Общински съвет поморие решени я
ИмеОбщински съвет поморие решени я
Дата на преобразуване22.01.2013
Размер89.21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pomorie.org/web/wp-content/uploads/2012/09/13-то-заседание1.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ


Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ТРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 03.09.2012г.

/мандат 2011-2015г./


По т.1. от дневния ред: „Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, кв.249 по рег.план на гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

304/03.09.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие в качеството си на собственик на ПИ 57491.501.5 дава съгласие за откриване на административно производство с правно основание чл.134, ал.1, т2 и ал.2, т.6 от ЗУТ за изменение на действащия ПУП-ПРЗ, за имот общинска собственост, а именно: УПИ І в кв.249 по рег.план на гр.Поморие, като с това се обособяват два нови урегулирани поземлени имоти в границите на ПИ 57491.501.5, единия с отреждане „за канално-помпена станция”, а другия „за трафопост”. Останалата част от УПИ І, кв.249 запазва отреждането си „за курортно строителство”.


По т.2. от дневния ред: „Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно определяне на трасе за отвеждащ колектор към обект: „Реконстуркция и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

305/03.09.2012г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава съгласие за определяне на трасе за отвеждащ колектор за дълбоководно заустване към обект: „Реконстуркция и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа гр.Поморие”, което ще засегне имоти общинска собственост, както следват: ПИ 57491.16.586, 57491.16.559, 57491.16.587, 57491.19.580, 57491.19.567 по кадастралната карта на гр.Поморие.

2.На основание чл.9, ал.2 от ЗУТ и чл.12, ал.2 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.4 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за отвеждащ колектор за дълбоководно заустване към обект: „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа гр.Поморие”, с трасе и сервитута на колектора, преминаващи през имоти, както следват: ПИ 57491.16.586, 57491.16.559, 57491.16.587, 57491.19.580, 57491.19.567 – общинска собственост, ПИ 57491.19.579, ПИ 57491.16.566 – държавна публична собственост, ПИ 57491.16.486 , ПИ 57491.16.529 и ПИ 57491.16.589 – частна собственост по кадастралната карта на гр.Поморие и навлиза в Черно море.


По т.3. от дневния ред: „Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно издаване запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – разплащателна агенция обезпечаваща плащане по договор № 02/226/00251/18.10.2011г. по мярка 226 за проект „Залесяване на 235дка опожарена площ. Оборудване на 3 броя противопожарни депа” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

306/03.09.2012г.

1.Общински съвет – Поморие упълномощава Кмета на Община Поморие да подпише запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 65 659лв. /шестдесет и пет хиляди шестстотин петдесет и девет лв./ за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 02/226/00251 от 18.10.2011г. по мярка 226 за проект „1.Залесяване на 235дка опожарена площ. 2.Оборудване на 3 броя противопожарни депа” сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2.Възлага на Кмета на Община Поморие да подготви необходимите документи за получване на авансовото плащане по договор № 02/226/00251 от 18.10.2011г. и да го представи през ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.


По т.4. от дневния ред: „Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно промяна на Решение № 264/13.07.2012г., относно даване на съгласие за участие на Община Поморие в учредяването на сдружение с нестопанска цел „Общински футболен клуб –Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

307/03.09.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие променя Решение № 264/13.07.2012г., както следва:

1.Общински съвет – Поморие дава съгласие за участие на Община Поморие, заедно с „Общински младежки спортен клуб циклон-Поморие” и „Армспорт клуб „Железни ръце” в учредяването на сдружение с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност „Общински футболен клуб-Поморие” и възлага на Кмета на Община Поморие да извърши подготвителни действия и консултации с останалите съучредители „Общински младежки спортен клуб циклон-Поморие” и „Армспорт клуб „Железни ръце” във връзка с изготвяне на проект за Устав на сдружението „Общински футболен клуб-Поморие” и всички необходими документи за учредяването на сдружението.


По т.5. от дневния ред: „Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно членство на Община Поморие в сдружение с нестопанска цел „Общински хандбален клуб-Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

308/03.09.2012г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.51 от Наредба № 10 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност „Общински хандбален клуб-Поморие” със седалището и адреса на управление: гр.Поморие, ул.”Солна” № 5.

2.Упълномощава Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие с правото да представлява Община Поморие в учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел „Общински хандбален клуб-Поморие”, като гласува за приемане на Устава на сдружението, както и да участва в гласуването за избиране на управителни органи на сдружението.

3.Определя Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в сдружение с нестопанска цел „Общински хандбален клуб-Поморие”.

4.Предоставя право на Кмета при обективна невъзможност да участва в работата на учредителното събрание на „Общински хандбален клуб-Поморие” да упълномощава за това при всеки отделен случай лице от общинската администрация.


По т.6. от дневния ред: „Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно членство на Община Поморие в сдружение с нестопанска цел „Общински футболен клуб-Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

309/03.09.2012г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.51 от Наредба № 10 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност „Общински футболен клуб-Поморие” със седалището и адреса на управление: гр.Поморие, ул.”Солна” № 5.

2.Упълномощава Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие с правото да представлява Община Поморие в учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел „Общински футболен клуб-Поморие”, като гласува за приемане на Устава на сдружението, както и да участва в гласуването за избиране на управителни органи на сдружението.

3.Определя Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в сдружение с нестопанска цел „Общински футболен клуб-Поморие”.

4.Предоставя право на Кмета при обективна невъзможност да участва в работата на учредителното събрание на „Общински футболен клуб-Поморие” да упълномощава за това при всеки отделен случай лице от общинската администрация.


По т.7. от дневния ред: „Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно запис на заповед по проект: „Обновяване на образователната инфраструктура – Община Поморие по оперативна програма „Регионално развитие” схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007 – „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

310/03.09.2012г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва запис на заповед по проект: „Обновяване на образователната инфраструктура – Община Поморие” по оперативна програма „Регионално развитие” схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007 – „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Управляващия орган на оперативна програма „Регионално развитие” /ОПРР/ - главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.

2.Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер на 2 540 216,36 лева /два милиона петстотин и четиридесет хиляди двеста и шестнадесет лева и тридесет и шест стотинки/, представляващо 45% /четиридесет и пет процента/ от стойността на общите допустими разходи по проект: „Обновяване на образователната инфраструктура – Община Поморие” по оперативна програма „Регионално развитие” схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007 – „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по договор BG161PO001/1.1-01/2007/068.

3.Стойността посочена в т.2 от настоящото решение е сумата на междинното плащане по проект „Обновяване на образователната инфраструктура – Община Поморие”, което ще бъде заявено към управляващия орган на ОПРР 2007-2013г.

4.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.


По т.8. от дневния ред: „Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно запис на заповед по проект: „Обновяване на образователната инфраструктура – Община Поморие по оперативна програма „Регионално развитие” схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007 – „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфрастуртура” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

311/03.09.2012г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва запис на заповед по проект: „Обновяване на образователната инфраструктура – Община Поморие” по оперативна програма „Регионално развитие” схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007 – „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Управляващия орган на оперативна програма „Регионално развитие” /ОПРР/ - главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.

2.Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер на 1 975 723,83 лева /един милион деветстотин седемдесет и пет хиляди седемстотин двадесет и три лева и осемдесет и три стотинки/, представляващо 35% /тридесет и пет процента/ от стойността на общите допустими разходи по проект: „Обновяване на образователната инфраструктура – Община Поморие” по оперативна програма „Регионално развитие” схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007 – „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по договор BG161PO001/1.1-01/2007/068.

3.Стойността посочена в т.2 от настоящото решение е сумата на междинното плащане по проект „Обновяване на образователната инфраструктура – Община Поморие”, което ще бъде заявено към управляващия орган на ОПРР 2007-2013г.

4.Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.


По т.9. от дневния ред: „Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

312/03.09.2012г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Обновяване на образователната инфраструктура – Община Поморие“, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема BG161PO001/1.1-01/2007 - „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, при следните основни параметри:

1.1. Максимален размер на дълга – 3 804 445 лв (три милиона осемстотин и четири хиляди четиристотин четиридесет и пет лева);

1.2. Валута на дълга – лева

1.3. Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

1.4. Условия за погасяване:

1.4.1. Срок на погасяване – до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

1.4.2Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/068;

1.5. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

1.6. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

1.7. Начин на обезпечение на кредита:

1.7.1. Учредяване на залог върху вземанията на Община Поморие по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/068, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и

1.7.2. Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Поморие да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОМОРИЕ
Свързани:

Общински съвет поморие решени я iconОбщински съвет поморие решени я
По т от дневния ред: „Докладна записка от Председателя на Общински съвет – Поморие, относно отчет за дейността на общинския съвет...
Общински съвет поморие решени я iconОбщински съвет поморие решени я
По т от дневния ред: “Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Поморие за периода 13. 06. 2008г. 12. 06. 2009г и отчет...
Общински съвет поморие решени я iconОбщински съвет поморие решени я
По т от дневния ред: „Включване на общински съветници в комисиите за обществени поръчки и отмяна Заповед № рд-оп-020/07. 12. 2010г...
Общински съвет поморие решени я iconОбщински съвет поморие решени я
По т от дневния ред: “Отчет за изпълнението на бюджета към 30. 09. 2009г на Община Поморие” се прие следното
Общински съвет поморие решени я iconОбщински съвет поморие решени я
По т от дневния ред: “Отчет за изпълнение на бюджета на община Поморие към 30. 09. 2007г.” се прие следното
Общински съвет поморие решени я iconОбщински съвет поморие
На основание чл. 25, ал. 1 от змсма председателя на Общинския съвет свиква Осемнадесето заседание на Общински съвет – Поморие на...
Общински съвет поморие решени я iconОбщински съвет поморие решени я
По т от дневния ред: Разпореждане с имот частна общинска собственост в пи 57491. 17. 12 по кадастралната карта на гр. Поморие” се...
Общински съвет поморие решени я iconОбщински съвет поморие решени я
...
Общински съвет поморие решени я iconОбщински съвет поморие решени я
По т от дневния ред: „Включване на Община Поморие в „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство”се...
Общински съвет поморие решени я iconОбщински съвет поморие
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам шестнадесето заседание на Общински съвет – Поморие на 08. 11. 2012г. /четвъртък/...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом