Републикабългари я народно събрание
ИмеРепубликабългари я народно събрание
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер163.1 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/bills/41/002-01-102.rtf
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект


З А К О Н


за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси


(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г. и бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г.)


§ 1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 7:

„7. туристически данък;”.

2. Досегашната т. 7 става т. 8.

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от частни съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.”

2. В ал. 3 се създава изречение второ:

„Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.”

3. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на общината, а в останалите случаи е общинският съвет.”

§ 3. В чл. 6, ал. 1 буква „з” се отменя.

§ 4. В чл. 9а ал. 5 се изменя така:

„(5) Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет.”

§ 5. Член 9б се изменя така:

„Чл. 9б. Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по този закон се извършват по реда на чл. 4, ал. 1-5.”

§ 6. В чл. 10 ал. 4 се отменя.

§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 2 накрая се добавя „или съответната част от него”.

 2. Създава се ал. 5:

„(5) За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.”

§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, е предприятие, в декларацията по ал. 1 се посочва и отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.”

2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.

§ 9. Член 17 се отменя.

§ 10. В чл. 18 се създава ал. 4:

„(4) Националната агенция за приходите по електронен път предоставя на общинската администрация в 14-дневен срок от получаването на искане информация относно обектите с регистрирани фискални устройства.”


§ 11. В чл. 22, ал. 1 думите „2,5 на хиляда” се заменят с „4,5 на хиляда”.

§ 12. В чл. 23 думите „чл. 14, ал. 1 и 3 и чл. 17, ал. 2” се заменят с „чл. 14, ал. 1 и 4”.

§ 13. В чл. 28 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.”

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”

§ 14. В чл. 55 се правят следните изменения:

1. В ал. 8 числото „150” се заменя с „250”.

2. В ал. 12 думите „шейни в размер от 50 до 150 лв.” се заменят с „шейни и превозни средства от категория L7e по Закона за движението по пътищата в размер от 30 до 150 лв.”.

§ 15. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”

2. В ал. 6 се създава изречение второ:

„Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.”

§ 16. В чл. 61м, ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1-36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;”.


§ 17. В глава втора се създава раздел VІІ:

„Раздел VІІ

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Чл. 61р. (1) С туристически данък се облагат нощувките.

(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи.

(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.

(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за предоставените нощувки през предходната календарна година.

Чл. 61с. (1) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно категорията на средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи.

(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.

(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон, мястото за настаняване или туристическата хижа, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон, мястото за настаняване и туристическата хижа до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.

(5) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула:

Р = (РДхПКхДх30/100) - ДД,

където:

Р е разликата за внасяне;

РД - размерът на данъка по ал. 1;

ПК - пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон, мястото за настаняване или туристическата хижа за календарната година;

Д – брой дни в годината;

ДД - сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година.

Чл. 61т. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма.”

§ 18. В чл. 66, ал. 1 т. 3 се изменя така:

„3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а
и 71е от Закона за управление на отпадъците;”.

§ 19. В глава трета раздел ІV „Туристическа такса” се отменя.

§ 20. В чл. 123 се правят следните изменения:

 1. В ал. 1 думите „от 100 до 1000 лв.” се заменят с „от 500 до
  3000 лв.”

 2. Алинея 2 се отменя.

 3. В ал. 3 след думата „декларира” се добавя „неверни”.

§ 21. В чл. 128 се създава ал. 5:

„(5) За маловажни случаи на административни нарушения по този закон, установени при извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административното нарушение.”

§ 22. В чл. 3 от приложение № 2 „Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти” се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „молба” се заменя с „искане”.

2. В ал. 3:

а) в изречение първо думата „молбата” се заменя с „искането”;

б) изречение второ се изменя така:

„Когато се иска издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство, към искането се прилага констативен протокол на общинската (районната) администрация, удостоверяващ степента на завършеност на строежа, издаден не по-рано от 3 месеца преди датата на искането.”

§ 23. В приложение № 4, т. 21 след думата „видеокасети” се добавя „или записи на електронен носител”.

§ 24. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създава т. 34:

„34. „Нощувки” за целите на раздел VII са нощувките в средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи по смисъла на Закона за туризма.”


Преходни и заключителни разпоредби

§ 25. (1) Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти за 2011 г. до 31 януари 2011 г. В случай че в този срок не са определени нови размери, за 2011 г. се прилага размерът на данъка върху недвижимите имоти, действащ към 31 декември 2010 г.

(2) Общинският съвет определя такса за битови отпадъци до
31 януари 2011 г. Когато общинският съвет не е взел решение, с което се определя размерът на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година.

§ 26. (1) Общинският съвет определя размерите на туристическия данък за 2011 г. до 31 януари 2011 г.

(2) Размерът на дължимия данък за януари 2011 г. се определя, както следва:

1. за средствата за подслон и местата за настаняване:

а) категория 1 звезда – 0,60 лв. за нощувка;

б) категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;

в) категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

г) категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

д) категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

2. за туристическите хижи:

а) категория 1 еделвайс - 0,20 лв. за нощувка;

б) категория 2 еделвайса - 0,20 лв. за нощувка;

в) категория 3 еделвайса - 0,20 лв. за нощувка.

(3) Декларацията по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси не се подава за предоставените нощувки през 2010 г.

§ 27. Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон и местата за настаняване, в срок два месеца от влизането в сила на този закон предоставят писмена декларация с информация за броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона за туризма. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма вписва данните в Националния туристически регистър по чл. 58 от Закона за туризма в срок до 31 март 2011 г.

§ 28. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ,
бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от
2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 107, ал. 3 изречение трето се изменя така:

„Акт може да се издаде и служебно при установяване на несъответствие между декларираните данни и данните, получени от трети лица и организации, след като е изчерпан редът по чл. 103, както и когато не е подадена декларация или задължението не е платено в срок и не е извършена ревизия.”

2. В чл. 264 ал. 2 се изменя така:

„(2) Прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се извършва след представяне на издаден или заверен от общината документ за платен данък върху превозното средство по Закона за местните данъци и такси, както и писмена декларация от прехвърлителя, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение други задължения за данъци, мита, задължителни осигурителни вноски или други публични задължения, свързани с моторното превозно средство.”

§ 29. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 56 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 119 и 120 от 2002 г., бр. 39 от 2004 г., бр. 28, 39, 94, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 42, 53 и 80 от 2007 г., бр. 31, 36 и 66 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г. и бр. 15 и 50 от 2010 г.) се правят следните изменения:

 1. В чл. 10а, ал. 5, т. 2 думите „туристическата такса” се заменят с „туристическия данък”.

 2. В чл. 16, ал. 2 т. 1 се изменя така:

„1. туристическия данък, определен по реда на Закона за местните данъци и такси;”.

3. В чл. 49 ал. 4 се отменя.

4. В чл. 53, ал. 1, т. 7 думите „чл. 49, ал. 1, 3 и 4” се заменят с „чл. 49, ал. 1 и 3”.

5. В чл. 64в, ал. 1 и ал. 2, т. 4 думите „чл. 49, ал. 3 и 4” се заменят с „чл. 49, ал. 3”.

§ 30. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на § 8, 9 и 12, които влизат в сила от 1 юли 2011 г.


Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………..…... 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:


(Цецка Цачева)


М О Т И В И


към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси


Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) са във връзка с разширяване на правомощията на общините с цел повишаване на събираемостта на местните данъци и такси за постигане на по-голяма финансова устойчивост и самостоятелност на общините. Предложени са промени в нормативната уредба на съществуващите местни данъци и такси за улесняване както на данъкоплатците, така и на общинската администрация при практическото прилагане на закона. Основните изменения в проекта са направени на базата на пакет от предложения на Националното сдружение на общините в Република България. Предложените промени в ЗМДТ могат най-общо да бъдат разделени в следните две насоки:

1. Увеличаване на собствените приходи на общините и осигуряване на по-добрата им събираемост.

 • Предлага се въвеждането на нов местен данък – туристически данък, с който обект на облагане ще са нощувките в средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи. Данъчно задължени ще са лицата, предлагащи нощувки в тези места, като данъкът ще се посочва отделно в документа, издаден от тях на лицето, ползващо нощувка. Данъкът ще се определя в минимални и максимални граници в зависимост от категорията на местата за подслон и настаняване. Предвиден е минимален размер на данъка за една календарна година, който не може да бъде по-малък от данъка, който би бил дължим при 30 на сто пълна заетост на съответния обект. Данъкът ще се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките, а за тези данъчно задължени лица, които през годината са внесли данък в размер по-малко от данъка, който би бил дължим при 30 на сто пълна заетост на съответния обект – разликата ще се внася до 1 март на следващата година. Новият данък заменя туристическата такса. С направената промяна се цели осигуряване по-ефективното събиране на приходите в бюджетите на общините чрез точното определяне на обекта на облагане при настаняване в средствата за подслон и местата за настаняване. Този ресурс е необходим за провеждането и обезпечаването на собствена политика на общините, свързана с развитието на туризма, включително за изграждането на подходяща инфраструктура, съобразена със спецификата на отделния вид туризъм. Във връзка с въвеждането на туристически данък на мястото на туристическата такса с изменението и допълнението на ЗМДТ са направени и съответните изменения в Закона за туризма.

 • Предложено е увеличаване на горната граница на данъка върху недвижимите имоти от 2,5 на 4,5 на хиляда.

 • Лицата, подлежащи на патентно облагане, извършващи до три патентни дейности през цялата година с личен труд, ще дължат само данъка с най-висок размер от тези дейности. С това предложение се променя облекчението за заплащане на 50 на сто от размера на данъка при извършване на две дейности от едно лице. Промяната е направена във връзка с установените в практиката чести случаи на подаване на информация за извършване на повече от една дейност и ползване на облекчението единствено с цел заплащане на по-малко данък.

 • Направени са промени за увеличаване на минималния и максималния размер на имуществената санкция за юридически лица при недеклариране на недвижимите имоти. Увеличението е с цел мотивиране на данъчно задължените лица да декларират имотите си. С цел процесуална икономия се предлага за нарушенията, за които е предвидена глоба в размер от 10 до 50 лв., да се издава фиш.

 • Предвиден е 3-месечен срок на валидност на констативния протокол, удостоверяващ степента на завършеност на строежа. Предложението е с цел коректно отразяване в данъчна оценка на различните етапи на строителство предвид динамиката в този процес.

 • С допълнение на чл. 264, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се въвежда допълнително условие при прехвърлянето на собственост върху моторно превозно средство, тъй като понастоящем текстът на разпоредбата не позволява постигането на заложената в него цел по отношение на задълженията за местни данъци. Предложено е за тези задължения да се представя документ, удостоверяващ, че прехвърлителят действително е заплатил дължимия местен данък за автомобила към датата на прехвърлителната сделка.


2. Улесняване на данъкоплатците и общините при декларирането и администрирането на местните данъци и такси.

 • Предложена е нормативна промяна във връзка с уеднаквяване на процедурите, по които се администрират местните данъци и такси. Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси вече ще се извършват по реда на ДОПК.

 • За улесняване на данъкоплатците - юридически лица, при деклариране на притежаваните от тях недвижими имоти е предложено отпадане на изискването за подаване на декларация за нежилищни имоти отделно от декларацията за жилищни имоти. Изменението предвижда във всички случаи декларирането да става с подаване само на една декларация, в която да се посочват необходимите данни за определяне на данъчната основа.

 • Уеднаквени са сроковете за заплащане на годишните данъци и такси по закона, като се предвижда заплащането да става на две равни вноски.

 • Във връзка с направените изменения на Закона за управление на отпадъците и задълженията на общините в изпълнение на същия закон са прецизирани текстовете относно елементите на таксата за битови отпадъци. Разходите за обезвреждане чрез депониране на регионално или общинско депо, както и разходите за събиране, оползотворяване и/или обезвреждане на опасни отпадъци са изрично упоменати в разпоредбите на закона.

 • Предложено е изменение на чл. 107, ал. 1 от ДОПК, даващо възможност на органа по приходите служебно да установява размера на дължимия данък, след като е изчерпал възможностите по чл. 103 от ДОПК (даващи възможност на задълженото лице да коригира данните в подадената от него декларация), когато са налице несъответствия между декларираните от задълженото лице данни и данните, получени от трети лица и организации. Предложената промяна се явява абсолютна необходимост предвид обстоятелството, че за разлика от републиканските данъци размерът на данъчната основа (данъчната оценка) за данъците, регламентирани със ЗМДТ, се определя служебно от служители на общината въз основа на декларирани данни от задължените лица, които в редица случаи могат да се окажат неточни или неверни.МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Бойко Борисов)

Свързани:

Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на г и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Член единствен. Отменя се Декларацията, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани, приета от 41-ото Народно...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Член единствен. Отменя се Декларацията, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани, приета от 41-ото Народно...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я четиридесето народно събрание
Днес, 20 септември 2007 г от 15,00 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание....
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание отче т
За степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на народното събрание
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание отче т
За степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на народното събрание
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание комисия по транспорт и съобщения
Нанесени са всички предложения, направени от народни представители на основание чл. 70, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Народното събрание за ратифициране на Споразумението между Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (евроконтрол)...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Министърът на земеделието и горите ежегодно внася доклад в Народното събрание за състоянието, възпроизводството, ползването и опазването...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я четиридесет и първо народно събрание
Изх. № София
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом