Дипломната работа
ИмеДипломната работа
страница2/10
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.89 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://consultbg.weebly.com/uploads/3/1/7/0/3170199/schet_otchitane_razcheti.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Глава втора

Особености при счетоводно отчитане на разчетните отношения с доставчици и клиенти

Стопанските операции, породени в резултат на взаимоотношенията с доставчици и клиенти на предприятието, обикновено заемат голям относителен дял в общия обем на разчетните операции. Те зависят от самата дейност, която развива предприятието, а също така и от икономическия цикъл на неговото развитие. Операциите за взаимоотношенията с клиентите и доставчиците се документират обикновено с фактура, която може да бъде данъчна или опростена. Видът на фактурата зависи от това, дали предприятието е данъчно регистрирано според изискванията на Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите:

I. Характеристика на разчетните отношения с доставчици.

Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране.Счетоводни записвания

"Доставката на активи е важен икономически процес. Той може да бъде разгледан като съвкупност от стопански операции, които са взаимосвързани и се осъществяват последователно. За да бъде извършен процеса на доставката, задължително протичат две стопански операции - покупка и постъпление. Чрез покупката паричната форма на стойността се превръща в стокова и се прехвърля правото на собственост върху стоката от продавача на купувача. Постъплението от своя страна води да увеличаване на стоковите запаси в предприятието".13

Разчетните взаимоотношения по повод доставката на активи се реализират на базата на договор за доставка. Това е договор между фирми и лица, занимаващи се с производството и търговска стопанска дейност, съгласно който една страна - доставчик се задължава да достави и предаде в собственост на друга страна -купувач стока в определено количество, качество, срок и други условия, а купувачът се задължава да заплати тази стока . Сметните взаимоотношения с доставчици възникват от момента на получаването на активите или услугите. За предприятието това е задължение, което трябва да бъде заведено на отчет синтетичните и аналитичните сметки. След като изплати задължението (обикновено по банков път) отпада нуждата от неговото отчитане. Когато стойността на доставката бъде заплатена в момента от предприятието разчета с доставчиците няма да намира счетоводно отразяване. Възможни са и случаи, при които предприятието - купувач предварително да предостави на предприятието - доставчик определени парични средства под формата на аванси срещу бъдещи доставки. Последните взаимоотношения са с характер на вземане за предприятието. Така разгледаните сметни отношения на предприятието с трети лица във връзка с придобиване на активи (суровини, материали, горива, енергия, вода, машини и др.) или ползване на услуги (товарните, товаро-разтоварните, и други разходи за сметка на доставчика, включително и данъка върху добавената стойност начислен от изпълнителя по доставката) - всички тези отношения намират регламентация в счетоводната политика на предприятието и се отчитат със сметки от група. 40 Доставчици и свързани с тях сметки. В нея могат да се включат следните сметки с трицифрен номер:

с/ка 401 Доставчици

с/ка 402 Доставчици по аванси

с/ка 403 Доставчици по търговски кредити

с/ка 404 Доставчици по доставка при определени условия

с/ка 405 Доставчици по доставка със свързани лица

с/ка 409 Други разчети с доставчици

Всички сметки от група 40 Доставчици и свързани с тях сметки (с изключение на с/ка 402) са пасивни, балансови, разчетни сметки. Чрез тях се отчитат задълженията на предприятието към други търговци - физически и юридически лица, произтичащи от доставки на активи.

Аналитичното отчитане на този вид задължения може да се развие още повече, като се открият отделни аналитични сметки за всеки доставчик.

По кредита на сметките от група 40 се отразява информация за стопанските операции (сделки), при които се увеличават задълженията на предприятието. В сумата на задълженията се включват: покупната цена (включително и полагащия се ДДС, ако продавачът е данъчно задължено лице и сделката не е освободена - независимо от това дали предприятието има право на данъчен кредит или не), както и всички други разходи (товаро - разтоварни, транспортни, разходи за провизии на потенциални задължения и други подобни), които са за сметка на предприятието. Сметките от група 40 се дебитират за отразяване на изплащането (погасяването, намаляването) на задълженията към доставчици - със сумата на изплатеното задължение, при отписване на задълженията поради изтекъл давностен срок, трансформиране на задължения и други случаи.

1. Характеристика на разчетните отношения с доставчици

при обикновени доставки

В предприятията сметка 401 Доставчици намира най - широко приложение при отчитане на задълженията към доставчиците. Ако задължението се изплати в момента на доставката, тази сметка може и да не се използва. Това се решава от главния счетоводител на предприятието. "Предприятията, които са регистрирани по ЗДДС следва да водят сметки 401 и 411 за да се осигурява, при необходимост, равенство между оборотите на сметките за доставчици и клиенти и Дневника за покупките и Дневника за продажбите".14Сметка 401 Доставчици се използва за отчитане на задълженията към доставчици по доставки по активи или ползване на услуги. Сметката е пасивна, балансова. Тя се кредитира при възникване на задължението, а се дебитира при неговото погасяване или отписване, при изтичане на определен давностен срок. Сметката може да има кредитен остатък, който показва сумата на неизплатените задължения.

По-големите доставчици, с които ТЕЦ"Марица изток 2” влиза по - често в сметни отношения са: "Елка ООД", "Рувекс-2004 ЕООД, "Маяк Р ООД, „Икома” ООД, "Кабелкомерс ООД”, "Енерготехника ЕООД, ЕСБ и много др.

Към сметка 401, в зависимост от вида на доставката могат да бъдат открити следните сметки:

с/ка 4011 Доставчици на дълготрайни активи

с/ка 4012 Доставчици на материали и стоки

с/ка 4013 Доставчици на услуги

с/ка 4014 Доставчици на ценни книжа

с/ка 4015 Доставчици по нефактурирани доставки

с/ка 4019 Доставчици по "ДДС - сметка"

Аналитично отчитане към сметката може да се организира по отделни доставчици, по отделни доставки, по видове и стойност на задълженията. Разчетни взаимоотношения с доставчиците могат да възникнат по повод придобиване на дълготрайни материални активи от предприятието чрез покупка. Счетоводното отчитане тук може да се организира по два начина (в зависимост от това дали се използва или не сметка 613 Разходи за придобиване на дълготрайни активи), но и в двата случая участва сметка 401 Доставчици.

I вариант: В процеса на придобиване на дълготрайни материални активи набраните разходи за това (покупка цена и допълнителни разходи по придобиването) се отнасят по дебита на сметка 613. Така за извършените разходи за придобиването на актива (а също и за извършените разходи за външни услуги по създаването на ДМА или начислените разходи за строителство по междинни сметки) се съставя счетоводната статия:

Пример 1. Съгласно договор № 7685 с Евро Старс ООД гр. Русе изготвя и изпълнява проект за рехабилитация на циркулационни помпи в ТЕЦ”Марица изток 2”. Въз основа на ф 0000035821/21.05.2006 г е начислено задължение на обща стойност 208 560.83 лв. и 20% ДДС /Виж Приложение № 2/

Дт с/ка 613 Разходи за придобиване на ДА - 208 560.83

Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупките - 41 712.17

Кт с/ка 401 Доставчици - 250 273.00

(ан.с/ка Евро Старс ООД)

След приключване процеса на придобиване, набраните разходи по сметка 613 Разходи за придобиване на дълготрайни активи се отнасят по съответната сметка от група 20 Дълготрайни материални активи.

II вариант, Без използване на сметка 613 разходи за придобиване на дълготрайни активи. В случая процеса на придобиване на дълготрайните активи е непродължителен, не изисква монтаж и други допълнителни разходи. Съставя се следната счетоводна статия:

Дт с/ка гр 20, гр.21

Кт с/ка 401 Доставчици

Предприятията могат да придобият определени ДМА чрез сключване на лизингови договори. Режимът на тези договори нормативно се урежда с НСС 17 "Лизинг", и те биват два вида: финансов и експлоатационен лизинг. При тези договори възникват разчетни взаимоотношения с доставчиците при наемателят (лизингополучателят). Съставляват се следните счетоводни статии:

При финансов договор за лизинг

- за записване на наетия актив по справедлива стойност:

Дт с/ка гр 20 Дълготрайни материални активи

Кт с/ка 401 Доставчици

Общата сума на наемните плащания, определена с договора се отчита като дългосрочно задължение със статията:

Дт с/ка 401 Доставчици

Кт с/ка 159 Други заеми и дългове

- при изплащането през срока на договора за намаление надългосрочното задължение:

Дт с/ка 159 Други заеми и дългове

Кт с/ка 401 Доставчици

При експлоатационен договор за лизинг

- за начисляване на наема в полза на наемодателя:

Дт с/ка 602 Разходи за външни услуги

Кт с/ка 401 Доставчици

- за изплащане сумата на наема:

Дт с/ка 401 Доставчици

Кт с/ка 503 Разплащателна сметка в левове

Разчетни взаимоотношения с доставчиците възникват при придобиването на материални запаси. В счетоводната практика и тук съществуват два начина за отчитане на тези разчети: чрез използване на сметка 301 Доставки и без нейното използване. Счетоводната интерпретация на необходимостта от използването на тази сметка е същата като на сметка 613 Разходи за придобиване на дълготрайни активи. Целесъобразно е тя да се използва, когато доставката на материални запаси е продължителен процес от време, съпроводен с извършването на допълнителни разходи. Начинът, по който ще се отчита процесът на доставката на материални запаси е по преценка на предприятието, респективно на съставителя на счетоводния отчет.основите, и типични счетоводни статии при този стопански процес са:

- при покупка, когато контрагентите са регистрирани по ЗДДС лица:

Дт с/ка 301 Доставки

Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупките Кт с/ка 401 Доставчици

- при липса на регистрация по ЗДДС или освободена доставка статията има следния вид:

Дт с/ка 301 Доставки

Кт с/ка 401 Доставчици

- при отчитане процеса на доставката без използване на сметка 301 Доставки, на основание издадено от доставчика данъчна фактура се съставя счетоводната статия:

Дт с/ка гр 30, гр. 31

Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупките

Кт с/ка 401 Доставчици

Пример 2: Доставени са в ТЕЦ"Марица изток 2 с данъчна фактура № 2000011344 от 3105.2006 г. от "Мини марица изток” ЕАД въглища. Начислен е полагаемия се ДДС. Сумата не е изплатена на доставчика. /Вж. Приложение № 3/

Дт с/ка гр 302 Материали - 3 154 173.39

Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупките - 630 834.68

Кт с/ка 401/01 Доставчици на местни въглища - 3 785 008.07

ан. с/ка "Мини марица изток”ЕАД

Пример 3. Доставени са данъчна фактура 0000000021/09.05.2006 г ДМА от Ф „Ню пантек” ЕООД гр. Стара Загора. Начислен е полагаемия се ДДС. Сумата не е изплатена на доставчика. /Вж. Приложение № 4/

Дт с/ка гр 302 Материали - 11 049.00

Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупките - 2 209.80

Кт с/ка 401/04 Доставчици на ДМА - 13 258. 80

ан. с/ка "Ню пантек”ЕООД

Пример 4: Доставен е с данъчна фактура 0000001429/02.05.2006 г мазут от Ф „Тема” ООД гр. Ивайловград. Начислен е полагаемия се ДДС. Сумата не е изплатена на доставчика. /Вж. Приложение № 5/

Дт с/ка гр 302 Материали - 103 519.24

Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупките - 20 703.85

Кт с/ка 401/06 Доставчици на др.енергийни източници - 124 223.09

ан. с/ка "Тема”ООД

Пример 5: Доставени са в ТЕЦ"Марица изток 2 с данъчна фактура № 0000001266 от 29.05.2006 г. от "Техно-сервиз" ЕООД набивка „Честертон” Начислен е полагаемия се ДДС. Сумата не е изплатена на доставчика. /Вж. Приложение № 6/

Дт с/ка гр 302 Материали - 59 760.89

Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупките - 11 952.18

Кт с/ка 401/08 Доставчици на материали и резервни части - 71 713.07

ан. с/ка "Техно- сервиз" ЕООД

Когато предприятието не е регистрирано по ЗДДС или когато доставката е освободено по смисъла на ЗДДС се съставя същата счетоводна статия, но без да се използва сметка 4531 Начислен данък за покупките. Сметка 401 Доставчици се кредитира с покупната цена на съответния краткотраен материален актив.

Възможни са случаи, при които предприятието да получи краткотрайни материални активи без необходимите документи. В случая се съставя следната счетоводна статия:

Дт с/ка гр 30 Материали, продукция, стока

Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупките

Кт с/ка 4015 Доставчици по нефактурирани доставки

Получените стоково - материални запаси се заприходяват по приблизителни цени или по цени от минали доставки.

Възможно е отново да се използва с/ка 301 Доставки. Тогава с приблизителната цена:

Дт с/ка 301 Доставки

Кт с/ка 4015 Доставчици по нефактурирани доставки

- за транспортните разходи:

Дт с/ка 301 Доставки

Кт с/ка 4015 Доставчици по нефактурирани доставки

- за заприходяване по приблизителни цени;

Дт с/ка гр 30 Материали продукция и стоки

Кт с/ка 301 Доставки

При установени различия при получаване на документите се съставя сторнировъчна статия с приблизителна единична цена и нова с действителните цени на доставката, а именно:

Дт с/ка гр 30 Материали, продукция, стоки

Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупките

Кт с/ка 4015 Доставчици по нефактурирани доставки и

Дт с/ка гр 30 Материали, продукция, стока

Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупките

Кт с/ка 401 Доставчици

До края на отчетния период може да възникне и обратния случай на предходния - в предприятието да е постъпила фактура за доставени материални запаси, но същите не са получени. Въз основа на получените документи се съставя следната статия;

Дт с/ка 301 Доставки

Кт с/ка 401 Доставчици

В края на отчетния период правилно е да се състави счетоводната статия:

Дт с/ка 3027 Материали и стоки на път

Кт с/ка 301 Доставки,

а в началото на следващия отчетен период следва веднага да се състави сторнировъчна статия:

Дт с/ка 3027 Материали и стоки на път

Кт с/ка 301 Доставки

Ако не е използвана с/ка 301 Доставки въз основа на получената фактура:

Дт с/ка 3027 Материали и стоки на път

Кт с/ка 401Доставчици

И в началото на следващия отчетен период:

Дт с/ка 3027 Материали и стоки на път

Кт с/ка 401 Доставчици

Друг счетоводен въпрос по повод отчитане чрез с/ка 401 Доставчици е този за рекламациите. При възникнали рекламации към доставчиците се съставя статията:

Дт с/ка 441 Вземания по рекламации

Кт с/ка 401 Доставчици

Съществуват и други форми на кореспонденция на сметка 401 Доставчици с разчетните сметки от четвърти раздел, които ще бъдат разгледани по - надолу в изложението.

Предприятията закупуват и краткосрочни финансови активи -акции, облигации и държавни ценни книжа. Те се придобиват единствено чрез покупка и са бързоликвидни активи. За заприходяване на закупените активи се съставя статията:

Дт с/ка гр 51 Краткосрочни финансови активи

Кт с/ка 401 Доставчици

Сметка 401 Доставчици кореспондира със сметки от шести раздел по следните начини:

- при доставка на материали в предприятието е възможно те да не бъдат заприходени в склада/ а направо да бъдат вложени в производството по предназначение. Това налага директно да се използва сметка 601 Разходи за материали в следата счетоводна статия:

Дт с/ка 601 Разходи за материали

Кт с/ка 401 Доставчици

Когато доставчикът е данъчно регистрирано лице:

Дт с/ка 601 Разходи за материали

Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупките

Кт с/ка 401 Доставчицщ,

В редица случаи предприятието използва услугите на доставчици за ремонт, реклама, печатарски услуги, наем и други. Плащането може да бъде отложено във времето и разходите се отчитат по сметка 602 Разходи за външни услуги със статия:

Пример 6. Извършена е ремонт с данъчна фактура № 0000000732 от 17.08.2006 г. от СД" Инес-Петракиев и Сие Начислен е полагаемия се ДДС. Сумата не е изплатена на доставчика. /Вж. Приложение № 7/

Дт с/ка602 Разходи за външни услуги - 3 000

Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупките - 600

Кт с/ка 401/16 Доставчици - 3 600

ан.с/ка СД” Инес-Петракиев и Сие”

- Предприятията извършват разходи във връзка с изложби, панаири и други подобни. Със сумата на фактурираните услуги се дебитира с/ка 609 Други разходи, както и със сумата на начислени провизии потенциални задължения - нормативни, съдебни и конструктивни.

Дт с/ка 609 Други разходи

Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупките Кт с/ка 401 Доставчици

Възможно е в предприятието да се оперира и на международния пазар. Регламентация тук дава НСС 21 Ефекти от промените във валутните курсове. Дадена е свобода на предприятията сами да преценяват кога да извършват преоценката (револаризация) на валутните отчетни обекти, но това е необходима при всяко съставяне на финансов отчет. Преоценяването се извършва по заключителен курс на БНБ за съответната валута в последния работен ден на отчетния период. Документът, даващ основание за осъществяване на курсовите разлики е протокол за преоценка на задълженията, деноминирани в чужда валута.

При понижаване на задължения към доставчици в чуждестранна валута, когато пазарния курс на тази валута е по - нисък от стойността, хо която се отчитат до момента:

Дт с/ка 401 Доставчици

Кт с/ка 724 Приходи от валутни операции

При увеличаване на задължения към доставчици в чуждестранна валута, когато пазарния курс на тази валута е по -висок от стойността, по която се отчита до момента:

Дт с/ка 624 Разходи по валутни операции

Кт с/ка 401 Доставчици

За тези случаи могат да се съставят следните статии, отразяващи погасяването на задълженията:

Дт с/ка 401 Доставчици (курс ма сделката)

Кт с/ка гр. 50 Парични средства(502 или 504) (пазарен курс)

или Кт с/ка 724 Приходи от валутни операции (разлика)

Дт с/ка 401 Доставчици

Дт с/ка 624 Разходи по валутни операции

Кт с/ка гр. 50 (502 или 504 с/ка)

При трансформиране да задълженията към доставчика в дялове на предприятието се съставя статията:

Дт с/ка 401 Доставчици

Кт с/ка 101 Основен капитал, изискващ регистрация

Кт с/ка 102 Основен капитал, неизискващ регистрация

При отписване на задълженията на предприятието след изтичане на определения от нормативните актове срок (нашият законодател регламентира задълженията да фигурират в баланса на предприятието пет години и след това могат да се отписват) или по друга нормативно обоснована причина:

Дт с/ка 401 Доставчици

Кт с/ка 709 Други приходи

2. Характеристика на разчетните отношения с доставчици по аванси

При отчитане на вземанията на предприятието от трети лица срещу предоставен преди това от него аванс, респективно аванси на доставчици на активи и на бъдещи услуги се използва сметка 402 Доставчици по аванси. Това е активна, балансова, разчетна сметка, в отличие от всички други сметки от група 40, които са пасивни. "Към сметката може да се организира аналитично отчитане, както по контрагенти, на които са преведени аванси, така и по видове доставки на активи или услуги. Аналитичното отчитане трябва да осигури достатъчно информация за идентифициране на всяка доставка, за която е преведен аванс - за да може своевременно и точно да става удържането на авансово преведените суми от задълженията към доставчиците".15 Сметка 402 Доставчици по аванси се дебитира при превеждане на авансови суми на доставчиците, за да отрази увеличаване на вземанията на предприятието от последните, а се кредитира при погасяване на вземанията за преведените аванси на доставчиците. Сметка 402 Доставчици по аванси може да се приключи в края на отчетния период с дебитно салдо, при непокрити доставки, съгласно договора между предприятието и доставчика за бъдещи доставки. То се представя в актива на счетоводния баланс, в раздела на краткотрайните активи, групата за Краткосрочни вземания, статия Други краткосрочни вземания. Получателят по аванса е договорно задължен да доставя актива или да извърши услугата, за която му е предоставен аванса. Счетоводните операции и съответните счетоводни записвания, които се правят по повод разчетните взаимоотношения с доставчици по аванси са:

- при представен аванс на доставчика от касата, по банков път или от банков заем по опростена фактура:

Дт с/ка 402 Доставчици по аванси

Кт с/ка гр 50 Парични средства
или Кт с/ка гр. 15 Получени заеми


- ако обаче предоставянето на правоимащия аванс (което е доставка в резултат на сделка) се документира от доставчика пред нас - получателят по сделката, с данъчна фактура и ние сме регистрирани по ЗДДС, тогава счетоводните статии ще бъдат:

1. Дт с/ка 402 Доставчици по аванси

с/ка 4021 Доставчици по аванси

Кт с/ка 503 Разплащателна сметка в левове

2. Дт с/ка 402 Доставчици по аванси

с/ка 4029 Доставчици по аванси по "ДДС сметка" Кт с/ка 401 Доставчици

с/ка 4019 Доставчици по ,ДДС - сметка" или

Дт с/ка 402 Доставчици по аванси

Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупките

Кт с/ка гр. 50 Парични средства

3. Дт с/ка 401 Доставчици

с/ка 4019 Доставчици по "ДДС - сметка"

Кт с/ка 509 Други парични средства

с/ка 5091 ,ДДС - сметка"

- погасяване на вземанията за преведени аванси при получаване на актива или извършване на услугата:

Дт с/ка гр 20, 21, 31, 27, 51, 30 Материали, продукция и стоки Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупките

Кт с/ка 402 Доставчици по аванси

- при връщане на неизползван аванс от доставчиците:

Дт с/ка гр 50 Парични средства Дт с/ка гр 15 Получени заеми

Кт с/ка 402 Доставчици по аванси

След изпълнение на задължението от страна на доставчика, респективно издаване на фактурата за окончателно изпълнение на доставката, с/ка 402 Доставчици по аванси се закрива. Закриването се извършва чрез прихващане на дадения преди това предварителен аванс.

В случай на взаимоотношения с доставчик по представен аванс без начисляване върху този аванс на ДДС прихващането се извършва чрез статията:

Дт с/ка 401 Доставчици

Кт с/ка 402 Доставчици по аванси

Кт с/ка 503 Разплащателна сметка в лв. ( с разликата)

Когато е на лице начисляване на ДДС върху аванса прихващането става чрез съставяне на сторнировочна счетоводна статия:

Дт с/ка 402 Доставчици по аванси

с/ка 4029 Доставчици по аванси по „ДДС -сметка"

Кт с/ка 401 Доставчици

с/ка 4019 Доставчици по "ДДС — сметка"

След това се извършва окончателното разплащане с доставчика. Сумата на разчитането представлява салдото по сметка 401 Доставчици. Сторнировъчната счетоводна статия се съставя въз основа на издадено от доставчика данъчно кредитно известие.

Вземането от предоставения аванс на доставчик може да бъде отписано след изтичане на пет - годишен давностен срок със счетоводна статия:

Дт с/ка 609 Други разходи

Кт с/ка 402 Доставчици по аванси

При влагане на доставени материали или услуги непосредствено в дейността срещу преведен аванс:

Дт с/ка гр 60 Разходи по икономически елементи

Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупка

Кт с/ка 402 Доставчици по аванси

ПРИМЕР 7: Съгласно сключен договор с "Випом" АД гр. Видин е приведен 50% аванс за доставка на помпи на основание данъчна фактура № 0000021361 от 15.05.2005 г. на стойност 3423.00 лв Начислен е и 20% ДДС.Сумата е изплатена от разплащателната сметка. /Вж. Приложение № 8/

В счетоводството на ТЕЦ "Марица изток 2” " са съставени следните счетоводни статии:

Дт с/ка 402 Доставчици по аванси -3 423.00

Ан. с/ка Випом АД гр. Видин

Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупките - 684.00

Кт с/ка 503 Разплащателна сметка -4 107.60

На 05.07.2006 г. с данъчно дебитно известие № 000002158705.07.06 г. са доплатени другите 50%. Помпите са доставени и заприходени в склада със складова разписка № 0015982/25.07.06. Начислен е 20% ДДС. Аванса е прехвърлен в с/ка 401 Доставчици

Дт с/ка 204 Машини, съоръж.и оборудване -3 423.00

Ан. с/ка Випом АД гр. Видин

Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупките - 684.00

Кт с/ка 503 Разплащателна сметка -4 107.60

Дт с/ка 401/04 Доставчици на ДМА - 3423.00

Кт с/ка 402 Доставчици по аванси - 3423.00

Ан. с/ка Випом АД гр. Видин

3. Характеристика на разчетните отношения с доставчици по търговски кредити

Предприятието може да доставя активи и да му бъдат извършвани услуги и при условията на търговски кредит. За счетоводното отчитане на задълженията на предприятието за доставени активи или за оказаните му услуги при условията на търговски кредит (разсрочено плащане, примерно за два или три месеца) се използва сметка 403 Доставчици по търговски кредити. За това време на доставчика се начислява предварително договорена лихва, която е текущ разход, и не се прибавя като елемент от цената на придобиване. Оттук различието в сравнение с отчитане на разчетите с доставчици е само обстоятелството, че като текущи разходи се отчитат разходите за лихва. Предвид на това съществуват и определени особености в счетоводното отчитане. В случаите на изплащане на търговския кредит преди изтичането на договорения за това срок, с размера на отбива (намалението), който се прави, следва да се намали величината на задължението. Това намаление за предприятието е положително. От гледна точка на счетоводството, то се третира като финансов приход и намира счетоводен израз посредством дебитирането на сметка 403 Доставчици по търговски кредити и кредитирането на сметка 721 Приходи от лихви.

В случай на забавяне срока на плащане, след изтичане на определения в договора срок, се начислява допълнителен размер лихва. За предприятието допълнително начислената лихва за просрочване изплащане на задължението е с отрицателен ефект. От гл.т. на счетоводството това представлява финансов разход, който се отразява посредством дебитиране на сметка 621 Разходи за лихви и кредитиране на сметка 403 Доставчици по търговски кредити, т:е. освен обикновена кореспонденция по възникването и погасяването на задълженията към тези доставчици възникват записвания, предизвикани от отбива, който се прави при предсрочна изплащане, както и записвания по изчисляване на допълнителни лихви при просрочие в изплащането.

Сметка 403 Доставчици по търговски кредити е пасивна, балансова, разчетна сметка. Аналитично отчитане не може да се организира по видове търговски кредити (срокове, лихви, валути и т.н.) и по доставчици. Стопанските операции, възникващи във връзка с този разчет са идентични с посочените при характеризирането на с/ка 401 Доставчици. При възникване на задължението към доставчика се съставя следната счетоводна статия (при регистрация по ЗДДС):

Дт с/ка гр 20, гр 21, гр. 27, гр 30, гр 31

Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупка

Кт с/ка 403 Доставчици по търговски кредити

Лихвата към търговския кредит може да бъде начислена директно към сметка 403 Доставчици по търговски кредити съответно в два случая:

1. Със сумата на начислените допълнително лихви при просрочване на изплащането на кредита, като счетоводната статия е:

Дт с/ка 621 Разходи за лихви

Кт с/ка 403 Доставчици по търговски кредити

2. При предсрочно погасяване с отбива, който се прави от доставката върху начислената лихва:

Дт с/ка 403 Доставчици по търговски кредити

Кт с/ка 721 Приходи от лихви

Но лихвата към доставчика може да бъде начислена и отделно по следния начин:

1. Дт с/ка 621 Разходи за лихви

Кт с/ка 496 Разчети по лихви

2. Дт с/ка 496 Разчети по лихви

Кт с/ка 721 Приходи от лихви

3. Дт с/ка 496 Разчети по лихви

Кт с/ка гр 50 Парични средствата - за платената лихва и обратна статия за получената лихва.

За погасяване на задълженията към доставчици по търговски кредити в период предвиден в договора между предприятието и доставчика се съставя следната счетоводна статия (с която се плаща и лихвата, когато е включена в главницата по търговския кредит):

Дт с/ка 403 Доставчици по търговски кредити

Кт с/ка гр 50 Парични средства

- за отписване така разглежданите задължения счетоводната статия е:

Дт с/ка 403 Доставчици по търговски кредити

Кт с/ка 709 Други приходи

В счетоводството на ТЕЦ "Марица изток 2” не се наблюдават разчетни отношения с доставчици по търговски кредити.

4. Характеристика на разчетните отношения с доставчици

по доставки при определени условия

За отразяване на възникналите задължения във връзка с доставени активи или получени услуги при предварително определени и договорени с контрагентите условия, различаващите се от традиционните, се използва сметка 404 Доставчици по доставки при определени условия. Характер на такива условия могат да имат -отбив от цената, бартер (обменна операция), приемане след изпробване или измерване на доставения актив или на ефекта от оказаната услуга, гаранционно обслужване, отсрочки в плащането и други подобни. Сметка 404 е пасивна, балансова, разчетна сметка. Аналитично отчитане може да се организира по доставчици и по видове условия на доставките. По преценка на предприятието тази сметка може да не се води, а задължения от този род да се отчита по сметка 401 Доставчици, като се използва аналитичното ниво 4016 Доставчици по доставки при определени условия.

Възможно е дадено предприятие да придобие активи или да получи услуги от друго предприятие, като срещу това предостави на доставчика също активи или му извърши услуги. При т.нар. "бартерна сделка" не е налице реално движение на парични средства във връзка с погасяване на задълженията към предприятие, доставили съответните активи. Това обстоятелство дава основание за едновременно отчитане на вземането и на задължението по осъществената сделка".16 За счетоводното отчитане на придобитите активи и на възникналите задължения към съответния доставчик, въз основа на договора и фактурата, в зависимост от конкретния вид на актива ще се състави статия:

Дт с/ка гр 20, гр 21, гр. 27, гр 30, гр 31, гр. 60

Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупка

Дт с/ка гр 60 Разходи по икономически елементи

Кт с/ка 404 Доставчици по доставки при определени условия

За отразяване на възникналото вземане от контрагента по договора, вследствие на изпратените му активи или извършените услуги:

Дт с/ка 411 Клиенти (498 или 414)

Кт с/ка гр 70 Приходи от продажби

- за уреждане на вземането по изпратените активи и по доставените активи:

Дт с/ка 404 Доставчици по доставки при опделени условия

Кт с/ка 411 Клиенти (498 или 414) (прихв. на вземания и задължения)

Когато предприятието е регистрирано по реда на ЗДДС и начисления му данък по доставката е над 1 000 лв., то съгласно изисквания на чл.55а от закона, следва да преведе същия по ДДС сметка на доставчика. Съставя се счетоводната статия:

Дт с/ка 404 Доставчици по доставки при опделени условия

Кт с/ка 5013 ДДС - сметка

При изплащане на задължения към доставчици при определени условия, когато не е случай на бартер:

Дт с/ка 404 Доставчици по доставки при опделени условия

Кт с/ка гр 50 Парични средства

За отписването на задължения от този характер:

Дт с/ка 404 Доставчици по доставки при опделени условия

Кт с/ка 709 Други приходи

В счетоводството на ТЕЦ "Марица изток 2” не се използва сметка 404 Доставчици по доставки при определени условия.

5. Характеристика на разчетните отношения с доставчици

по доставки със свързани лица

Разчетните отношения по доставки със свързани лица не се различават от тези с доставчиците. Тук е необходимо да се осигури в аналитичен ред само информация с дъщерни предприятия, асоциирани предприятия, разчети за доставчици с други свързани лица. Задълженията по повод доставката на активи или на извършването на услуги от свързани лица се отчитат със сметка 405 Доставчици по доставки със свързани лица (или сметка 406). В НСС24 Оповестяване на свързани лица е дадено определение на понятието "свързани лица - това са юридически и физически лица, в т.ч. управленския персонал, когато едното е в състояние да контролира другото или да упражнява върху него значително влияние при вземането но решения от финансово - стопански характер". НСС 24 регламентира и реда за оповестяване на свързаните лица и на сделките между отчитащото се предприятие и тези лица. Във връзка с данъчното облагане по Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за ДДС, Закона за акцизите е дадено пояснение за свързани лица. Това са: "съпрузи, работодател и работник, лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото, съдружници, лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице, лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице и т.н"17.

Аналитичното отчитане към 405 сметка, се организира по конкретните видове доставки - дългосрочните активи, материали, услуги или други признаци по преценка на предприятието.

Аналитично могат да се заведат и следните сметки:

с/ка 4051 Разчети по доставки от дъщерни предприятия;

с/ка 4052 Разчети по доставки от асоциирани предприятия;

с/ка 4053 Разчети по доставки от други свързани лица,

По своя характер сметка 405 е пасивна, балансова, разчетна, и кореспонденциите и са като на сметка 401 Доставчици а именно:

- за начисляване на задължението:

Дт с/ка гр 20, гр 21, гр. 27, гр 30, гр 31, гр.60

Дт с/ка 4531 Начислен данък при покупки

Кт с/ка 405 Доставчици по доставки със свързани лица

- при изплащане на задължението:

Дт с/ка 405 Доставчици по доставки със свързани лица

Кт с/ка гр. 50 Парични средства

- при отписване на задължението:

Дт с/ка 405 Доставчици по доставки със свързани лица

Кт с/ка 709 Други приходи

Доставки при определени условия и със свързани лица също не се наблюдават в счетоводството на ТЕЦ "Марица изток 2”

6. Характеристика на други разчетни отношения с доставчици

Чрез сметка 409 предприятията отчитат възникнали задължения, които не са включени на отчет по другите пасиви сметки от група 40. Възможно е такива разчети, от които произтичат задълженията на предприятието, да не възникнат през отчетния период, в този случай сметка 409 не се използва. По характер тя е пасивна, балансова, разчетна сметка. Аналитичното отчитане може да се организира по доставчици, а счетоводните записвания са идентични на с тези по сметка 401 Доставчици.

В края на отчетния период сметките от група 40 може да останат без салдо, при погасяване на всички възникнали през периода задължения по сметки 401, 403, 404, 405, 409 и на възникналите вземания по сметка 402. Сметки 401, 403, 404 може да се приключат с кредитно салдо отразяващ размера на непогасените задължения. Това салдо се представя в пасива на баланса, в раздела за Дългосрочни пасиви, групата за Дългосрочни задължения, статия Други дългосрочни задължения, когато са с падеж по - голям от една година, и в раздела за Краткосрочни пасиви, групата за Краткосрочни задължения, статия Задължения към доставчици, когато са с падеж до една година. Ако задълженията са отразени в чуждестранна валута те се предоставят в национална валута.

II. Характеристика на разчетните отношения с клиенти.

Организация на синтетичното и аналитичното отчитане.

Документиране. Счетоводни записвания

„Клиентите са лица - физически или юридически, на които предприятието продава изделия, стоки или извършва услуги. Във връзка с продажбата възникват вземания на предприятието по продажна стойност на продадените активи, а при данъчно регистрираните лица и за начисления данък върху добавената стойност"18. Сметните взаимоотношения на предприетото от една страна и неговите контрагенти - клиенти, изразяват взаимоотношения по продажби на продукция, стоки и услуги, както и на задължения за получени от него по повод на такива продажби суми от трети лица. Сумата на вземанията се формира от продажната стойност на продукцията, стоката или услугата, включително и всички фактурирани за сметка на трети лица разходи, извършени от изпълнителя на сделката т.е. извършените товаро - разтовари, транспортни и други разходи за сметка на клиента. Когато доставката е облагаема с ДДС в сумата се включва и записаният във фактурата данък, независимо от това дали клиентът има право на данъчен кредит или не. В сумата на вземанията от клиента не се включва отстъпката, която продавачът прави въз основа на договор с клиента. При продажба на търговски кредит в сумата се включва и уговорената лихва. При отчитане на разчетите с клиента се използват редица счетоводни документи като: данъчна и опростена фактура, данъчно-кредитно известие, касова бележка, митническа декларация, спецификация, сертификат за качество, нареждане за експедиране на стоки.

Ако предприятието - купувач, изплати равностойността на продаденият актив или оказаната му услуга в момента на нейното възникване (продажбата), сметно отношение с клиентът може и да не възникне, т.е предприятието продавач няма да отчита възникване на вземания. Когато, обаче такова бъде начислено по счетоводен път, след като бъде изплатено (обикновено по банков път) отпада нуждата от неговото отчитане.

По-важни клиенти на ТЕЦ "Марица изток 2”, които следва да се посочат тук са: НЕК АД", "Полимери" гр. Девня, "ЕФТ-България гр. София, "КЦМ" гр. Пловдив, "Мини марица изток” АД и др.

За отчитане на разчетите с клиенти са предназначени сметките от група 41 Клиенти и свързани с тях сметки. Тук се използват редица счетоводни сметки, съобразно характера на разчета:

с/ка 411 Клиенти;

с/ка 412 Клиенти по аванси;

с/ка 413 Клиенти по търговски кредити;

с/ка 414 Клиенти по продажба при определени условия;

с/ка 415 Клиенти по продажба със свързани лица;

с/ка 419 Други разчети с клиенти.

Сметките от група 41 Клиенти и свързани с тях сметки (с изключение на сметка 412 Клиенти по аванси) са активни, балансови, разчетни сметки. Чрез тях се отчита наличността и движението на вземанията от клиенти по обикновени продажби на активи или на услуги. За получаване на диференцирана информация за вземанията на предприятието по различни видове продажби в индивидуалният сметкоплан може да се водят аналитични сметки или сметки с четирицифрен номер, като аналитичното отчитане може да се организира по определени клиенти, по фактури и по дата на сключване на сделките.

Сметките от група 41 Клиенти се дебитират за отразяване на вземанията от продажба и се кредитират за отразяване на получаването на вземанията от клиенти.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Дипломната работа iconДипломната работа : Темата на дипломната работа се избира от студента и се уточнява от ръководителя на спецсеминара в срок до 15 октомври
Темата на дипломната работа трябва задължително да е от съдържанието на учебните програми по изучаваните специални дисциплини в бакалавърска,...
Дипломната работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломната работа iconГрафик на важните дати за подготовка и създаване на дипломната работа випуск 2012 г. Специалност фотография
Предаване на: окончателен проект на дипломната работа (всеки документ подписан от съответния преподавател, в академичен вид според...
Дипломната работа iconПрепоръчителни изисквания към дипломната работа
Дипломната работа се явява основен документ, представян от дипломанта при защитата пред Държавната изпитна комисия. В нея трябва...
Дипломната работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломната работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломната работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Дипломната работа iconКатедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема
Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа
Дипломната работа iconДипломна работа на тема
Заглавната страница може да бъде оформена графично и по друг начин, но трябва да съдържа посочените в този образец реквизити. Дипломната...
Дипломната работа iconФизически факултет на су „Св. Климент Охридски, бул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом