Дипломната работа
ИмеДипломната работа
страница3/10
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.89 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://consultbg.weebly.com/uploads/3/1/7/0/3170199/schet_otchitane_razcheti.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1. Характеристика на разчетните отношения с клиенти

Сметка 411 Клиенти е основна, активна, балансова, разчетна сметка. Чрез нея се отчитат наличността и движението на вземанията от клиенти по обикновени продажби на активи или услуги. В предприятието може да се организира аналитично отчитане по отделни клиенти или други признаци, необходими за управлението на вземанията от клиенти. Шифъра на сметка 411 Клиенти може да бъде разширен по следният начин:

с/ка 4111 Клиенти за продадени активи в левове;

с/ка 4112 Клиенти за продадени активи във валута;

с/ка 4113 Клиенти за оказани услуги;

с/ка 4114 Клиенти за продадени ценни книжа;

с/ка 4119 Клиенти по „ДДС - сметка".

В края на отчетния период тази сметка може да има дебитен остатък, който ще показва размера на неинкасираните вземания от клиенти и се предоставя в актива на счетоводният баланс. Сметка 411 по принцип се използва, когато вземането не се инкасира веднага, но до края на отчетния период няма пречка да бъде инкасирано и да бъде признато за приход. Може да се посочи, като най-масово използваната сметка, при обикновените всекидневни продажби и оказвани услуги. За целите на разглеждания проблем следва да се посочат следните по - важни счетоводни записвания по повод разчетите с клиенти:

- за отразяване на възникналите взаимоотношения с клиенти при продажба на продукция, стоки, услуги и други, когато тези вземания не са инкасирани веднага от предприятието;

Дт с/ка 411 Клиенти

Кт с/ка 701 Приходи от продажба на продукция

Кт с/ка 702 Приходи от продажба на стоки

Кт с/ка 703 Приходи от продажба на услуги

Кт с/ка 705 Приходи от продажба на дългот.активи

Кт с/ка 706 Приходи от продажба на материали

Кт с/ка 709 Други приходи

Кт с/ка 4532 Начислен данък за продажбите

Пример 8: Продадена е продукция на "НЕК АД" на обща стойност 2 831 058.78 лв. съгласно данъчна фактура № 1000022290 от 10.05.2005 г. На отделен ред е начислен полагаемия се ДДС Стойността на фактурата не е инкасирана./Вж. Приложение № 9/

Дт с/ка 411 Клиенти -3 397 270.54

ан. с/ка "НЕК АД"

Кт с/ка 701 Приходи от продажба на продукция -2 831 058.78

Кт с/ка 4532 Начислен данък за продажбите — 566 211.76

Пример 9: На Тони 2004 ЕООД - гр. Стара Загора са продадени материали на обща стойност 8 573 60 лв. съгласно данъчна фактура № 1000022458 от 31.05.2006 г. Стойността на фактурата не е инкасирана./Вж. Приложение № 10/

Дт с/ка 411/8 Клиенти по продадени материали-10 288. 32

Ан. с/ка “Тони 2004”ЕООД

Кт с/ка 707 Приходи от продажба на материални запаси - 8 573.60

Кт с/ка 4532 Начислен данък за продажбите – 1 714.72

Пример 10: ТЕЦ „Марица изток 2” е издала данъчна фактура № 1000022471 / 31.05.2006 г.на ф. „Стивал 2000” ЕООД гр. София за тръжни документи във връзка с участие на търг на обща стойност 60.00 лв. Във фактурата е включени ДДС.. Стойноста на фактурата е изплатена в брой. /Вж. Приложение № 11/

Дт с/ка 411/7 Клиенти по оказани услуги -50.00

Ан.с/каСивал2000 ЕООД

Кт с/ка 703 Приходи от продажба на услуги - 10.00

Кт с/ка 4532 Начислен данък за продажбите - 60.00

Дт с/ка 501 Каса в лева - 60.00

Кт с/ка 411/7 Клиенти по оказани услуги -60.00

Сметка 4532 Начислен данък за продажбите кореспондира в тази статия със сметка 411 Клиенти със сумата на фактурираното ДДС в случаите когато се начислява такова. Ако не се начислява съответно сметката не се използва.

Сметка 411 се кредитира при уреждане на вземането от клиенти срещу дебитирането на различни сметки:

а) при постъпление на суми от клиенти - са възможни два варианта на счетоводно отразяване на инкасирането, предложени от специализираната литература:

Дт с/ка 503 Разплащателна сметка в левове

Кт с/ка 411 Клиенти и

Дт с/ка 5091 "ДДС-сметка"

Кт с/ка 411 Клиенти

Кт с/ка 4119 Клиенти по "ДДС-сметка"

б) при направени рекламации от клиента, когато не бъдат изпълнени клаузите по сключени договори, между контрагентите относно вида, цената и др. на продаваните стоки или продукция, клиентите могат да предявят рекламации за неизпълнението. Рекламацията може да се уреди, като се заменят изделията или част от тях; да се сторнира продажбата - предприятието (регистрирано по ДДС) да издаде данъчно - кредитно известие и да се отрази в дневника за продажбите; предприятието да предяви иск в съда за събиране на вземания по рекламации. Този особен ред разчети се осчетоводява по следният начин:

Дт с/ка 441 Вземания по рекламации

Кт с/ка 411 Клиенти

В случаите когато в процес на продажба на стоките купувачът откаже изцяло или частично да заплати равностойността на изпратените стоки, той е длъжен да ги приеми и съхранява, като по този начин те преминават в режим на отговорно пазене. Ако отказът да заплати е в рамките на отчетния период, отчетената продажба се сторнира. Ако това се извърши при следваш отчетен период, се съставя нова счетоводна статия:

Дт с/ка 3042 Стоки на отговорно пазене Кт с/ка 411 Клиенти

В тези случай предприятието - собственик има право да се разпорежда със стоките на отговорно пазене. То може да ги приеме обратно или да ги изпрати на друг купувач. Съставят се следните статии:

- при връщане на стоките на отговорно пазене в предприятието - продавач:

Дт с/ка 3041 Стоки

Дт с/ка 609 Други разходи или

Дт с/ка 441 Вземания по липси и начети

Кт с/ка 3042 Стоки на отговорно пазене

- при изпращане на стоките на друг купувач:

Дт с/ка 411 Клиенти

Кт с/ка 709 Други приходи от дейността

в) при отписване на вземанията на предприятието от клиенти поради изтекъл давностен срок по чл. 110 от Закона за задълженията и договорите следва да се състави счетоводна статия:

Дт с/ка 609 Други разходи

(аналитична сметка отписани вземания)

Кт с/ка 411 Клиенти

г) чрез прехвърляне на вземания от клиенти може да се погаси напълно или частично краткосрочен заем, като статията е:

Дт с/ка гр 15 Получени заеми

Кт с/ка 411 Клиенти

При наличие на вземания във валута, сметка 411 се кредитира или дебитира с положителната или отрицателната разлика на аналитичния курс на валутата и този на БНБ срещу дебитирането на сметка 624 Разходи по валутни операции или кредитиране на сметка 724 Приходи от валутни операции. Възможна е и кореспонденция в сложна счетоводна статия, в която участва и сметка от група 50 Парични средства и валутната разлика се отчита едновременно с инкасиране на вземането.

При лизинговите договори сметни отношения с клиенти възникват при наемодателят.

при финансов лизинг

Дт с/ка 411 Клиенти

Кт с/ка 709 Други приходи от дейността

- за определените наемни плащания, като дългосрочно вземане:

Дт с/ка 229 Други дългосрочни финансови активи

Кт с/ка 411 Клиенти

- при погасяване на вноските от наемателя съответно:

Дт с/ка 411 Клиенти

Кт с/ка 229 Други дългосрочни финансови активи

- при погасяване на сумата от наемателя:

Дт с/ка 503 Разплащателна сметка в левове

Кт с/ка 411 Клиенти

при експлоатационен лизинг

- за начисляване наем върху наетия актив:

Дт с/ка 411 Клиенти

Кт с/ка 709 Други приходи от дейността

- за получаване на наемната цена:

Дт с/ка 503 Разплащателна сметка в левове

Кт с/ка 411 Клиенти

2. Характеристика на разчетните отношения с клиенти по аванси

Единствената пасивна сметка в група 41 е сметка 412 Клиенти по аванси. Предприятията я използват в случаите, когато се наложи техен клиент да преведе аванс за бъдещи продажби на активи или извършване на услуги. За предприятията това е изгодно, защото гарантира сигурност в реализацията, но за клиента е обратното. Той може да се съгласи на този вариант само при остра нужда от определен вид активи или услуги, или при някои извънредни обстоятелства. Към сметка 412 може да се организира аналитично по видове клиенти, които са превели аванси, по видове продажби на активи или услуги, за които са преведени авансово суми или по друг необходим на предприятието признак. В края на отчетния период сметка 412 може да се приключи без салдо, ако всички задължения за получени аванси от клиента са изпълнени. Възможно е кредитно салдо, което показва неизпълнени задължения на предприятието по договорени продажби с клиенти при получени аванси от тях. Това салдо се показва в пасива на баланса, трети раздел Краткосрочни пасиви, група първа Краткосрочни задължения, статия Получени аванси. При неизпълнение на клаузите по договора или неизползвана част от производствения аванс, предприятието трябва да възстанови цялата сума или разликата до действителните продажби.

В случая се сътавят следните счетоводни статии:

- при отчитане на предоставени активи или извършени услуги с предварително получени от клиента суми:

Дт с/ка 412 Клиенти по аванси

Кт с/ка гр 70 Приходи от продажби

- неизползвани суми от авансите се връщат на клиента:

Дт с/ка 412 Клиенти по аванси

Кт с/ка гр 50 Парични средства

- за невъзстановени суми от клиентите (изтичане на пет годишен - давностен срок за уреждане на разчета):

Дт с/ка 412 Клиенти по аванси

Кт с/ка 709 Други приходи от дейността

Възможно обаче е, да е на лице обратния случай, когато преведеният аванс от клиента е по - малък от продажната цена по сделката. В този случай разчетните отношения се уреждат с прихващане на авансово преведената сума и доизплащане на разликата (обикновено по банков път). Това е случаят, когато получаването на аванс се отчита отделно от възникването на вземане за извършени продажби срещу този аванс и тази статия е:

Дт с/ка 412 Клиенти по аванси - с аванса

Дт с/ка 503 Разплащателна сметка в левове - с разликата

Кт с/ка 411 Клиенти - тук е начислена продажната цена

Допълнително се съставят счетоводни статии, с които се уреждат разчетните отношение по повод ДДС, които обаче не са обект на разглеждане в тази точка.

Тук също е възможно да възникнат разчетни отношения с клиенти по аванси във връзка с направени рекламации, които се осчетоводяват така:

Дт с/ка 441 Вземания по рекламации

Кт с/ка 412 Клиенти по аванси

Освен това:

Дт с/ка гр 15 Получени заеми

Кт с/ка 412 Клиенти по аванси

Която статия отразява използване на получени аванси за погасяване на заем с изтекъл падеж.

3. Характеристика на разчетните отношения с клиенти

по търговски кредити

Разчетните отношения при търговските кредити изразяват отношения между предприятието и клиентите за продажби с разсрочено плащане и начисляване на лихви за съответния период на отлагане на плащането.

"Лихва се отчита като текущ приход и не е елемент на продажната цена. Тя се начислява към главницата на вземането или отделно от нея".19 За целта на счетоводното отчитане на тези разчетни отношения с предвидена сметка 413 Клиенти по търговски кредити. Тя е активна, балансова. Документално оформяне на търговските креди става чрез менителница, запис на заповед и други документи, за които вече стана въпрос.

Аналитичното отчитане по сметка 413 следва да се организира по клиенти и по видове търговски кредити (според размера на лихвите, сроковете за погасяване и т.н,), като се подържа информация за вида и размера на банковите или други гаранции, ако има такива счетоводни записвания, които се пораждат по повод разчетите с клиенти по търговски кредити са:

- за начисляване на вземането:

Дт с/ка 413 Клиенти по търговски кредити

Кт с/ка гр 70 Приходи от продажби - с продажна цена

Кт с/ка 4532 Начислен данък за продажбите - с ДДС

Кт с/ка 721 Приходи от лихви - с начислената лихва

- с направената вноска за погасяване на търговския кредит:

Дт с/ка гр 50 Парични средства

Кт с/ка 413 Клиенти по търговски кредити

Ако лихвата се начислява отделно записванията са:

Дт с/ка 496 Разчети по лихви

Кт с/ка 721 Приходи от лихви и

Дт с/ка 503 Разплащателна сметка в левове

Кт с/ка 496 Разчети по лихви

При просрочие на плащането по търговските кредити се дължат допълнителни лихви начислени:

Дт с/ка 413 Клиенти по търговски кредити

Кт с/ка 721 Приходи от лихви

Но е възможно предсрочно погасяване на търговският кредит, където със сумата на отбива, който се прави се съставя статията:

Дт с/ка 621 Разходи за лихви

Кт с/ка 413 Клиенти по търговски кредити

При отправени рекламации от купувачите:

Дт с/ка 441 Вземания по рекламации

Кт с/ка 413 Клиенти по търговски кредити

Когато са налице несъбираеми вземания по търговските кредити те се отписват със статията:

Дт с/ка 609 Други разходи

Кт с/ка 413 Клиенти по търговски кредити

4. Характеристика на разчетните отношения с клиенти по продажби при определени условия

"Продажбите на клиенти при определени условия са продажби с отбив от цени, гаранционни удръжки, бартерни сделки пробна експлоатация, и други. При продажби с отбив или гаранционни удръжки се изключва от продажната цена съответната сума на отбивите или удръжките, а при бартерните сделки разчетните отношения се уреждат в натура, изразена в получени материали, стоки и услуги, а не в пари".20 За отчитане на споменатите продажби по предварително определени условия в договора - гаранционното поддържане, отсрочка в плащането, бартер, се използва счетоводно сметка 414 Клиенти по продажби при определени условия. Сметката е активна, разчетна сметка. Аналитично отчитане към нея може да се организира по отделни клиенти и по условие на продажбите, които вече бяха изброени. Възможно е сметка 414 да не се използва отделно, защото стопанските операции счетоводните статии са същите като при сметка 411 Клиенти. Затова при нужда към сметка 411 може да бъде открита аналитична сметка със същото наименование - Клиенти по продажби при определени условия.

В Закона за данък върху добавената стойност в чл.29, ал.8 е регламентирано:"В данъчната основа на доставка на стока се счита включена стойността на услугата по последващо безвъзмездно гаранционно обслужване". При продажба на активи с гаранционно обслужване, върху тяхната продажна цена се начислява ДДС. За гаранционно подържане се провизират суми, които се третират като временно данъчни разлики по ЗКПО. При гаранционно подържане за отстраняване на възникнали дефекти на придобитите активи и оказани услуги, възникват задължения за предприятието. Това води до начисляване на провизии срещу евентуални бъдещи задължения, което действие има своята счетоводна интерпретация. Редът за признаването, оценяването и оповестяването на провизиите е регламентиран с НСС 37 и МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи.

За отчитане на продажби с гаранционно подържане:

Дт с/ка 414 Клиенти по продажби при определени условия

Кт с/ка гр 70 Приходи от продажби - с продажна цена

Кт с/ка 4532 Начислен данък за продажбите — с ДДС

Следва поредица от счетоводни статии:

607/4981 - за начислената провизия

гр 50/414 - за инкасиране на вземането

4981/гр 60, гр 50 - за изпълненото гаранционно подържане

4981/726 -за неизползвана провизия

"При реализация на продукция, стоки и услуги в практиката са често срещани т.нар. консигнационни продажби (комисионни договори за консигнация). Доверителя (консигнанта) предава стоките, предмет на договора на консигнатора въз основа на протокол".21 Разчетните отношения възникват при следните действия на страните по договора като се съставят следните счетоводни статии:

- при доверителя (консигнант) - при предаване на стоката на консигнатора:

Дт с/ка 3046 Стоки на консигнация

Кт с/ка 3041 Стоки на склад

- за предадените и отчетени от консигнатора стоки във основа на издадена фактура:

Дт с/ка 414 Клиенти по продажби при определени условия

Кт с/ка гр 70 Приходи от продажби - с продажна цена

Кт с/ка 4532 Начислен данък за продажбите - с ДДС

След като се отписва отчетната стойност на стоките - при начисляване на полагаща се комисионна на консигнатора по издадената от него фактура:

Дт с/ка 602 Разходи за външни услуги

Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупките

Кт с/ка 414 Клиенти по продажби при определени условия

- за получаване на сумата (сумата на продажбите минус комисионното възнаграждение):

Дт с/ка гр 50 Парични средства

Кт с/ка 414 Клиенти по продажби при определени условия22

Счетоводните статии при консигнатора ще представляват интерес на друга точка от изложението затова ще бъдат изпуснати в тази част. Освен стоки обект на консигнация могат да бъдат и други краткотрайни материални активи.

Бартерните сделки са видове сделки, при които въз основа на сключен договор се заменят активи, които имат сходната употреба в същата сфера на стопанската дейност и сходна справедлива цена, а също сходни активи, като цената на придобиване се определя по справедливата стойност на получения актив, която е еквивалентна на справедливата стойност на отдадения актив, коригирана с всички преведени парични средства или еквиваленти. В специализираната литература съществуват две мнения за счетоводното отчитане на бартерните сделки. Според първото следва те да се отчитат в предприятието срещу използване и на сметка 414, и на сметка 404, според второто за нуждите на счетоводното отчитане на бартера не трябва да се въвеждат и двете сметки за продажбите при определени условия, а само една от тях в зависимост от това каква позиция заема предприятието - на продавач или на купувач. За целите и за изясняване на разглежданата тема като цяло счетоводните записвания съобразно първата позиция са:

- за изпращаните активи след признаването на постъплението:

Дт с/ка 414 Клиенти по продажби при определени условия

Кт с/ка гр 70 Приходи от продажби

Кт с/ка 4532 Начислен данък за продажбите

- за получените активи чрез бартерна сделка;

Дт с/ка гр 30 Материали, продукция и стока Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупките

Кт с/ка 404 Доставчици по доставки при определени условия

- за закриване на сметните взаимоотношения с насрещната
страна:

Дт с/ка гр 50 Парични средства

Дт с/ка 404 Доставчици по доставки при определени условия

Кт с/ка 414 Клиенти по продажби при определени условия

- за отписване на вземания от този род:

Дт с/ка 609 Други разходи

Кт с/ка 414 Клиент по продажби при определени условия

5. Характеристика на разчетните отношения с клиенти по

продажби със свързани лица

Разчетните отношения по продажби със свързани лица счетоводно се отчитат е използване на сметка 415 Клиенти по продажби със свързани лица. Сметката е активна, балансова, разчетна. Аналитично отчитане може да се организира по клиенти -свързани лица, по видове продажби - на дълготрайни активи, на краткотрайни активи, на услуги и други Аналитично могат да се завеждат и следните четирицифрени сметки:

с/ка 4151 Клиенти по продажби на дъщерни предприятия;

с/ка 4152 Клиенти по продажби на асоциирани предприятия;

с/ка 4153 Клиенти по продажби на други свързани лица.

Кореспондентите на сметката за отчитане на продажбите със свързани лица, за инкасирането на вземанията, за тяхното отписване след изтичане на петгодишния давностен срок са аналогични на тези на сметка 411 Клиенти на предприятието. Например за начисляване и инкасиране:

1. Дт с/ка 415 Клиенти по продажби със свързани лица

Кт с/ка гр 70 Приходи от продажби

Кт с/ка 4532 Начислен данък за продажбите

2. Дт с/ка гр 50 Парични средства

Кт с/ка 415 Клиенти по продажби със свързани лица

6. Характеристика на другите разчетни отношения с клиенти

В случай, че поради характера на дейността в предприятието възникват вземания от клиенти, които не могат да бъдат включени на отчет по други сметки от група 41 Клиенти и свързани с тях сметки се използва сметка 419. Счетоводните записвания тук са аналогични на тези по 411 Клиенти. Ако през отчетния период не възникнат такива вземания сметка 419 може да не са използва.

В края на отчетния период сметките от група 41 може да се приключат без салдо (ако всички вземания са погасени) или да останат с дебитно салдо, което показва размера на неполучените вземания от клиенти. То се представя в актива на счетоводния баланс, в раздела за Краткотрайни активи или в групата на Дълготрайни активи, съответната статия за краткосрочните или дългосрочните вземания. Изключение от това обобщение прави сметка 412, която в края на отчетния период, ако не се приключи, може да остане в кредитно салдо, показващо размера на непогасения към клиентите аванс.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Дипломната работа iconДипломната работа : Темата на дипломната работа се избира от студента и се уточнява от ръководителя на спецсеминара в срок до 15 октомври
Темата на дипломната работа трябва задължително да е от съдържанието на учебните програми по изучаваните специални дисциплини в бакалавърска,...
Дипломната работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломната работа iconГрафик на важните дати за подготовка и създаване на дипломната работа випуск 2012 г. Специалност фотография
Предаване на: окончателен проект на дипломната работа (всеки документ подписан от съответния преподавател, в академичен вид според...
Дипломната работа iconПрепоръчителни изисквания към дипломната работа
Дипломната работа се явява основен документ, представян от дипломанта при защитата пред Държавната изпитна комисия. В нея трябва...
Дипломната работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломната работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломната работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Дипломната работа iconКатедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема
Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа
Дипломната работа iconДипломна работа на тема
Заглавната страница може да бъде оформена графично и по друг начин, но трябва да съдържа посочените в този образец реквизити. Дипломната...
Дипломната работа iconФизически факултет на су „Св. Климент Охридски, бул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом