Spisok na firmi za~leneti vo gs1 Makedonija
ИмеSpisok na firmi za~leneti vo gs1 Makedonija
Дата на преобразуване22.01.2013
Размер131.11 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.gs1mk.org.mk/Documents/nc05.docSpisok na firmi za~leneti vo GS1 Makedonija

(porano EAN MAK) vo 2005 godina

 


Vo Makedonskata asocijacija za numerirawe na artiklite - EAN MAK, koja od 1.januari 2006 godina e so novo ime GS1 Makedonija, vo tekot na 2005 godina se za~lenija 132 firmi i se steknaa so pravo da gi bar kodiraaat svoite proizvodi i uslugi:


 

Red.

br.

 

FIRMA

 

GRAD

 

dejnost

1.

ALU FOL Nasfi DOOEL

Gostivar

druga trgovija na malo vo specijalizirani prodavnici

2.

VENITO-KOMERC DOOEL

Kavadarci

proizvodstvo na ke~ap

3.

ELEURGIJA-SERRON DOO

Strumica

pakuvawe maslinki

4.

KEROL-M DOO

Skopje

prerabotka i konfek.na toaletna hartija

5.

IDAL-KONZUL JTD

Radovi{

trgovija na malo vo prod. so hrana,pijaloci i tutun

6.

MERKANTI DOOEL

Skopje

trgovija na malo so kozmet. i toaletni preparati

7.

ARIS DOO

Kumanovo

trgovija na malo so ovo{je i zelen~uk

8.

LAMABI DOOEL

Skopje

trgovija na proiz. za oblekuvawe

9.

JO-NA PLAST DOOEL

Skopje

proizvodstvo na ambala`a od plastika

10.

EKO PRODUKT TREJD DOOEL

Negotino

trgovija na malo vo prodav. so hrana, pijaloci i tutun

11.

VETERINAR DOO

Gevgelija

odgleduvawe na `ivina

12.

ANEVSKI VINERIJA DOOEL

[tip

proizvodstvo na vino

13.

LOZNICA DOOEL

Kavadarci

druga trgovija na malo

14.

BIOSAN DOOEL

Skopje

proizvodstvo na makaroni, kori, kadaif

15

MTK KOM DOOEL

Skopje

druga trgovija na malo

16.

TROPIKAL-PROMET DOOEL

Strumica

prerabotka i pakuvawe na ~aj i kafe

17.

MAKOHEMIJA AD

Skopje

trgovija na malo so metalna stoka

18.

GRAFI^KI CENTAR JUGO-REKLAM DOOEL

Skopje

pe~atewe vesnici

19.

VIZBA VALANDOVO DOOEL

Valandovo

proizvodstvo na grozje

20.

MAKITAL TREJD DOOEL

Skopje

proizvodstvo na drugi tekstilni proizvodi

21

BISTRA-AGRO HOLAND DOO

Ki~evo

proizvodstvo na mleko i sirewe

22.

BIO-FUD DOO

Skopje

recikla`a na nemetalni otpadoci

23.

VIOM DOOEL

s. Vizbegovo, Skopje

pakuvawe na hartieni salfetki

24.

VARDAREC Lazar Kavazov DOOEL

s. Udovo, Valandovo

mlekarnica i mele~ni proizvodi

25.

MIP-KOMPANI DOOEL

Kavadarci

proizvodstvo na sokovi

26.

HORTI EKSPERT MK DOOEL

Skopje

proizvodstvo i trgovija so sadnica i sad. materijal

27.

MULTI MIKS DOO

Skopje

proizvodstvo na aditivi za melni~ka industrija

28.

AGROHEMIJA DOOEL

Skopje

proizvodstvo i prerabotka na semenski materijal

29.

ANA-MAK Aneta DOOEL

Skopje

druga trgovija na malo

30.

IDEA PLUS DDB DOO

Skopje

reklama i propaganda

31.

VINARIJA POPOV DOOEL

Kavadarci

proizvodstvo na vino

32.

MAKSVIS DOO

Strumica

trgovija na malo vo prodavnici

33.

DA-KI KOMPANI DOOEL

Skopje

proizvodstvo na makaroni, kori i sl.

34.

SALMAK MB DOO

Skopje

proizvodstvo na hrana za `ivotni

35.

FILIP MORIS Ftr.Holding S.A.DOOEL

Skopje

proizvodstvo i pakuvawe na cigari

36.

VIKITAS DOOEL

Skopje

proizvodstvo na hartija i karton

37.

BELI MOST DOOEL

Bitola

proizvodstvo i pakuvawe jajca

38.

BIBO-KOMERC DOOEL

Veles

trgovija na golemo

39.

MAJA-VELT DOO

Ko~ani

trgovija na malo so obleka

40.

FINK DOOEL

Skopje

proizvodstvo na mali aparati za doma}instvo

41.

Z-TUTUTRE KOMPANI DOOEL

s. Me{ei{te, Ohrid

odgleduvawe ovo{je i jatkasti rastenija

42.

MASIGO DOOEL

s. Krapa, Makedonski Brod

pakuvawe mineralna voda

43.

MLEKARNICA MALE[ DOO

s.Smojmirovo, Berovo

proizvodstvo na mleko i sirewe

44.

STAR GRUP DOO

s.Vizbegovo, Skopje

proizvodstvo na detski peleni

45.

IMAKO DOOEL

[tip

pakuvawe i proizvodstvo na vino

46.

MAKEDONSKI CENTAR ZA ME\UNARODNA SORABOTKA

Skopje

pe~atewe bro{uri i propaganden materijal

47.

HIT 73 Sadri DOOEL

s. Kamawane, Tetovo

proizvodstvo na sirewe, ka{kaval i sl.

48.

BID KOMUNIKEI[N DOO

Kumanovo

proizvdstvo i pakuvawe na zrnesti proizvodi

49.

AS \OKO i dr. DOO

Skopje

pakuvawe na zrnesti proizvodi

50.

DA-FI KOMPANI DOOEL

Kumanovo

pakuvawe na zrnesti proizvodi

51.

ATLANTIK KOMERC Bo`idar DOOEL

Skopje

proizvodstvo na igri i igra~ki

52.

SAP DOOEL

Skopje

proizvodstvo na akumulatori

53.

MLEKOPROIZVOD DOO

s.Zelenikovo, Skopje

proizvodstvo na mleko i me~ni proizvodi

54.

KERAMIKA NOVA DOOEL

Veles

proizvodstvo na kerami~ki plo~ki

55.

OGI PLAST Mi{evski Qup~o

Skopje

proizvodstvo na plasti~ni masi i smoli

56.

@ITO-MEL DOO

Kumanovo

proizvodstvo na melni~ki i pekarski proizvodi

57.

KINEDA DOOEL

Gostivar

restorani i gostilnici

58.

ZAGROS DOOEL

Bitola

pakuvawe na zrneseti proizvodi

59.

FITOFARM CO

Skopje

proizvodstvo na farmacevstski proizvodi

60.

IZIIS-Skopje

Skopje

istra`uvawe i razvoj

61.

SIV DOO

Ohrid

proizvodstvo na hartija za fiskalni rolni

62.

TEKOM-TEKS DOO

Skopje

proizvodstvo na `enski ~orapi

63.

TEHNOALAT KOMERC Atanas DOOEL

Gevgelija

proizvodstvo na ovo{je i zelen~uk

64.

VIA PROM DOO

Ohrid

proizvodstvo na rabotna obleka

65.

BAROVO DOO

Skopje

proizvodstvo na vino

66.

UNIVEL Novica DOOEL

Skopje

proizvodstvo na delovi i pribor

67.

Zavod za ispituvawe na materijali i RNT-SKOPJE

Skopje

istra`uvawe i razvoj

68.

INKOHEM DOO

Skopje

proizvodstvo na sve}i

69.

BU^KA-KOMERC Svetla DOOEL

Kratovo

proizvodstvo na med, marmalad i sl.

70.

INTERPET Blagoja DOOEL

Skopje

pakuvawe na detergenti i sredstva za higiena

71.

LILI KOMERC II DOOEL

Strumica

pakuvawe zrneseti i pra{kasti proizvodi

72.

FILIP DOO

Radovi{

proizvodstvo na leb i pe~iva

73.

SAS-KUPROM DOOEL

Gevgelija

konzervirawe na ovo{je i zelen~uk

74.

KOKO-NAT Goran DOOEL

Skopje

proizvodstvo na slatki

75.

BALKAN TRITIKUM-MEL DOO

s. Xep~i{te, Tetovo

proizvodstvo na melni~ki proizvodi

76.

GEOPROM Miroslav DOOEL

Skopje

proizvodstvo na vitaminski dodatoci za hrana

77.

RABING DOOEL

Skopje

proizvodstvo na mraz

78.

MEGA KABEL DOOEL

Skopje

proizvodstvo i trgovija na alkoholni pijaloci

79.

DEMETRA DOOEL

Bitola

pakuvawe {e}er

80.

VASILEV KOMERC DOOEL

s. Turnovo, Strumica

konzervirawe zelen~uk

81.

SMART KOMPJUTERI DOO

Skopje

kompjuteri i kompjuterska galanterija

82.

BALKO DOO

Struga

postavuvawe el. instalacii i pribor

83.

MARKO POLO FUDS DOO

Bitola

proizvodstvo i konzervirawe na ovo{je i zelen~uk

84.

PANORAMA DOOEL

Ohrid

pakuvawe kikiriki

85.

EVROPROGRES TREJD DOOEL

Skopje

trgovija so cigari (od TK Kumanovo)

86.

HOLDING-KURTI[I DOO

Tetovo

pakuvawe ~aj i kafe

87.

EKOSTO DOO

Gevgelija

proizvodstvo na konzerviran zelen~uk

88.

OGRA@DEN AD

Berovo

proizvodstvo na mebel, briketi i sl.

89.

VRELA-PRODUKT DOOEL

Skopje

pakuvawe zrnesti i pra{kasti proizvodi

90.

DRENIK-M DOOEL

Skopje

proizvodstvo na vata i higienski vlo{ki

91.

BONUS

Strumica

proizvodstvo na plasti~ni predmeti

92.

GERAS CUNEV AD

Strumica

proizvodstvo na gorna obleka

93.

ORAN@ PRODUKT IMPEKS DOO

Skopje

proizvodstvo i polnewe na bezalkoholni pijaloci

94.

HEMOL Angel DOOEL

Skopje

proizvodstvo i pakuvawe na sredstva za higiena

95.

GALA KAFFE DOOEL

Tetovo

trgovija na malo vo prodavnici

96.

ARONIJA DOOEL

Veles

trgovija na malo so hrana

97.

KAME KAME DOOEL

Strumica

prerabotka na meso i mesni proizvodi

98.

FLAMENGO DOOEL

Bitola

proizvodstvo na kola~i i slatkarski proizvodi

99.

TOKO DOO

[tip

proizvodstvo na vino

100.

BEAS-ABS DOO

[tip

proizvodstvo na te{ka konfekcija

101.

KENVUD AG DOOEL

Skopje

proizvodstvo na mineralna voda

102.

ELLE KOZMETIKS DOO

Skopje

proizvodstvo na kozmeti~ki preparati

103.

TRIUMF-KOMPANI VADETIN DOOEL

Gostivar

proizvodstvo i pakuvawe na zrnesti proizvodi

104.

U^O-IN@ENERING DOOEL

Kratovo

proizvodstvo i pakuvawe na kompot

105.

NACIONAL GRUP DOOEL

Kavadarci

proizvodstvo na ke~ap, sokovi

106.

BORVEKO DOOEL

Skopje

proizvodstvo na med i proizvodi od p~eli

107.

MAK KRUNA DOOEL

Skopje

proizvodstvo na pleteni i heklani ~orapi

108.

VINAR DOO

Skopje

proizvodstvo na vino

109.

SKALINADA TP

Kavadarci

proizvodstvo na kori

110.

IKL GORNI POLOG GV DOO

Gostivar

proizvodstvo i prerabotka na meso i mesni proizvodi

111.

SUPERDIV DOOEL

Kumanovo

konzervirawe na kisela zelka

112.

ERA KOMPANI DOO

Skopje

pakuvawe sijalici

113.

EKO MLEKO DOO

s.Kon~e,Radovi{

proizvodstvo na mleko i mle~ni proizvodi

114.

BMF DOO

s.Zrnovci, Ko~ani

proizvodstvo na oriz, pakuvawe soda bikarbona, biber, limontus i sl.

115.

AMB DOOEL

Prilep

proizvodstvo na pe~urki

116.

AKTIFF DOO

Skopje

pakuvawe hemiski preparati

117.

GOTRIS DOO

Ohrid

pakuvawe mineralna i obi~na voda

118.

TOP FUD DOOEL

Valandovo

proizvodstvo i konzervirawe ovo{je i zelen~uk

119.

SVISSLION PREHRANBENA INDUSTRIJA DOO

Skopje

proizvodstvo na konditorski proizvodi

120.

KOTEKO DOOEL

Skopje

trgovija na golemo so kafe, ~aj, kakao i sl.

121.

PLO[TOVO Marika DOOEL

s. Krwevo, Kavadarci

proizvodstvo na vino

122.

DONIA DOO

Prilep

trgovija na malo vo prodavnici

123.

ROJTEM Kiril Todoroski DOOEL

Prilep

trgovija na malo so motorni vozila

124.

VEZE [ARI Arben Abdurahmani i dr. DOO

s. Trebo{, o. @elino, Tetovo

odgleduvawe `ivotni

125.

@ITO STRUMICA AD

Strumica

proizvodstvo na melni~ki proizvodi

126.

BIZNIS HAUS DOOEL

Resen

proizvodstvo na kozmeti~ki preparati

127.

VINTEKS DOOEL

[tip

proizvodstvo na vino

128.

ATM-HEMIK DOO

Skopje

proizvodstvo na detergenti i sapuni

129.

DROGA KOLINSKA DOOEL

Skopje

prerabotka na ~aj i kafe

130.

GILD Dejan DOOOEL

Skopje

proizvodstvo na hartieni ~a{i i ~inii

131.

BOPAK Boge DOOEL

Skopje

pakuvawe na slamki i ~a~kalici

132.

KVALITET-97 Dragi{a DOOEL

Kumanovo

proizvodstvo na sirewe

 

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Spisok na firmi za~leneti vo gs1 Makedonija iconSpisok na novi ~lenki vo gs1 Makedonija vo 2011 godina

Spisok na firmi za~leneti vo gs1 Makedonija iconСтандартите gs1 в търговията и логистиката. Стандартен gs1 логистичен етикет
Содев, Х., Братанова, Ц., Стандартите gs1 в търговията и логистиката. Стандартен gs1 логистичен етикет., В: Димитров, П., (ред.),...

Spisok na firmi za~leneti vo gs1 Makedonija iconЦветан Симеонов, председател на бтпп и председател на Бюрото на Съвет gs1 България
Това съобщи Цветан Симеонов, председател на бтпп и председател на Бюрото на Съвет gs1 България. Продължават пленарните заседания...

Spisok na firmi za~leneti vo gs1 Makedonija iconRepublika makedonija sobranie na republika makedonija komisija za zemjodelstvo, [umarstvo I vodostopanstvo broj 19 2773/3

Spisok na firmi za~leneti vo gs1 Makedonija iconБългарската търговско-промишлена палата (бтпп)
Съвет gs1 България към бтпп, участват представители на бизнеса, търговските вериги, производители на фармацевтични и химически продукти....

Spisok na firmi za~leneti vo gs1 Makedonija iconOd Devedeset I ~etvrtata sednica na Sobranieto na Republika Makedonija

Spisok na firmi za~leneti vo gs1 Makedonija iconSoobra]aj na patna mre@a vo republika makedonija vo 2005 god

Spisok na firmi za~leneti vo gs1 Makedonija iconZakon za teritorijalnata organizacija na lokalnata samouprava vo republika makedonija I op[ti odredbi

Spisok na firmi za~leneti vo gs1 Makedonija iconOd Prvoto prodol`enie na [eeset I ~etvrtata sednica na Sobranieto na Republika Makedonija, odr`ana na

Spisok na firmi za~leneti vo gs1 Makedonija iconCentarot za Edukacija na Treneri e del od Fudbalskata federacija na Makedonija I funkcionira ve}e 7 godini. Kancelarijata se nao|a na ul. 8ma Udarna Brigada

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом