Съгласно учебния план в клас математиката се изучава 108 учебни часа (36 седмици по 3 учебни часа седмично), а в професионалните паралелки 72 часа (36 седмици по 2 учебни часа седмично). Забележка: в графата за брой часове, в записа
ИмеСъгласно учебния план в клас математиката се изучава 108 учебни часа (36 седмици по 3 учебни часа седмично), а в професионалните паралелки 72 часа (36 седмици по 2 учебни часа седмично). Забележка: в графата за брой часове, в записа
Дата на преобразуване22.01.2013
Размер193.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://prosveta.bg/PGR/PGR_matematika_9.doc
Примерно годишно разпределение за 9. клас

Предлагаме примерно годишно разпределение на часовете по математика за използващите учебника на издателство „Просвета“.

Съгласно учебния план в 9. клас математиката се изучава 108 учебни часа (36 седмици по 3 учебни часа седмично), а в професионалните паралелки – 72 часа (36 седмици по 2 учебни часа седмично).

Забележка: В графата за брой часове, в записа m/n, m означава броя на часовете при учебен план 108 учебни часа (36 седмици по 3 учебни часа седмично), а n означава броя на часовете при учебен план 72 часа (36 седмици по 2 учебни часа седмично).


1

2

3

4

5

6
Тема

Очаквани резултати от ученика

Брой часове

Месец

Бележки
РАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ. РАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ
40/271.

Цели изрази (преговор)

Знае формулите за съкратено умножение и умее да ги прилага при тъждествени преобразования на изрази.

Умее да разлага многочлени на множители.

1/1

IX
2.

Тъждества (преговор с допълнение)

Умее да използва изучените знания за рационално пресмятане на числена стойност.

Умее да определя допустими и недопустими стойности на рационални изрази.

Умее да доказва тъждества.

2/1

IX
3.

Входно ниво
1/1

IX
4.

Рационални дроби. Основно свойство

Знае основните свойства на обикновените дроби и умее да ги прилага за рационални дроби.

1/1

IX
5.

Привеждане на дроби към общ знаменател

Умее да намира НОЗ на рационални дроби.

1/1

IX/Х
6.

Събиране и изваждане на рационални дроби

Умее да събира и изважда рационални дроби.

3/2

X
7.

Умножение, степенуване и деление на рационални дроби


Знае ред на действията при числов израз.

Умее да извършва тъждествени преобразования на рационални дроби, съдържащи не повече от 4 действия.

2/1

X
8.

Преобразуване на рационални изрази


Умее да извършва тъждествени преобразования на рационални дроби, съдържащи не повече от 4 действия.


2/1

X
9.


Общи задачи

Умее да преценява рационалност при преобразуване на рационални изрази.

2/1

X
10.

Квадратен корен (преговор)

Познава множеството на реалните числа.

Знае понятието квадратен корен на неотрицателно число.

1/1

X
11.


Действия с квадратни корени (преговор)

Знае свойствата на квадратните корени.

Умее да сравнява квадратни корени.

Умее да преобразува изрази с квадратни корени.

2/1

X
12.


Квадратен тричлен

Знае понятието квадратен тричлен и квадратно уравнение и понятията, свързани с тях.

1/1

X
13.


Решаване на непълни квадратни уравнения

Разпознава непълните квадратни уравнения и умее да ги решава.

1/1

ХІ
14.


Формула за корените на уравнението ax2 + bx + c = 0

Знае формулата за корени на квадратно уравнение и умее да я прилага при решаването на квадратни уравнения с рационални коефициенти.

1/1

ХІ
15.


Решаване на квадратно уравнение (продължение)

Умее да решава уравнения, свеждащи се до квадратни.

Умее да моделира ситуации с уравнения, свеждащи се до квадратни уравнения с рационални коефициенти.

2/1

ХІ
16.


Разлагане на квадратен тричлен

Умее да разлага на множители квадратен тричлен с рационални коефициенти.

2/1

ХІ
17.


Формули на Виет. Необходими и достатъчни условия

Разбира смисъла на понятието необходимо и достатъчно условие и го конкретизира в ситуации, свързани с теоремите на Виет.

1/1

ХІ
18.


Приложения на формулите на Виет

Знае и умее да прилага теоремите на Виет за:

– определяне на знаците на корените на квадратно уравнение;

– съставяне на квадратно уравнение по зададени корени.

2/1

ХІ
19.


Уравнения от по-висока степен

Умее да решава уравнения от по-висока степен чрез разлагане и полагане.

Познава и умее да решава биквадратно уравнение.

3/2

ХІ
20.


Дробни уравнения

Умее да решава дробни рационални уравнения, свеждащи се до линейни и квадратни уравнения с рационални коефициенти.

3/2

ХІІ
21.

Моделиране с рационални уравнения


Моделира различни ситуации с рационални уравнения, свеждащи се до линейни или квадратни уравнения.


2/1

ХІІ
22.

Общи задачи
2/1

ХІІ
23.

Проверка и оценка на знанията
1/1

ХІІСИСТЕМИ УРАВНЕНИЯ ОТ ВТОРА СТЕПЕН С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ
7/5
24.


Системи уравнения с две неизвестни (преговор)

Знае понятието система уравнения с две неизвестни и понятията , свързани с него.

Умее да решава система линейни уравнения.

1/1

І
25.


Системи от втора степен, съдържащи линейно уравнение

Умее да решава системи уравнения от втора степен с две неизвестни, съдържащи линейно уравнение чрез заместване.

1/1

І
26.


Системи с две уравнения от втора степен

Умее да решава системи уравнения от втора степен с две неизвестни чрез заместване и събиране.

2/1

І
27.

Системи дробни уравнения

Умее да решава системи уравнения с две неизвестни, свеждащи се да системи уравнения от втора степен.

Умее да използва системи уравнения за моделиране на различни ситуации.

2/1

І
28.

Проверка и оценка на знанията
1/1

ІИРАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ
4/229.


Ирационални изрази – преобразуване

Знае понятието ирационален израз и понятията, свързани с него.

Умее да извършва тъждествени преобразования на ирационални изрази.

Умее да пресмята числена стойност на ирационален израз.

2/1

І
30.

Рационализиране на знаменател на дроб

Умее да рационализира изрази от вида
2/1

ІІИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ
7/431.

Ирационални уравнения с един квадратен корен

Знае понятието ирационално уравнение и понятията, свързани с него.

Умее да решава ирационални уравнения от вида2/1

ІІ
32.


Ирационални уравнения с два квадратни корена

Умее да решава ирационални уравнения от видаРазбира и прилага теоремата за неравносилни преобразования при решаването на ирационални уравнения.

2/1

ІІ
33.


Общи задачи
2/1

ІІ
34.

Проверка и оценка на знанията
1/1

ІІПОДОБИЕ
22/1535.


Еднакви триъгълници (преговор)

Знае признаците за еднаквост на триъгълници.

Умее да открива еднакви триъгълници.

1/1

ІІ
36.Пропорционални отсечки

Знае понятието пропорционални отсечки и понятията, свързани с него.

1/1

ІІ
37.


Теорема на Талес

Знае и прилага теоремата на Талес.

Умее да интерпретира получен резултат.

2/2

ІІІ
38.


Вътрешна ъглополовяща на триъгълник

Знае и прилага свойството на вътрешната ъглополовяща на триъгълник.

Умее да моделира геометрични ситуации с уравнения и системи уравнения.

2/1

ІІІ
39.


Подобни триъгълници


Знае понятието подобни триъгълници и понятията, свързани с него.

1/1

ІІІ
40.


Първи признак за подобност на триъгълници

Знае и непосредствено прилага първи признак за подобни триъгълници.

2/1

ІІІ
41.


Периметри и височини на подобни триъгълници

Знае свойствата на съответните елементи на подобни триъгълници.

1/1

ІІІ
42.


Ъглополовящи, вписани и описани окръжности в подобни триъгълници

Знае свойствата на съответните елементи на подобни триъгълници.

2/1

ІІІ
43.


Втори признак за подобност на триъгълници

Знае и непосредствено прилага втори признак на подобни триъгълници.

2/1

ІІІ
44.


Трети признак за подобност на триъгълници

Знае и непосредствено прилага трети признак на подобни триъгълници.

2/1

ІІІ/ІV
45.


Подобие на правоъгълни триъгълници

Знае и непосредствено прилага признак за подобие на правоъгълни триъгълници.

2/1

ІV
46.


Лица на подобни триъгълници

Знае свойството на лицата на подобните триъгълници.

1/1

ІV
47.

Общи задачи
2/1

ІV
48.

Проверка и оценка на знанията
1/1

ІVПРАВОЪГЪЛЕН ТРИЪГЪЛНИК
18/1549.


Правоъгълен триъгълник (преговор)

Знае и умее да прилага свойства на правоъгълен триъгълник.

1/1

ІV

50.

Изразяване на катети и височина в правоъгълен триъгълник чрез проекциите на катетите върху хипотенузата

Знае и умее да прилага теоремите за височината и катетите на правоъгълен триъгълник.

1/1

ІV
51.


Питагорова теорема

Знае и умее да прилага Питагорова теорема.

3/2

ІV/V
52.


Приложения на Питагоровата теорема

Умее да намира елементи на равнобедрен триъгълник и трапец.

Умее да открива и създава ситуации, свързани с намиране на елементи на правоъгълен триъгълник.

2/1

V
53.

Проверка и оценка на знанията
1/1

V
54.

Синус на остър ъгъл

Знае и умее да прилага понятието синус на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник.

1/1

V
55.


Косинус на остър ъгъл

Знае и умее да прилага понятието косинус на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник.

1/1

V
56.


Зависимости между синус и косинус

Знае основните тригонометрични тъждества за синус и косинус на един и същ остър ъгъл, на ъгли, допълващи се до 90°, и може да ги прилага.

1/1

V
57.


Тангенс и котангенс на остър ъгъл

Знае и умее да прилага понятията тангес и котангес на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник и знае основните тригонометрични тъждества, свързани с тях.

1/1

V
58.Стойности на тригонометричните функции на ъгли 45°, 30° и 60°

Знае стойностите на тригонометричните функции на ъгли 30°, 45° и 60°.

1/1

V/VІ
59.

Таблица за стойностите на тригонометричните функции

Умее да работи с таблицата за стойностите на тригонометричните функции.

1/1


60.

Тригонометрични функции (упражнение)

Умее да намира основните елементи (страни и ъгли) на правоъгълен триъгълник.

Умее да моделира геометрични ситуации с уравнения и системи уравнения.

1/1


61.

Общи задачи

Умее да решава правоъгълен триъгълник.

2/1


62.

Проверка и оценка на знанията
1/1

ОБЩИ ЗАДАЧИ

63.


Рационални изрази и уравнения

Разширява и задълбочава знанията за рационални изрази и уравнения.

1/1


64.


Ирационални изрази и уравнения

Разширява и задълбочава знанията за ирационални изрази и уравнения.

1/1


65.


Подобност

Умее да прилага свойствата на подобните триъгълници в конкретни ситуации.

2/1


66.


Правоъгълен триъгълник

Умее да открива и създава ситуации, свързани с решаване на правоъгълен триъгълник.

2/1

Остават резервни 5/1 учебни часа.

Свързани:

Съгласно учебния план в клас математиката се изучава 108 учебни часа (36 седмици по 3 учебни часа седмично), а в професионалните паралелки 72 часа (36 седмици по 2 учебни часа седмично). Забележка: в графата за брой часове, в записа iconНа урочната работа
Задължителна подготовка – 32 седмици Х 3 учебни часа седмично = 96 часа Извънкласно четене – 1 учебен час през седмица = 16 учебни...
Съгласно учебния план в клас математиката се изучава 108 учебни часа (36 седмици по 3 учебни часа седмично), а в професионалните паралелки 72 часа (36 седмици по 2 учебни часа седмично). Забележка: в графата за брой часове, в записа iconХорариум по учебен план годишният брой часове за изучаване на предмета в трети клас е 32 часа, разпределени по 1 час седмично за 32 учебни седмици № по 
Годишният брой часове за изучаване на предмета в трети клас е 32 часа, разпределени по 1 час седмично за 32 учебни седмици
Съгласно учебния план в клас математиката се изучава 108 учебни часа (36 седмици по 3 учебни часа седмично), а в професионалните паралелки 72 часа (36 седмици по 2 учебни часа седмично). Забележка: в графата за брой часове, в записа iconПо домашен бит и техника за клас
Годишният брой часове за изучаване на предмета в първи клас е 31 часа, разпределени по 1 час седмично за 32 учебни седмици
Съгласно учебния план в клас математиката се изучава 108 учебни часа (36 седмици по 3 учебни часа седмично), а в професионалните паралелки 72 часа (36 седмици по 2 учебни часа седмично). Забележка: в графата за брой часове, в записа icon175 часа Подготвителен етап – 21 часа /3 седмици Х 7 часа/ Основен етап – 154 часа /22 седмици Х 7 часа/ четене – 3,5 часа седмично писане – 3,5 часа седмично Етап след ограмотяването

Съгласно учебния план в клас математиката се изучава 108 учебни часа (36 седмици по 3 учебни часа седмично), а в професионалните паралелки 72 часа (36 седмици по 2 учебни часа седмично). Забележка: в графата за брой часове, в записа iconНа урока
Седмичният хорариум за учебния предмет математика е 4 учебни часа. Общият брой на задължителните учебни часове по математика за клас...
Съгласно учебния план в клас математиката се изучава 108 учебни часа (36 седмици по 3 учебни часа седмично), а в професионалните паралелки 72 часа (36 седмици по 2 учебни часа седмично). Забележка: в графата за брой часове, в записа iconПримерно годишно разпределение по история и цивилизация за клас автори: Георги Бакалов, Петър Ангелов, Мария Радева Хорариум 51 учебни часа – 34 учебни седмици по 1,5 учебни часа
Видове урочни теми – 1 за нови знания; 2 за упражнение; 3 за обобщение, преговор и оценка на знанията и уменията
Съгласно учебния план в клас математиката се изучава 108 учебни часа (36 седмици по 3 учебни часа седмично), а в професионалните паралелки 72 часа (36 седмици по 2 учебни часа седмично). Забележка: в графата за брой часове, в записа iconПримерно годишно разпределение по испански език за клас 36 учебни седмици, 18 учебни часа седмично
Освен текущата проверка на знанията и контролните работи, всеки преподавател трябва да знае, че в рамките на всеки срок се провежда...
Съгласно учебния план в клас математиката се изучава 108 учебни часа (36 седмици по 3 учебни часа седмично), а в професионалните паралелки 72 часа (36 седмици по 2 учебни часа седмично). Забележка: в графата за брой часове, в записа iconЛитература 32 учебни седмици X 7 часа седмично = 224 часа годишно
Учениците да задълбочат знанията си за строежа на езика, за езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни...
Съгласно учебния план в клас математиката се изучава 108 учебни часа (36 седмици по 3 учебни часа седмично), а в професионалните паралелки 72 часа (36 седмици по 2 учебни часа седмично). Забележка: в графата за брой часове, в записа iconГодишен тематичен план по литература 2012/2013 година Задължителна подготовка 32 учебни седмици по 3 часа 96 часа

Съгласно учебния план в клас математиката се изучава 108 учебни часа (36 седмици по 3 учебни часа седмично), а в професионалните паралелки 72 часа (36 седмици по 2 учебни часа седмично). Забележка: в графата за брой часове, в записа iconСептември
Задължителна подготовка – 32 седмици Х 3 часа седмично = 96 часа Извънкласно четене – 1 час през седмица = 16 часа Общо 112 часа
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом