И за да се произнесе взе предвид следното
ИмеИ за да се произнесе взе предвид следното
Дата на преобразуване22.01.2013
Размер71.69 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradac.judiciary-bg.org/courts/adc/blagoevgrad/wa.nsf/0561aea5f858ab59c225763e006d
и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по делото е по чл. 215, ал. 1, вр. с ал. 4 от ЗУТ, във вр. с чл.

145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба от С. Х. Б. от Г. Б. ул. “П.” № 28

против “мълчалив отказ” на Главния архитект на Община Б. да се произнесе по

нейна молба вх. № 94-01-4253/03.02.2009 г.

В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност на оспорения мълчалив

отказ с подробно изложени твърдения за нарушение на материалния закон и

допуснати нарушения на административно производствените правила. Моли

мълчаливия отказ на Гл. архитект за извършване на административната услуга да

бъде отменен като незаконосъобразен и бъде задължен да я извърши.

За ответника - Община Б. редовно призована, не се явява представител и не

взема становище по жалбата.

По делото са събрани писмени доказателства, съдържащи се в административната

преписка.

Административен съд - Благоевград, като обсъди събраните по делото

доказателства, във връзка с доводите и становищата на страните, намира за

установено от фактическа страна следното:

Не е спорно по делото, а се установява и от приетите като писмени

доказателства удостоверения за наследници, че жалбоподателяката е наследник на

Х. Ц. С Решение № 706/30.11.2006 г. ОСЗ – Б. е възстановила на

наследните на Х. Ц. земеделска земя, представляваща ливада в размер

на 1,218 дка, осма категория, в м. Средореко, имот пл. № 158004 по картата на

землището. Със Заповед № 01-225/30.05.2006 г., поправена със Заповед №

01-271/04.07.2006 г. на Кмета на Община Б. същият е одобрил представения ПУП-ПЗ

за смяна предназначението на земеделска земя за КОО в имота на Б. и е

определил параметрите на застрояването, съгласно графичните указания и таблици

в съпътстващите чертежи, неразделна част от заповедта. С Решение № ОД-10 от 04

и 05.12.2008 г. на Комисията по чл. 17, ал.1, т. 1 от ЗОЗЗ е променено

предназначението на земеделската земя за изграждане на обект “Ски гардероб и

ски училище” при граници съгласно приложената скица и влязъл в сила подробен

устройствен план. Със Заявление вх. № 94-01-4253 от 03.02.2009 г. по описа на

Общинска администрация Б. С. Х. Б., в качеството си на

наследник на Х. Л. Ц. и съсобственик на поземлен имот № 158004,

находящ се в м. Средореко е поискала да й бъде издадена виза за проектиране на

ПУП – план за регулация на собствения й имот, разрешение за разделянето му на

четири равни части и построяване на временен обект на една от обособените

части. Така подаденото заявление е адресирано до Кмета на общината, който с

резолюция го е насочил за ТСУ. Поради непроизнасяне в срок и неиздаване на

исканата виза жалбоподателката е оспорила пред АС – Благоевград мълчаливия

отказ на Главния архитект, с твърдения, че същият е компетентния орган да и

издаде искания документ по силата на разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от ЗУТ.

Съдът намира, въпреки че в жалбата се сочи, че се оспорва мълчалив отказ на

Гл. архитект на общината, от обстоятелствата изложени в нея, както и от

съдържанието на отправеното до Кмета на общината искане, следва да се приеме,

че се оспорва мълчалив отказ на кмета. Това е така, тъй като от съдържанието на

заявлението е видно, че се иска допускане за изменение на ПУП по реда на чл.

135, ал. 1, във вр. с чл. 134 от ЗУТ, а не издаване на виза за проектиране в

хипотезата на чл. 140, ал. 1 ЗУТ. Визата за проектиране, издавана от Главния

архитект по 140, ал. 1 ЗУТ определя параметрите на допустимото застрояване в

конкретен поземлен имот и е предпоставка за издаване на инвестиционни проекти и

разрешение за строеж. С нея се допуска ново строителство, което е различно от

предвиденото по устройствения план или не е предвидено в същия, без да се

изменя самия план. Искането за изменение на влязъл в сила устройствен план,

какъвто е и настоящия случай със заявено желание за разделяне на имота на

четири равни части и построяване на временен обект на една от тях, може да бъде

заявено при наличието на предпоставките по чл. 134 ЗУТ. Това искане на

основание чл. 135, ал. 1 от ЗУТ може да бъде заявено от лицата по чл. 131

писмено до кмета на общината, а в случаите по чл. 124, ал. 4 - съответно до

областния управител или до министъра на регионалното развитие и

благоустройството. Разпоредбата на ал. 3 на чл. 135 ЗУТ определя компетентния

административен орган, а това е кметът на общината, който в 14 дневен срок от

постъпване на заявлението следва да допусне с мотивирано предписание или да

откаже да се изработи проект за изменение на плана. Заповедта по ал. 3 се

издава въз основа на становище на главния архитект на общината, когато актът се

издава от кмета на общината, съгласно ал. 4. Следователно компетентният орган,

който е следвало да се произнесе по заявеното от жалбоподателката искане е

кметът на общината, както правилно е адресирано същото до компетентен

административен орган и неговото непроизнасяне в законовоопределения срок

представлява мълчалив отказ. Мълчаливият отказ на кмета на общината да се

произнесе по заявеното пред него искане е индивидуален административен акт по

смисъла на чл. 215, ал. 1 ЗУТ. Задължението на Главния архитект е само да даде

становище, а не и сам да издаде административен акт. Освен това в настоящия

случай приложение намира и Наредба № 3/28.04.2005 г. по чл. 31 ЗКИР, предвид

искането за разделяне (делба) на имота на 4 равни части.

Предвид изложеното съдът намира, че жалбата на С. Б. е просрочена и

като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото

да се прекрати.

Съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ отказите за издаване на индивидуален

административен акт подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаване на

акта или от изтичане на срока, в който административният орган е бил длъжен да

се произнесе. В случая заявлението на Б. е входирано в общинска

администрация на 03.02.2009 г., като 14 дневния срок за произнасяне е изтекъл

на 16.02.2009 г., четвъртък – присъствен ден. Мълчаливият отказ да се издаде

акта е следвало да бъде обжалван в 14 дневен срок, считано от изтичане на срока

за произнасяне, от 17.02.2009 г., който е изтекъл на 02.03.2009 г.,

неприсъствен ден, поради ноторно известния факт, че с акт на МС този ден бе

обявен за неприсъствен. Предвид обстоятелството, че последният ден от срока е

неприсъствен на основание чл. 60, ал. 6 ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК следва да

се зачете, че срокът за обжалване е изтекъл в първия следващ присъствен ден, т.

е. на 04.03.2009 г. – сряда. От представения по делото пощенски плик със

запазен печат на пощенска станция Г. Б. е видно, че жалбата, макар и входирана

на 09.03.2009 г. в администрацията на адресата е подадена на 05.03.2009 г.,

след изтичане на срока по чл. 215, ал. 4 ЗУТ, поради което е просрочена. Съдът

намира, че в настоящия случай разпоредбата на чл. 149, ал. 2 от АПК е

неприложим, тъй като ЗУТ е специален закон и в него е налице регламентация за

срока на обжалване на отказите за издаване административни актове по ЗУТ,

включително и за мълчаливите такива. Административнопроцесуалният кодекс е

приложим само в случаите, които не са уредени в ЗУТ, съгласно разпоредбата на

чл. 213 ЗУТ. Дори и да се приеме, че се обжалва мълчалив отказ на Главния

архитект по реда на чл. 140, ал. 1 от ЗУТ, въпреки изложените по – горе мотиви,

съобразно посоченото в заявлението искане за издаване на скица – виза, то

съображенията за броенето на сроковете и просрочие на жалбата са относими и за

него.

Предвид изхода на делото неоснователно е искането на пълномощника на

жалбоподателката за присъждане направените по делото разноски, в т.ч.

адвокатско възнаграждение, поради което следва да бъде отхвърлено.

Водим от горното и на основание чл. 159, т. 5 от АПК, Административен съд –

Благоевград


О П Р Е Д Е Л И :


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С. Х. Б. от Г. Б. ул. “

П.” № 28.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 272/2009 г. по описа на Административен

съд – Благоевград.

ОТХВЪРЛЯ искането на пълномощника на жалбоподателя за присъждане в полза на

жалбоподателката направените по делото разноски.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-мо дневен срок

от получаване на съобщението до страните.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/ Илонка Рашкова


Вярно с оригинала!

Е.Ф

Свързани:

И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства,...
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Процедурата по двойна размяна на книжа е приключила с изтичане на срока за допълнителен отговор,предвид което съдът следва да се...
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Предложението на рп-б подлежи на съдебен контрол, а при преценката му по същество се установи следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
При извършената проверка по повод подадената въззивна жалба, Окръжният съд констатира следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства и П. техния анализ и оценка съдът прие следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства, въз основа на които съдът прие следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе взе предвид следното iconДа се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Л. С. К. 4/ 60 ид ч.; за В. С. К. 4/ 60 ид ч.; за М. Л. С. 6/ 60 ид ч.; за И. С. И. 3/ 60 ид ч; за И. Г. И. 3/ 60 ид ч.; за Т. Г....
И за да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом