Програм а
ИмеПрограм а
Дата на преобразуване22.01.2013
Размер113.61 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/Programa_EDV_2008_2011.doc

П Р О Г Р А М А


на Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси за интеграция на етническите малцинства

гр. Добрич 2008 - 2011 г.


Времето, в което живеем ни дава шанса по-добре от всякога да опознаем многообразието от етноси и култури и да оценим възможностите за взаимно обогатяване. Различията между хората все повече се превръщат в ценност.

Осъществяването на интеграционния процес изисква непредубедено опознаване на “другия” като начин за преодоляване на предразсъдъците, наследени от миналото. Интеграцията се проявява, когато не се допуска избирателност на основата на етническа принадлежност.

Интеграцията е комплексен процес обхващащ всички сфери на живота. Тя се отнася до цялото общество. Интеграцията изравнява шансовете на всички граждани във всички области на живота, издига тяхната активност и утвърждаването на демократичните промени у нас. Този процес е насочен към активното въвличане на представители на етническите общности в управлението на стопанския, културния и политически живот на страната.

Интегрирането на етническите малцинства в българското общество се намира в пряка зависимост от създаването на условия за съхранение на индивидуалните граждански права. Интеграцията е налице, когато мнозинството и представените малцинства си взаимодействат съгласувано в интерес на общото благо и развитие.

Интеграцията е толерантност. Това означава, че всеки е свободен да се придържа към собствените си убеждения и да признава тези права на останалите хора.

Социалната интеграция е борбата за предотвратяване и премахване на бедността и социалната изолация. Това е феномен изискващ координираните усилия на много социални субекти: държавата, работодателите, неправителствените организации и обществените органи.

С изготвянето на Общинска програма за интеграция на малцинствата се създават условия за регламентирането на етническата проблематика в общината.

Програмата очертава основните цели и задачи в ключови обществени сфери, които ще гарантират промяна в начина на възприемане, категоризиране и представяне на малцинствата, както и пълноценната им интеграция.

Базирайки се на провеждащата се в страната политика по отношение на решаване на проблемите на ромската общност, в програмата са визирани насоките за работа, към които е необходимо да се съсредоточат усилията на общинско ниво.


ЕТНИЧЕСКА СТРУКТУРАЕтническата структура на населението става единствено при публикуване на данните от годишните преброявания. Последното преброяване е извършено през 2001 година и по данни на Национален статистически институт, Поделение ТСБ – гр. Добрич, етническата структура е както следва:


• Българи - 86 592

• Турци - 8 002

• Роми - 3 379

• Други (руснаци, татари, арменци, украинци,

гагаузи, гърци, кюрди, поляци, македонци,

румънци, черкези, албанци, араби, сърби,

немци, унгарци, чехи, евреи, виетнамци) - 683

 • Не се самоопределят - 864

 • Не са посочили етническата си принадлежност - 280


Изводът, който може да бъде направен е, че град Добрич е пъстроцветна етническа мозайка, събрала население от различни етнически групи, със свой специфичен бит и култура. Умелото използване на ресурса на всяка една етническа група, развивайки своята идентичност, със своите специфични знания, умения и трудолюбие да допринесат за устойчивото развитие на община град Добрич.

НОРМАТИВНА БАЗАОбщинската програма за интеграция на етническите малцинства е изготвена на база и в съответствие с:

1. Управленска програма на правителството в раздела – Интеграция на малцинствата и усъвършенстване на етническия модел на гражданско общество.

2. Областна програма за интеграция на етническите малцинства в за периода 2006 – 2009 г.

3. Рамкова конвенция за защита на Националните малцинства.

4. Рамкова програма за интеграция на ромите в българското общество.

5. Закон за защита срещу дискриминацията.

6. Декларация за правата на лица, принадлежащи към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства.

7. Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.

8. Национална програма за ограмотяване на роми.

8. Национален план за действие по Десетилетието на ромското включване 2005 – 2015 г.

9. Национален план за действие по изпълнение на стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2008 -2009 г.).

10. Национален план за действие срещу най-тежките форми на детския труд.

11. Национална програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България за периода 2005 – 2015 г.


ОСНОВНА ЦЕЛДа се създадат условия и подпомогне процеса на интегриране на малцинствата в българското общество чрез провеждане на активна социална, демографска, културна и образователна политика, осигуряваща достоен начин и равнище на живот на различните етнически групи.
ЦЕЛИ

 1. Създаване на предпоставки за активно участие и социална интеграция на етническите малцинства във всички сфери на обществения живот на територията на община град Добрич.
 1. Разширяване възможностите на местната администрация да привлича и оползотворява ресурси по програми на ЕС с насоченост социализиране, приобщаване, включване на малцинствени общности в обществения живот.
 1. Съхранение и развитие на културната, религиозната и езикова идентичност на етнически малцинствени общности като фактор за взаимно опознаване и духовно развитие.
 1. Популяризиране съвместни дейности на етническите малцинства и българското население и работа в посока промяната на общественото мнение към етническите общности в позитивна посока.
 1. Подобряване на достъпа до здравеопазване, образование и трудова заетост на представителите на етническите групи, с акцент върху най-уязвимите в социално – икономическо отношение граждани.
 1. Преодоляване социалната изолация чрез провеждане на образователна политика, ориентирана към личностно развитие на младия човек, към неговата индивидуалност, социална и етническата цялост.
 1. Подобряване на здравния статус и здравната култура сред малцинствата.
 1. Да се създадат условия за подобряване благосъстоянието на ромското население чрез повишаване образованието и изграждане на трудови навици.
 1. Подобряване на жизнените условия на малцинствени групи в неравностойно в социално и икономическо положение и осигуряване на социална защита.
 1. Осигуряване на условия за равно третиране на всички граждани, независимо от пол, вероизповедание и етническа принадлежност.
 1. Да се премахне всякаква форма на расова дискриминация със съдействието и прякото участие на държавната и изпълнителната власт.ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТАПрограмата се разработва и реализира въз основа на следните принципи:

1. РАВНОПОСТАВЕНОСТ на всички български граждани, независимо от възраст, пол, религия или етническа принадлежност.

2. СЪТРУДНИЧЕСТВО между правителствен, неправителствен и обществен сектор.

3. ДОБРОВОЛНО УЧАСТИЕ на всеки български гражданин на територията на общината, независимо от пол, раса, религия, верска и етническа принадлежност.

4. НЕПРЕКЪСНАТО И ОТГОВОРНО АНГАЖИРАНЕ в програмата през периода на действието й.


ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРАГрижата за съхранение и развитие на малцинствената идентичност е приоритет в политиката на правителството на Република България. Затова е важно да се подчертае участието на представители от етническите групи, които да работят съвместно е местната администрация за опазване и идентификация на етническите общности.

Общинският съвет по етнически и демографски въпроси е орган за осъществяване на ефективна организация, консултации, сътрудничество и координация, с цел реализиране на националната политика за интеграция на малцинствата на територията на общината.

Съветът координира дейността на различни държавни общински институции, граждански организации за реализация на програми и проекти за приобщаване на различните етнически общности към икономическия, обществен и социален живот.

Изготвянето и реализирането на програмата се осъществява от работни групи по направления, включващи представители на трите сектора.


РАБОТНИ ГРУПИ

/по направления/


1. Икономическо развитие, заетост и социално подпомагане

2. Образование, култура и младежки дейности

3. Здравеопазване

4. Благоустрояване

5. Обществен ред и права на гражданите


Общинският обществен съвет по етнически и демографски въпроси координира дейността на всички институции и организации за максимална ефективност при реализиране на програмата и за постигане на пълно равенство във всички области между лицата, принадлежащи към етническите малцинства и тези от мнозинството.

Съветът провежда тематични заседания за разглеждане на проблемите и предприетите действия за реализация на програмата.


ВРЕМЕВИ ОБХВАТ


Програмата се реализира през периода 2008 – 2011 г.


СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ:
І. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


Насоки:


1. Популяризиране на промените в законодателството в областта на заетостта и социалното подпомагане чрез периодични срещи с представители на неправителствени организации.

2. Подпомагане на ромската общност при осъществяване на достъп до различните механизми на социална защита.

3. Повишаване на конкурентноспособността на безработни лица от етническите малцинства чрез включване в курсове на обучение за придобиване на квалификация, преквалификация, допълнителна квалификация.

5. Съдействие за осигуряване на временна заетост на безработни лица в екологични мероприятия, включително и за почистване и поддържане на ромските квартали.

6. Подпомагане реализацията на инициативи за професионално ориентиране на ромски жени с цел трудова реализация.

7. Съдействие за осигуряване на работа на безработни младежи, лица в неравностойно положение и продължително безработни лица в активна трудоспособна възраст от етническите малцинства.

8. Консултиране във връзка с правата и задълженията на активно търсещи работа лица, произтичащи от ЗНЗ.


ІІ. ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И МЛАДЕЖКИ

ДЕЙНОСТИ


Насоки:


1. Подпомагане на учебни заведения и предоставяне на актуална информация за възможности за кандидатстване и реализиране на проекти във връзка с финансово обезпечаване на интеграционния процес в училище.

2. Съдействие за изготвяне и реализиране на програми с практическа насоченост към преодоляване на маргинализацията на ромската общност и към утвърждаване на устойчив модел за интеграция на децата и учениците от малцинствен произход.

3. Проучване и анализиране на основните проблеми от образователно и културно естество на етническите групи.

4. Осигуряване на участие в обучителни дейности във връзка с разширяване на компетентността на представители на Общински обществен съвет по етнически и демографски въпроси за работа с малцинствени групи.

5. Предприемане на конкретни действия, съобразени с реализирането на националната политика във връзка с интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в България по отношение на:

• подобряване работата за осигуряване на пълен обхват на подлежащите на задължително обучение ученици и задържането им в училище;

• включване на мултиетнически елементи в учебния процес;

• създаване на условия за качествено изучаване на майчин език.

6. Предприемане на мерки за обхващане на децата от ромски произход в предучулищната институция. Пълно обхващане на децата включително и на тези от ромски произход в задължителните подготвителни групи /класове/ за приобщаването им към българската езикова среда и осигуряване на равен старт при постъпване в училище.

7. Включване на учители в квалификационни курсове за работа в мултиетническа среда.

8. Осигуряване на равен достъп на ромските деца за обучение в училища по избор на родителите

9. Съдействие за разширяване на междуетническите връзки при съблюдаване идентификацията на етническите общности както и за установяване на подходяща среда за взаимно уважение, толерантност и разбиране чрез:

• подкрепа за подпомагане съхранението на етническата идентичност както и популяризирането на културната специфика на отделните етноси;

• осигуряване на възможност за публична изява на културата на различните етноси в общоградски и национални мероприятия.

10. Популяризиране на културата на отделните етноси като специфични етнокултури и същевременно като част от българската национална култура.

11. Провокиране на младежката активност за създаване на младежки организации и неформални младежки групи по интереси за осмисляне на свободното време и участие при вземане на решения по младежки проблеми.

 1. Участие на младежи от малцинствен произход в обучителни семинари по отношение на Конвенцията за правата на детето, здравно образование, превенция на младежка престъпност и др.ІІІ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


Насоки:


1. Повишаване информираността на етническите групи по отношение на механизмите за здравното осигуряване, правата и задълженията на здравноосигурените лица.

2. Създаване на групи за помощ на семейните лекари /медиатори/, обслужващи лица от етнически групи при реализиране на дейности по профилактика и превенция на здравето.

3. Подобряване на достъпа до здравни услуги и повишаване на здравната култура сред малцинствата чрез организиране на беседи и лекции в учебните заведения и сред възрастното население.

4. Провеждане на текущ санитарен противоепидемиологичен контрол от съответните органи.

5. Издаване на здравнообразователни материали по промоция на здравето и разпространение чрез младежките групи на малцинствата

6. Реализиране на програми за здравно образование и стимулиране на участието на малцинствата в тях, с цел побряване информираността на ромите относно рисковете за здравето практики, както и за начините на водене на здравословен начин на живот.

7. Проучване на здравните знания, умения и нагласи сред целевата група, структура и анализ на полово-предавани инфекции.


ІV. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ


Насоки:


1. Подобряване на жилищно-битовите условия и изграждане на социална инфраструктура в кварталите с ясно изразена етническа характеристика.

2. Изработване и попълване на кадастрални карти и планове.

3. Разрешаване на проблемите на незаконното строителство.

4. Доизграждане и реконструиране на канализацията в кварталите с ромско население, както и организирано събиране на отпадъци с подходящи съдове.

5. Стимулиране на готовността за участие в граждански инициативи, отнасящи се до подобряване на жизнените условия, хигиенизиране на околожилищните пространства.

6. Провеждане на информационни кампании сред ромското население за възможностите за достъп до качествено жилище и жилищна среда.


V. ОБЩЕСТВЕН РЕД И ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ


Насоки:


1. Популяризиране на антидискриминационни мерки в българското законодателство и правата на всеки български гражданин.

2. Гарантиране на ефективна защита от актове на дискриминация, спазване на обществения ред и права на гражданите чрез разглеждане на постъпили жалби, молби, сигнали. Предприемане на мерки съобразно българското законодателство.

3. Провеждане на мероприятия, целящи превенцията на престъпността сред децата и младежите, трафика на хора и проституцията.

4. Създаване на предпоставки представители от различни етнически общности да се обучават и ангажират в структурите на МВР.

5. Разработване и реализиране на мероприятия съгласно приета стратегия “Полицията в близост до обществото”.


ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕФинансирането на програмата се осъществява чрез:

• съвместни проекти по различните направления, финансирани от неправителствени организации

• съвместни проекти за алтернативна заетост

• съвместни проекти, финансирани от държавни фондове

• съвместни проекти, финансирани от външни и вътрешни донори


Програмата за работа на Общински обществен съвет по етнически и демографски въпроси очертава действията на общинските и държавни институции, граждански организации в гр. Добрич, отговорни за предприемане на реални мерки в съответствие с националната интеграционна политика по отношение на етническите малцинства.

Общинският съвет по етнически и демографски въпроси изготвя ежегодно План за реализация на програмата, с посочени конкретни отговорности, срокове и финансови разчети. Планът извежда по конкретни приоритети и направления ясно очертани мерки за въздействие.

Детайлизирането, конкретизирането и включването на други проблематични сфери както и осъществяването на необходимите практически действия е задължение на институциите и организациите за реализиране на общинската политика по отношение на етническите и демографски въпроси.

Програмата за интеграция на етническите малцинства 2008 – 2011 г. е открита за предложения, като промените се правят при необходимост.

Предвижда се мониторинг за оценка на ефективността от реализацията на програмата.

Общинският съвет по етнически и демографски въпроси отчита дейността си по реализация на програмата ежегодно в Общински съвет – гр. Добрич.


Програмата е приета с решение

№ 7 – 22 от 25 март 2008 година


Свързани:

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а

Програм а iconПрограм а 2 10. 2012

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом