С еднократен (окончателен) данък се облагат: разходите за тържества, представителни и развлекателни цели, разходи за подаръци, които не носят търговско наименование или търговска марка на данъчно задължено лице, социалните разходи, разходите за поддръжка, ремонти и експлоатации на леки автомобили, когато с тях не се осъществява дейност по занятие, даренията и спонсорството; отчетени като разходи. Тези разходи представляват разходи за дейността и с тях не се преобразува финансовия резултат. По последни изменения окончателния данък се определя "по диференциални данъчни ставки:

- 7 на сто - за разходите са по чл. 34 ал. 1 - дивиденти и ликвидационни дялове;

- 10 на сто на чл. 35. ал. 1 по повод разходи за тържества, представителни и развлекателни цели, подаръци, дарения и спонсорство, отчетени като разход;

- данъкът за социални разходи по чл. 36, ал. 1 е 15 на сто;

- данъка по поддръжка, ремонт, и експлоатация на леки автомобили по чл. 36., ал. 2 е 10 на сто.

- и за доброволни пенсионни и осигурителни вноски, превишаващи 40 лева месечно на осигурено лице по чл. 36., ал.4 е 12 на сто".38

За отчитането им се използва сметка 459 Други разчети с бюджета и ведомства. Чрез нея предприятията отчитат взаимоотношенията си с държавни органи и ведомства по операции, които не са обхванати от другите сметки. Аналитично отчитане може да се организиране по вземания и задължения и по контрагенти.

- за начисляване на разходки за тържества, представителни цели, консумативни разходи:

Дт с/ка 606 Разходи за данъци, такси и други подобни плащания Кт с/ка 459 Други разчети с бюджета и ведомствата

- за начисляване на социалните разходи на персонала:

Дт с/ка 605 Разходи за осигуровки (606 с/ка)

Кт с/ка 459 Други разчети с бюджета и ведомствата

Данъкът върху дивидентите е окончателен и счетоводно се отразява така:

Дт с/ка 425 Задължения за съучастия (122 с/ка)

Кт с/ка 459 Други разчети с бюджета и ведомствата

- за внасяне на начислените данъци въз основа на платежно нареждане се съставя счетоводна статия:

Дт с/ка 459 Други разчети с бюджета и ведомствата

Кт с/ка гр 50 Парични средства

Плащането се извършва текущо при възникването им "Начислените главници по данъчни ревизионни актове се осчетоводяват така:

Дт с/ка 609 Други разходи

Кт с/ка 459 Други разчети с бюджета и ведомствата

За възстановяване на главниците по надвнесени данъци:

Дт с/ка 503 Разплащателна сметка в лева

Кт с/ка 459 Други разчети с бюджета и ведомствата" 39

Обратно на посочената статия се съставя за внасяне на начислените по-горе лихви, които се дължат за неудържаните или удържаните, но невнесени в срок суми, както и при неспазване срокове за издължаване на вноските по задължително застраховане на имущество.

2. Характеристика на разчетните отношения по ДДС.

Организация на синтетичното и аналитичното счетоводно отчитане. Документиране. Счетоводни записвания

Счетоводното отчитане на операциите по повод на възникнали разчетни взаимоотношения на предприятието с бюджета във връзка с данъка върху добавената стойност (ДДС) е регламентирано с НСС25 Отчитането на данъка върху добавената стойност. "С него се определят изискванията към първичните счетоводни документи и счетоводни регистри, служещи за документално отразяване и оформяне на облагаеми и освободени сделки, и на правилата за счетоводното отчитане на данъка върху добавената стойност".40

НСС 25 предвижда документалното осигуряване на разчетите по повод ДДС да става със следните:

1. Първични счетоводни документи - данъчна фактура, опростена фактура, касова бележка, данъчно дебитно известие, данъчно кредитно известие, митническа декларация, протоколи;

2. Счетоводни регистри - дневник за покупките, дневник за продажбите;

3. Справка - декларация за ДДС - съставя се въз основа на данните от счетоводните регистри в края на данъчния период. С нея се определя размерът на ДДС, който предприятието следва да внесе в приход на бюджета или сумата, която следва да му бъде възстановена.

ДДС е косвен оборотен данък, с който се облагат всички сделки на стоки и услуги, освен освободените със закон. При него данъчната стойност се понася от потребителите чрез цените, в които той е включен. Начисляването и плащането на ДДС е задължение за тези, които продават стоки или извършват услуги.

Съгласно чл. 1 от ЗДДС "данъка се дължи за всяка доставка на стоки или услуги с място на изпълнение на територията на страната и извършена от данъчнозадължено лице по този закон, за износ, извършен от данъчнозадължено лице, както и при внос на стоки, освен когато този закон предвижда друго". По смисъла на закона данъчнозадължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност. Всяно лице с облагаема сделка над 50 000 лв. е длъжно в 14 - дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Това е така наречената задължителна регистрация по ЗДДС. Последният дава възможност и за регистрация по избор. Всяко регистрирано лице е длъжно да начислява данък за всяка извършена облагаема доставка. Начисляването става на датата на възникване на данъчното събитие. Данъкът става изискуем и регистрираното лице следва да издаде данъчен документ, да го отрази в дневника за продажби, в справката декларация и в счетоводството си като задължение към бюджета. ДДС, който трябва да внесе всяко регистрирано лице, е разлика между начисления за данъчния период данък и следващия се данъчен кредит. Този кредит е начисления данък върху стоките и услугите, който подлежи на приспадане от данъка за продажбите или се възстановява от бюджета. Нерегистрираните лица не начисляват и не внасят ДДС. Те се третират като крайни потребители и нямат право на данъчен кредит.При определяне сумата на дължимия данък са от значение размера на данъчната ставка и данъчната основа.

Данъчната ставка е елемент от фактическия съставна ДДС и се изразява в процент от облагаемата стойност. Тя е в размер 20 на сто, освен в случаите, когато се прилага нулева данъчна ставка.

Данъчната основа е сумата, върху която се начислява (не се начислява) ДДС. Възприето е данъка да се начислява върху цената, определя за купувача по сделката. Това е стойността, която е отразена във фактурата или друг документ, удостоверяващ извършването на доставката и нейната стойност. Ако при договарянето данъкът не е посочен изрично, той се приема за включен в договорната цена и се получава заедно с плащането по доставката. Данъчната основа се увеличава с;

1. Начисления акциз и други данъци и такси по сделката;

2. Всички получени и усвоени пряко за сделката субсидии;

3. Лихви за забава и неустойки по сделката;

4. Начислените допълнителни суми - комисионни, опаковане, транспорт и застраховка.

В данъчната основа не се включват:

  • стойността на обичайните опаковъчни материали;

  • търговската отстъпка или рабата, предоставени под формата на пари, стоки или услуги.

В данъчната основа на доставка на стока се счита включена стойността на услугата при последващо безвъзмездно гаранционно подържане.

Точното и законосъобразното определяне и счетоводно отчитане на данъчната основа е от съществено значение за определяне размера на ДДС, засягащ директно интересите на предприятието. Размерът на данъкът за всяка доставка се определя, като данъчната основа се умножи с данъчната ставка. Изчислява се:

Д = ДО х ДС

100

Д - размера на дължимия данък;

ДО - данъчна основа;

ДС - данъчна ставка.

Всички регистрирани лица по ЗДДС са задължени да прилагат двустранно счетоводно записване и да открият ДДС - сметка в съответната банка. Съгласно ЗДДС сумата на начисления данък се получава от доставчика заедно с плащането по доставката. Данъчно задължените лица са задължени да платят начисления им данък по "ДДС - сметка" на доставчика по отношение на доставки, за които са изпълнени едновременно следните условия - получателят е регистриран по ЗДДС и начисления данък е над 1000 лева. ДДС -сметка е: "особена банкова сметка на лице, регистрирано по този закон, открита в търговска банка с разрешението и под контрола на данъчната администрация, по която се получават или плащат средства от начисления от или на титуляра ДЦС. Тя не може да служи като обезпечение",48 41В счетоводната литература съществуват предложения за отчитане на тъй наречената "ДДС - сметка" при използване на сметки 5032 или 509 от Примерния национален сметкоплан или аналитични сметки към 401 Доставчици и сметка 411 Клиенти. ТЕЦ „Марица изток 2” е регистрирано по ЗДДС. В счетоводството надлежно се водят дневник за покупките и дневник за продажбите. Открита е и се води ДДС - сметка при ОББ, чието счетоводно отчитане става чрез сметка 503 от индивидуалния сметкоплан.

За всеки данъчен период регистрираното лице определя резултата въз основа на извършените и получените от него доставки. Когато дължимият ДДС е по-голям от данъчния кредит, резултатът е данък за внасяне. Възниква задължение за регистрираното лице да внесе дължимия данък до 14т0 число на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася.

Когато начисления от регистрираното лице ДДС е по-малък от размера на данъчния кредит, резултатът за периода е данък за възстановяване. При наличие на други установени и неизплатени данъчни задължения, данъчния орган прихваща тези задължения от декларирания данък за възстановяване. Ако няма задължения регистрираното лице няма право да приспадне данъка за възстановяване от дължимия данък в следващите три поредни данъчни периода. Последния текст е засегнат от настоящите изменения и допълнения в ЗДДС "Най-съществена промяна е създаденият удължен срок за възстановяване на ДДС по желание на регистрираното лице. С изтичане на тримесечния срок процедурата по приспадане на ДДС не приключва, а продължава, когато лицето писмено е декларирало, че желае да приспада данъка за възстановяване от дължимия данък за внасяне, посочен в справките декларации, подавани в следващите до девет поредни едномесечни данъчни периоди.

Дерегистрацията по ЗДДС е задължителна, когато общият облагаем оборот за последните 18 месеца преди текущия е паднал под 50 000 лева.сьщо така, когато е открита процедура по заличаване, прекратяване, производство на несъстоятелност, Възможно е и доброволно прекратяване на регистрацията по ЗДДС.

Правилното документиране и отчитане на осъществените доставки са от особена важност за данъчно регистрираните лица. Счетоводното отчитане трябва да е съобразено с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за ДДС. Сметните отношения на предприятието с държавата по повод на данъка върху добавената стойност се отчитат със сметка 453 Разчети за данъка върху добавената стойност. Тя е разчетна сметка, със смесен характер. Аналитично отчитане към 453 сметка може да се организира според потребностите за попълване на данъчната декларация. Сметка 453 в края на отчетния период може да бъде приключена или да остане с кредитно или дебитно салдо. Евентуално кредитно салдо в края показва размера на подлежащия за внасяне данък. Сметката може да има дебитно салдо, когато размерът на подлежащия за приспадане данък е по - голям от размера на събрания данък. Към сметка 453 могат да се открият следните четирицифрени сметки, които имат задължителен характер, съгласно НСС25:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Дипломната работа iconДипломната работа : Темата на дипломната работа се избира от студента и се уточнява от ръководителя на спецсеминара в срок до 15 октомври
Темата на дипломната работа трябва задължително да е от съдържанието на учебните програми по изучаваните специални дисциплини в бакалавърска,...
Дипломната работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломната работа iconГрафик на важните дати за подготовка и създаване на дипломната работа випуск 2012 г. Специалност фотография
Предаване на: окончателен проект на дипломната работа (всеки документ подписан от съответния преподавател, в академичен вид според...
Дипломната работа iconПрепоръчителни изисквания към дипломната работа
Дипломната работа се явява основен документ, представян от дипломанта при защитата пред Държавната изпитна комисия. В нея трябва...
Дипломната работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломната работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломната работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Дипломната работа iconКатедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема
Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа
Дипломната работа iconДипломна работа на тема
Заглавната страница може да бъде оформена графично и по друг начин, но трябва да съдържа посочените в този образец реквизити. Дипломната...
Дипломната работа iconФизически факултет на су „Св. Климент Охридски, бул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом