Документаци я
ИмеДокументаци я
страница4/4
Дата на преобразуване22.01.2013
Размер437.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vik-shumen.net/Documenti/Dokumentacia_AVTOMOBIL.doc
1   2   3   4

С П Р А В К А

на предложените реквизити за определяне на комплексната оценка на офертата


 1. Марка, модел на лекия автомобил ………………………………….

 2. Начална година на производство на предлагания модел

автомобил - …......................

 1. Срок на гаранционно обслужване в месеци

(не по-малко от 12 месеца) ………………………

 1. Оборудване, осигуряващо активна и пасивна безопасност на пътниците:

 • Антиблокираща система на колелата – да/не;

 • Централно заключване на вратите – да/не;

 • Странични въздушни възглавници - да/не;

 • Електроуправляеми и отопляеми странични огледала - да/не;

 • Предни подглавници - да/не;

 • Задни подглавници - да/не;

 • Система за самопритягане на коланите при злополука - да/не.

 1. Предлагано допълнително оборудване:

 • Допълнителни фарове за мъгла – да/не;

 • Имобилайзер – да/не;

 • Радиокасетофон (CD) – да/не;

 • Електрозадвижване стъклата на вратите – да/не;

 • Двузонов климатроник – да/не;

 • Шофьорска седалка, регулируема по височина – да/не;

 • Регулируем волан – да/не;

 • Активно отопление на предното и задното стъкло – да/не;

 • Тонирани задни стъкла – да/не;

 • Мултифункционален цветен дисплей – да/не;

 • Предупредителна система при паркиране на преден и заден ход – да/не;

 • Фарове завиващи – да/не;

 • Система за поддържане на зададена скорост – да/не;

 • Система за безключово стартиране на двигателя – да/не;

 • Автоматично заключване на вратите при потегляне – да/не;

 • Автоматично отключване на вратите при удар – да/не;

 • Сензор за автоматично включване на светлините – да/не;

 • Сензор за автоматично включване на чистачките при дъжд – да/не;

 • Възможност за превключване на предавките от волана – да/не;

 • Управление на аудиосистемата от волана – да/не;

 • Подлакътник между предните седалки – да/не.Дата…………… Управител ………....................


Приложение № 7

Образец


ДОГОВОР


Днес, ................2012 г., в Шумен, между:


1. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН”ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, пл.”Войн”№1, ЕИК BG 837068284, представлявано от Мариан Ганчев – Управител, наричан по-долу за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна,

и

2 ................................................................................................................, представляван от .........................................................................................................., в качеството му на ................................................................, седалище и адрес на управление ............................................................................................................................................... ЕИК ..............................от друга страна, наричано за краткост по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ",


На основание чл.101е, ал. 1 от ЗОП, във връзка с утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол на комисия, назначена със Заповед № ................. , се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни доставка, на нов лек автомобил марка ............., модел .................за нуждите на „ВиК-Шумен”ООД, съгласно Техническите спецификации, неразделна част от този договор.

(2) Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за участие в процедурата, съставлява неразделна част от този договор.

Чл. 2. Обхватът на Договора се състои в доставка на моторно превозно средство (МПС), съобразно изискванията, посочени в Техническите спецификации, неразделна част от настоящия договор.


ІІ. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА


Чл. 3. (1) Стойността на договора е.....................(................................................) лева без ДДС, или ....................................................................(................................................) лева с ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.


ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Всички плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, се извършват по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN сметка: …………………….. .

BIC код на банката: ……………………………………. .

Банка:……………………………………………… .

Град/клон/офис: ……………………………….. .

В срок от пет работни дни от представяне на фактура за закупеният автомобил.


Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура с необходимите реквизити по Закона за счетоводството.


IV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 6. (1) Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е

т.1 За доставка: ...........дни,

т.2 Гаранционно обслужване ........ години или ............км, считано от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме или откаже да приеме доставката, ако тя съответства или не съответства по вид и качество на неговите изисквания, посочени в Техническите спецификации;

2. писмено да указва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимостта от предприемане на действия за решаването на възникналите в хода на изпълнението на договора проблеми;

3. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено за появили се в гаранционния срок дефекти и недостатъци, в 5-дневен срок след установяването им;

4. да определи свои упълномощени представители, които да контролират във всеки един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, технически параметри и др., без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително и да приемат и подпишат приемо-предавателния протокол, удостоверяващ окончателното изпълнение на поръчката;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме доставката, предмет на договора, ако тя е извършена съобразно изискванията в Техническата спецификация;

2. да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на договора;

3. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на настоящия договор;

4. да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставеното МПС, чрез упълномощените лица.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговореното възнаграждение при условията и реда, определени в настоящия договор;

2. да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация, необходими му за изпълнението на задълженията му по този договор;

3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на доставката при реда, условията и сроковете на този договор.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да започне изпълнението по договора, след подписването му;

2. да извършва за своя сметка отстраняването на виновно допуснати грешки и недостатъци, констатирани по време на изпълнението на доставката;

3. да уведоми с писмено известие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за спиране на изпълнението на договора поради непреодолима сила в срок от три дни от настъпването й, като представи необходимите доказателства за това;

4. да приеме рекламация при доставена, повредена и/или некачествена стока в рамките на 3 (три) работни дни от деня на доставката, а когато това е открито при експлоатацията й - до 3 (три) работни дни от деня на откриването;

5. да гарантира качеството на доставяният автомобил, съобразно изискванията, посочени в Техническите спецификации;

6. да осигури сервизно обслужване на автомобила за периода на гаранционния срок, като посочи точен адрес на сервиз, телефони и лица за контакти;

7. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по отношение изпълнението на договора;

8. да осигури гаранционно обслужване на автомобила, по предварително уговорени между страните условия.


Чл. 10. Страните определят за свои упълномощени представители по настоящия договор, както следва:

т.l За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:……………………………………т.2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:…………………………………….


VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Чл. 11. (1) Изпълнението на договора се приема от упълномощените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица, посочени в чл. 10.

(2) За удостоверяване на приемането на доставката, предмет на договора, лицата, посочени в чл. 10 подписват приемо-предавателен протокол за доставка.

(3) Протоколът по ал. 2 съдържа опис на доставеното МПС, в който е посочена степента на неговото съответствие, съобразно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Лицата по ал.1 могат да откажат да приемат, респективно да откажат да подпишат протокола по ал. 2, когато е налице частично, неточно или лошо изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


VПI. ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИТЕ В ГАРАНЦИОННИЯ СРОК


Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа гаранционно автомобила, предмет на доставката, в срок от ..............години, или ................... км. съгласно техническото предложение, неразделна част от договора.

(2) При доставката се проверява и удостоверява техническата изправност на автомобила в съответствие с техническите спецификации и се подписва приемо-предавателен протокол на приетия автомобил, като му се издава сервизна книжка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява безплатно гаранционно обслужване на автомобила за периода на гаранционния срок по ал.1.

Чл. 13. (l) Поддръжката на автомобила се извършва в посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бази, в които се отстраняват възниквалите повреди, извършват се периодичните прегледи за техническа изправност на автомобила, смяна на масла и консумативи, включително и резервни части, след изминаването на определен пробег.

(2) В гаранционната поддръжка се включват разходите за труд, резервни части и консумативи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните извънгаранционни преференциални условия, съобразно ценовата си оферта:

1………………………….


2………………………………


3…………………………………

Чл. 14. (1) Поддръжката включва приемане на автомобила в рамките на 2 (два) работни дни от заявката за сервизно обслужване и извършването му в рамките на 1 (един) работен ден от приемането на автомобила.

(2) При техническа невъзможност за спазването на посочените в ал. 1 срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във възможно най-кратък срок след приемане на заявката.

Чл. 15. (1) В случай на невъзможност повредата да бъде отстранена в уговорения срок, дефектиралата част от автомобила се заменя с друга, със същите или по-високи технически характеристики. Срокът за оказване на техническа помощ започва да тече от момента, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен за установения проблем.

(2) Уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнала техническа неизправност се извършва писмено по факс или чрез телефон.

Чл. 16. Автомобилът, предмет на договора, се доставя с гаранционна карта, в която са описани серийните му номера ( на двигател, шаси, марка, модел и др.), включително и на отделните агрегати, вложени в него.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на автомобила, предмет на доставката, при спазване на условията, описани в гаранционната карта.


IX. РЕКЛАМАЦИИ


Чл.18. Рекламациите за констатирани явни недостатъци на автомобила се представят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в момента на приемането или в 5 (пет) дневен срок, считано от датата на приемо-предавателния протокол за извършване на доставката.

Чл.19.(1). Рекламациите за скрити недостатъци се представят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия период на гаранционния срок.

(2). Отстраняването на недостатъците по ал.1 са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целия период на гаранционния срок.


X. НЕУСТОЙКИ


Чл. 20. (1) При пълно неизпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на двадесет и пет процента (25%) от цената на договора.

(2) В случай, на лошо изпълнение с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме доставения автомобил като го върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не плати дължимото по договора. В този случай, договорът се счита за развален.

(3) При забавено изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) на ден, но не повече от 25% (двадесет и пет процента) върху стойността на договора, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в които те надхвърлят договорената неустойка.


XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА


Чл. 21. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение, в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(3) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните, или ако при полагане на дължимата грижа, то е могло да бъде преодоляно.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно - за преустановяването на въздействието на непреодолимата сила.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна да представи във възможно най-кратък срок и сертификат за непреодолима сила, издаден от Българската търговско-промишлена палата или да докаже наличието й с други релевантни документи и доказателства.

(6) След отпадане на обстоятелства, които се определят като непреодолимата сила, страната, която е дала известието по ал. 4, в петдневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(7) Ако след изтичане на петдневния срок, страната, която е дала известието по ал.4, не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 5 (пет) дни.


XIІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 22. (1) Настоящият договор се прекратява с изпълнението на всички задължения на всяка от страните по него.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните.

(3) Настоящият договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна невъзможност за изпълнението му, като това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е настъпила.


XIІІ. СЪОБЩЕНИЯ


Чл. 23. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

(2) За дата на съобщението/известието се смята:

датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението/известието;

датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

датата на приемането - при изпращане по факс или телекс.


XІV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 24. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България.

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 26. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с еднаква сила.

Неразделна част от този договор са следните документи:

 1. Технически спецификации;

 2. Оферта на Изпълнителя в нейната цялост, ведно с приложенията й;ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………… ИЗПЪЛНИТЕЛ:………

1   2   3   4

Свързани:

Документаци я iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Документаци я iconДокументаци я
Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на
Документаци я iconДокументаци я
Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Документаци я iconДокументаци я
Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”
Документаци я iconДокументаци я
Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“
Документаци я iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
Документаци я iconДокументаци я
За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки
Документаци я iconОбщинаивайловград документаци я
І. технически спецификации, пълно описание на обекта на поръчката и методика на оценка
Документаци я iconДокументаци я
Разработка на интерфейси към информационни системи в цду за предоставяне на информация от измерване ”
Документаци я iconДокументаци я
За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем а зоп чрез публична покана
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом