Документаци я
ИмеДокументаци я
страница1/4
Дата на преобразуване22.01.2013
Размер437.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vik-shumen.net/Documenti/Dokumentacia_AVTOMOBIL.doc
  1   2   3   4
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я


за участие в обществена поръчка с предмет:


ДОСТАВКА НА ФАБРИЧНО НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА

НУЖДИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН”ООД “


СЪДЪРЖАНИЕ:


I. ПУБЛИЧНА ПОКАНА ............................................................................3


II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ........................................................................3


IІІ. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА....................................3


ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА..........4


V. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ....................................4


VI. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ...........................................................4


VІI. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ...........................................................5


VІІI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА.....................................................5


ІХ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА ........................................6


Х. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА..........................................................6


ХI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ..............................................................6


Приложения: 1. Оферта от участника.................................................................................7

 2. Декларация за единен идентификационен код съгласно чл.23

от ЗТР….....................................................................................................9

 1. Декларация по чл. по чл.47, ал. 5 от ЗОП..............................................10

 2. Ценово предложение ..............................................................................11

 3. Таблица за определяне комплексната оценка и класиране на

кандидатите за доставка на лек автомобил...........................................12

 1. Справка за предложените реквизити за определяне комплексната

оценка на офертата..................................................................................14

 1. Проект на договор...................................................................................15


I. ПУБЛИЧНА ПОКАНА – прилага се отделно.


II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Възложител на тази процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, по реда на Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е „ВиК – Шумен”ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, пл.„Войн”№1, ЕИК BG 837068284, представлявано от Мариан Ганчев – Управител, наричано накратко по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,


Интернет адрес: www.vik-shumen.net

e-mail: office@vik-shumen.net


IІІ. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Предмет на обществена поръчка:

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на фабрично нов лек автомобил за нуждите на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ- Шумен" ООД”


2. Пълно описание на предмета на поръчката:


„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ- Шумен" ООД ще закупи лек автомобил, тип “ бензинов, задвижване 4х2, нов”. Доставката ще се извърши след избор на Изпълнител и сключване на договор за покупко-продажба при цена на автомобила до 60 000 лв. без ДДС – чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП.


3. Техническа спецификация


Автомобилът да притежава следните технически характеристики или еквивалентни:


Таблица № 1

Номер по ред

Техническа характеристика

Минимални изисквания или еквивалентни

1.

Двигател

Раб. обем 1500-2500 куб. см

2.

Вид гориво

бензин

3.

Цилиндри (бр.)

4

4.

Мощност (к.с.)

140 – 180 к.с.

5.

Задвижване

4х2

6.

Брой врати

4

7.

Брой места

4+1

8.

Ниво на екологичност

Не по –ниско от EURO 5

9.

Среден разход на гориво (л/100км)

Да не се включва

10.

Цвят

Металик

11.

Скоростна кутия

6 степенна автоматична скоростна кутия

12.

Спирачна система

Антиблокираща система

13.

Системи за сигурност

електронна стабилизираща програма, електроннохидравлична система за предотвратяване на загубата на сцепление на двигателните колела с пътя,електронен разпределител на спирачното усилие

14.

Въздушни възглавници

Предни, предни странични и тип завеса

15.

Дискови спирачки

Предни и задни дискови спирачки

16.

Климатроник

Двузонален климатроник с разделно регулиране на температурата

17.

Колани

Регулируеми, два за предни седалки и триточкови задни предпазни

18.

Радио CD MP3 плейър

Радио CD MP3 плейър с вградени високоговорители

19.

Електронен имобилайзер

Да

20.

Електромеханично сервоуправление на волана

Да

21.

Електрически стъкла

Предни и задни електрически стъкла с постепенно задвижване

22.

Странични външни огледала

2 бр. Електрически сгъваеми огледала, отопляеми

23.

Джанти

Алуминиеви джанти

24.

Гуми

4 бр. зимни, резервна с джанта

25.

Заключване на автомобила

Централно заключване

26.

Бордова литература

На български езикІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА:


Участникът трябва да отговаря на следните изисквания:


1. Участникът да е официален представител на производителя.

2. Участникът трябва да удостовери техническите характеристики на автомобила и изискванията за качество нормативно приети в Република България и сертификат за качество по европейските норми и стандарти, както и с изисквания описани в таблица № 1.

3. Основния предмет на дейност на участника по съдебна /данъчна регистрация или по договор за представителство на територията на Република България с производител на МПС е да извършва внос/продажба/лизингови сделки с МПС.

4. Участникът трябва да разполага с оторизиран сервиз,отдалечен на не-повече от 100 км от гр.Шумен или на територията на гр.Шумен .

5. Избраният за изпълнител участник трябва да представи документи за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – приложение № 3.


V. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срок за изпълнение на поръчката - 10 (десет) календарни дни от датата на сключване на договора за покупко-продажба.


VI. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


Цената на автомобила трябва да бъде до 60 000 лв. без ДДС – чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

Предлаганата цена следва да включва всички разходи за доставката франко търговското представителство на Изпълнителя.


VІI. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

Постъпилите оферти ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодната оферта”.


Оценяването на предложенията ще се извърши въз основа на показателите, посочени в Публичната покана. Методът на оценка е чрез изчисляване на коефициенти, получени от отношението на икономически най – изгодното предложение към конкретното предложение на кандидата. Когато икономически най – изгодното предложение е минималното, то е в числител, а когато е максималното – е в знаменател. Коефициентьт за показател “Начална година на производство на предлагания модел автомобил” ще се определя в зависимост от началната годината на производство на модела (а не годината на производство на конкретния предлаган автомобил), както следва:

 • начална година на производство 2011 и 2012 г. – 1.0;

 • начална година на производство 2010 г. – 0.8;

 • начална година на производство 2009 г. – 0.6;

 • начална година на производство 2008 г. – 0.4;

 • начална година на производство преди 2008 г. - 0.2.

Оценката на предложенията ще се извършва чрез изчисляване на комплексна оценка, която представлява сбора от изчислените коефициенти на съответните показатели за оценка, в зависимост от определената им тежест в публичната покана. Класирането на кандидатите ще се извърши по максимална изчислена комплексна оценка.

Подробно методът на изчисляването е посочен в приложение № 5 “Таблица за определяне комплексната оценка и класиране на кандидатите за доставка на лек автомобил”


VІІI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всеки участник може да участва, като има право да подаде само една оферта. Офертата следва да съдържа следните документи:

1. Оферта по образец – приложение № 1 – попълнена, подписана и подпечатана от участника.

2. Данни за лицето, което прави предложението - удостоверение издадено от Агенцията по вписванията на участника или Декларация за единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – образец – приложение № 2. Когато участника е физическо лице се представя копие на документ за самоличност.

3. Участникът трябва да представи документи, удостоверяващи, че е официален представител на производителя.

4. Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в Публичната покана. Участникът трябва да представи документи, удостоверяващи техническите характеристики на автомобила и изискванията за качество, нормативно приети в Република България и сертификат за качество по европейските норми и стандарти, както и документи, удостоверяващи техническите характеристики на автомобила заложени в таблица № 1.

5. Участникът трябва да представи Декларация, че основния предмет на дейност по съдебна/данъчна регистрация или по договор за представителство, на територията на Република България с производител на МПС, е да извършва внос/продажба/лизингови сделки с МПС.

6. Участникът трябва да представи документ, че разполага с оторизиран сервиз, отдалечен на не-повече от 100 км от гр.Шумен или на територията на гр.Шумен .

7. Ценово предложение – по образец в оригинал – попълнено, подписано и подпечатано от участника – приложение № 4.

8. Справка за предложените реквизити за определяне на комплексната оценка на офертата – приложение № 6.


Всички копия на документи следва да са заверени с надпис: „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника.


ІХ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА - Срокът на валидност на офертата не може да е по-малък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.


Х. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА.

Офертата следва да се представи до 16,30 часа на 07.11.2012 год. в деловодството на „ВиК- Шумен”ООД, находящо се в гр. Шумен, пл.”Воин”№1 /Централно управление/.

Офертите, заедно с всички документи, да се представят в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва пълното наименование и адрес на участника, телефон и факс за контакт и надпис: „Оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на фабрично нов лек автомобил за нуждите на „В и К - Шумен”ООД”

Офертите, представени или получени по пощата след изтичане на посочения срок няма да бъдат разглеждани. Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на Възложителя.


ХI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Преди подписване на договор участникът, определен за изпълнител, следва да представи документите по чл.101е, ал. 2 от ЗОП. Съгласно чл. 47, ал. 11 от ЗОП не се представят документи, когато те се отнасят за обстоятелства, вписани в търговския регистър.

Проект на договор е приложен към документацията – приложение № 7.


Лице за контакти и информация:


Десислава Георгиева -юрист

e-mail: de6u_pg@abv.bg

тел. 054/800 663
Приложение № 1

Образец


  1   2   3   4

Свързани:

Документаци я iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Документаци я iconДокументаци я
Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на
Документаци я iconДокументаци я
Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Документаци я iconДокументаци я
Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”
Документаци я iconДокументаци я
Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“
Документаци я iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
Документаци я iconДокументаци я
За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки
Документаци я iconОбщинаивайловград документаци я
І. технически спецификации, пълно описание на обекта на поръчката и методика на оценка
Документаци я iconДокументаци я
Разработка на интерфейси към информационни системи в цду за предоставяне на информация от измерване ”
Документаци я iconДокументаци я
За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем а зоп чрез публична покана
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом