Дипломни работи и дипломиране
ИмеДипломни работи и дипломиране
страница4/4
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер252.49 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.tu-sofia.bg/sopko/normativna/akad-standart/universitetski/fakultetni/FKTT/pravila-za-
1   2   3   4

6.Защити на дипломните работи пред държавната изпитна комисия

    6.1. Организация и протичане на дипломната защита


Дипломната защита е публична - на нея могат да присъстват външни на комисията специалисти, студенти, близки на дипломантите и т.н. Председателят на държавната изпитна комисия открива заседанието и защитите протичат по реда на имената в заповедта. Закъснелите дипломанти защитават в ред по преценка на председателя. При защитата на всеки конкретен дипломант в залата трябва да присъстват минимум трима хабилитирани членове на комисията за бакалаври и минимум четирима за магистри. Председателят дава думата на поредния дипломант с фразата: "Имате на разположение от 6 до 9 (8-10 за магистри) минути да представите дипломната си работа, като се спрете най-вече на направеното от Вас." При просрочване на указаното време председателят прави забележка или прекъсва изложението.

След изложението на дипломанта се прочита рецензията. Дипломантът отговаря на направените в рецензията критични бележки. Допуска се коментар по отговорите и задаване на въпроси от страна на рецензента.

Председателят дава думата за въпроси на членовете на дипломната комисия и следи дали те са коректни и ясно зададени. При нужда изисква уточнения и може да попита дипломанта дали ясно ги е разбрал.

Защитата се провежда като дискусия: въпросите се задават един по един - следващият въпрос се задава след завършване на отговора на предишния.

Дипломантът има право да поиска изясняване или уточняване на въпроса.

Всеки член на комисията може да изиска от дипломанта допълнителни пояснения по даден въпрос или отговор, независимо кой го е задал, както и да направи по тях публичен коментар или оценка.

За всеки зададен въпрос питащият поставя оценка в протоколната книга, включително и ако не е получил правилен отговор. Това не се отнася до второстепенни въпроси, както и до въпросите, целящи да проверят самостоятелността на изработване на дипломната работа.

С разрешението на председателя се допуска задаването до три кратки въпроса и от специалисти по комуникации, които не са членове на комисията, но оценки за тях не се нанасят в протоколната книга. Председателят осигурява задаването на поне три въпроса с нанасяне на оценки, като поне два от тях не трябва да са от рецензента и ръководителя на дипломната работа. Председателят осигурява и задаването на поне два въпроса, целящи да се провери доколко дипломантът сам е направил дипломната работа. Те се отнасят до факти, методи или решения, фигуриращи в дипломната работа и отговорите им се вземат пред вид при оформяне на оценката за дипломна работа.

Всички отговори трябва да са кратки и ясни и при тях, с разрешението на задаващия въпроса, може да се ползват илюстрационните материали, дипломната работа или да се чертае на дъската или шрайбпроектора. Председателят може да спре задаването на въпроси, ако те са повече от 6, или ако защитата продължи повече от 30 минути.

Веднага след завършване на защитата на поредния дипломант всеки член на комисията самостоятелно попълва в бланката за оценка оценките си за дипломната работа и за защитата и нанася оценките си за зададените от него въпроси в протоколната книга, заедно с името си и подписа си.

След завършване на защитата на последния дипломант председателят на комисията поканва студентите и гостите да напуснат залата и организира формирането на оценките.

По реда в заповедта за всеки дипломант се припомня оценката от рецензията и се прочита мнението на ръководителя на дипломната работа. Всеки член на комисията съобщава оценките си от бланката си и се води дискусия за двете оценки - за дипломна работа и защита. Двете оценки не могат да се различават с повече от две единици.

Със съгласието на всички членове на комисията в дискусията могат да вземат участие и други преподаватели от факултета, присъствали на защитата, ако те са специалисти в дадената област, но решаващ глас за оценките имат само членовете на комисията. Може да присъства и вземе участие и ръководителя на дипломната работа.

Ако не се постигне консенсус по оценките, решение се взема с просто мнозинство, поотделно за всяка оценка.

След завършване на оценяването оценките се нанасят в протоколната книга и всички присъствали членове на комисията полагат подписите си в нея. След това председателят поканва дипломантите и гостите да влязат в залата и съобщава всички оценки. При слаба оценка комисията решава дали дипломантът трябва да направи и защити нова дипломна работа в зададен срок или отново да защити старата, като вписва решението си в протоколната книга.

Желателно е председателят да е подготвил и да произнесе кратко тържествено слово с поздравления и напътствия към дипломантите. Може да се даде думата на дипломантите за благодарности, както и те да бъдат поздравени от всички присъстващи.

    6.2. Критерии за оценка на дипломната работа и защитата


Оценката за дипломната работа се базира на рецензията, мнението на ръководителя и отговорите на въпросите, целящи изясняването на самостоятелността на изготвянето на работата и на въпросите за изясняване на правилността на определени решения в дипломната работа. Тази оценка се формира от оценките по разделите, дадени във формуляра на рецензията (вж. Приложение 3) приблизително със следната относителна тежест:

 • Трудност на поставената задача - 3-5 %

 • Обем на дипломната работа - 2-5 %.

 • Оформление - 2-5 %

 • Обща и техническа грамотност, яснота, аргументираност, убедителност и атрактивност на изложението - 5-10 %

 • В каква степен дипломантът е проявил познаване на общите и специални

проблеми на комуникационната техника - 10-15 %

 • В каква степен е решена поставената конкретна инженерна задача - 20-30%

 • Доколко са съвременни използваните методи на решение - 5-10 %

 • Кои от претенциите в глава 7 са основателни и има ли в нея необявени

оригинални резултати - 3-5 %

 • Увод и работата с литературните източници - 3-5 %

 • Владеене на апаратните средства - 5-20 %

 • Апаратна част - 2-10 %

 • Софтуерна част – 5-10%

 • Експериментална част - 5-15 %

 • Изчислителна част - 5-15 %

 • Икономическа оценка на резултатите от дипломната работа - 1-2 %

 • Приложимост на дипломната работа - 2-3 %

 • Изводи и препоръки - 2-3 %

 • Забележки, недостатъци и допуснати грешки в дипломната работа - 5-20 %


При много сериозни грешки тези относителни тегла не се прилагат.

Оценката за дипломната защита се базира на средното аритметично от оценките, нанесени в протоколната книга, коригирани в рамките до една единица съобразно мнението на всички членове на комисията. Критериите за оценка са:

 • познаване на съдържанието на дипломната работа;

 • пълното и точност на първоначалното изложение и на отговорите;

 • общи и специални технически познания и умения в областта на комуникациите - "колко знае и колко може да прилага знанията си";

 • познаване на областта, в която е дипломната работа;

 • разбиране на физическите процеси и/или програмни средства и методи;

 • разбиране на същността на задачата и пътя на нейното решаване;

 • умението за излагане на тезите логично, последователно, ясно, аргументирано, убедително и атрактивно;

 • умение за изслушване, разбиране и отговаряне адекватно на поставените въпроси;

 • способностите за критично, абстрактно и конкретно мислене;

 • способност за бързо, гъвкаво и комбинативно реагиране, дори когато не достигат знания за пълен и точен отговор на даден въпрос;

 • способност за сравнения, обобщения и изводи;

 • способност за намиране на приложимост на проблемите;

 • отчитане на икономическите аспекти на техническите проблеми;

 • изразяване на правилен български език;

 • владеене на специфичната професионална терминология и стил на изложение;

 • реакции на научната критика;

 • наличие на научни публикации по дипломната работа и извън нея;

 • за магистри: способност да творческо мислене и оптимизиране


Настоящите изисквания са обсъдени частично в дипломните комисии и са приети единодушно на заседание на Деканския съвет на ФКТТ на 22.ІІ.2005 г. за експериментално въвеждане от 24.ІІ.2005 г. Предстои обсъждането им от всички преподаватели, докторанти, сътрудници и студенти от факултета и официалното им приемане. Деканското ръководство ще благодари за всички отправени препоръки, забележки, мнения и съображения по настоящия материал.


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ ПО КОМУНИКЛАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ


Катедра:...................................

Дата на задаване:.................... Утвърждавам:.................................

Дата на предаване:.................. Декан:.............................................

Образователна степен:.......................; Специалност:............................


ЗАДАНИЕ

ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА


на студента:........................................................................................................................., фак.№..................

Тема:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Описание на конкретната инженерна задача и вида на крайните резултати, които трябва да се постигнат в оригиналната част от дипломната работа:

.....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2. Изходни цифрови данни за изчислителната част и изисквания към програмното осигуряване:.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3. Изходни литературни и други източници:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


4. Съдържание на дипломната работа

4.1. Заглавна страница по образец

4.2. Оригинал на завереното дипломно задание

4.3. Увод

4.4. Глава 1 - Състояние на проблема по литературни данни

4.5. Глава 2 - Теоретично решение на поставената задача

4.6. Глава 3 - Описание на апаратната и програмното осигуряване част

4.7. Глава 4 - Изчислителна част на дипломната работа

4.8. Глава 5 - Икономическа оценка на резултатите от дипломната работа

4.9. Глава 6 - Приложимост на дипломната работа

4.10. Глава 7 - Изводи и претенции за оригинални резултати

4.11. Използвана литература

4.12. Списък на използваните означения

4.13. Съдържание


Консултант:................... Научен ръководител:...................................

(.......................................) (..................................................)


Студент:........................ Ръководител на катедра:..............................

(..................................................)

1   2   3   4

Свързани:

Дипломни работи и дипломиране iconРазпределени е на молбите за дипломни работи по преподаватели

Дипломни работи и дипломиране iconДати за писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

Дипломни работи и дипломиране iconСписък на номинираните ученици от туес към ту, които ще представят дипломни работи в ту на 22. 06. 2006

Дипломни работи и дипломиране iconЗа защита на магистърски тези и дипломни работи със студентите от специалности "Икономика на търговията"

Дипломни работи и дипломиране iconТеми за дипломни работи
Автоматизирано отчитане на електрическата енергия произвеждана от фотоволтаична електроцентрала
Дипломни работи и дипломиране iconВътрешни правила
За задаване, разработване, защита и оценяване на дипломни работи за специалностите от стопански факултет
Дипломни работи и дипломиране iconПримерни теми за дипломни работи
Проектиране на обратни канали в дистрибуцията екологични и икономически аспекти
Дипломни работи и дипломиране iconДипломни работи: 27. 06. 2012г от 08. 00ч в зала н-102
Съвременни тенденции в ресторантьорския франчайзинг във Великобритания и приложението им в България
Дипломни работи и дипломиране icon1. Професионална адаптация и психологични защити
Тематични области за ръководство на разработка на дипломни работи за студенти от специалностите окс „Магистър” от
Дипломни работи и дипломиране iconДипломни работи Първа комисия
Анализ на възможностите за подобряване на качеството на ресторантьорския продукт на хотел Иберостар Тиара бийч”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом