Документаци я
ИмеДокументаци я
страница2/4
Дата на преобразуване22.01.2013
Размер437.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vik-shumen.net/Documenti/Dokumentacia_AVTOMOBIL.doc
1   2   3   4
О Ф Е Р Т А
по чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка на публична покана
по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет:


Доставка на фабрично нов лек автомобил за нуждите на

ВиК- ШуменООД”


Административни данни на участника:


1. Наименование или име на участника ....................................................

2. ЕИК /рег. по ф. дело/ЕГН ......................................................................

3. Представлявано от .................................................................................

4. Седалище и адрес на управление ..........................................................

Телефон .............................................

Факс ...................................................

E-mail .................................................

5. Обслужваща банка……………….IBAN………………..BIC……………..

5. Лице за контакти ..................................................................................

Длъжност .................................................................

Телефон/факс ...........................................................


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С представянето на настоящата оферта заявяваме, че сме заинтересовани и ще участваме в обявената процедура.


1. Запознати сме се с посочените в публичната покана изисквания към участниците и към изпълнението на поръчката, както и с изискванията за изготвяне и представяне на офертата, и заявяваме, че ги приемаме.

2. При изпълнението на обществената поръчка не предвиждаме участие на подизпълнител.

3. В плика с офертата прилагаме всички необходими документи, определени в публичната покана, удостоверяващи, че ....................................... ..................................(попълва се наименованието или името на участника) отговаря на предварително обявените условия.

4. Срок на валидност на офертата – 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Приложения по опис:

  1. Декларация за регистрация съгласно чл.23 от ЗТР;

  2. Ценово предложение;

  3. Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя;

  4. Декларация, че основния предмет на дейност по съдебна/данъчна регистрация или по договор за представителство на територията на Република България с производител на МПС е да извършва внос/продажба/лизингови сделки с МПС;

  5. Документ, че кандидата разполага с оторизиран автосервиз на територията на гр. Шумен;

  6. Справка за предложените реквизити за определяне комплексната оценка на офертата.Дата…………… Управител: ……………….


Приложение № 2

Образец


Д Е К Л А Р А Ц И Я


ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР


Долуподписаният /-ната/ с лична карта № ______ , издадена на от , с ЕГН _________, в качеството ми на_________________________ (посочете длъжността) на _________________________________________ (посочете фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка на публична покана по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на фабрично нов лек автомобил за нуждите на

„В и К - ШуменООД”


Д Е К Л А Р И Р А М:


Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е:..............................................


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


.............................. г. Декларатор: …………….


Приложение № 3

Образец


ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП


Долуподписаният/ата ........................................................................................................... от гр. .........................................., адрес .............................................., ЕГН: ................................ л.к. №: ............................................., изд. на ..............................................от ..............................., в качеството си на участник в обществена поръчка по реда на на Глава осма „а” от ЗОП - чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка на публична покана по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: “Доставка на фабрично нов лек автомобил за нуждите на „В и К - ШуменООД”


ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:


1. В качеството ми на кандидат................................................................................ ……………………………………….........................……….................................., не съм свързано лице съгласно т. 23а от § 1 на Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;


2. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя незабавно при настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Декларатор: .......................

Дата………


Приложение № 4

Образец


Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


ДО: „В и К – Шумен” ООД


От:.................................................................................................................................

(наименование на участника)

с адрес: .........................................................................................................................

представлявано от ……………………………………………………………………. , длъжност………………………………………………………………………………


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Във връзка с обществена поръчка по реда на на Глава осма „а” от ЗОП - чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по чл.14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: Доставка на фабрично нов лек автомобил за нуждите на „ВиК - Шумен”ООД”.


1. Предлагаме цена от ………… лв. (словом:…………….) с вкл. ДДС за един брой автомобил, която представлява:

  • Базова цена на автомобила с включено оборудване:


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..……………………………………………………………………………………


2. Предлагаме срок на изпълнение на поръчката от …………. (словом:…………) календарни дни от датата на влизане в сила на договора.

3. Предлагаме гаранционен срок на автомобила …………………… (изписва се предложението на участника).

Предложената цена не подлежи на увеличение.


Дата: …………..…… год. Управител ………....................

(име, подпис, печат)Приложение № 5

ТАБЛИЦА
за определяне комплексната оценка и класиране на кандидатите за доставка на лек автомобил

№ по ред

Критерий за оценка

Теглови коефи-циент в комплек-сната оценка (в %)

Най изгодно предложение

1 предложение

2 предложение

…. предложение

…. предложение

предло-жение

коефи-циент

предло-жение

коефи-циент

предло-жение

коефи-циент

предло-жение

коефи-циент

1.

Най-ниска предложена цена (лева без ДДС)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ коефициент по т. 1:

15

 

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

Ц

2.

Предложено оборудване, осигуряващо активна и пасивна безопасност на пътниците (брой предложения):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Анти блокираща система на колелата

 

да

 

-

 

-

 

-

 

-

2.2.

Централно заключване на вратите

 

да

 

-

 

-

 

-

 

-

2.3.

Странични въздушни възглавници

 

да

 

-

 

-

 

-

 

-

2.4.

Електроуправляеми и отопляеми странични огледала

 

да

 

-

 

-

 

-

 

-

2.5.

Предни подглавници

 

да

 

-

 

-

 

-

 

-

2.6.

Задни подглавници

 

да

 

-

 

-

 

-

 

-

2.7.

Самопритягане на коланите при злополука или аварийно спиране

 

да

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Общ коефициент по т. 2:

15

7

 

ОБ

 

ОБ

 

ОБ

 

ОБ

3.

Максимален гаранционен срок в месеци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ коефициент по т. 3:

20

 

 

ГС

 

ГС

 

ГС

 

ГС

4.

Предложено допълнително оборудване (брой предложения) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Допълнителни фарове за мъгла

 

да

 

-

 

-

 

-

 

-

4.2.

Имобилайзер

 

да

 

-

 

-

 

-

 

-

4.3.

Радиокасетофон (CD)

 

да

 

-

 

-

 

-

 

-

4.4.

Електрозадвижване стъклата на вратите

 

да

 

-

 

-

 

-

 

-

4.5.

Двузонов климатроник

 

да

 

-

 

-

 

-

 

-

4.6.

Шофьорска седалка, регулируема по височина

 

да

 

-

 

-

 

-

 

-

4.7.

Регулируем волан

 

да

 

-

 

-

 

-

 

-

4.8.

Активно отопление на предното и задното стъкло
да

4.9.

Тонирани задни стъкла
да
1   2   3   4

Свързани:

Документаци я iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Документаци я iconДокументаци я
Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на
Документаци я iconДокументаци я
Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Документаци я iconДокументаци я
Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”
Документаци я iconДокументаци я
Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“
Документаци я iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
Документаци я iconДокументаци я
За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки
Документаци я iconОбщинаивайловград документаци я
І. технически спецификации, пълно описание на обекта на поръчката и методика на оценка
Документаци я iconДокументаци я
Разработка на интерфейси към информационни системи в цду за предоставяне на информация от измерване ”
Документаци я iconДокументаци я
За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем а зоп чрез публична покана
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом