Дипломната работа
ИмеДипломната работа
страница10/10
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.89 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://consultbg.weebly.com/uploads/3/1/7/0/3170199/schet_otchitane_razcheti.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Глава първа

Обща характеристика на разчетните отношения

1.Отчетно икономическа същност на разчетните отношения – вземанията и задълженията като обект на счетоводството стр.З

2.Условия за възникване (предпоставки) на разчетните отношения. Особености в синтетичното и аналитичното им отчитане стр.4

З. Разчетни отношения и мястото им в счетоводния баланс. стр.6

4.Класификация на разчетните отношения като обект на счетоводството стр.8

5.Основни изисквания при документиране на разчетните отношения стр.17

Глава втора

Особености при отчитане на разчетните отношения с контрагентите-доставчици и клиенти

I. Счетоводно отчитане на разчетните отношения с доставчици. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания ...........................................................................стр.23

1. Характеристика на разчетните отношения с доставчици при обикновени доставки………………………………………………………….........................стр.25

2. Характеристика на разчетните отношения с доставчици по аванси ......................................................................................................................................стр.34

 1. Характеристика на разчетните отношения с доставчици по търговски кредити...………………………………………………………………………...стр.37

 2. Характеристика на разчетните отношения с доставчици по доставки при определени условия стр.40

 3. Характеристика на разчетните отношения по доставки със свързани лица..............…………………………………………………………………..стр.41

 1. Характеристика на други разчетни отношения с доставчици стр.43

II. Счетоводно отчитане на разчетните отношения с клиенти. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания ..........................................................................................................................стр.43

 1. Характеристика на разчетните отношения с клиенти стр.45

 2. Характеристика на разчетните отношения с клиенти по аванси стр.50

 1. Характеристика на разчетните отношения с клиенти по търговски кредити......................................................................................................……………..стр.51

 2. Характеристика на разчетните отношения с клиенти по продажби при определени условия стр.53

 3. Характеристика на разчетните отношения с клиенти по продажби със свързани лица стр.56

 4. Характеристика на други разчетни отношения с клиенти стр.57

Глава трета

Особености при счетоводно отчитане на разчетните отношения с подотчетни лица и разчетните отношения по повод рекламации, липси, начети и съдебни спорове

I. Счетоводно отчитане на разчетните отношения с подотчетни лица. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания стр.59

 1. Характеристика на разчетните отношения с подотчетни лица стр.59

 2. Определяне на пътни, дневни и квартирни пари стр.60

3. Документиране и отчитане на командировъчните пари и взаимоотношения с подотчетни лица стр.62

II. Счетоводно отчитане на разчетните отношения по повод на рекламациии, липси, начети и по съдебни спорове. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания .стр.65

 1. Характеристика на вземанията по рекламации, липси и начети стр.66

 2. Отчитане на събирането на вземанията по съдебен път .стр.70


Глава четвърта

Особености при счетоводно отчитане на разчетните отношения с персонала и съдружниците (акционерите)

1. Характеристика на разчетните отношения с персонала, в т.ч. задължения по неизползвани отпуски. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания стр.72

 1. Характеристика на разчетните отношения по вземания за записани дялови вноски ....................................................................................................................стр.83

 2. Характеристика на разчетните отношения за задължения по съучастия и вземания от съучастия стр.87

4. Характеристика на други разчетни отношения с персонала и съдружниците.............................................................................................стр.90

Глава пета

Особености при счетоводно отчитане на разчетните отношения с бюджета, социалното осигуряване и ведомствата

1. Характеристика на разчетните отношения по данък върху печалбата. Особености при формирането на облагаемия доход за данъчни цели. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания ................................................................................................................................стр.92

2. Характеристика на разчетните отношения по ДДС. Организация насинтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания ......................................................................................................................................стр.97

3. Характеристика на разчетните отношения по повод акцизи и смитници. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания стр.105

4. Характеристика на разчетните отношения, свързани с начисляване и внасяне на данък по ЗОДФЛ, ЗМДТ и други данъци и дългове. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране, Счетоводни записвания ......................……........................................................................................................стр.109


5. Счетоводно отчитане на разчетните отношения с осигурители. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания .стр.112

Глава шеста

Особености при счетоводно отчитане на вътрешните разчетни отношения

1. Характеристика и предпоставки за възникване на вътрешните разчетни отношения стр.119

2. Счетоводно отчитане на вътрешните разчетни отношения. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания стр.120

Глава седма

Особености при счетоводно отчитане на разчетните отношения с разни дебитори и кредитори

I.Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания стр.124

 1. Характеристика на разчетните отношения с доверители .стр.125

 1. Характеристика на разчетните отношения по повод дадени и получени гаранции стр.126

 1. Характеристика на разчетните отношения със собственици.. стр.127

4. Характеристика на разчетните отношения със застрахователни организации стр.128

5. Характеристика на разчетните отношения с банкови организации по начисляване на лихви стр.130

 1. Характеристика на разчетните отношения по данъчни временни разлики и провизии .....стр.131

 2. Характеристика на разчетните отношения с други дебитори икредитори стр.134

Глава осма

Инвентаризация на разчетните отношения

I. Инвентаризация на задълженията ........стр.137

 1. Инвентаризация на разчетните отношения с доставчици стр.137

 2. Инвентаризация на разчетните отношения с доверители стр.138

II. Инвентаризация на вземанията стр.138

1. Инвентаризация на разчетните отношения с купувачи стр.138

2. Инвентаризация на разчетните отношения с подотчетни лица..............................................................................................................стр.139

3. Инвентаризация на разчетните отношения по рекламации .стр.140

Заключение

Финансово-счетоводен анализ на разчетните отношения. Ефективно управление на разчетните отношения на фирмите ...стр.142


1 КОСЕВ, Димитър. Двустранно фирмено счетоводство. Отчитане на обекти

2 ДЖОРДЖЕВА, Богдана. Обща теория на счетоводната отчетност.

3 НСС-37” Провизии, условни задължения и условни активи” Апис Ромил Колев

4 ДАМЯНОВ, Дамян. Финансово счетоводство.

5 ПЕТРОВ, Любен. Основи на счетоводството.

6 ДУШАНОВ, Иван. Обща теория на счетоводството.

7 ПЕТРОВ, Любен. Основи на счетоводството.

8 БОЖКОВ, Васил и др. Счетоводство на фирмата.

9 ТОТЕВ, Т. и др. Обща теория на счетоводството.

10 БОЖКОВ, Васил и др. Счетоводство на фирмата.

11 Закон за изменение и допълнение на закона за счетоводството обн. Държавен вестник, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.изм. 102,105/2005 г., изм. бр.33/04.2006 г.

12 Представянето на документите се базира приоритетно на “Практическото ръководство по счетоводство на фирмата /Васил Божков и др./

13 ПЕТРОВ, Любен. Счетоводство.

14 КОСЕВ, Димитър. Двустранно фирмено счетоводство. Отчитане на обекти.

15 “Счетоводно отчитане на разчетите с доставчици и клиенти” – Български законник.

16 Вестник Д е л о в а с е д м и ц а, бр. 34/2006 г. стр. 8,9.

17 Д а н ъ ц и 2 0 0 4 г. София: изд. Сиби, 2004 г.

18 ДАМЯНОВ, Дамян. Финансово счетоводство.

19 ДАМЯНОВ, Дамян. Финансово счетоводство.

20 ДАМЯНОВ, Дамян. Финансово счетоводство.

21 Списание Д а н ъ ч н а п р а к т и к а, бр.7/2003 г.

22 ЕВЛОГИЕВ, Емил. Отчитане на договорите и разчетите. Счетоводна и данъчна практика.

23 ДАМЯНОВ, Дамян. Фирмено счетоводство. Изд. “Ценов”,1999 г. с. 140.

24 Пак. Там., с.141.

25 Наредба за командировките в страната. “Справочник на счетоводителя. – кн. 7/2004 г.

26 ДАМЯНОВ, Дамян. Финансово счетоводство. Изд. “Ценов”, 1999 г, с 140 и Справочник на счетоводителя – кн. 7/2004 г.

27 КОСЕВ, Димитър. Двустранно счетоводтво. Отчитане на обектите.

28 Душанов, Иван и ДИМИТРОВ, Мартин. Курс по счетоводство на предприятието. Изд. “Ромина”, 2003 г., с.446

29 ДАМЯНОВ, Дамян. Финансово счетоводство. Изд. “Ценов”, 1999 г. с.149.

30 ЦВЕТАНОВ, Цветан. Нови моменти при отчитане на трудовото възнаграждение на персонала”. Счетоводството на ХХI- то столение – сборник статии, с. 241.

31 Пак. там., с.242

32 ДУШАНОВ, Иван. Финансово счетоводство./учебно помагало/ - София: изд. “Ромина”, 2004 г., с.162.

33 ДУШАНОВ, Иван ДИМИТРОВ, Марин. Курс по счетоводство на предприятието.

34 ДАМЯНОВ, Дамян. Финансово счетоводство. Изд. “Ценов”, 1999 г. стр.145.

35 ПЕТРОВ, Милан. ?

36 КОСЕВ, Димитър. Двустранно фирмено счетоводство. Отчитане на обекти. Изд. Софтрейд, 2003 г., с.274

37 Този въпрос ще бъде разгледан по-късно в изложението.

38 Д ъ р ж а в е н в е с т н и к бр. 102/2005 г.

39 ЕВЛОГИЕВ, Емил. Отчитане на договорите и разчетите. Счетоводна и данъчна практика.изд. Плутон – 1”, юни 2004 г.

40 ЯНКОВ, Васил. Счетоводство на предприятието. – София ИК”Лорен”, 1995 г. с.269

41 Закон за данъка върху добавената стойност. Обн. Държавен вестник бр. 153/23.12,1995 г. посл. Изм. ДВ, бр. 109/16.12.2003 г.

42 ЕВЛОГИЕВ, Емил. Отчитане на договорите и разчетите. Счетоводна и данъчна практика, “Плутон-1”, юни 2004 г. с.66-67.

43 МЕРАЗЧИЕВ, Васил Баташки, Георги. Отчитане на външнотърговски сделки. – Свищов: изд. “Ценов”, 2003 г.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Дипломната работа iconДипломната работа : Темата на дипломната работа се избира от студента и се уточнява от ръководителя на спецсеминара в срок до 15 октомври
Темата на дипломната работа трябва задължително да е от съдържанието на учебните програми по изучаваните специални дисциплини в бакалавърска,...
Дипломната работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломната работа iconГрафик на важните дати за подготовка и създаване на дипломната работа випуск 2012 г. Специалност фотография
Предаване на: окончателен проект на дипломната работа (всеки документ подписан от съответния преподавател, в академичен вид според...
Дипломната работа iconПрепоръчителни изисквания към дипломната работа
Дипломната работа се явява основен документ, представян от дипломанта при защитата пред Държавната изпитна комисия. В нея трябва...
Дипломната работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломната работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломната работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Дипломната работа iconКатедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема
Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа
Дипломната работа iconДипломна работа на тема
Заглавната страница може да бъде оформена графично и по друг начин, но трябва да съдържа посочените в този образец реквизити. Дипломната...
Дипломната работа iconФизически факултет на су „Св. Климент Охридски, бул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом